Author: Ilya Tyapin

 Total number of MIC articles   2
 Total number of DOI citations  33
 Total number of DOI excluding self-citations  30
 Average citations per article  16.50
 Average excluding self-citations  15.00
 Years 2009 - 2020 

MIC: Ilya Tyapin

2. Dipendra Subedi, Ilya Tyapin and Geir Hovland, “Review on Modeling and Control of Flexible Link Manipulators”, 2020-3-2
 
[1] Hasan Huseyin Bilgic, Muhammed Arif Sen, Ahmet Yapici, Hakan Yavuz and Mete Kalyoncu (2021), doi:10.1007/s13369-021-05428-7
[2] Dipendra Subedi, Ilya Tyapin and Geir Hovland (2021), doi:10.3390/robotics10020070
[3] Ahmed A. Shabana and Zhengfeng Bai (2022), doi:10.1115/1.4051438
[4] Dipendra Subedi, Teodor Nilsen Aune, Ilya Tyapin and Geir Hovland (2022), doi:10.1109/ACCESS.2022.3144404
[5] Ruihai Geng, Yushu Bian, Liang Zhang and Yizhu Guo (2022), doi:10.3390/machines10040284
[6] Junjie Gong, Ganwei Cai, Wei Wei, Kechen Zhang and Sixu Peng (2022), doi:10.1109/ACCESS.2022.3165053
[7] Fernanda Thais Colombo and Maira Martins da Silva (2022), doi:10.1016/j.conengprac.2022.105306
[8] Mingming Shi, Bao Rong, Jing Liang, Wenlong Zhao and Hongtao Pan (2022), doi:10.1007/s11071-022-07921-6
[9] Murat Akda and Hayrettin en (2023), doi:10.1007/s13369-023-07639-6
[10] Chenlu Feng, Weidong Chen, Minqiang Shao and Shihao Ni (2023), doi:10.3390/act12040138
[11] Selma Benftima, Saddam Gharab and Vicente Feliu Batlle (2023), doi:10.3390/fractalfract7070504
[12] Gerardo Pelaez, Cristian Alonso, Higinio Rubio and Juan Carlos Garcia-Prada (2023), doi:10.1177/10775463231216775
[13] Mebaye Belete Mamo, Morten Kjeld Ebbesen and Mohammad Poursina (2023), doi:10.1109/IECON51785.2023.10312080
[14] Mebaye Belete Mamo, Morten Kjeld Ebbesen and Mohammad Poursina (2023), doi:10.1109/ICCMA59762.2023.10374812
[15] Samuel Herschmann, Ferdinando Milella, Marc Torrance, Sam Wainwright and Oliver Crofts (2024), doi:10.1016/j.fusengdes.2024.114392
[16] Jonathan Daniel Diaz-Munoz, Oscar Martinez-Fuentes and Israel Cruz-Vega (2024), doi:10.1016/j.eswa.2024.123852
[17] Bai Li, Xinyuan Li, Hejia Gao and Fei-Yue Wang (2024), doi:10.1109/TMECH.2024.3359067
[18] Zhi-cheng Qiu, Yi-hong Liu and Xian-min Zhang (2024), doi:10.1016/j.engappai.2024.108630
[19] Bai Li, Xinyuan Li, Hejia Gao and Fei-Yue Wang (2024), doi:10.1109/TMECH.2024.3359334
[20] Carlos Alberto Saldana Enderica, Jose Ramon Llata and Carlos Torre-Ferrero (2024), doi:10.3390/robotics13060084
1. Ilya Tyapin and Geir Hovland, “Kinematic and Elastostatic Design Optimisation of the 3-DOF Gantry-Tau Parallel Kinematic Manipulator”, 2009-2-1
 
[1] Alexandr Klimchik, Anatol Pashkevich, Damien Chablat and Geir Hovland (2013), doi:10.1016/j.rcim.2012.09.008
[2] Alexandr Klimchik, Anatol Pashkevich and Damien Chablat (2013), doi:10.1016/j.finel.2013.06.008
[3] Ilya Tyapin and Geir Hovland (2011), doi:10.1007/s11012-010-9394-9
[4] Alexandr Klimchik, Damien Chablat and Anatol Pashkevich (2015), doi:10.1016/j.euromechsol.2014.12.010
[5] Øyvind Magnussen, Morten Ottestad and Geir Hovland (2015), doi:10.4173/mic.2015.2.1
[6] Alexandr Klimchik, Anatol Pashkevich, Stéphane Caro and Damien Chablat (2012), doi:10.1109/TRO.2012.2187395
[7] A. Klimchik, A. Pashkevich and D. Chablat (2012), doi:10.1109/IROS.2012.6385513
[8] Behrouz Afzali-Far, Per Lidstrom and Anders Robertsson (2016), doi:10.1109/ICRA.2016.7487216
[9] Alaleh Arian, Behzad Danaei, Hamid Abdi and Saeid Nahavandi (2017), doi:10.1016/j.apm.2017.06.012
[10] Alexandr Klimchik, Stéphane Caro, Yier Wu, Damien Chablat, Benoit Furet and Anatol Pashkevich (2014), doi:10.1007/978-94-007-7214-4_21
[11] Alexandr Klimchik, Dmitry Bondarenko, Anatol Pashkevich, Sébastien Briot and Benoît Furet (2014), doi:10.1007/978-3-319-03500-0_13
[12] Guang Yu, Jun Wu, Liping Wang and Ying Gao (2019), doi:10.1017/S0263574719001255
[13] Sheikh Muhammad Muneeb Hamid Rasheed, Adnan Shujah, Sadia Ayub, Aamer Baqai and Kunwar Faraz Ahmad (2023), doi:10.1109/ICRAI57502.2023.10089541