Author: Tristan Perez

 Total number of MIC articles   7
 Total number of DOI citations  440
 Total number of DOI excluding self-citations  426
 Average citations per article  62.86
 Average excluding self-citations  60.86
 Years 2006 - 2009 

MIC: Tristan Perez

7. Tristan Perez and Alejandro Donaire, “Constrained Control Design for Dynamic Positioning of Marine Vehicles with Control Allocation”, 2009-2-2
 
[1] Tristan Perez, Alejandro Donaire, Pierre De Lamberterie and Brendan Williams (2011), doi:10.2514/6.2011-1531
[2] Ming-chung Fang and Zi-yi Lee (2013), doi:10.1007/s13344-013-0040-x
[3] Asgeir J. Sørensen (2011), doi:10.1016/j.arcontrol.2011.03.008
[4] Bong Seok Park (2015), doi:10.1155/2015/903759
[5] A. Doria-Cerezo, J.A. Acosta, A.R. Castano and E. Fossas (2014), doi:10.1109/CCA.2014.6981452
[6] Ming-Chung Fang and Zi-Yi Lee (2015), doi:10.12989/ose.2015.5.3.199
[7] Yongjun Seo and Youdan Kim (2016), doi:10.2514/6.2016-0103
[8] Ming-Chung Fang and Zi-Yi Lee (2016), doi:10.1016/j.ijnaoe.2015.09.003
[9] Zhi Jian-hui, Chen Yong, Dong Xin-min, Xue Jian-ping and Yi Jian (2015), doi:10.1109/ChiCC.2015.7260053
[10] Anton Proskurnikov and Elena Ambrosovskaya (2012), doi:10.3182/20120919-3-IT-2046.00026
[11] Anton V. Proskurnikov and Elena B. Ambrosovskaya (2010), doi:10.3182/20100915-3-DE-3008.00077
[12] Guibing Zhu, Jialu Du and Yongchao Liu (2016), doi:10.1109/ICIST.2016.7483430
[13] Jialu Du, Xin Hu, Miroslav Krsti and Yuqing Sun (2016), doi:10.1016/j.automatica.2016.06.020
[14] Guoqing Zhang, Yunze Cai and Weidong Zhang (2017), doi:10.1109/TSMC.2016.2628859
[15] Du Xue, Yu Haomiao, Zhou Jiajia and Xia Genglei (2017), doi:10.23919/ChiCC.2017.8027910
[16] Christina Kazantzidou, Tristan Perez and Alejandro Donaire (2017), doi:10.1109/ASCC.2017.8287597
[17] Xiaogong Lin, Jun Nie, Yuzhao Jiao, Kun Liang and Heng Li (2018), doi:10.1016/j.oceaneng.2018.03.086
[18] Xin Hu and Jialu Du (2018), doi:10.1007/s11071-018-4364-1
[19] Xin Hu, Jialu Du, Guibing Zhu and Yuqing Sun (2018), doi:10.1016/j.neucom.2018.08.056
[20] Robert Skulstad, Guoyuan Li, Houxiang Zhang and Thor I. Fossen (2018), doi:10.1016/j.ifacol.2018.09.481
[21] Sang-Ki Jeong, Hyeung-Sik Choi, Jin-Il Kang, Ji-Youn Oh, Seo-Kang Kim and Thieu Quang Minh Nhat (2019), doi:10.3233/JIFS-169881
[22] Yuanhui Wang, Xiyun Jiang, Wenchao She and Fuguang Ding (2019), doi:10.1109/ACCESS.2019.2945501
[23] Mochamad Teguh Subarkah, Arief Syaichu Rohman, Syarif Hidayat and Aji Choirul Anwar (2019), doi:10.1109/ICSEngT.2019.8906496
[24] Kun Liang, Xiaogong Lin, Yu Chen, Juan Li and Fuguang Ding (2020), doi:10.1016/j.oceaneng.2020.107245
[25] Jian Li, Jialu Du and Xin Hu (2020), doi:10.1016/j.oceaneng.2020.107254
[26] Kun Liang, Xiaogong Lin, Yu Chen, Wenli Zhang and Juan Li (2021), doi:10.1016/j.jfranklin.2021.01.003
[27] Kun Liang, Xiaogong Lin, Yu Chen, Yeye Liu, Zhaoyu Liu, Zhengxiang Ma and Wenli Zhang (2021), doi:10.1016/j.apor.2021.102609
[28] Hamid Reza Karimi and Yanyang Lu (2021), doi:10.1016/j.conengprac.2021.104785
[29] Yongyi Lin, Jialu Du and Jian Li (2021), doi:10.1007/s12555-019-0913-8
[30] Miltiadis Kalikatzarakis, Andrea Coraddu, Luca Oneto and Davide Anguita (2022), doi:10.1109/TASE.2021.3069779
[31] Xin Hu, Qingtao Gong and Yao Teng (2022), doi:10.1016/j.oceaneng.2021.110355
[32] Yongyi Lin, Jialu Du, Guibing Zhu and Jian Li (2018), doi:10.1109/ACCESS.2018.2879646
[33] Yang Qu and Lilong Cai (2022), doi:10.1016/j.oceaneng.2022.110603
[34] Yufang Zhang, Changde Liu, Nan Zhang, Qian Ye and Weifeng Su (2022), doi:10.3390/jmse10081034
[35] Xin Hu, Guibing Zhu, Yong Ma, Zhixiong Li, Reza Malekian and Miguel Angel Sotelo (2022), doi:10.1109/TITS.2021.3124635
[36] Sasan Tavakoli, Danial Khojasteh, Milad Haghani and Spyros Hirdaris (2023), doi:10.1016/j.oceaneng.2023.113617
[37] Guoqing Zhang, Shuning Lv, Chenfeng Huang and Xianku Zhang (2023), doi:10.1016/j.oceaneng.2023.114950
[38] Xiaobin Qian, Helong Shen, Yong Yin and Dongdong Guo (2024), doi:10.3390/jmse12020294
[39] Kun Liang, Jiawei Cui, Peng Lu, Yu Chen, Xiaogong Lin, Yaowei Sun, Qiang Zhang, Xinling Wen and Ying Duan (2024), doi:10.1016/j.oceaneng.2024.117032
[40] Jung-Suk Park, Yong-Woon Choi, Dong-Hun Lee and Young-Bok Kim (2024), doi:10.9726/kspse.2024.28.1.051
[41] Ravishankar P. Desai and Narayan S. Manjarekar (2024), doi:10.1002/adc2.225
6. Tristan Perez and Thor I. Fossen, “A Matlab Toolbox for Parametric Identification of Radiation-Force Models of Ships and Offshore Structures”, 2009-1-1
 
[1] François Rongère, Jean-Michel Kobus, Aurélien Babarit and Gérard Delhommeau (2011), doi:10.1051/lhb/2011052
[2] Adi Kurniawan, Eilif Pedersen and Torgeir Moan (2012), doi:10.1016/j.renene.2011.07.027
[3] A.D. de Andrés, R. Guanche, J.A. Armesto, F. del Jesus, C. Vidal and I.J. Losada (2013), doi:10.1016/j.oceaneng.2013.06.019
[4] Tristan Perez and Thor I. Fossen (2011), doi:10.1016/j.oceaneng.2010.11.004
[5] Adi Kurniawan and Torgeir Moan (2012), doi:10.1016/j.egypro.2012.03.015
[6] (2011), doi:10.1002/9781119994138.refs
[7] A. Iturrioz, R. Guanche, J.A. Armesto, M.A. Alves, C. Vidal and I.J. Losada (2014), doi:10.1016/j.oceaneng.2013.11.023
[8] A.S. Zurkinden, F. Ferri, S. Beatty, J.P. Kofoed and M.M. Kramer (2014), doi:10.1016/j.oceaneng.2013.12.009
[9] A.D. de Andrés, R. Guanche, L. Meneses, C. Vidal and I.J. Losada (2014), doi:10.1016/j.oceaneng.2014.02.027
[10] Jesús M. de la Cruz García, Joaquín Aranda Almansa and José M. Girón Sierra (2012), doi:10.1016/j.riai.2012.05.001
[11] José A. Armesto, Raúl Guanche, Fernando del Jesus, Arantza Iturrioz and Iñigo J. Losada (2015), doi:10.1007/s40722-015-0027-1
[12] Wanan Sheng, Raymond Alcorn and Anthony Lewis (2015), doi:10.1016/j.oceaneng.2015.06.023
[13] J.C.C. Henriques, R.P.F. Gomes, L.M.C. Gato, A.F.O. Falcão, E. Robles and S. Ceballos (2016), doi:10.1016/j.renene.2015.07.015
