Author: Ulrik Jørgensen

 Total number of MIC articles   1
 Total number of DOI citations  6
 Total number of DOI excluding self-citations  6
 Average citations per article  6.00
 Average excluding self-citations  6.00
 Years 2011 - 2011 

MIC: Ulrik Jørgensen

1. Ulrik Jørgensen and Jan T. Gravdahl, “Observer Based Sliding Mode Attitude Control: Theoretical and Experimental Results”, 2011-3-3
 
[1] Honglei An, Jie Li, Jian Wang, Jianwen Wang and Hongxu Ma (2013), doi:10.1155/2013/328974
[2] Lionel Magnis and Nicolas Petit (2016), doi:10.1109/TAC.2015.2501358
[3] Lionel Magnis and Nicolas Petit (2017), doi:10.1016/j.automatica.2016.09.027
[4] Lionel Magnis and Nicolas Petit (2017), doi:10.1016/j.ifacol.2017.08.1579
[5] Chao Deng and Zhong Wu (2017), doi:10.1145/3175516.3175528
[6] Lorenzo Sabug, Gian Paolo Incremona, Mara Tanelli, Fredy Ruiz and Lorenzo Fagiano (2023), doi:10.1016/j.conengprac.2023.105516