Author: Robert Sørhagen

 Total number of MIC articles   1
 Total number of DOI citations  87
 Total number of DOI excluding self-citations  87
 Average citations per article  87.00
 Average excluding self-citations  87.00
 Years 2004 - 2004 

MIC: Robert Sørhagen

1. Bjørn Jalving, Kenneth Gade, Kristian Svartveit, Are Willumsen and Robert Sørhagen, “DVL Velocity Aiding in the HUGIN 1000 Integrated Inertial Navigation System”, 2004-4-2
 
[1] Xixiang Liu, Xiaosu Xu, Yiting Liu and Lihui Wang (2014), doi:10.1155/2014/260209
[2] Kanghua Tang, Jinling Wang, Wanli Li and Wenqi Wu (2013), doi:10.3390/s131114583
[3] Li Kang, Lingyun Ye and Kaichen Song (2014), doi:10.1155/2014/593692
[4] Giancarlo Troni and Louis L. Whitcomb (2014), doi:10.1002/rob.21551
[5] Li Kang, Lingyun Ye and Kaichen Song (2014), doi:10.1587/elex.11.20140994
[6] Petter Norgren and Roger Skjetne (2014), doi:10.4173/mic.2014.4.4
[7] Pengyun Chen, Ye Li, Yumin Su, Xiaolong Chen and Yanqing Jiang (2015), doi:10.1017/S0373463315000429
[8] Oyvind Hegrenas, Einar Berglund and Oddvar Hallingstad (2008), doi:10.1109/ROBOT.2008.4543346
[9] Oyvind Hegrenaes and Einar Berglund (2009), doi:10.1109/OCEANSE.2009.5278307
[10] Xianfei Pan and Yuanxin Wu (2015), doi:10.1017/S0373463315000703
[11] Xiaosu Xu, Peijuan Li and Jian-juan Liu (2015), doi:10.1155/2015/581909
[12] Kjetil Bergh Anonsen, Oddvar Hallingstad and Ove Kent Hagen (2007), doi:10.1109/UT.2007.370773
[13] Øyvind Hegrenaes and Oddvar Hallingstad (2011), doi:10.1109/JOE.2010.2100470
[14] Giancarlo Troni, James C. Kinsey, Dana R. Yoerger and Louis L. Whitcomb (2012), doi:10.1109/ICRA.2012.6225249
[15] Giancarlo Troni and Louis L. Whitcomb (2012), doi:10.1109/AUV.2012.6380752
[16] Bo Zhao, M. Blanke and R. Skjetne (2012), doi:10.1109/ACC.2012.6315511
[17] P. Krishnamurthy and F. Khorrami (2013), doi:10.1109/ASCC.2013.6606318
[18] G. A. Ramadass, N. Vedachalam, V. Balanagajyothi, R. Ramesh and M. A. Atmanand (2013), doi:10.1109/SYMPOL.2013.6701928
[19] O T Odegaard and O P Pedersen (2010), doi:10.1109/OCEANS.2010.5664351
[20] Lv Zhaopeng, Tang Kanghua and Wu Meiping (2011), doi:10.1109/ICEMI.2011.6037829
[21] O.T. Odegaard (2004), doi:10.1109/OCEANS.2004.1406332
[22] G Troni and L L Whitcomb (2010), doi:10.1109/OCEANS.2010.5664279
[23] Giancarlo Troni and Louis L. Whitcomb (2011), doi:10.1109/IROS.2011.6094942
[24] R. Ramesh, V. Bala Naga Jyothi, N. Vedachalam, G.A. Ramadass and M.A. Atmanand (2016), doi:10.1017/S0373463315001058
[25] Itzik Klein and Roee Diamant (2015), doi:10.3390/s151026818
[26] Li Kang, Lingyun Ye, Kaichen Song and Yang Zhou (2014), doi:10.3390/s141018075
[27] Li-Ye Zhao, Xian-Jun Liu, Lei Wang, Yan-Hua Zhu and Xi-Xiang Liu (2016), doi:10.3390/app6030079
[28] M. Romanovas, L. Lanca and R. Ziebold (2015), doi:10.1109/InertialSensors.2015.7314276
[29] Michailas Romanovas, Ralf Ziebold and Luis Lanca (2015), doi:10.1109/IAIN.2015.7352241