[14] Halil I. Basturk, Ben Rosenthal and Miroslav Krstic (2015), doi:10.1109/TCST.2014.2330993
[15] Francesco Fusco and John V. Ringwood (2014), doi:10.1109/TSTE.2014.2313479
[16] Sebastien Olaya, Jean-Matthieu Bourgeot and Mohamed Benbouzid (2014), doi:10.1109/ICGE.2014.6835390
[17] Francesco Fusco and John V. Ringwood (2014), doi:10.1109/CCA.2014.6981361
[18] Sebastien Olaya, Jean-Matthieu Bourgeot and Mohamed Benbouzid (2014), doi:10.1109/PEAC.2014.7037877
[19] Yingguang Wang (2015), doi:10.1016/j.oceaneng.2015.09.049
[20] J.C.C. Henriques, L.M.C. Gato, A.F.O. Falcão, E. Robles and F.-X. Faÿ (2016), doi:10.1016/j.renene.2015.12.065
[21] Christof Wehmeyer, Francesco Ferri, Morten Andersen and Ronnie Pedersen (2014), doi:10.3390/en7085047
[22] H. Hatecke (2015), doi:10.1179/2056711115Y.0000000001
[23] Giuseppe Giorgi and John V. Ringwood (2016), doi:10.1007/s40722-016-0052-8
[24] J.C.C. Henriques, L.M.C. Gato, J.M. Lemos, R.P.F. Gomes and A.F.O. Falcão (2016), doi:10.1016/j.energy.2016.04.098
[25] Torstein I. Bø, Tor Arne Johansen and Eirik Mathiesen (2013), doi:10.3182/20130918-4-JP-3022.00009
[26] Romain Genest and John V. Ringwood (2016), doi:10.1007/s40722-016-0058-2
[27] P. Hardy, B.S. Cazzolato, B. Ding and Z. Prime (2016), doi:10.1016/j.oceaneng.2016.05.045
[28] P. Ricci (2016), doi:10.1016/B978-0-12-803210-7.00003-7
[29] Francesco Paparella, Giorgio Bacelli, Andrew Paulmeno, Sarah E. Mouring and John V. Ringwood (2016), doi:10.1109/TSTE.2015.2510699
[30] J.C.C. Henriques, J.C.C. Portillo, L.M.C. Gato, R.P.F. Gomes, D.N. Ferreira and A.F.O. Falcão (2016), doi:10.1016/j.energy.2016.06.054
[31] Boyin Ding, Benjamin S. Cazzolato, Maziar Arjomandi, Peter Hardy and Bruce Mills (2016), doi:10.1016/j.oceaneng.2016.09.020
[32] Frank Lemmer (né Sandner), Steffen Raach, David Schlipf and Po Wen Cheng (2016), doi:10.1016/j.egypro.2016.09.186
[33] Sigbjørn Eng Rudaa, Sverre Steen and Vahid Hassani (2016), doi:10.1016/j.ifacol.2016.10.492
[34] Hongzhong Zhu and Changhong Hu (2016), doi:10.1016/j.ifacol.2016.10.434
[35] Youming Dai, Yangzhi Chen and Longhan Xie (2017), doi:10.1016/j.oceaneng.2016.11.049
[36] Ossama Abdelkhalik, Shangyan Zou, Giorgio Bacelli, Rush D. Robinett, David G. Wilson and Ryan G. Coe (2016), doi:10.1109/OCEANS.2016.7761227
[37] Romain Genest and John Ringwood (2016), doi:10.1109/CONTROL.2016.7737513
[38] Peter H. Heins, Bryn Ll. Jones and Dominic J. Taunton (2017), doi:10.1016/j.apm.2017.02.028
[39] N.Y. Sergiienko, B.S. Cazzolato, B. Ding, P. Hardy and M. Arjomandi (2017), doi:10.1016/j.renene.2017.03.002
[40] Mingsheng Chen, Rodney Eatock Taylor and Yoo Sang Choo (2017), doi:10.1016/j.oceaneng.2017.04.007
[41] Y. Wei, J.J. Barradas Berglind, M. van Rooij, W.A. Prins, B. Jayawardhana and A.I. Vakis (2017), doi:10.1016/j.renene.2017.04.042
[42] Giorgio Bacelli, Ryan Coe, David Patterson and David Wilson (2017), doi:10.3390/en10040472
[43] Anteng Chang, Huajun Li, Shuqing Wang and Junfeng Du (2017), doi:10.1007/s11802-017-3365-x
[44] Nicolás Faedo, Sébastien Olaya and John V. Ringwood (2017), doi:10.1016/j.ifacsc.2017.07.001
[45] Bingyong Guo and Ron J. Patton (2017), doi:10.1016/j.ifacol.2017.08.2394
[46] A Zasso, T Argentini, I Bayati, M Belloli and D Rocchi (2017), doi:10.1088/1757-899X/276/1/012008
[47] Bingyong Guo, Ron Patton, Siya Jin, James Gilbert and Dan Parsons (2018), doi:10.1109/TSTE.2017.2741341
[48] N.Y. Sergiienko, A. Rafiee, B.S. Cazzolato, B. Ding and M. Arjomandi (2018), doi:10.1016/j.oceaneng.2017.12.055
[49] Yuwang Xu, Ole Øiseth and Torgeir Moan (2018), doi:10.1016/j.marstruc.2017.11.012
[50] Zhijia Wu, Carlos Levi and Segen F. Estefen (2018), doi:10.1016/j.apor.2018.02.009
[51] Thomas Vyzikas and Deborah Greaves (2018), doi:10.1002/9781119014492.ch8
[52] Nicolás Faedo, Yerai Peña-Sanchez and John V. Ringwood (2018), doi:10.1016/j.oceaneng.2018.05.037
[53] M.Z. Almuzakki, J.J. Barradas-Berglind, Y. Wei, M. Muñoz-Arias, A.I. Vakis and B. Jayawardhana (2018), doi:10.1016/j.ifacol.2018.06.043
[54] I. Bayati, A. Facchinetti, A. Fontanella, H. Giberti and M. Belloli (2018), doi:10.1088/1742-6596/1037/5/052025
[55] Giuseppe Giorgi and John V. Ringwood (2018), doi:10.1016/j.oceaneng.2018.07.020
[56] Alexis Mérigaud and John V. Ringwood (2018), doi:10.1016/j.conengprac.2018.08.024
[57] Hongzhong Zhu, Changhong Hu and Yingyi Liu (2016), doi:10.1115/1.4033948
[58] N.Y. Sergiienko, B.S. Cazzolato, M. Arjomandi, B. Ding and L.S.P. da Silva (2019), doi:10.1016/j.oceaneng.2019.04.053
[59] Fushun Liu, Qiang Fu and Zhe Tian (2019), doi:10.1080/17445302.2019.1687145
[60] Benjamin W. Schubert, William S.P. Robertson, Benjamin S. Cazzolato and Mergen H. Ghayesh (2020), doi:10.1016/j.oceaneng.2019.106828
[61] L.S.P. Silva, N.Y. Sergiienko, C.P. Pesce, B. Ding, B. Cazzolato and H.M. Morishita (2020), doi:10.1016/j.apor.2019.102023
[62] Ruisheng Ma, Kaiming Bi and Hong Hao (2020), doi:10.1016/j.engstruct.2020.110248
[63] Han Han, Yanhui Wei, Xiufen Ye and Wenzhi Liu (2020), doi:10.1109/ACCESS.2020.2968063
[64] David G. Wilson, Rush D. Robinett, Giorgio Bacelli, Ossama Abdelkhalik and Ryan G. Coe (2020), doi:10.3390/jmse8020084
[65] Frank Lemmer, Wei Yu, Birger Luhmann, David Schlipf and Po Wen Cheng (2020), doi:10.1007/s11044-020-09729-x
[66] Simone Ambrosini, Ilmas Bayati, Alan Facchinetti and Marco Belloli (2020), doi:10.1115/1.4046155
[67] Nicolás Faedo, Yerai Peña-Sanchez and John V. Ringwood (2020), doi:10.1016/j.apor.2020.102055
[68] Ermina Begovic, Carlo Bertorello, Ferdi Cakici, Emre Kahramanoglu and Barbara Rinauro (2020), doi:10.3390/jmse8050337
[69] M. Belloli, I. Bayati, A. Facchinetti, A. Fontanella, H. Giberti, F. La Mura, F. Taruffi and A. Zasso (2020), doi:10.1016/j.oceaneng.2020.107592
[70] M. Calvário, J.F. Gaspar, M. Kamarlouei, T.S. Hallak and C. Guedes Soares (2020), doi:10.1016/j.renene.2020.06.002
