Author: Raymond Kristiansen

 Total number of MIC articles   5
 Total number of DOI citations  59
 Total number of DOI excluding self-citations  52
 Average citations per article  11.80
 Average excluding self-citations  10.40
 Years 2005 - 2016 

MIC: Raymond Kristiansen

5. Espen Oland and Raymond Kristiansen, “A Decoupled Approach for Flight Control”, 2016-4-4
 
[1] Espen Oland (2018), doi:10.1109/ICMAE.2018.8467639
[2] Espen Oland, Raymond Kristiansen and Jan Tommy Gravdahl (2020), doi:10.1109/TCST.2018.2873507
[3] Erlend M. Coates and Thor I. Fossen (2021), doi:10.3390/app11073147
4. Rune Schlanbusch and Raymond Kristiansen, “Control of Spacecraft Formation with Disturbance Rejection and Exponential Gains”, 2013-1-2
 
[1] Espen Oland (2017), doi:10.1109/ICMAE.2017.8038729
[2] Daero Lee (2018), doi:10.1016/j.ast.2018.01.027
[3] Espen Oland and Raymond Kristiansen (2019), doi:10.1109/ICMAE.2019.8881025
[4] Espen Oland, Raymond Kristiansen and Jan Tommy Gravdahl (2020), doi:10.1109/TCST.2018.2873507
3. Rune Schlanbusch, Raymond Kristiansen and Per J. Nicklasson, “Spacecraft Magnetic Control Using Dichotomous Coordinate Descent Algorithm with Box Constraints”, 2010-4-1
 
[1] Vitor H. Nascimento and Yuriy V. Zakharov (2016), doi:10.1109/LSP.2016.2551468
[2] Zhou Kaixing, Huang Hai, Wang Xinsheng and Sun Liang (2016), doi:10.1016/j.ast.2016.11.003
[3] Ahmet Sofyal , Elbrous M. Jafarov and Rafael Wisniewski (2018), doi:10.1016/j.ast.2018.01.022
[4] Ahmet Sofyal and Elbrous M. Jafarov (2019), doi:10.1002/rnc.4586
[5] M. Yu. Ovchinnikov and D.S. Roldugin (2019), doi:10.1016/j.paerosci.2019.05.006
[6] M. Yu. Ovchinnikov and D. S. Roldugin (2019), doi:10.26732/2618-7957-2019-2-73-86
2. Raymond Kristiansen, Esten I. Grøtli, Per J. Nicklasson and Jan T. Gravdahl, “A model of relative translation and rotation in leader-follower spacecraft formations”, 2007-1-1
 
