Author: Pål Liljebäck

 Total number of MIC articles   1
 Total number of DOI citations  25
 Total number of DOI excluding self-citations  24
 Average citations per article  25.00
 Average excluding self-citations  24.00
 Years 2008 - 2008 

MIC: Pål Liljebäck

1. Pål Liljebäck, Øyvind Stavdahl and Kristin Y. Pettersen, “Modular Pneumatic Snake Robot: 3D Modelling, Implementation And Control”, 2008-1-2
 
[1] ZhiFeng Wang, ShuGen Ma, Bin Li and YueChao Wang (2011), doi:10.1007/s11432-010-4161-z
[2] Cagdas D Onal and Daniela Rus (2013), doi:10.1088/1748-3182/8/2/026003
[3] P. Liljebäck, K.Y. Pettersen, Ø. Stavdahl and J.T. Gravdahl (2012), doi:10.1016/j.robot.2011.08.010
[4] Lounis Douadi, Davide Spinello, Wail Gueaieb and Hassan Sarfraz (2013), doi:10.1017/S026357471300091X
[5] Ming Luo, Mahdi Agheli and Cagdas D. Onal (2014), doi:10.1089/soro.2013.0011
[6] A.A. Transeth, R.I. Leine, C. Glocker and K.Y. Pettersen (2008), doi:10.1109/TRO.2008.917003
[7] Pål Liljeback, Kristin Y. Pettersen, Øyvind Stavdahl and Jan Tommy Gravdahl (2010), doi:10.1109/TRO.2010.2056211
[8] Zhifeng Wang, Bin Li, Yuechao Wang and Shugen Ma (2009), doi:10.1109/IROS.2009.5354838
[9] S. Sarrafan, M. Malayjerdi, M. Behboudi and A. Akbarzadeh (2013), doi:10.1109/ICRoM.2013.6510098
[10] Pal Liljeback, Kristin Y Pettersen, Oyvind Stavdahl and Jan Tommy Gravdahl (2010), doi:10.1109/IROS.2010.5649110
[11] V. S. Rajashekhar and Swagat Kumar (2015), doi:10.1109/ROBIO.2015.7419056
[12] Lanying Zhao, Gang Sun, Weihua Li and Hexiang Zhang (2016), doi:10.1109/ACIRS.2016.7556189
[13] Fabian Reyes and Shugen Ma (2016), doi:10.1109/IROS.2016.7759567
[14] Cid Gilani, XiaoQi Chen, Chris Pretty and Carla Koike (2016), doi:10.1016/j.ifacol.2016.12.219
[15] Kenichiro Tokida, Akihiro Yamaguchi, Kenjiro Takemura, Shinichi Yokota and Kazuya Edamura (2013), doi:10.20965/jrm.2013.p0016
[16] Matthew A. Robertson and Jamie Paik (2017), doi:10.1126/scirobotics.aan6357
[17] Fabian Reyes and Shugen Ma (2017), doi:10.1186/s40638-017-0065-3
[18] Fabian Reyes and Shugen Ma (2017), doi:10.1109/RCAR.2017.8311924
[19] Mohsen Malayjerdi and Alireza Akbarzadeh (2018), doi:10.1007/s40435-018-0441-z
[20] James K. Hopkins and Satyandra K. Gupta (2014), doi:10.1115/1.4025750
[21] Qin Gao, Zhelong Wang, Hong Shang, Weijian Hu and Ming Jiang (2013), doi:10.1007/978-3-642-33932-5_68
[22] Haiyu Gu, Cheng Wei, Zeming Zhang and Yang Zhao (2020), doi:10.1007/s10846-020-01249-2
[23] Bao-Hua Wang, Yong-Chen Pei, Ji-Tuo Wu, Jing-Han Guan, Wen-Chao Sui, Lu-Lu Wang and Zhong-Hao Liu (2023), doi:10.1177/09544062231189704
[24] G. Seeja, Arockia Selvakumar Arockia Doss and V. Berlin Hency (2022), doi:10.1109/ACCESS.2022.3215162
[25] Yang Xiu, Dongfang Li, MiaoMiao Zhang, Rob Law and Edmond Q. Wu (2022), doi:10.1109/ICNSC55942.2022.10004143