[71] Leandro S. P. da Silva, Benjamin S. Cazzolato, Nataliia Y. Sergiienko, Boyin Ding, Helio M. Morishita and Celso P. Pesce (2020), doi:10.1007/s40722-020-00165-9
[72] Ruisheng Ma, Kaiming Bi and Hong Hao (2020), doi:10.1016/j.engstruct.2020.110833
[73] Tao Sun and Soren R. K. Nielsen (2020), doi:10.1109/TSTE.2019.2923279
[74] Benjamin W. Schubert, William S.P. Robertson, Benjamin S. Cazzolato, Mergen H. Ghayesh and Nataliia Y. Sergiienko (2020), doi:10.1016/j.oceaneng.2020.107816
[75] A. Fontanella, M. Al, D. van der Hoek, Y. Liu, J.W. van Wingerden and M. Belloli (2020), doi:10.1088/1742-6596/1618/2/022038
[76] Ronny Landsverk, Jing Zhou, Geir Hovland and Houxiang Zhang (2020), doi:10.1109/ICIEA48937.2020.9248110
[77] Bingyong Guo and John V. Ringwood (2021), doi:10.1109/TSTE.2020.3007926
[78] M.P.R. Prasad and Pentakota sai kiran (2020), doi:10.1109/INDICON49873.2020.9342069
[79] Yanjun Liu, Yifan Xue, Shuting Huang, Gang Xue and Qianfeng Jing (2021), doi:10.3390/jmse9020194
[80] Shujie Zhao, Xun Meng, Huajun Li, Dejiang Li and Qiang Fu (2021), doi:10.1016/j.oceaneng.2021.108729
[81] (2021), doi:10.1002/9781119575016.ref
[82] Seungjo Hong and Jinwhan Kim (2021), doi:10.31818/JKNST.2021.03.4.1.72
[83] Bingqi Liu, Carlos Levi, Segen F. Estefen, Zhijia Wu and Menglan Duan (2021), doi:10.1007/s11804-021-00202-5
[84] Bingqi Liu, Huanggao Yi, Carlos Levi, Segen F. Estefen, Zhijia Wu and Menglan Duan (2021), doi:10.1016/j.oceaneng.2021.109139
[85] Alessandro Fontanella, Mees Al, Jan-Willem van Wingerden and Marco Belloli (2021), doi:10.5194/wes-6-885-2021
[86] Leandro S. P. da Silva, Benjamin S. Cazzolato, Nataliia Y. Sergiienko and Boyin Ding (2021), doi:10.1007/s40722-021-00203-0
[87] Nataliia Y. Sergiienko, Leandro Souza Pinheiro da Silva, Boyin Ding and Benjamin S. Cazzolato (2021), doi:10.1049/rpg2.12239
[88] Yifeng Gu, Boyin Ding, Nataliia Y. Sergiienko and Benjamin S. Cazzolato (2021), doi:10.1049/rpg2.12252
[89] Nataliia Y. Sergiienko, Mathieu Cocho, Benjamin S. Cazzolato and Alexandre Pichard (2021), doi:10.1016/j.apor.2021.102836
[90] Nataliia Y. Sergiienko, Giorgio Bacelli, Ryan G. Coe and Benjamin S. Cazzolato (2021), doi:10.1007/s40722-021-00214-x
[91] Isaac R. Machado, Paula B. Garcia Rosa and Edson H. Watanabe (2021), doi:10.1049/rpg2.12250
[92] Ferdi Cakici (2021), doi:10.1016/j.oceaneng.2021.110040
[93] Christian Elkjar Hoeg and Zili Zhang (2021), doi:10.1016/j.oceaneng.2021.108712
[94] Ryan O. Berriel, Milad Shadman, Zhijia Wu, Robson F. S. Dias, Richard M. Stephan and Segen F. Estefen (2021), doi:10.1007/s00202-021-01244-2
[95] Sheng Xiang, Bin Cheng, Miao Tang and Hesham Abdelbaset (2022), doi:10.1016/j.oceaneng.2021.110340
[96] Benjamin W. Schubert, Nataliia Y. Sergiienko, Benjamin S. Cazzolato, William S.P. Robertson and Mergen H. Ghayesh (2022), doi:10.1016/j.oceaneng.2021.110342
[97] Sergej Antonello Sirigu, Mauro Bonfanti, Panagiotis Dafnakis, Giovanni Bracco, Giuliana Mattiazzo and Stefano Brizzolara (2018), doi:10.1109/OCEANS.2018.8604591
[98] Ronny Landsverk and Jing Zhou (2018), doi:10.1109/ICIEA.2018.8397806
[99] Seyong Jung, Stefano Brizzolara and Craig Woolsey (2021), doi:10.1109/JOE.2021.3052657
[100] Fantai Meng, Boyin Ding, Nataliia Y. Sergiienko, Hao Chen, Hao Xu and Ye Li (2022), doi:10.1109/TSTE.2021.3131574
[101] Madelyn G. Veurink, Wayne W. Weaver, Rush D. Robinett, David G. Wilson and Ronald C. Matthews (2022), doi:10.1109/PECI54197.2022.9744054
[102] Benjamin W. Schubert, William S.P. Robertson, Benjamin S. Cazzolato, Nataliia Y. Sergiienko and Mergen H. Ghayesh (2022), doi:10.1016/j.oceaneng.2022.111295
[103] Martin Alexandersson, Daiyong Zhang, Wengang Mao and Jonas W. Ringsberg (2022), doi:10.1080/17445302.2022.2067409
[104] Hoang Manh Cuong, Nguyen Van Thai, Pham Van Trieu, Hoang Quoc Dong, Tran The Nam, Tran Xuan Viet, Luong Cong Nho and Le Anh Tuan (2022), doi:10.1016/j.jfranklin.2022.07.022
[105] Paula B. Garcia-Rosa, Raymundo E. Torres-Olguin, Joao Cruz and Salvatore D'Arco (2022), doi:10.1109/ISIE51582.2022.9831637
[106] David G. Wilson, Rush D. Robinett, Wayne W. Weaver and Steve F. Glover (2022), doi:10.1109/SPEEDAM53979.2022.9842056
[107] Kai Zheng, Yi Jiang, Shikun Zhou and Yang Xue (2022), doi:10.1016/j.oceaneng.2022.112446
[108] Madelyn G. Veurink, Wayne W. Weaver, Rush D. Robinett III, David G. Wilson and Ronald C. Matthews (2022), doi:10.1016/j.ifacol.2022.10.479
[109] Sheng Xiang, Bin Cheng, Feng-yu Zhang and Miao Tang (2022), doi:10.1007/s13344-022-0061-4
[110] Mohamed A. Shabara and Ossama Abdelkhalik (2023), doi:10.1016/j.rser.2022.113070
[111] Fantai Meng, Nataliia Sergiienko, Boyin Ding, Binzhen Zhou, Leandro Souza Pinheiro Da Silva, Benjamin Cazzolato and Ye Li (2023), doi:10.1016/j.apenergy.2022.120373
[112] Madelyn G. Veurink, Wayne W. Weaver, Rush D. Robinett, David G. Wilson and Ronald C. Matthews (2022), doi:10.1109/OCEANS47191.2022.9977067
[113] Celine Tran, Ivan Gushkov, Kristoffer Nordvik, Simen T. Roang, Simen B. Lysthaug, Babak Ommani, Thor I. Fossen, Vahid Hassani, Vidar Smines and Tor A. Johansen (2023), doi:10.1016/j.oceaneng.2023.114272
[114] Yihou Wang, Shixiao Fu, Torgeir Moan, Yuwang Xu and Tianhu Cheng (2023), doi:10.1016/j.joes.2023.05.001
[115] Motoyasu Kanazawa, Tongtong Wang, Yasuo Ichinose, Robert Skulstad, Guoyuan Li and Houxiang Zhang (2023), doi:10.1016/j.oceaneng.2023.114874
[116] Lifen Hu, Ming Zhang, Xingxing Yu, Zhi-Ming Yuan and Wubin Li (2023), doi:10.1016/j.oceaneng.2023.115348
[117] Jeremy W. Simmons and James D. Van de Ven (2023), doi:10.3390/en16165909
[118] Alessandro Fontanella, Alan Facchinetti, Elio Daka and Marco Belloli (2023), doi:10.1016/j.renene.2023.119442
[119] Jeremy W. Simmons and James D. Van de Ven (2023), doi:10.3390/en16217381
[120] Xu Cheng, Kexin Wang, Xiufeng Liu, Qian Yu, Fan Shi, Zhengru Ren and Shengyong Chen (2023), doi:10.1109/TITS.2023.3315674
