Author: Masanori Takahashi

 Total number of MIC articles   1
 Total number of DOI citations  13
 Total number of DOI excluding self-citations  13
 Average citations per article  13.00
 Average excluding self-citations  13.00
 Years 2003 - 2003 

MIC: Masanori Takahashi

1. Glenn-Ole Kaasa and Masanori Takahashi, “Adaptive Tracking Control of an Electro-Pneumatic Clutch Actuator”, 2003-4-3
 
[1] Dominik Schindele, Harald Aschemann and Robert Prabel (2013), doi:10.1080/13873954.2013.812970
[2] Barna Szimandl and Huba Németh (2013), doi:10.1016/j.mechatronics.2012.10.006
[3] Harald Aschemann, R. Prabel and D. Schindele (2012), doi:10.1109/ACC.2012.6315129
[4] Robert Prabel, Dominik Schindele, Harald Aschemann and Saif Siddique Butt (2012), doi:10.1109/ICIEA.2012.6360905
[5] Harald Aschemann, Dominik Schindele and Robert Prabel (2012), doi:10.1109/MMAR.2012.6347869
[6] Barna Szimandl and Huba Nemeth (2014), doi:10.1109/MESA.2014.6935526
[7] Dominik Schindele, Robert Prabel and Harald Aschemann (2012), doi:10.3182/20120215-3-AT-3016.00092
[8] Barna Szimandl and Huba Németh (2013), doi:10.3182/20130204-3-FR-2033.00019
[9] Robert Prabel and Harald Aschemann (2016), doi:10.1109/AIM.2016.7576746
[10] Pengfei Qian, Xudong Ren, Guoliang Tao and Lianren Zhang (2017), doi:10.1177/1687814017702807
[11] Robert Prabel and Harald Aschemann (2017), doi:10.1109/MMAR.2017.8046862
[12] Pengfei Qian, Peng Xia, Yang Liu, Meng Lin, Bing Zhang and Fangwei Xie (2019), doi:10.1109/FPM45753.2019.9035915
[13] Shuichi Yahagi and Itsuro Kajiwara (2021), doi:10.1177/16878140211036017