Author: Ole M. Midtgård

 Total number of MIC articles   1
 Total number of DOI citations  6
 Total number of DOI excluding self-citations  6
 Average citations per article  6.00
 Average excluding self-citations  6.00
 Years 2011 - 2011 

MIC: Ole M. Midtgård

1. Abozar Alabakhshizadeh, Yousef Iskandarani, Geir Hovland and Ole M. Midtgård, “Analysis, Modeling and Simulation of Mechatronic Systems using the Bond Graph Method”, 2011-1-3
 
[1] Xiao-dong Tan, Jian-lu Luo, Qing Li, Bing Lu and Jing Qiu (2015), doi:10.1631/FITEE.1500011
[2] Hong-Xin Cui, Ke Feng, Huan-Liang Li and Jin-Hua Han (2016), doi:10.1155/2016/6379121
[3] Shangjun Ma, Tao Zhang, Geng Liu and Jipeng He (2017), doi:10.1177/0954406217727631
[4] Zhi Hua Li, Hong Guang Yang, Jun Yu and You Ping Gong (2012), doi:10.4028/www.scientific.net/AMM.201-202.202
[5] Zeliha Kam Kocab çak (2020), doi:10.3139/120.111504
[6] J. Lopez-Martinez, D. Garcia-Vallejo, A. Alcayde, S. Sanchez-Salinas and Francisco G. Montoya (2023), doi:10.1016/j.ymssp.2023.110511