Author: Ove K. Hagen

 Total number of MIC articles   1
 Total number of DOI citations  26
 Total number of DOI excluding self-citations  26
 Average citations per article  26.00
 Average excluding self-citations  26.00
 Years 2004 - 2004 

MIC: Ove K. Hagen

1. Bjørn Jalving, Kenneth Gade, Ove K. Hagen and Karsten Vestgård, “A Toolbox of Aiding Techniques for the HUGIN AUV Integrated Inertial Navigation System”, 2004-3-3
 
[1] Kenneth Gade (2010), doi:10.1017/S0373463309990415
[2] James C. Kinsey and Louis L. Whitcomb (2007), doi:10.1109/JOE.2007.893686
[3] Xixiang Liu, Xiaosu Xu, Yiting Liu and Lihui Wang (2014), doi:10.1155/2014/260209
[4] Kanghua Tang, Jinling Wang, Wanli Li and Wenqi Wu (2013), doi:10.3390/s131114583
[5] Ngoc-Huy Tran, Myung-Man Woo, Hyeung-sik Choi and Joon-Young Kim (2012), doi:10.1109/OCEANS-Yeosu.2012.6263382
[6] T. Hyakudome, H. Yoshida, S. Ishibashi, H. Ochi, T. Sawa, Y. Nakano, Y. Watanabe, T. Nakatani, M. Sugesawa, Y. Ohta, K. Watanabe, S. Oomika, Y. Nanbu and M. M. Komuku (2012), doi:10.1109/OCEANS.2012.6404892
[7] Giancarlo Troni, Christopher J. McFarland, Kirk A. Nichols and Louis L. Whitcomb (2011), doi:10.1109/ICRA.2011.5980488
[8] Tadahiro Hyakudome, Hiroshi Yoshida, Takeshi Nakatani, Yutaka Ohta, Toshihiro Tani, Koki Sugihara, Takuya Moriga, Takashi Iwamoto, Yoshinori Kawaharazaki, Tomomasa Oda and Yasuhiro Fujita (2013), doi:10.1109/OCEANS-Bergen.2013.6608025
[9] Kjell Magne Fauske, Fredrik Gustafsson and Oyvind Hegrenaes (2007), doi:10.1109/ICIF.2007.4408044
[10] Deborah K. Meduna, Stephen M. Rock and Robert S. McEwen (2010), doi:10.1109/AUV.2010.5779659
[11] Li-Ye Zhao, Xian-Jun Liu, Lei Wang, Yan-Hua Zhu and Xi-Xiang Liu (2016), doi:10.3390/app6030079
[12] Xixiang Liu, Jian Sima, Yongjiang Huang, Xianjun Liu and Pan Zhang (2016), doi:10.1155/2016/3528146
[13] Øyvind Ødegård, Asgeir J. Sørensen, Roy E. Hansen and Martin Ludvigsen (2016), doi:10.1016/j.ifacol.2016.10.453
[14] Tadahiro Hyakudome, Takeshi Nakatani, Hiroshi Yoshida, Toshihiro Tani, Hideki Ito and Koki Sugihara (2016), doi:10.1109/AUV.2016.7778666
[15] K. G. Kebkal and A. I. Mashoshin (2017), doi:10.1134/S2075108717010059
[16] Peijia Liu, Bo Wang, Zhihong Deng and Mengyin Fu (2017), doi:10.1109/JSEN.2017.2712282
[17] Peijia Liu, Bo Wang, Zhihong Deng and Mengyin Fu (2018), doi:10.1109/JSEN.2018.2800165
[18] Jianhua Bao, Daoliang Li, Xi Qiao and Thomas Rauschenbach (2019), doi:10.1016/j.inpa.2019.04.003
[19] Martin S. Wiig, Kristin Y. Pettersen and Thomas R. Krogstad (2020), doi:10.1002/rob.21948
[20] Jingyang Liu, Bo Wang and Zhihong Deng (2019), doi:10.1109/IBCAST.2019.8667235
[21] Tadahiro Hyakudome, Toshihiro Tani, Hideki Ito and Koki Sugihara (2018), doi:10.1109/OCEANSKOBE.2018.8559227
[22] Petter Norgren, Tore Mo-Bjorkelund, Kenneth Gade, Oyvind Hegrenas and Martin Ludvigsen (2020), doi:10.1109/AUV50043.2020.9267889
[23] Tao Zhang, Jian Wang, Liang Zhang and Lin Guo (2021), doi:10.1109/TVT.2021.3102085
[24] Yingqiang Wang, S.H. Huang, Zhikun Wang, Ruoyu Hu, Mingyue Feng, Peizhou Du, Wencheng Yang and Ying Chen (2022), doi:10.1016/j.oceaneng.2022.110812
[25] Maricruz Fun Sang Cepeda, Marcos de Souza Freitas Machado, Fabricio Hudson Sousa Barbosa, Douglas Santana Souza Moreira, Maria Jose Legaz Almansa, Marcelo Igor Lourenco de Souza and Jean-David Caprace (2023), doi:10.3390/jmse11112172
[26] Jian Wang, Tao Zhang, Bonan Jin, Yongyun Zhu and Jinwu Tong (2020), doi:10.1109/JSEN.2020.2970766