[1] Maodeng Li, Wuxing Jing, Malcolm Macdonald and Colin R. McInnes (2011), doi:10.1016/j.ast.2010.12.002
[2] Feng Zhang and Guang-Ren Duan (2012), doi:10.1080/00207721.2012.743618
[3] Feng Zhang and Guangren Duan (2013), doi:10.1016/j.actaastro.2013.01.010
[4] Feng Zhang and Guangren Duan (2011), doi:10.2514/6.2011-6396
[5] Haibin Sun, Shihua Li and Shumin Fei (2011), doi:10.1016/j.actaastro.2011.04.009
[6] Raymond Kristiansen, Per Johan Nicklasson and Jan Tommy Gravdahl (2008), doi:10.1016/j.automatica.2008.04.019
[7] Feng Zhang and Guang-Ren Duan (2012), doi:10.1007/s11633-012-0654-0
[8] Qixun Lan, Jun Yang, Shihua Li and Haibin Sun (2014), doi:10.1061/(ASCE)AS.1943-5525.0000476
[9] Mingyi Huo, Yanning Guo and Xing Huo (2015), doi:10.1155/2015/364138
[10] Raymond Kristiansen, Per Johan Nicklasson and Jan Tommy Gravdahl (2007), doi:10.1109/ACC.2007.4282636
[11] Jian Zhang, Genting Yan, Qinglei Hu and Danwei Wang (2014), doi:10.1109/ChiCC.2014.6896874
[12] Kewei Xia and Wei Huo (2016), doi:10.1007/s11071-016-2597-4
[13] Kewei Xia and Wei Huo (2016), doi:10.1016/j.isatra.2016.01.017
[14] Ranran Xu, Haibo Ji, Kun Li, Yu Kang and Kaihong Yang (2015), doi:10.1109/CDC.2015.7402736
[15] Esten Ingar Grøtli and Jan Tommy Gravdahl (2008), doi:10.3182/20080706-5-KR-1001.00362
[16] Raymond Kristiansen and Per Johan Nicklasson (2007), doi:10.3182/20070625-5-FR-2916.00042
[17] Raymond Kristiansen, Thomas R. Krogstad, Per J. Nicklasson and Jan T. Gravdahl (2007), doi:10.3182/20070625-5-FR-2916.00043
[18] Liang Sun, Wei Huo and Zongxia Jiao (2016), doi:10.1016/j.isatra.2016.11.022
[19] Jian Zhang, Qinglei Hu, Danwei Wang and Wenbo Xie (2017), doi:10.1016/j.cja.2017.01.014
[20] Adolfo Chaves-Jiménez, Jian Guo and Eberhard Gill (2017), doi:10.2514/1.G002618
[21] Yaguang Yang (2018), doi:10.1177/0954410018792991
[22] A. Chaves-Jiménez, J. Guo and E. Gill (2018), doi:10.1016/j.actaastro.2018.08.038
[23] Yue Chi and Wei Huo (2014), doi:10.4028/www.scientific.net/AMM.644-650.571
[24] Qin Zhao and Guangren Duan (2019), doi:10.1049/iet-cta.2019.0245
[25] Qinglei Hu, Jian Zhang and Michael I. Friswell (2015), doi:10.1115/1.4029467
[26] Qin Zhao and Guangren Duan (2019), doi:10.1016/j.ast.2019.105437
[27] Kewei Xia, Taeyang Lee and Sang-Young Park (2019), doi:10.1155/2019/7687459
[28] Qin Zhao and Guangren Duan (2019), doi:10.2514/1.G004803
[29] Xiangtian Zhao, M. Reza Emami and Shijie Zhang (2020), doi:10.1016/j.actaastro.2020.10.019
[30] Kewei Xia, Youngho Eun, Taeyang Lee and Sang-Young Park (2021), doi:10.1007/s42405-021-00359-x
[31] Xiangtian Zhao and Shijie Zhang (2021), doi:10.1016/j.ast.2021.106739
[32] Rayan Mazouz, Marco Quadrelli and Robert Beauchamp (2021), doi:10.1109/AERO50100.2021.9438513
[33] Xiangtian Zhao and M. Reza Emami (2021), doi:10.1109/AERO50100.2021.9438440
[34] Qin Zhao and Guangren Duan (2021), doi:10.1109/TAES.2021.3082705
[35] Zhanzhan Zhao and Dongkun Han (2018), doi:10.1109/AERO.2018.8396674
[36] Ye Tian, Changkun Du, Pingli Lu, Qing Jiang and Haikuo Liu (2022), doi:10.1016/j.isatra.2022.02.024
[37] Qin Zhao and Guang-Ren Duan (2022), doi:10.1007/s11424-022-1498-5
[38] Feng Zhang and Guangren Duan (2023), doi:10.1109/JAS.2023.123306
[39] X. Wei, Y. Tian, S. Wu, D. Zhang, X. Shao and L. Chen (2024), doi:10.1017/aer.2024.2
1. Raymond Kristiansen, Olav Egeland and Per J. Nicklasson, “A Comparative Study of Actuator Configurations for Satellite Attitude Control”, 2005-4-2
 
[1] Mohammad Hossein Beheshti (2014), doi:10.5589/q14-001
[2] Juan L. Garcia and Jose Sanchez Moreno (2014), doi:10.1007/s40295-014-0010-4
[3] Shahin S. Nudehi, Umar Farooq, Aria Alasty and Jimmy Issa (2008), doi:10.1109/ACC.2008.4587262
[4] Panfeng Huang, Xiudong Xu and Zhongjie Meng (2014), doi:10.5772/58848
[5] P.J.W. Koelewijn, P.S.G. Cisneros, H. Werner and R. Tóth (2018), doi:10.1016/j.ifacol.2018.11.169
[6] Tom Bloemers, Roland Tóth and Tom Oomen (2019), doi:10.1016/j.ifacol.2019.12.360
[7] Tom Bloemers, Tom Oomen and Roland Toth (2022), doi:10.1109/TCST.2022.3152626