[30] Yanshun Zhang, Yajing Guo, Tao Yang, Chunyu Li and Zhanqing Wang (2016), doi:10.1088/0957-0233/27/6/065003
[31] Rodrigo Telles da Silva Vale, Ettore Apolonio de Barros and Thiago de Castro Martins (2013), doi:10.3182/20130918-4-JP-3022.00068
[32] Oyvind Hegrenaes, Audun Ramstad, Torstein Pedersen and David Velasco (2016), doi:10.1109/AUV.2016.7778694
[33] Asaf Tal, Itzik Klein and Reuven Katz (2017), doi:10.3390/s17020415
[34] Haijian Xue, Xiaosong Guo, Zhaofa Zhou and Kunming Wang (2017), doi:10.1017/S0373463317000340
[35] Peijia Liu, Bo Wang, Zhihong Deng and Mengyin Fu (2017), doi:10.1109/JSEN.2017.2712282
[36] Yixian Zhu, Xianghong Cheng, Jie Hu, Ling Zhou and Jinbo Fu (2017), doi:10.3390/app7080759
[37] P. J. Liu, B. Wang, Z. H. Deng, X. Xiao and S. T. Wang (2017), doi:10.23919/ICINS.2017.7995608
[38] Peijia Liu, Bo Wang, Zhihong Deng and Mengyin Fu (2018), doi:10.1109/JSEN.2018.2800165
[39] Juan Francisco Fuentes-Perez, Christian Meurer, Jeffrey Andrew Tuhtan and Maarja Kruusmaa (2018), doi:10.1109/JOE.2017.2767786
[40] Ruonan Wu, Qiuping Wu, Fengtian Han, Rong Zhang, Peida Hu and Haixia Li (2018), doi:10.3390/s18051538
[41] Zhe Fan, Shuling Hu, Chunxi Zhang, Yanju Nie and Jun Li (2015), doi:10.1117/1.OE.54.10.104107
[42] Alper Bereketli, Muharrem Tümçak r and Burcu Yeni (2018), doi:10.1016/j.jnca.2018.10.014
[43] Wan Li Li and Liang Qing Lu (2012), doi:10.4028/www.scientific.net/AMR.591-593.1178
[44] Ali Karmozdi, Mojtaba Hashemi and Hassan Salarieh (2018), doi:10.1002/navi.271
[45] Jianhua Bao, Daoliang Li, Xi Qiao and Thomas Rauschenbach (2019), doi:10.1016/j.inpa.2019.04.003
[46] Florian Nicolas, Andreas Arnold-Bos, Isabelle Quidu and Benoit Zerr (2019), doi:10.1109/OCEANSE.2019.8867211
[47] Peijia Liu, Shiping Zhao, Liping Qing, Yong Ma, Bingiu Lu and Dongdong Hou (2019), doi:10.23919/ChiCC.2019.8865920
[48] Xiaozhen Yan, Yipeng Yang, Qinghua Luo, Yunsai Chen and Cong Hu (2019), doi:10.3390/s19204576
[49] Taesuk Yoo, Moonhwan Kim, Seonil Yoon and Daejoong Kim (2020), doi:10.1155/2020/5324349
[50] Tao Fang, Weiquan Huang, Alan F Lynch and Zongyi Wang (2020), doi:10.1088/1361-6501/ab6674
[51] Christian Meurer, Juan Francisco Fuentes-Perez, Kordula Schwarzwalder, Martin Ludvigsen, Asgeir Johan Sorensen and Maarja Kruusmaa (2020), doi:10.1109/LRA.2020.2976318
[52] Yiqing Yao, Xiaosu Xu, Yongyun Zhu and Xiang Xu (2020), doi:10.1016/j.isatra.2020.05.033
[53] Karolina Zwolak, Rochelle Wigley, Aileen Bohan, Yulia Zarayskaya, Evgenia Bazhenova, Wetherbee Dorshow, Masanao Sumiyoshi, Seeboruth Sattiabaruth, Jaya Roperez, Alison Proctor, Craig Wallace, Hadar Sa (2020), doi:10.3390/rs12081344
[54] Oystein Sture, Petter Norgren and Martin Ludvigsen (2020), doi:10.1109/ACCESS.2020.3004439
[55] Xiaoshuang Ma, Xixiang Liu, Chenlong Li, Jianwei Liu and Xiaoqiang Wu (2020), doi:10.1063/5.0007538
[56] Christian Meurer, Juan Francisco Fuentes-Perez, Narcis Palomeras, Marc Carreras and Maarja Kruusmaa (2020), doi:10.1109/JOE.2019.2907822
