Author: Jan T. Gravdahl

 Total number of MIC articles   12
 Total number of DOI citations  108
 Total number of DOI excluding self-citations  98
 Average citations per article  9.00
 Average excluding self-citations  8.17
 Years 1998 - 2020 

MIC: Jan T. Gravdahl

12. Åse Neverlien, Signe Moe and Jan T. Gravdahl, “Compressor Surge Control Using Lyapunov Neural Networks”, 2020-2-1
 
[1] Jianhua Sun, Hai Gu, Jie Zhang and Hashem Imani Marrani (2021), doi:10.1177/09596518211057423
11. Mathias Hauan Arbo, Trygve Utstumo, Edmund Brekke and Jan T. Gravdahl, “Unscented Multi-Point Smoother for Fusion of Delayed Displacement Measurements: Application to Agricultural Robots”, 2017-1-1
 
[1] Lars Grimstad and Pål From (2017), doi:10.3390/robotics6040024
[2] Tianshuang Gao, Hamid Emadi, Homagni Saha, Jiaoping Zhang, Alec Lofquist, Arti Singh, Baskar Ganapathysubramanian, Soumik Sarkar, Asheesh Singh and Sourabh Bhattacharya (2018), doi:10.3390/robotics7040061
[3] Lanjiao Wen and Lioudmila Chatalova (2021), doi:10.3390/su13020733
[4] Ahmed Yahia Kallel, Zheng Hu and Olfa Kanoun (2022), doi:10.3390/app12020591
[5] Lars Grimstad and Pal Johan From (2018), doi:10.1109/REMAR.2018.8449834
[6] Dongbo Xie, Liang Chen, Lichao Liu, Liqing Chen and Hai Wang (2022), doi:10.3390/machines10100913
10. Mutaz Tuffaha and Jan T. Gravdahl, “Control-Oriented Model of a Generating Set Comprising a Diesel Engine and a Synchronous Generator”, 2015-4-1
9. Jon Åge Stakvik, Michael R.P. Ragazzon, Arnfinn A. Eielsen and Jan T. Gravdahl, “On Implementation of the Preisach Model: Identification and Inversion for Hysteresis Compensation”, 2015-3-1
 
