Author: Morten Chr. Melaaen

 Total number of MIC articles   3
 Total number of DOI citations  11
 Total number of DOI excluding self-citations  11
 Average citations per article  3.67
 Average excluding self-citations  3.67
 Years 2002 - 2002 

MIC: Morten Chr. Melaaen

3. Siljan Siljan and Morten Chr. Melaaen, “One-Dimensional Simulation of Clay Drying”, 2002-2-4
2. Qianpu Wang, Morten Chr. Melaaen and Sunil R. de Silva, “A Computational and Experimental Study of Fluid Flow in a De-duster”, 2002-1-3
1. Aage I. Jøsang and Morten Chr. Melaaen, “Fluid Flow Simulations of a Vane Separator”, 2002-1-1
 
[1] G. Venkatesan, N. Kulasekharan and S. Iniyan (2013), doi:10.1016/j.desal.2013.09.001
[2] G. Venkatesan, N. Kulasekharan and S. Iniyan (2014), doi:10.1016/j.desal.2014.02.013
[3] G. Venkatesan, N. Kulasekharan and S. Iniyan (2014), doi:10.1016/j.desal.2014.09.018
[4] Yichen Xu, Zhenming Yang and Jinsong Zhang (2017), doi:10.1016/j.ces.2017.05.031
[5] Jianfei Song, Xuefei Hu, Jixiang Zhang and Jianyi Chen (2017), doi:10.1016/j.egypro.2017.12.458
[6] Bo Wang, Bowen Chen and Ruifeng Tian (2019), doi:10.1016/j.anucene.2019.06.060
[7] Bo Wang, Bingzheng Ke, Bowen Chen, Ru Li and Ruifeng Tian (2020), doi:10.1016/j.ijheatmasstransfer.2019.118904
[8] Bo Wang, Gongqing Wang, Bowen Chen, Bingzheng Ke, Ru Li, Jiming Wen and Ruifeng Tian (2020), doi:10.1016/j.anucene.2020.107336
[9] Bowen Chen, Bo Wang, Feng Mao, Bingzheng Ke, Jiming Wen, Ruifeng Tian and Chuan Lu (2020), doi:10.1016/j.anucene.2020.107548
[10] Pengfei Wang, Jin Jiang, Shunyang Li, Xuelong Yang, Xiangyu Luo, Yucheng Wang, Amrit Kumar Thakur and Wensheng Zhao (2020), doi:10.1016/j.seppur.2020.117027
[11] Jiarong Wang, Zhongli Ji and Zhen Liu (2022), doi:10.1016/j.cherd.2021.12.049