Author: Michael Basin

 Total number of MIC articles   1
 Total number of DOI citations  14
 Total number of DOI excluding self-citations  10
 Average citations per article  14.00
 Average excluding self-citations  10.00
 Years 2011 - 2011 

MIC: Michael Basin

1. Michael Basin, Juan J. Maldonado and Hamid Reza Karimi, “Mean-Square Filtering for Polynomial System States Confused with Poisson Noises over Polynomial Observations”, 2011-2-1
 
[1] Michael Basin and Pablo Rodriguez-Ramirez (2013), doi:10.1080/00207721.2013.827265
[2] Zhankui Zeng, Shijie Zhang, Yanjun Xing and Xibin Cao (2014), doi:10.1155/2014/159149
[3] Michael Basin and Pablo Rodriguez-Ramirez (2013), doi:10.1109/ASCC.2013.6606188
[4] Garry A. Einicke (2014), doi:10.1109/SSP.2014.6884572
[5] Jun Hu, Zidong Wang, Dongyan Chen and Fuad E. Alsaadi (2016), doi:10.1016/j.inffus.2016.01.001
[6] M. V. Basin (2016), doi:10.1134/S000511791602003X
[7] Juan Jose Maldonado, Michael V. Basin and Miguel Hernandez-Gonzalez (2016), doi:10.1049/iet-cta.2015.1000
[8] Qinyuan Liu, Zidong Wang, Xiao He, Gheorghita Ghinea and Fuad E. Alsaadi (2017), doi:10.1109/TSP.2016.2634541
[9] Jiahui Li, Hongli Dong, Fei Han, Nan Hou and Xuerong Li (2017), doi:10.1080/21642583.2017.1355760
[10] Jun Hu, Zidong Wang and Huijun Gao (2018), doi:10.1016/j.automatica.2018.07.027
[11] Qinyuan Liu, Zidong Wang and Xiao He (2019), doi:10.1007/978-3-030-00157-5_8
[12] Qinyuan Liu, Zidong Wang and Xiao He (2019), doi:10.1007/978-3-030-00157-5_7
[13] Wenjing Wang, Wei Wang, Yu Chen and Juan Li (2023), doi:10.23919/CCC58697.2023.10240008
[14] Qinyuan Liu, Zidong Wang, Hongli Dong and Changjun Jiang (2024), doi:10.1109/TAC.2023.3316989