[57] Jingyang Liu, Bo Wang and Zhihong Deng (2019), doi:10.1109/IBCAST.2019.8667235
[58] Yipeng Yang, Xiaozhen Yan and Qinghua Luo (2019), doi:10.1109/SmartIoT.2019.00047
[59] Nicholas R. Rypkema and Henrik Schmidt (2019), doi:10.1109/IROS40897.2019.8967800
[60] Zhang Lu, Wu Wenqi and Guo Yan (2018), doi:10.1109/GNCC42960.2018.9018729
[61] Yiqing Yao, Min Zhong and Xiaosu Xu (2020), doi:10.1109/ACCESS.2020.3019697
[62] Yiqing Yao, Xiaosu Xu, Lanhua Hou, Kai Deng and Xiang Xu (2020), doi:10.1109/TVT.2020.3008755
[63] Youlin Wu, Xingshu Wang, Yingwei Zhao, Yujing Tang, Dong Liu, Xiangang Luo, Yadong Jiang and Jin Lu (2020), doi:10.1117/12.2580235
[64] Simon Watson, Daniel A. Duecker and Keir Groves (2020), doi:10.3390/s20216203
[65] Zhi Li, Yilin Wang, Wenvu Yang and Yunfang Ji (2020), doi:10.1109/ICUS50048.2020.9274926
[66] Changhui Song (2021), doi:10.1007/978-981-10-6963-5_293-1
[67] Jiaqiang Li, Huang Hai and Jiyong Li (2022), doi:10.1007/978-981-15-8155-7_265
[68] Di Wang, Xiaosu Xu, Yang Yang and Tao Zhang (2021), doi:10.1109/TVT.2021.3059755
[69] Alan J. Hunter, Warren A. Connors and Samantha Dugelay (2018), doi:10.1109/JOE.2017.2767798
[70] Jin-Kyu Choi, Takashi Yokobiki and Katsuyoshi Kawaguchi (2018), doi:10.1109/JOE.2017.2735598
[71] Jose Melo (2020), doi:10.1109/IEEECONF38699.2020.9389463
[72] Byeongjin Kim, Jason Kim, Hyeonwoo Cho, Jinwhan Kim and Son-Cheol Yu (2020), doi:10.1109/JSEN.2019.2946587
[73] Kaidi Jin, Hongzhou Chai, Chuhan Su and Minzhi Xiang (2022), doi:10.1080/01490419.2022.2040662
[74] Ramadass Gidugu Ananda, Bala Naga Jyothi Vandavasi, Ramesh Raju, Vedachalam Narayanaswamy, Ramesh Sethuraman and Atmanand Malayath Aravindakshan (2021), doi:10.23919/OCEANS44145.2021.9705859
[75] Changhui Song (2022), doi:10.1007/978-981-10-6946-8_293
[76] Yiqing Yao, Xiang Xu, Xiaosu Xu and Tao Zhang (2022), doi:10.1109/JSEN.2022.3176472
[77] Marc A. Pinto and Laurent Verrier (2022), doi:10.1109/JOE.2021.3130662
[78] Yiqing Yao, Xiang Xu, Xiaosu Xu and Itzik Klein (2023), doi:10.1109/TVT.2022.3204651
[79] Bingbing Zhang, Daxiong Ji, Shuo Liu, Xinke Zhu and Wen Xu (2023), doi:10.1016/j.oceaneng.2023.113861
[80] Adriano Frutuoso, Felipe O. Silva and Ettore A. de Barros (2023), doi:10.1016/j.oceaneng.2023.114991
[81] Thor I. Fossen (2023), doi:10.1016/j.conengprac.2023.105603
[82] Yingwei Zhao, Shiqiao Qin, Xingshu Wang, Jiaxing Zheng and Lin Wang (2023), doi:10.23919/ICINS51816.2023.10168488
[83] Yiqing Yao, Yilei Shen, Xiang Xu, Kai Deng and Xiaosu Xu (2023), doi:10.1109/JSEN.2023.3318561
[84] Jorge G. Jimenez, Matthew J. Bays, Daniel J. Stilwell, Harun Yetkin and Mingyu Kim (2023), doi:10.23919/OCEANS52994.2023.10337030
[85] QinYuan He, HuaPeng Yu and YuChen Fang (2023), doi:10.1134/S2075108723030070
[86] Qiuying Wang, Muchun Cai, Zheng Guo and Wenhao Zhou (2024), doi:10.1016/j.measurement.2024.114462
[87] Ao Xin, Yueyang Ben, Shuaiyang Li and Qian Li (2023), doi:10.1109/CAC59555.2023.10451692