Author: Morten Haastrup

 Total number of MIC articles   2
 Total number of DOI citations  21
 Total number of DOI excluding self-citations  20
 Average citations per article  10.50
 Average excluding self-citations  10.00
 Years 2011 - 2012 

MIC: Morten Haastrup

2. Morten Haastrup, Michael R. Hansen, Morten K. Ebbesen and Ole Ø. Mouritsen, “Modeling and Parameter Identification of Deflections in Planetary Stage of Wind Turbine Gearbox”, 2012-1-1
 
[1] Niels Leergaard Pedersen and Martin Felix Jørgensen (2014), doi:10.1016/j.compstruc.2014.01.023
[2] S. Struggl, V. Berbyuk and H. Johansson (2014), doi:10.1002/we.1721
[3] Christopher Okechukwu Izelu and Iyabo Seyefa Oghenevwaire (2014), doi:10.1109/ICRERA.2014.7016452
[4] Bo Wang, Melanie Michon, Rob Holehouse and Kais Atallah (2015), doi:10.1109/ECCE.2015.7309791
[5] Dariusz D browski and Anand Natarajan (2017), doi:10.1002/we.2098
[6] C Spitas and V Spitas (2016), doi:10.1177/0954406215596696
[7] Mohammed Saleh, Ayman Nada, Ahmed El-Betar and Ahmed El-Assal (2017), doi:10.1155/2017/4027834
[8] Shen Long Li, Jiang Li Pan and Hua Bing Yin (2013), doi:10.4028/www.scientific.net/KEM.572.480
[9] Xue Chen and Ling Li Cui (2013), doi:10.4028/www.scientific.net/AMR.819.373
[10] Frederik Vanhollebeke, Pepijn Peeters, Jan Helsen, Emilio Di Lorenzo, Simone Manzato, Joris Peeters, Dirk Vandepitte and Wim Desmet (2015), doi:10.1115/1.4028600
[11] Franco Concli and Athanasios Kolios (2021), doi:10.3390/computation9030038
1. Morten Haastrup, Michael R. Hansen and Morten K. Ebbesen, “Modeling of Wind Turbine Gearbox Mounting”, 2011-4-2
 
[1] Morten Haastrup, Michael R. Hansen, Morten K. Ebbesen and Ole Ø. Mouritsen (2012), doi:10.4173/mic.2012.1.1
[2] M.F. Jørgensen, Niels L. Pedersen, Jens N. Sørensen and Uwe S. Paulsen (2013), doi:10.1002/we.1660
[3] S. Struggl, V. Berbyuk and H. Johansson (2014), doi:10.1002/we.1721
[4] Martin Felix Jørgensen, Niels Leergaard Pedersen and Jens Nørkær Sørensen (2014), doi:10.4173/mic.2014.2.1
[5] Christopher Okechukwu Izelu and Iyabo Seyefa Oghenevwaire (2014), doi:10.1109/ICRERA.2014.7016452
[6] Wang GuiLan, Zhao HongShan, Guo ShuangWei and Mi ZengQiang (2017), doi:10.1049/iet-rpg.2016.0157
[7] Zhengru Ren, Zhiyu Jiang, Roger Skjetne and Zhen Gao (2018), doi:10.1016/j.oceaneng.2018.05.011
[8] Ziyang Xu, Jing Wei, Shijie Zhang, Zhirou Liu, Xiangqian Chen, Qiang Yan and Jianpeng Guo (2021), doi:10.1016/j.seta.2021.101629
[9] Jiale Peng, Yushu Bian, Dongbo Tian, Peng Liu and Zhihui Gao (2023), doi:10.1177/14613484221145183
[10] Weixin Yang, Yu Wang, Kai Liang, Yangfan Zhang, Shiyu Lin and Hongshan Zhao (2023), doi:10.3390/en16145261