Author: Ruiqin Li

 Total number of MIC articles   1
 Total number of DOI citations  2
 Total number of DOI excluding self-citations  2
 Average citations per article  2.00
 Average excluding self-citations  2.00
 Years 2017 - 2017 

MIC: Ruiqin Li

1. Ruiqin Li, Shusen Wang, Dabao Fan, Yuting Du and Shaoping Bai, “Dynamic Modeling of a 2-RPU+2-UPS Hybrid Manipulator for Machining Application”, 2017-4-2
 
[1] M Ratiu and D M Anton (2020), doi:10.1088/1757-899X/898/1/012007
[2] Xin Yuan, Qizhi Meng, Fugui Xie, Xin-Jun Liu and Jinsong Wang (2023), doi:10.1016/j.mechmachtheory.2023.105346