[1] Michael R.P. Ragazzon, Marialena Vagia and J. Tommy Gravdahl (2016), doi:10.1016/j.ifacol.2016.10.667
[2] Mehdi Jokar, Moosa Ayati, Aghil Yousefi-Koma and Hamid Basaeri (2017), doi:10.1177/1045389X17698589
[3] Michael R.P. Ragazzon, J. Tommy Gravdahl and Marialena Vagia (2017), doi:10.1016/j.mechatronics.2017.09.011
[4] Shingo Ito, Daniel Neyer, Juergen Steininger and Georg Schitter (2017), doi:10.1016/j.ifacol.2017.08.1156
[5] Fernando Carneiro, Paulo Abreu and Maria Restivo (2018), doi:10.3390/s18051631
[6] Leonel Paredes-Madrid, Arnaldo Matute, Andrés F. Cruz-Pacheco, Carlos A. Parra Vargas and Elkin Iván Gutiérrez Veláquez (2018), doi:10.15446/dyna.v85n205.66432
[7] Zhi Li, Jinjun Shan and Ulrich Gabbert (2018), doi:10.1109/TIE.2018.2807413
[8] Mojtaba Farrokh (2018), doi:10.1061/(ASCE)EM.1943-7889.0001509
[9] Alireza Habibnejad Korayem, Mitra Taghizadeh and Fatemeh Emadi (2018), doi:10.1051/epjap/2018180071
[10] K. P. Ashwin and A. Ghosal (2018), doi:10.1115/1.4041660
[11] Amelia Ahmad Khalili, Zaharuddin Mohamed and Mohd Ariffanan Mohd Basri (2019), doi:10.1007/s00542-019-04294-6
[12] Markus Riepold, Semir Maslo, Ge Han, Christian Henke and Ansgar Trächtler (2019), doi:10.21595/vp.2019.20565
[13] Potnpimon Chayratsami and Gregory L. Plett (2018), doi:10.1109/ICCSCE.2018.8685026
[14] Michael R. P. Ragazzon, Jan Tommy Gravdahl and Kristin Y. Pettersen (2019), doi:10.1109/TCST.2018.2847644
[15] Dan Wang, Yaoyao Wang, Yonghua Lu, Bai Chen, Linxiang Wang and Hongtao Wu (2019), doi:10.1109/ACCESS.2019.2949252
[16] Pornpimon Chayratsami and Gregory L. Plett (2019), doi:10.1109/CCTA.2019.8920524
[17] Xin Li, Dohyung Kim, Sabine M. Neumayer, Mahshid Ahmadi and Sergei V. Kalinin (2020), doi:10.1109/ACCESS.2020.2983364
[18] DongWook Kim and Yong-Lae Park (2018), doi:10.1109/IROS.2018.8593440
[19] Rui Xu, Wei Pan, Zhongshi Wang and Dapeng Tian (2020), doi:10.1007/s12541-020-00423-8
[20] Chen Yang, Nicolas Verbeek, Fangzhou Xia, Yi Wang and Kamal Youcef-Toumi (2021), doi:10.1109/TIE.2020.2977567
[21] Tao Liu, Hao Li, Tao He, Cunzheng Fan, Zhijun Yan, Deming Liu and Qizhen Sun (2021), doi:10.29026/oea.2021.200037
[22] Kai Tian, Zhigang Liu, Tao Jing and Yu Zhu (2021), doi:10.1063/5.0053858
[23] Yiwei Tang, Xin Sun, Qi He, Xi Xiao and Weihua Wang (2021), doi:10.23919/ICEMS52562.2021.9634521
[24] Chen Yang, Yi Wang and Kamal Youcef-Toumi (2022), doi:10.1109/TIE.2021.3080221
[25] Pornpimon Chayratsami and Gregory L. Plett (2020), doi:10.1109/ICCA51439.2020.9264350
[26] Linlin Nie, Yiling Luo, Wei Gao and Miaolei Zhou (2022), doi:10.1007/s11071-022-07324-7
[27] Ivan Glavini , Imamul Muttakin, Shereen Abouelazayem, Artem Blishchik, Frank Stefani, Sven Eckert, Manuchehr Soleimani, Iheb Saidani, Jaroslav Hlava, Sa a Kenjere and Thomas Wondrak (2022), doi:10.3390/s22062195
[28] Tariq Bahwini, Yongmin Zhong, Chengfan Gu and Kup-Sze Choi (2022), doi:10.1007/s12008-022-00861-w
[29] Massimiliano Amato, Luca Ghezzi, Luigi Piegari and Sergio Toscani (2022), doi:10.1109/I2MTC48687.2022.9806703
[30] Ayad G. Baziyad, Adnan S. Nouh, Irfan Ahmad and Abdulaziz Alkuhayli (2022), doi:10.3390/act11080217
[31] Maciej a cki and Carlos Rossa (2022), doi:10.1007/978-3-031-22061-6_28
[32] Disheng Xie, Yujie Su, Xiaolu Li, Jingxun Chen, Xiangqian Shi, Dezhi Liang, Joanne Yip, Jianbin Liu, Zheng Li and Raymond Kai yu Tong (2023), doi:10.1002/aisy.202200370
[33] Yong Sang, Lianjie Liao, Lianlong Guo, Luming Jiang and Jiakuo Liu (2024), doi:10.1088/1361-6501/ad36db
8. Ulrik Jørgensen and Jan T. Gravdahl, “Observer Based Sliding Mode Attitude Control: Theoretical and Experimental Results”, 2011-3-3
 
[1] Honglei An, Jie Li, Jian Wang, Jianwen Wang and Hongxu Ma (2013), doi:10.1155/2013/328974
[2] Lionel Magnis and Nicolas Petit (2016), doi:10.1109/TAC.2015.2501358
[3] Lionel Magnis and Nicolas Petit (2017), doi:10.1016/j.automatica.2016.09.027
[4] Lionel Magnis and Nicolas Petit (2017), doi:10.1016/j.ifacol.2017.08.1579
[5] Chao Deng and Zhong Wu (2017), doi:10.1145/3175516.3175528
[6] Lorenzo Sabug, Gian Paolo Incremona, Mara Tanelli, Fredy Ruiz and Lorenzo Fagiano (2023), doi:10.1016/j.conengprac.2023.105516
7. Pål J. From and Jan T. Gravdahl, “On the Mobility and Fault Tolerance of Closed Chain Manipulators with Passive Joints”, 2008-4-3
 