[121] Salman Husain, Gordon G. Parker, David Forehand and Enrico Anderlini (2023), doi:10.3390/en17010006
[122] Madelyn G. Veurink, Wayne W. Weaver, Rush D. Robinett, David G. Wilson, Ronald C. Matthews, Carlos Michelen and Ann R. Dallman (2023), doi:10.1109/ECCE53617.2023.10362190
[123] Kexin Wang, Xu Cheng and Fan Shi (2023), doi:10.1109/ICoIAS61634.2023.00034
[124] Sergey Rozhkov, Lilia Voronova and Vyacheslav Voronov (2024), doi:10.1109/IEEECONF60226.2024.10496784
[125] Shuang-Rui Yu, Ming Zhang, De-Qing Zhang and Zhi-Ming Yuan (2024), doi:10.1016/j.oceaneng.2024.117992
[126] D.E. Galvan-Pozos, N.Y. Sergiienko, H. Garcia-Nava, F.J. Ocampo-Torres and J.P. Osuna-Canedo (2024), doi:10.1016/j.renene.2024.120579
[127] Ian Ammerman, Yuksel Alkarem, Richard Kimball, Kimberly Huguenard and Babak Hejrati (2024), doi:10.1002/we.2915
[128] Nicholas Orlovsky, Michael A. Demetriou and Nikolaos A. Gatsonis (2024), doi:10.1109/MED61351.2024.10566141
5. Tristan Perez and Thor I. Fossen, “Joint Identification of Infinite-Frequency Added Mass and Fluid-Memory Models of Marine Structures”, 2008-3-2
 
[1] Tristan Perez and Thor I. Fossen (2011), doi:10.1016/j.oceaneng.2010.11.004
[2] Tristan Perez and Thor Inge Fossen (2009), doi:10.4173/mic.2009.1.1
[3] C E Hann, M Snowdon, A Rao, O Winn, N Wongvanich and X Chen (2012), doi:10.1177/0954410011420771
[4] Wenshou Zhang, Jian Cheng and Yaoquan Duan (2017), doi:10.4236/jamp.2017.59136
[5] A Zasso, T Argentini, I Bayati, M Belloli and D Rocchi (2017), doi:10.1088/1757-899X/276/1/012008
[6] Changhai Liu, Qingjun Yang and Gang Bao (2018), doi:10.1016/j.oceaneng.2017.12.063
[7] J. Seixas de Medeiros and S. Brizzolara (2018), doi:10.1155/2018/1710253
[8] Changhai Liu, Qingjun Yang and Gang Bao (2018), doi:10.1080/17445302.2018.1427317
[9] Simone Ambrosini, Ilmas Bayati, Alan Facchinetti and Marco Belloli (2020), doi:10.1115/1.4046155
[10] Panagiotis Dafnakis, Amneet Pal Singh Bhalla, Sergej Antonello Sirigu, Mauro Bonfanti, Giovanni Bracco and Giuliana Mattiazzo (2020), doi:10.1063/5.0022401
[11] Mauro Bonfanti, Andrew Hillis, Sergej Antonello Sirigu, Panagiotis Dafnakis, Giovanni Bracco, Giuliana Mattiazzo and Andrew Plummer (2020), doi:10.3390/jmse8100825
[12] Luca Parrinello, Panagiotis Dafnakis, Edoardo Pasta, Giovanni Bracco, Peiman Naseradinmousavi, Giuliana Mattiazzo and Amneet Pal Singh Bhalla (2020), doi:10.1063/5.0028500
[13] Tommaso Argentini, Claudio Montagna and Daniele Rocchi (2019), doi:10.2749/newyork.2019.2650
[14] Tobias Hahn, Robert Damerius and Torsten Jeinsch (2021), doi:10.1016/j.ifacol.2021.10.090
[15] Benjamin W. Schubert, William S.P. Robertson, Benjamin S. Cazzolato, Nataliia Y. Sergiienko and Mergen H. Ghayesh (2022), doi:10.1016/j.oceaneng.2022.111295
[16] Aleksander Grm and Satyanand Panda (2022), doi:10.1016/j.oceaneng.2022.111269
[17] Kristoffer Nordvik and Tor A. Johansen (2022), doi:10.1007/s00773-022-00906-5
[18] Weixing Chen, Xiongsen Lin, Yunfei Lu, Shaoxun Li, Lucai Wang, Yongkuang Zhang and Feng Gao (2022), doi:10.1016/j.renene.2022.12.033
[19] Celine Tran, Ivan Gushkov, Kristoffer Nordvik, Simen T. Roang, Simen B. Lysthaug, Babak Ommani, Thor I. Fossen, Vahid Hassani, Vidar Smines and Tor A. Johansen (2023), doi:10.1016/j.oceaneng.2023.114272
[20] Mauro Bonfanti and Sergej Antonello Sirigu (2023), doi:10.1016/j.ymssp.2023.110398
[21] Sebastian Bielicki (2023), doi:10.1007/978-3-031-35173-0_32
[22] Mauro Bonfanti, Nicolas Faedo and Giuliana Mattiazzo (2024), doi:10.1007/s11071-024-09600-0
4. Tristan Perez and Thor I. Fossen, “Time- vs. Frequency-domain Identification of Parametric Radiation Force Models for Marine Structures at Zero Speed”, 2008-1-1
 
[1] François Rongère, Jean-Michel Kobus, Aurélien Babarit and Gérard Delhommeau (2011), doi:10.1051/lhb/2011052
[2] Tristan Perez and Thor Inge Fossen (2009), doi:10.4173/mic.2009.1.1
[3] Tristan Perez and Thor I. Fossen (2008), doi:10.4173/mic.2008.3.2
[4] Tristan Perez and Thor I. Fossen (2011), doi:10.1016/j.oceaneng.2010.11.004
[5] Oddgeir Dalane, Finn Faye Knudsen and Sveinung Lo set (2012), doi:10.1115/1.4004633
[6] Tristan Perez and Mogens Blanke (2012), doi:10.1016/j.arcontrol.2012.03.010
[7] Mingsheng Chen, Rodney Eatock Taylor and Yoo Sang Choo (2014), doi:10.1016/j.oceaneng.2013.10.004
[8] Adi Kurniawan and Torgeir Moan (2012), doi:10.1016/j.egypro.2012.03.015
[9] Giorgio Bacelli and John Ringwood (2013), doi:10.1016/j.ijome.2013.11.011
[10] P. Ricci, J. Lopez, M. Santos, P. Ruiz-Minguela, J.L. Villate, F. Salcedo and A.F.deO. Falca o (2011), doi:10.1049/iet-rpg.2009.0197
[11] (2011), doi:10.1002/9781119994138.refs
[12] A. Iturrioz, R. Guanche, J.A. Armesto, M.A. Alves, C. Vidal and I.J. Losada (2014), doi:10.1016/j.oceaneng.2013.11.023
[13] José A. Armesto, Raúl Guanche, Arantza Iturrioz, César Vidal and Iñigo J. Losada (2014), doi:10.1016/j.oceaneng.2014.01.013
[14] Anup J. Nambiar, David I.M. Forehand, Morten M. Kramer, Rico H. Hansen and David M. Ingram (2015), doi:10.1016/j.ijome.2014.11.002
[15] Mattia Raffero, Michele Martini, Biagio Passione, Giuliana Mattiazzo, Ermanno Giorcelli and Giovanni Bracco (2015), doi:10.1155/2015/980613
[16] Jesús M. de la Cruz García, Joaquín Aranda Almansa and José M. Girón Sierra (2012), doi:10.1016/j.riai.2012.05.001
[17] Josh Davidson, Simone Giorgi and John V. Ringwood (2015), doi:10.1016/j.oceaneng.2015.04.056
[18] José A. Armesto, Raúl Guanche, Fernando del Jesus, Arantza Iturrioz and Iñigo J. Losada (2015), doi:10.1007/s40722-015-0027-1
[19] Wanan Sheng, Raymond Alcorn and Anthony Lewis (2015), doi:10.1016/j.oceaneng.2015.06.023
[20] Giacomo Moretti, Marco Fontana and Rocco Vertechy (2015), doi:10.1007/s11012-015-0235-8
[21] Francesco Fusco and John V. Ringwood (2013), doi:10.1109/TSTE.2012.2196717
