Author: Alejandro Donaire

 Total number of MIC articles   1
 Total number of DOI citations  40
 Total number of DOI excluding self-citations  38
 Average citations per article  40.00
 Average excluding self-citations  38.00
 Years 2009 - 2009 

MIC: Alejandro Donaire

1. Tristan Perez and Alejandro Donaire, “Constrained Control Design for Dynamic Positioning of Marine Vehicles with Control Allocation”, 2009-2-2
 
[1] Tristan Perez, Alejandro Donaire, Pierre De Lamberterie and Brendan Williams (2011), doi:10.2514/6.2011-1531
[2] Ming-chung Fang and Zi-yi Lee (2013), doi:10.1007/s13344-013-0040-x
[3] Asgeir J. Sørensen (2011), doi:10.1016/j.arcontrol.2011.03.008
[4] Bong Seok Park (2015), doi:10.1155/2015/903759
[5] A. Doria-Cerezo, J.A. Acosta, A.R. Castano and E. Fossas (2014), doi:10.1109/CCA.2014.6981452
[6] Ming-Chung Fang and Zi-Yi Lee (2015), doi:10.12989/ose.2015.5.3.199
[7] Yongjun Seo and Youdan Kim (2016), doi:10.2514/6.2016-0103
[8] Ming-Chung Fang and Zi-Yi Lee (2016), doi:10.1016/j.ijnaoe.2015.09.003
[9] Zhi Jian-hui, Chen Yong, Dong Xin-min, Xue Jian-ping and Yi Jian (2015), doi:10.1109/ChiCC.2015.7260053
[10] Anton Proskurnikov and Elena Ambrosovskaya (2012), doi:10.3182/20120919-3-IT-2046.00026
[11] Anton V. Proskurnikov and Elena B. Ambrosovskaya (2010), doi:10.3182/20100915-3-DE-3008.00077
[12] Guibing Zhu, Jialu Du and Yongchao Liu (2016), doi:10.1109/ICIST.2016.7483430
[13] Jialu Du, Xin Hu, Miroslav Krsti and Yuqing Sun (2016), doi:10.1016/j.automatica.2016.06.020
[14] Guoqing Zhang, Yunze Cai and Weidong Zhang (2017), doi:10.1109/TSMC.2016.2628859
[15] Du Xue, Yu Haomiao, Zhou Jiajia and Xia Genglei (2017), doi:10.23919/ChiCC.2017.8027910
[16] Christina Kazantzidou, Tristan Perez and Alejandro Donaire (2017), doi:10.1109/ASCC.2017.8287597
[17] Xiaogong Lin, Jun Nie, Yuzhao Jiao, Kun Liang and Heng Li (2018), doi:10.1016/j.oceaneng.2018.03.086
[18] Xin Hu and Jialu Du (2018), doi:10.1007/s11071-018-4364-1
[19] Xin Hu, Jialu Du, Guibing Zhu and Yuqing Sun (2018), doi:10.1016/j.neucom.2018.08.056
[20] Robert Skulstad, Guoyuan Li, Houxiang Zhang and Thor I. Fossen (2018), doi:10.1016/j.ifacol.2018.09.481
[21] Sang-Ki Jeong, Hyeung-Sik Choi, Jin-Il Kang, Ji-Youn Oh, Seo-Kang Kim and Thieu Quang Minh Nhat (2019), doi:10.3233/JIFS-169881
[22] Yuanhui Wang, Xiyun Jiang, Wenchao She and Fuguang Ding (2019), doi:10.1109/ACCESS.2019.2945501
[23] Mochamad Teguh Subarkah, Arief Syaichu Rohman, Syarif Hidayat and Aji Choirul Anwar (2019), doi:10.1109/ICSEngT.2019.8906496
[24] Kun Liang, Xiaogong Lin, Yu Chen, Juan Li and Fuguang Ding (2020), doi:10.1016/j.oceaneng.2020.107245
[25] Jian Li, Jialu Du and Xin Hu (2020), doi:10.1016/j.oceaneng.2020.107254
[26] Kun Liang, Xiaogong Lin, Yu Chen, Wenli Zhang and Juan Li (2021), doi:10.1016/j.jfranklin.2021.01.003
[27] Kun Liang, Xiaogong Lin, Yu Chen, Yeye Liu, Zhaoyu Liu, Zhengxiang Ma and Wenli Zhang (2021), doi:10.1016/j.apor.2021.102609
[28] Hamid Reza Karimi and Yanyang Lu (2021), doi:10.1016/j.conengprac.2021.104785
[29] Yongyi Lin, Jialu Du and Jian Li (2021), doi:10.1007/s12555-019-0913-8
[30] Miltiadis Kalikatzarakis, Andrea Coraddu, Luca Oneto and Davide Anguita (2022), doi:10.1109/TASE.2021.3069779
[31] Xin Hu, Qingtao Gong and Yao Teng (2022), doi:10.1016/j.oceaneng.2021.110355
[32] Yongyi Lin, Jialu Du, Guibing Zhu and Jian Li (2018), doi:10.1109/ACCESS.2018.2879646
[33] Yang Qu and Lilong Cai (2022), doi:10.1016/j.oceaneng.2022.110603
[34] Yufang Zhang, Changde Liu, Nan Zhang, Qian Ye and Weifeng Su (2022), doi:10.3390/jmse10081034
[35] Xin Hu, Guibing Zhu, Yong Ma, Zhixiong Li, Reza Malekian and Miguel Angel Sotelo (2022), doi:10.1109/TITS.2021.3124635
[36] Sasan Tavakoli, Danial Khojasteh, Milad Haghani and Spyros Hirdaris (2023), doi:10.1016/j.oceaneng.2023.113617
[37] Guoqing Zhang, Shuning Lv, Chenfeng Huang and Xianku Zhang (2023), doi:10.1016/j.oceaneng.2023.114950
[38] Xiaobin Qian, Helong Shen, Yong Yin and Dongdong Guo (2024), doi:10.3390/jmse12020294
[39] Kun Liang, Jiawei Cui, Peng Lu, Yu Chen, Xiaogong Lin, Yaowei Sun, Qiang Zhang, Xinling Wen and Ying Duan (2024), doi:10.1016/j.oceaneng.2024.117032
[40] Jung-Suk Park, Yong-Woon Choi, Dong-Hun Lee and Young-Bok Kim (2024), doi:10.9726/kspse.2024.28.1.051