[1] Hamid Abdi, Saeid Nahavandi, Yakov Frayman and Anthony A. Maciejewski (2012), doi:10.1017/S0263574711000671
[2] Cong Dung Pham, Pål Johan From and Jan Tommy Gravdahl (2014), doi:10.4236/am.2014.516247
[3] Cong Dung Pham and Pal Johan From (2014), doi:10.1109/ROBIO.2014.7090632
[4] Cong Dung Pham and Pal Johan From (2015), doi:10.1109/ROBIO.2015.7418969
[5] Pål Johan From, Anders Robertsson and Rolf Johansson (2014), doi:10.3182/20140824-6-ZA-1003.02498
[6] Lars Grimstad, Marco F.S. Xaud, Antonio C. Leite and Pål J. From (2017), doi:10.1016/j.ifacol.2017.08.1811
[7] Mehul M Gor, PM Pathak, AK Samantaray, Jung Ming Yang and SW Kwak (2017), doi:10.1177/0959651817743410
[8] Pål Johan From and Jan Tommy Gravdahl (2009), doi:10.3182/20090630-4-ES-2003.00203
[9] Pål Johan From, Cong Dung Pham and Jan Tommy Gravdahl (2014), doi:10.1002/pamm.201410027
[10] Adrian Peidro, Pedro David Perez-Navarro, Rafael Puerto, Luis Paya and Oscar Reinoso (2023), doi:10.1016/j.mechmachtheory.2023.105403
6. Pål J. From and Jan T. Gravdahl, “Iterative Solutions to the Inverse Geometric Problem for Manipulators with no Closed Form Solution”, 2008-3-1
5. Pål J. From and Jan T. Gravdahl, “General Solutions to Functional and Kinematic Redundancy”, 2008-2-1
 
[1] Mayur V. Andulkar, Shital S. Chiddarwar and Akshay S. Marathe (2015), doi:10.1016/j.jmsy.2015.03.006
4. Jan T. Gravdahl and Olav Egeland, “New Undergraduate Courses in Control”, 2007-2-2
3. Raymond Kristiansen, Esten I. Grøtli, Per J. Nicklasson and Jan T. Gravdahl, “A model of relative translation and rotation in leader-follower spacecraft formations”, 2007-1-1
 