[22] Elisabetta Tedeschi and Maider Santos-Mugica (2014), doi:10.1109/TPWRS.2013.2282213
[23] Sebastien Olaya, Jean-Matthieu Bourgeot and Mohamed Benbouzid (2014), doi:10.1109/ICGE.2014.6835390
[24] Ryan G. Coe and Diana L. Bull (2014), doi:10.1109/OCEANS.2014.7003037
[25] Giorgio Bacelli, Philip Balitsky and John V. Ringwood (2013), doi:10.1109/TSTE.2013.2267961
[26] Alessandro Bozzetto and Elisabetta Tedeschi (2014), doi:10.1109/EVER.2014.6844040
[27] Yingguang Wang (2015), doi:10.1016/j.oceaneng.2015.09.049
[28] Dr Ahmed Masmoudi, Alessandro Bozzetto, Ole Christian Spro and Elisabetta Tedeschi (2015), doi:10.1108/COMPEL-12-2014-0342
[29] Francesco Ferri, Simon Ambühl, Boris Fischer and Jens Kofoed (2014), doi:10.3390/en7042246
[30] David I. M. Forehand, Aristides E. Kiprakis, Anup J. Nambiar and A. Robin Wallace (2016), doi:10.1109/TSTE.2015.2476960
[31] Hugo Mendonca and Sergio Martinez (2016), doi:10.1109/TSTE.2015.2466097
[32] Romain Genest and John V. Ringwood (2016), doi:10.1007/s40722-016-0058-2
[33] P. Ricci (2016), doi:10.1016/B978-0-12-803210-7.00003-7
[34] Simone Giorgi, Josh Davidson and John V. Ringwood (2016), doi:10.1109/TSTE.2016.2515500
[35] Frank Lemmer (né Sandner), Steffen Raach, David Schlipf and Po Wen Cheng (2016), doi:10.1016/j.egypro.2016.09.186
[36] N. Nevaranta, M. Goubej, T. Lindh, M. Niemela and O. Pyrhonen (2016), doi:10.1109/EPE.2016.7695535
[37] Romain Genest and John V. Ringwood (2017), doi:10.1109/TCST.2016.2554524
[38] Marco Alves (2017), doi:10.1007/978-3-319-39889-1_10
[39] Zhihuan Hu, Xin Li, Wenhua Zhao and Xiao Wu (2017), doi:10.1016/j.apor.2017.03.013
[40] Giorgio Bacelli, Ryan Coe, David Patterson and David Wilson (2017), doi:10.3390/en10040472
[41] Nicolás Faedo, Sébastien Olaya and John V. Ringwood (2017), doi:10.1016/j.ifacsc.2017.07.001
[42] Ryan G. Coe, Carlos Michelen, Aubrey Eckert-Gallup and Cédric Sallaberry (2017), doi:10.1016/j.renene.2017.09.056
[43] Hong Gao and Yang Yu (2017), doi:10.1016/j.energy.2017.11.036
[44] Ryan G. Coe, Giorgio Bacelli, David G. Wilson, Ossama Abdelkhalik, Umesh A. Korde and Rush D. Robinett III (2017), doi:10.1016/j.ijome.2017.11.001
[45] Yizhi Ye and Weidong Chen (2017), doi:10.1177/1687814017722081
[46] J. Seixas de Medeiros and S. Brizzolara (2018), doi:10.1155/2018/1710253
[47] Zhijia Wu, Carlos Levi and Segen F. Estefen (2018), doi:10.1016/j.apor.2018.02.009
[48] Nedeleg Bigi, Morgann Behrel, Kostia Roncin, Jean-Baptiste Leroux, Alain Neme, Christian Jochum and Yves Parlier (2018), doi:10.1051/lhb/2018002
[49] Weixing Chen, Feng Gao and Xiangdun Meng (2018), doi:10.1177/1475090218765803
[50] Nicolás Faedo, Yerai Peña-Sanchez and John V. Ringwood (2018), doi:10.1016/j.oceaneng.2018.05.037
[51] Ossama Abdelkhalik and Shangyan Zou (2018), doi:10.1016/j.renene.2018.08.004
[52] Ø.W. Petersen, O. Øiseth and E. Lourens (2019), doi:10.1016/j.ymssp.2018.10.040
[53] Biao Su, Karl Gunnar Aarsæther and David Kristiansen (2019), doi:10.1115/1.4042263
[54] Hong Gao and Ruizhi Liang (2019), doi:10.1002/er.4398
[55] Kasper Jessen, Kasper Laugesen, Signe M. Mortensen, Jesper K. Jensen and Mohsen N. Soltani (2019), doi:10.3390/app9061244
[56] Wanan Sheng (2019), doi:10.1016/j.rser.2019.04.030
[57] Fushun Liu, Qiang Fu and Zhe Tian (2019), doi:10.1080/17445302.2019.1687145
[58] Li Liu, Liming Guo, Puyue Hou and Yuying Zhou (2019), doi:10.1088/1742-6596/1314/1/012111
[59] Siyuan Zhan, Jing Na, Guang Li and Bin Wang (2020), doi:10.1109/TSTE.2018.2889767
[60] G. Bracco, M. Canale and V. Cerone (2020), doi:10.1016/j.conengprac.2020.104299
[61] I M Dantsevich, M N Lyutikova, AY Novikov and S A Osmukha (2020), doi:10.1088/1757-899X/873/1/012035
[62] Nedeleg Bigi, Kostia Roncin, Jean-Baptiste Leroux and Yves Parlier (2020), doi:10.3390/jmse8070486
[63] Signe M. Mortensen, Kasper Laugesen, Jesper K. Jensen, Kasper Jessen and Mohsen Soltani (2018), doi:10.1109/CCTA.2018.8511565
[64] G. Bracco, M. Canale and V. Cerone (2019), doi:10.1109/ICCA.2019.8899936
[65] Kostia Roncin, Morgan Behrel, Paul Iachkine and Jean-Baptiste Leroux (2020), doi:10.3390/app10186148
[66] Panagiotis Dafnakis, Amneet Pal Singh Bhalla, Sergej Antonello Sirigu, Mauro Bonfanti, Giovanni Bracco and Giuliana Mattiazzo (2020), doi:10.1063/5.0022401
[67] Beatrice Fenu, Valentino Attanasio, Pietro Casalone, Riccardo Novo, Giulia Cervelli, Mauro Bonfanti, Sergej Antonello Sirigu, Giovanni Bracco and Giuliana Mattiazzo (2020), doi:10.3390/jmse8060439
[68] Mauro Bonfanti, Andrew Hillis, Sergej Antonello Sirigu, Panagiotis Dafnakis, Giovanni Bracco, Giuliana Mattiazzo and Andrew Plummer (2020), doi:10.3390/jmse8100825
[69] Alper Burgac and Hakan Yavuz (2020), doi:10.1007/s42452-020-03230-y
[70] Luca Parrinello, Panagiotis Dafnakis, Edoardo Pasta, Giovanni Bracco, Peiman Naseradinmousavi, Giuliana Mattiazzo and Amneet Pal Singh Bhalla (2020), doi:10.1063/5.0028500
[71] Yubin Jia, Ke Meng, Lu Dong, Tongming Liu, Changyin Sun and Zhao Yang Dong (2021), doi:10.1109/TSTE.2020.3012755
[72] (2021), doi:10.1002/9781119575016.ref
[73] Bingqi Liu, Carlos Levi, Segen F. Estefen, Zhijia Wu and Menglan Duan (2021), doi:10.1007/s11804-021-00202-5
[74] Bingqi Liu, Huanggao Yi, Carlos Levi, Segen F. Estefen, Zhijia Wu and Menglan Duan (2021), doi:10.1016/j.oceaneng.2021.109139
[75] Bingyong Guo and John V. Ringwood (2021), doi:10.1016/j.apenergy.2021.117100
[76] Biao Su, Andrei Tsarau, Per Christian Endresen, David Kristiansen and Pal Furset Lader (2021), doi:10.1016/j.oceaneng.2021.109210
[77] Hong Gao and Jie Xiao (2021), doi:10.1016/j.apenergy.2021.117278
[78] Binbin Li (2021), doi:10.1016/j.apor.2021.102707
[79] Romain Lecuyer-Le Bris, Marc Le Boulluec, Jean-Frederic Charpentier and Mohamed Benbouzid (2021), doi:10.3390/jmse9070768
[80] Bingyong Guo and John V. Ringwood (2021), doi:10.1049/rpg2.12302
[81] Imanol Touzon, Victor Petuya, Vincenzo Nava, Maria Alonso-Reig and Inigo Mendikoa (2022), doi:10.1007/978-3-030-87383-7_7
[82] Mauro Bonfanti, Sergej Antonello Sirigu and Giuliana Mattiazzo (2021), doi:10.1109/ICECCME52200.2021.9590910
[83] Ryan O. Berriel, Milad Shadman, Zhijia Wu, Robson F. S. Dias, Richard M. Stephan and Segen F. Estefen (2021), doi:10.1007/s00202-021-01244-2
[84] Nicolas Faedo, Fabio Carapellese, Edoardo Pasta and Giuliana Mattiazzo (2022), doi:10.1016/j.apor.2021.102958
[85] Shangyan Zou and Ossama Abdelkhalik (2021), doi:10.1109/JOE.2020.3016073
[86] Jian Tan, Henk Polinder, Antonio Jarquin Laguna and Sape Miedema (2022), doi:10.1016/j.apor.2022.103110
[87] Takaaki Hanaki, Mina Takaoka and Munehiko Minoura (2022), doi:10.1016/j.apor.2022.103158
[88] Jian Tan, Henk Polinder, Antonio Jarquin Laguna and Sape Miedema (2022), doi:10.1016/j.oceaneng.2022.111347
[89] Aleksander Grm and Satyanand Panda (2022), doi:10.1016/j.oceaneng.2022.111269
[90] Guglielmo Papini, Francisco Javier Dores Dores Piuma, Nicolas Faedo, John V. Ringwood and Giuliana Mattiazzo (2022), doi:10.3390/jmse10050656
[91] Fabio Carapellese, Edoardo Pasta, Bruno Paduano, Nicolas Faedo and Giuliana Mattiazzo (2022), doi:10.1016/j.oceaneng.2022.111444
[92] N. Faedo, G. Giorgi, J. V. Ringwood and G. Mattiazzo (2022), doi:10.1007/s11071-022-07530-3
[93] Mauro Bonfanti and Giovanni Bracco (2022), doi:10.1007/978-3-031-10776-4_100
[94] F.D. Mosquera, N. Faedo, C.A. Evangelista, P.F. Puleston and J.V. Ringwood (2022), doi:10.1016/j.ifacol.2022.10.454
[95] Ting Liu, Karl H. Halse, Bernt J. Leira, Zhiyu Jiang, Wei Chai, Hans-P. Brathaug and Hans P. Hildre (2023), doi:10.1016/j.marstruc.2022.103341
[96] Mahdiyeh Farajvand, Demian Garcia-Violini and John V. Ringwood (2023), doi:10.1016/j.oceaneng.2023.113635
[97] Jian Tan, Henk Polinder, Antonio Jarquin Laguna and Sape Miedema (2023), doi:10.1016/j.oceaneng.2023.114195
[98] Fabio Carapellese, Edoardo Pasta, Sergej Antonello Sirigu and Nicolas Faedo (2023), doi:10.1016/j.ymssp.2023.110356
[99] Mauro Bonfanti and Sergej Antonello Sirigu (2023), doi:10.1016/j.ymssp.2023.110398
[100] Sebastian Bielicki (2023), doi:10.1007/978-3-031-35173-0_32
[101] Jian Tan, Wei Tao, Antonio Jarquin Laguna, Henk Polinder, Yihan Xing and Sape Miedema (2023), doi:10.1016/j.apor.2023.103650
[102] Francis Valentinis, Thomas Battista and Craig Woolsey (2023), doi:10.1109/JOE.2023.3234811
[103] M. Wermbter, L. Altenbach, O. Detlefsen and M. Abdel-Maksoud (2023), doi:10.1088/1757-899X/1288/1/012024
[104] Hafiz Ahsan Said, Demian Garcia-Violini, Nicolas Faedo and John V. Ringwood (2024), doi:10.1109/OJCSYS.2023.3331193
[105] Salman Husain, Gordon G. Parker, David Forehand and Enrico Anderlini (2023), doi:10.3390/en17010006
[106] C Ren, Y Xing and L Moen (2023), doi:10.1088/1757-899X/1294/1/012009
[107] Mingsheng Chen, Meiyan Zou, Ling Zhu, MingJun Ouyang, Qiyu Liang and Wenhua Zhao (2024), doi:10.1016/j.oceaneng.2024.116721
[108] F. D. Mosquera, N. Faedo, C. A. Evangelista, J. V. Ringwood and P. F. Puleston (2024), doi:10.1109/TSTE.2023.3343995
[109] Jian Tan and George Lavidas (2024), doi:10.1016/j.oceaneng.2024.118581
[110] Giuseppe Giorgi (2024), doi:10.1016/j.ijmecsci.2024.109544
3. Christian Holden, Roberto Galeazzi, Claudio Rodríguez, Tristan Perez, Thor I. Fossen, Mogens Blanke, Marcelo de Almeida and Santos Neves, “Nonlinear Container Ship Model for the Study of Parametric Roll Resonance”, 2007-4-1
 
[1] Tristan Perez and Mogens Blanke (2012), doi:10.1016/j.arcontrol.2012.03.010
[2] Marcelo A.S. Neves, Jorge A. Merino and Claudio A. Rodríguez (2009), doi:10.1016/j.oceaneng.2009.07.005
[3] Adrian Biran and Rubén López-Pulido (2014), doi:10.1016/B978-0-08-098287-8.00012-8
[4] (2014), doi:10.1016/B978-0-08-098287-8.00024-4
[5] Lijun Yu, Shaoying Liu, Fanming Liu and Hui Wang (2015), doi:10.1007/s11804-015-1292-z
[6] Dennis J.W. Belleter, Roberto Galeazzi and Thor I. Fossen (2015), doi:10.1016/j.oceaneng.2014.12.030
[7] Roberto Galeazzi, Mogens Blanke, Thomas Falkenberg, Niels K. Poulsen, Nikos Violaris, Gaute Storhaug and Mikael Huss (2015), doi:10.1016/j.oceaneng.2015.08.037
[8] Roberto Galeazzi, Mogens Blanke and Niels Kjølstad Poulsen (2013), doi:10.1109/TCST.2012.2189399
[9] Qiguo Yao and Yuliang Liu (2016), doi:10.1007/s11071-015-2576-1
[10] R. Galeazzi, M. Blanke and N. Kjølstad Poulsen (2009), doi:10.3182/20090916-3-BR-3001.0037
[11] Roberto Galeazzi and Tristan Perez (2011), doi:10.3182/20110828-6-IT-1002.01474
[12] Dominik Breu and Thor I. Fossen (2010), doi:10.3182/20100915-3-DE-3008.00003
[13] R. Galeazzi, M. Blanke and N. Kjølstad Poulsen (2009), doi:10.3182/20090630-4-ES-2003.00058
[14] G. I. Depetri, J. C. Sartorelli, B. Marin and M. S. Baptista (2016), doi:10.1103/PhysRevE.94.012202
[15] C Stanca, C Ancuta, N Acomi and C Andrei (2016), doi:10.1088/1757-899X/145/8/082022
[16] Wojciech Wawrzy ski and Przemys aw Krata (2016), doi:10.1016/j.oceaneng.2016.08.026
[17] Kang-Hyun Song, Yonghwan Kim and Dong-Min Park (2013), doi:10.1177/1475090212464329
[18] Wojciech Wawrzy ski (2018), doi:10.1016/j.oceaneng.2017.11.013
[19] Justin M. Kennedy, Jason J. Ford, Francis Valentinis and Tristan Perez (2018), doi:10.1016/j.ifacol.2018.09.477
[20] Justin M. Kennedy, Jason J. Ford, Tristan Perez and Francis Valentinis (2018), doi:10.1016/j.ifacol.2018.09.447
[21] Ana Barjau, Juan Herranz and Bernd Dehning (2016), doi:10.1115/1.4033568
[22] Liang Lihua, Zhao Peng, Zhang Songtao and Yuan Jia (2019), doi:10.1016/j.oceaneng.2018.12.067
[23] Yongchao Han and Ming Li (2019), doi:10.1155/2019/7683952
[24] Dominik A. Breu, Le Feng and Thor I. Fossen (2012), doi:10.1007/978-1-4614-1043-0_11
[25] Claudio A. Rodríguez and Marcelo A. S. Neves (2012), doi:10.1007/978-1-4614-1043-0_6
[26] Dominik A. Breu, Christian Holden and Thor I. Fossen (2012), doi:10.1007/978-1-4614-1043-0_9