[1] Maodeng Li, Wuxing Jing, Malcolm Macdonald and Colin R. McInnes (2011), doi:10.1016/j.ast.2010.12.002
[2] Feng Zhang and Guang-Ren Duan (2012), doi:10.1080/00207721.2012.743618
[3] Feng Zhang and Guangren Duan (2013), doi:10.1016/j.actaastro.2013.01.010
[4] Feng Zhang and Guangren Duan (2011), doi:10.2514/6.2011-6396
[5] Haibin Sun, Shihua Li and Shumin Fei (2011), doi:10.1016/j.actaastro.2011.04.009
[6] Raymond Kristiansen, Per Johan Nicklasson and Jan Tommy Gravdahl (2008), doi:10.1016/j.automatica.2008.04.019
[7] Feng Zhang and Guang-Ren Duan (2012), doi:10.1007/s11633-012-0654-0
[8] Qixun Lan, Jun Yang, Shihua Li and Haibin Sun (2014), doi:10.1061/(ASCE)AS.1943-5525.0000476
[9] Mingyi Huo, Yanning Guo and Xing Huo (2015), doi:10.1155/2015/364138
[10] Raymond Kristiansen, Per Johan Nicklasson and Jan Tommy Gravdahl (2007), doi:10.1109/ACC.2007.4282636
[11] Jian Zhang, Genting Yan, Qinglei Hu and Danwei Wang (2014), doi:10.1109/ChiCC.2014.6896874
[12] Kewei Xia and Wei Huo (2016), doi:10.1007/s11071-016-2597-4
[13] Kewei Xia and Wei Huo (2016), doi:10.1016/j.isatra.2016.01.017
[14] Ranran Xu, Haibo Ji, Kun Li, Yu Kang and Kaihong Yang (2015), doi:10.1109/CDC.2015.7402736
[15] Esten Ingar Grøtli and Jan Tommy Gravdahl (2008), doi:10.3182/20080706-5-KR-1001.00362
[16] Raymond Kristiansen and Per Johan Nicklasson (2007), doi:10.3182/20070625-5-FR-2916.00042
[17] Raymond Kristiansen, Thomas R. Krogstad, Per J. Nicklasson and Jan T. Gravdahl (2007), doi:10.3182/20070625-5-FR-2916.00043
[18] Liang Sun, Wei Huo and Zongxia Jiao (2016), doi:10.1016/j.isatra.2016.11.022
[19] Jian Zhang, Qinglei Hu, Danwei Wang and Wenbo Xie (2017), doi:10.1016/j.cja.2017.01.014
[20] Adolfo Chaves-Jiménez, Jian Guo and Eberhard Gill (2017), doi:10.2514/1.G002618
[21] Yaguang Yang (2018), doi:10.1177/0954410018792991
[22] A. Chaves-Jiménez, J. Guo and E. Gill (2018), doi:10.1016/j.actaastro.2018.08.038
[23] Yue Chi and Wei Huo (2014), doi:10.4028/www.scientific.net/AMM.644-650.571
[24] Qin Zhao and Guangren Duan (2019), doi:10.1049/iet-cta.2019.0245
[25] Qinglei Hu, Jian Zhang and Michael I. Friswell (2015), doi:10.1115/1.4029467
[26] Qin Zhao and Guangren Duan (2019), doi:10.1016/j.ast.2019.105437
[27] Kewei Xia, Taeyang Lee and Sang-Young Park (2019), doi:10.1155/2019/7687459
[28] Qin Zhao and Guangren Duan (2019), doi:10.2514/1.G004803
[29] Xiangtian Zhao, M. Reza Emami and Shijie Zhang (2020), doi:10.1016/j.actaastro.2020.10.019
[30] Kewei Xia, Youngho Eun, Taeyang Lee and Sang-Young Park (2021), doi:10.1007/s42405-021-00359-x
[31] Xiangtian Zhao and Shijie Zhang (2021), doi:10.1016/j.ast.2021.106739
[32] Rayan Mazouz, Marco Quadrelli and Robert Beauchamp (2021), doi:10.1109/AERO50100.2021.9438513
[33] Xiangtian Zhao and M. Reza Emami (2021), doi:10.1109/AERO50100.2021.9438440
[34] Qin Zhao and Guangren Duan (2021), doi:10.1109/TAES.2021.3082705
[35] Zhanzhan Zhao and Dongkun Han (2018), doi:10.1109/AERO.2018.8396674
[36] Ye Tian, Changkun Du, Pingli Lu, Qing Jiang and Haikuo Liu (2022), doi:10.1016/j.isatra.2022.02.024
[37] Qin Zhao and Guang-Ren Duan (2022), doi:10.1007/s11424-022-1498-5
[38] Feng Zhang and Guangren Duan (2023), doi:10.1109/JAS.2023.123306
[39] X. Wei, Y. Tian, S. Wu, D. Zhang, X. Shao and L. Chen (2024), doi:10.1017/aer.2024.2
2. Svein Hovland and Jan T. Gravdahl, “Stabilizing a CFD model of an unstable system through model reduction”, 2006-3-3
1. Jan T. Gravdahl and Olav Egeland, “Speed and surge control for a lower order centrifugal compressor model”, 1998-1-2
 
[1] D.-C. Liaw, C.-C. Song and J.-T. Huang (2004), doi:10.1109/TCST.2004.833611
[2] Steffen Dehn, Christian Duelk, Sharath Srinivas and Avi Anthony Cornelio (2011), doi:10.4271/2011-01-1742
[3] Gholamreza Sari, Ouassima Akhrif and Lahcen Saydy (2013), doi:10.1109/ASCC.2013.6606321
[4] Xin Wu and Yaoyu Li (2007), doi:10.1109/ACC.2007.4283023
[5] S. M. Zanoli, G. Astolfi and L. Barboni (2010), doi:10.1109/SYSTOL.2010.5676023
[6] S. M. Zanoli, G. Astolfi and L. Barboni (2010), doi:10.1109/MED.2010.5547615
[7] S.M. Zanoli, G. Astolfi and L. Barboni (2010), doi:10.3182/20100915-3-IT-2017.00071
[8] Silvia M. Zanoli and Giacomo Astolfi (2013), doi:10.1155/2013/189359
[9] A. Plucenio, J. Normey-Rico, C. Vettorazzo, M. M. Campos and M. Lopes De Lima (2017), doi:10.4043/28129-MS
[10] A. Hafaifa, F. Laaouad and K. Laroussi (2010), doi:10.3103/S0146411610010074
[11] A. Sodemann, Y. Li, J. Lee, R. Lancaster, M. Rucker, J. Carnagie and A. Inman (2006), doi:10.1115/IMECE2006-13103
[12] Jose Ricardo Bermudez Santaella, Oscar Javier Suarez Sierra and Juan Jose Cabello Eras (2024), doi:10.1590/1517-7076-rmat-2023-0267