[27] Jonatan Peña-Ramírez, Rob H. B. Fey and Henk Nijmeijer (2012), doi:10.1007/978-1-4614-1043-0_1
[28] Jonatan Peña-Ramírez and Henk Nijmeijer (2012), doi:10.1007/978-1-4614-1043-0_14
[29] Christian Holden, Dominik A. Breu and Thor I. Fossen (2012), doi:10.1007/978-1-4614-1043-0_10
[30] D Deleanu and C L Dumitrache (2019), doi:10.1088/1757-899X/591/1/012106
[31] Peng Zhao, Lihua Liang, Songtao Zhang, Ming Ji and Jia Yuan (2019), doi:10.1016/j.oceaneng.2019.106322
[32] Sambor Guze, Wojciech Wawrzynski and Przemyslaw Wilczynski (2020), doi:10.3390/jmse8020091
[33] Christian Holden and Thor I. Fossen (2012), doi:10.1007/978-1-4614-1043-0_12
[34] Sadra Kianejad, Hossein Enshaei, Jonathan Duffy and Nazanin Ansarifard (2020), doi:10.1007/s00773-020-00713-w
[35] D Deleanu and C L Dumitrache (2020), doi:10.1088/1757-899X/916/1/012024
[36] Alberto Dallolio, Jo A. Alfredsen, Thor I. Fossen and Tor A. Johansen (2021), doi:10.1016/j.ifacol.2021.10.092
[37] G. Swaminathan, G. Hariharan, V. Selvaganesan and V. B. S. Ayyangar (2022), doi:10.1080/17445302.2022.2133884
[38] Roberto Galeazzi, Christian Holden, Mogens Blanke and Thor I. Fossen (2009), doi:10.23919/ECC.2009.7075175
[39] Sang-Do Lee, Sam-Sang You, Le Ngoc Bao Long, Bui Duc Hong Phuc and Hwan-Seong Kim (2024), doi:10.1007/s00707-024-04011-z
2. Tristan Perez and Thor I. Fossen, “Kinematic Models for Manoeuvring and Seakeeping of Marine Vessels”, 2007-1-3
 
[1] Gullik A. Jensen, Niklas Säfström, Tu Duc Nguyen and Thor I. Fossen (2010), doi:10.1016/j.oceaneng.2009.12.009
[2] (2011), doi:10.1002/9781119994138.refs
[3] James H. VanZwieten and Frederick R. Driscoll (2008), doi:10.1080/13873950802164718
[4] Keum-Shik Hong and Quang Hieu Ngo (2012), doi:10.1016/j.oceaneng.2012.06.013
[5] M Figari, G Vigna and S Vignolo (2011), doi:10.1177/1475090210396012
[6] Elena Celledoni, Håkon Marthinsen and Brynjulf Owren (2014), doi:10.1016/j.jcp.2012.12.031
[7] Xuetao Chen and Woei Wan Tan (2013), doi:10.1016/j.oceaneng.2013.05.021
[8] Zhongli Wang, Yunhui Liu, Hoi Wut Yip, Biao Peng, Shuyuan Qiao and Shi He (2008), doi:10.1109/AIM.2008.4601857
[9] Thor Fossen and Tristan Perez (2009), doi:10.1109/MCS.2009.934408
[10] Daniel Leite, Fernando Gomide, Rosangela Ballini and Pyramo Costa (2011), doi:10.1109/FUZZY.2011.6007452
[11] Yusuke Kobashi, Genma Sano, Tsuyoshi Nakamura and Masayoshi Kanoh (2011), doi:10.1109/FUZZY.2011.6007480
[12] Xue Tao Chen and Woei Wan Tan (2012), doi:10.1109/FUZZ-IEEE.2012.6251244
[13] Xue Tao Chen and Woei Wan Tan (2012), doi:10.1109/FUZZ-IEEE.2012.6251243
[14] Sun Qiaomei, Ren Guang, Yue Jin and Qi Xiaowei (2011), doi:10.1109/ICMTMA.2011.155
[15] E. Simetti and G. Casalino (2015), doi:10.1016/j.arcontrol.2015.09.011
[16] Ji Hyoung Ryu, Ganduulga Gankhuyag and Kil To Chong (2016), doi:10.1155/2016/7942963
[17] A. Mironenko (2013), doi:10.3182/20130918-4-JP-3022.00008
[18] Enrico Simetti, Stefano Galeano and Giuseppe Casalino (2016), doi:10.1109/OCEANSAP.2016.7485690
[19] V.L. Timchenko and O.A. Ukhin (2016), doi:10.1109/MSNMC.2016.7783129
[20] Chenguang Liu, Huarong Zheng, Rudy R. Negenborn, Xiumin Chu and Le Wang (2015), doi:10.1007/978-3-319-24264-4_12
[21] Giuseppe Casalino, Enrico Simetti and Francesco Wanderlingh (2017), doi:10.1007/978-3-319-55372-6_17
[22] Enrico Simetti and Giuseppe Casalino (2017), doi:10.1109/JOE.2016.2618182
[23] Enrico Simetti, Francesco Wanderlingh, Giuseppe Casalino, Giovanni Indiveri and Gianluca Antonelli (2017), doi:10.1109/OCEANSE.2017.8084888
[24] Xiaogong Lin, Yuzhao Jiao and Dawei Zhao (2018), doi:10.1109/ACCESS.2018.2789336
[25] Liu Hengzhi, Geng Tao, Zhang Wei, X. Lei, S.P. Kozaitis and C.-C. Ku (2018), doi:10.1051/matecconf/201816005007
[26] Geir Ole Tysse and Olav Egeland (2018), doi:10.4173/mic.2018.2.1
[27] Elena Celledoni, Eirik Hoel Høiseth and Nataliya Ramzina (2018), doi:10.1007/s11044-018-9628-5
[28] E. Simetti, G. Casalino, F. Wanderlingh and M. Aicardi (2018), doi:10.1016/j.oceaneng.2018.06.026
[29] De Yi Sang, Jian Jun Zhao and Yi Wang (2014), doi:10.4028/www.scientific.net/AMM.631-632.779
[30] Laura J. Nixon, Amy Tabb, William R. Morrison, Kevin B. Rice, Eckehard G. Brockerhoff, Tracy C. Leskey, Chikako van Koten, Stephen Goldson and Michael Rostás (2019), doi:10.1007/s10340-019-01084-x
[31] Andrej Cibicik, Geir O. Tysse and Olav Egeland (2019), doi:10.1115/1.4043701
[32] Daniele Di Vito, Daniela De Palma, Enrico Simetti, Giovanni Indiveri and Gianluca Antonelli (2020), doi:10.1002/rob.21982
[33] Mutaz Ryalat, Hazem Salim Damiri and Hisham ElMoaqet (2020), doi:10.3390/app10207314
[34] Javier Fernandez de Canete and Jesus Martin-Aguilar (2020), doi:10.1177/0037549720974751
[35] (2021), doi:10.1002/9781119575016.ref
[36] Rui Yang, Kun Li, Ke Du and Boyang Shen (2021), doi:10.1016/j.rsma.2021.102033
[37] Tobias Hahn, Robert Damerius and Torsten Jeinsch (2021), doi:10.1016/j.ifacol.2021.10.090
[38] Hao Wang, Zaopeng Dong, Shijie Qi, Zhengqi Zhang and Haisheng Zhang (2022), doi:10.1177/01423312221088378
[39] Jiqiang Li, Guoqing Zhang, Xianku Zhang and Weidong Zhang (2022), doi:10.1016/j.oceaneng.2022.112401
[40] Zaopeng Dong, Shijie Qi, Min Yu, Zhengqi Zhang, Haisheng Zhang, Jiakang Li and Yang Liu (2022), doi:10.2478/pomr-2022-0025
[41] Zaopeng Dong, Zhengqi Zhang, Shijie Qi, Haisheng Zhang, Jiakang Li and Yuanchang Liu (2023), doi:10.1016/j.oceaneng.2023.113633
[42] M. Wermbter, L. Altenbach, O. Detlefsen and M. Abdel-Maksoud (2023), doi:10.1088/1757-899X/1288/1/012024
1. Tristan Perez, Øyvind N. Smogeli, Thor I. Fossen and Asgeir J. Sørensen, “An Overview of the Marine Systems Simulator (MSS): A Simulink Toolbox for Marine Control Systems”, 2006-4-4
 
[1] Xuetao Chen and Woei Wan Tan (2013), doi:10.1016/j.oceaneng.2013.05.021
[2] Judith M. Apsley, Aurelio Gonzalez-Villasenor, Mike Barnes, Alexander C. Smith, Steve Williamson, Jeroen D. Schuddebeurs, Patrick J. Norman, Campbell D. Booth, Graeme M. Burt and J. R. McDonald (2009), doi:10.1109/TIA.2009.2013569
[3] K. Ishaque, S.S. Abdullah, S.M. Ayob and Z. Salam (2011), doi:10.1016/j.oceaneng.2010.10.017
[4] Pavan Kumar Nuthi and Kamesh Subbarao (2014), doi:10.2514/6.2014-0034
[5] Kashif Ishaque, S. S. Abdullah, S. M. Ayob and Z. Salam (2010), doi:10.1007/s10846-010-9395-x
[6] Per Ivar Barth Berntsen, Ole Morten Aamo and Bernt J. Leira (2006), doi:10.1109/CDC.2006.377085
[7] Huarong Zheng, Rudy R. Negenborn and Gabriel Lodewijks (2013), doi:10.1109/ITSC.2013.6728398
[8] R. Iza, E. Irigoyen, V. Gomez, F. Artaza and H. Etxebeste (2010), doi:10.1109/ESARS.2010.5665260
[9] Guichen Zhang and Jie Ma (2010), doi:10.1109/ICICTA.2010.762
[10] Jun Hou, Jing Sun and Heath Hofmann (2015), doi:10.1109/ACC.2015.7172116
[11] Marco Gallieri and John Ringwood (2010), doi:10.1109/ICIT.2010.5472654
[12] Feiyang Zhao, Wenming Yang, Woei Wan Tan, Wenbin Yu, Jiasheng Yang and Siaw Kiang Chou (2016), doi:10.1016/j.apenergy.2015.10.022
[13] Torstein I. Bo, Andreas R. Dahl, Tor A. Johansen, Eirik Mathiesen, Michel R. Miyazaki, Eilif Pedersen, Roger Skjetne, Asgeir J. Sorensen, Laxminarayan Thorat and Kevin K. Yum (2015), doi:10.1109/ACCESS.2015.2496122
[14] Anastasios M. Lekkas and Thor I. Fossen (2012), doi:10.3182/20120919-3-IT-2046.00068
[15] Dae Hyuk Kim and Nakwan Kim (2014), doi:10.2478/IJNAOE-2013-0166
[16] Borge Rokseth, Stian Skjong and Eilif Pedersen (2017), doi:10.1109/JOE.2016.2614584
[17] Massimo Guarnieri, Mattia Morandin, Antonio Ferrari, Pierpaolo Campostrini and Silverio Bolognani (2018), doi:10.1109/MIAS.2017.2739998
[18] Jun Hou, Jing Sun and Heath F. Hofmann (2018), doi:10.1109/JOE.2017.2674878
[19] Hanguang Zhang, Jin Bi, Jietao Li and Ke Ma (2017), doi:10.1109/ICCSNT.2017.8343687
[20] Zhengru Ren, Zhiyu Jiang, Roger Skjetne and Zhen Gao (2018), doi:10.1016/j.oceaneng.2018.05.011
[21] Sondre Sanden Tørdal and Geir Hovland (2019), doi:10.1115/1.4041643
[22] Hyondong Oh, Seungkeun Kim, Antonios Tsourdos and Al Savvaris (2019), doi:10.1007/s00773-019-00628-1
[23] Marco Gallieri (2016), doi:10.1007/978-3-319-27963-3_8
[24] Yonghui Shuai, Guoyuan Li, Xu Cheng, Robert Skulstad, Jinshan Xu, Honghai Liu and Houxiang Zhang (2019), doi:10.1016/j.oceaneng.2019.106514
[25] Luis Hernández-Morales, Yunier Valeriano-Medina, Luis Hernández-Santana and Ernesto Mesa-Suarez (2020), doi:10.1177/1475090220901431
[26] Xiaoyang Wang, Xiufen Ye and Wenzhi Liu (2020), doi:10.1109/ACCESS.2020.2996270
[27] G. Budak and S. Beji (2020), doi:10.1016/j.oceaneng.2020.108126
[28] Mathias Marley, Roger Skjetne, Morten Breivik and Caroline Fleischer (2020), doi:10.1088/1757-899X/929/1/012022
[29] Kristoffer Bergman, Oskar Ljungqvist, Jonas Linder and Daniel Axehill (2020), doi:10.1109/CDC42340.2020.9303746
[30] Saeed Mehri, Ali Asghar Alesheikh and Anahid Basiri (2021), doi:10.1109/ACCESS.2021.3066463
[31] George Papalambrou, Nikolaos Planakis and Nikolaos Kyrtatos (2021), doi:10.1177/14750902211029811
[32] Tongtong Wang, Guoyuan Li, Baiheng Wu, Vilmar Asoy and Houxiang Zhang (2021), doi:10.1080/17445302.2021.1927600
[33] Burak GOKSU and Kubilay BAYRAMO LU (2021), doi:10.33714/masteb.930338
[34] Jianguo Liu and Xiyuan Chen (2022), doi:10.1007/s12555-020-0615-2
[35] Marius Balan, Pawel Majecki, Michael Grimble and Paul Blackwell (2021), doi:10.23919/OCEANS44145.2021.9705747
[36] Edwar Yazid, Midriem Mirdanie, Rizqi Andry Ardiansyah, Rahmat, Rina Ristiana and Yaya Sulaeman (2021), doi:10.1109/OETIC53770.2021.9733723
[37] Takaaki Hanaki and Munehiko Minoura (2022), doi:10.1007/s00773-022-00887-5
[38] Hyun-Keun Ku, Chang-Hwan Park and Jang-Mok Kim (2022), doi:10.3390/en15124184
[39] Ehsan Esmailian and Sverre Steen (2022), doi:10.1016/j.oceaneng.2022.111893
[40] Ran Zhang and He Chen (2022), doi:10.1016/j.oceaneng.2022.111809
[41] Wenxiang Wu, Xiumin Chu, Chenguang Liu, Huarong Zheng and Zhibo He (2022), doi:10.1016/j.oceaneng.2022.112231
[42] Ehsan Esmailian, Sverre Steen and Kourosh Koushan (2022), doi:10.1016/j.oceaneng.2022.113127
[43] Ivar Bjorgo Saksvik, Alex Alcocer, Vahid Hassani and Antonio Pascoal (2022), doi:10.1016/j.ifacol.2022.10.473
[44] Bilgin Bozkurt and Melek Ertogan (2023), doi:10.1016/j.oceaneng.2022.113309
[45] Massimiliano Russo, Krishna Kumar Nagalingam, Rune Haakonsen, Rune Loftager and Konstantin Puskarskij (2023), doi:10.2118/212439-MS
[46] Shiyang Li, Tongtong Wang, Guoyuan Li and Houxiang Zhang (2023), doi:10.1016/j.oceaneng.2023.114540
[47] Kamyar Maleki Bagherabadi, Stian Skjong, Jogchum Bruinsma and Eilif Pedersen (2023), doi:10.1016/j.apenergy.2023.121211
[48] Saeed Mehri, Ali Asghar Alesheikh and Anahid Basiri (2023), doi:10.1016/j.oceaneng.2023.114916
[49] Arti Kalra, Alexander trbac and Malte-Jorn Maibach (2024), doi:10.4050/JAHS.69.012002
[50] Weihan Qiu, Shenghai Wang, Anqi Niu, Kunlong Fan, Guangdong Han and Haiquan Chen (2024), doi:10.1016/j.oceaneng.2024.117107
[51] Feng Xu, Lei Zhang and Jibin Zhong (2024), doi:10.3390/jmse12030418
[52] Tseligorov N. A., Chubukin A. V., Ozersky A. I., Lebedev A. R. and Tseligorova E. N. (2023), doi:10.37394/23203.2023.18.67
[53] Shengping Ma, Yu Ding, Guozheng Liu, Congbiao Sui and La Xiang (2024), doi:10.1016/j.oceaneng.2024.117811
[54] Tobias R. Torben, Andrew R. Teel, Oivind K. Kjerstad, Emilie H. T. Wittemann and Roger Skjetne (2024), doi:10.1109/TCST.2023.3331338
[55] Jingfu Wang, Yan Shen, Peijian Lin, Lihua Liang, F. Yan, M. Li, X. Hou and Y. Long (2024), doi:10.1051/e3sconf/202452201055
[56] Shoufu Liu, Chao Ma and Rongshun Juan (2024), doi:10.3390/electronics13112030
[57] Indranil Hazra, Matthew J. Weiner, Ruochen Yang, Arko Chatterjee, Joseph Southgate, Katrina M. Groth and Shapour Azarm (2024), doi:10.1115/1.4065483
[58] Arti Kalra and Laurent Binet (2024), doi:10.1007/s13272-024-00726-w