Author: Jan P. Strand

 Total number of MIC articles   2
 Total number of DOI citations  109
 Total number of DOI excluding self-citations  106
 Average citations per article  54.50
 Average excluding self-citations  53.00
 Years 1998 - 1999 

MIC: Jan P. Strand

2. Thor I. Fossen and Jan P. Strand, “Tutorial on nonlinear backstepping: Applications to ship control”, 1999-2-3
 
[1] (2011), doi:10.1002/9781119994138.refs
[2] Gerasimos Rigatos and Spyros Tzafestas (2006), doi:10.1016/j.mechatronics.2006.01.003
[3] Anna Witkowska and Roman S mierzchalski (2009), doi:10.1007/s11633-009-0277-2
[4] Francesco Bullo (2000), doi:10.1016/S0005-1098(00)00115-1
[5] Nassim Khaled and Nabil G. Chalhoub (2013), doi:10.1007/s11071-013-0840-9
[6] Guoqing Xia, Huiyong Wu and Xingchao Shao (2014), doi:10.1155/2014/218585
[7] Junsheng Ren and Lu Liu (2013), doi:10.3923/jas.2013.1691.1697
[8] H.M. Morishita and C.E.S. Souza (2014), doi:10.1016/j.conengprac.2014.08.012
[9] Thor Fossen and Tristan Perez (2009), doi:10.1109/MCS.2009.934408
[10] S. Mojtaba Tabatabaeipour and Roberto Galeazzi (2015), doi:10.1016/j.ifacol.2015.09.551
[11] Swarup Das, Aditi Bhatt and S. E. Talole (2015), doi:10.1109/IIC.2015.7150778
[12] Feng Yi-wei and Feng Ping (2014), doi:10.1109/WCICA.2014.7053431
[13] Mikkel Eske, Norgaard Sorensen and Morten Breivik (2015), doi:10.1016/j.ifacol.2015.10.295
[14] Edoardo I. Sarda, Ivan R. Bertaska, Ariel Qu and Karl D. von Ellenrieder (2015), doi:10.1109/OCEANS-Genova.2015.7271425
[15] Arsit Boonyaprapasorn, Eakachai Pengwang, Thavida Maneewarn, Parinya Sa Ngiamsunthorn, Chadchawarn Pongsomboon, Wishanuruk Wechsathol and Rardchawadee Silapunt (2015), doi:10.1109/ICCAS.2015.7364582
[16] Defeng Wu and Fengkun Ren (2015), doi:10.1109/ChiCC.2015.7260536
[17] Huajin Qu, Edoardo I. Sarda, Ivan R. Bertaska and Karl D. von Ellenrieder (2015), doi:10.1109/OCEANS-Genova.2015.7271438
[18] Thor I. Fossen, Karl-Petter Lindegaard and Roger Skjetne (2002), doi:10.3182/20020721-6-ES-1901.01282
[19] Swarup Das and S.E. Talole (2016), doi:10.1016/j.oceaneng.2016.05.027
[20] Ramy Rashad, Ahmed Aboudonia and Ayman El-Badawy (2016), doi:10.1016/j.jfranklin.2016.07.017
[21] Ya-nan Song, Rong-hua Xu and Qin-ruo Wang (2016), doi:10.1109/ChiCC.2016.7554919
[22] Edoardo I. Sarda, Huajin Qu, Ivan R. Bertaska and Karl D. von Ellenrieder (2016), doi:10.1016/j.oceaneng.2016.09.037
[23] Swarup Das and Sanjay E. Talole (2016), doi:10.1109/JOE.2016.2518256
[24] Mikkel Eske Nørgaard Sørensen and Morten Breivik (2016), doi:10.1016/j.ifacol.2016.10.359
[25] Mikkel Eske Norgaard Sorensen, Elias S. Bjorne and Morten Breivik (2016), doi:10.1109/CCA.2016.7587926
[26] Yang Qu, Haixiang Xu, Wenzhao Yu, Hui Feng and Xin Han (2017), doi:10.1007/s11804-017-1410-1
[27] N. Khaled and NG Chalhoub (2011), doi:10.1177/1077546309346245
[28] Wilhelm B. Klinger, Ivan R. Bertaska, Karl D. von Ellenrieder and M. R. Dhanak (2017), doi:10.1109/JOE.2016.2571158
[29] Thor I. Fossen (2000), doi:10.1016/S1474-6670(17)37044-1
[30] Soulaymen Kammoun, Souhir Sallem and Mohamed Ben Ali Kammoun (2017), doi:10.1007/s13369-017-2606-z
[31] Gabriel H. Negri, Mariana S. M. Cavalca, José de Oliveira, Celso J. F. Araújo and Luiz A. Celiberto (2017), doi:10.1007/s40313-017-0327-x
[32] Jun Yuan, Zhengxing Wu, Junzhi Yu and Min Tan (2017), doi:10.1109/TIE.2017.2674606
[33] Nabil G Chalhoub and Nassim Khaled (2014), doi:10.1177/1077546312461026
[34] Defeng Wu, Fengkun Ren, Lei Qiao and Weidong Zhang (2017), doi:10.1016/j.isatra.2017.10.010
[35] Hafiz Zeeshan Iqbal Khan, Jahanzeb Rajput, Shakil Ahmed, Muhammad Sarmad and Muhammad Sharjil (2018), doi:10.1109/IBCAST.2018.8312235
[36] Lili Wan, Yixin Su, Huajun Zhang, Yongchuan Tang and Binghua Shi (2018), doi:10.1177/1687814018795523
[37] Peng Wang, Xiaobing Zhang and Jihong Zhu (2018), doi:10.1016/j.fss.2018.12.002
[38] Aditi Bhatt, Swarup Das and S. E. Talole (2018), doi:10.1080/20464177.2018.1550030
[39] Anna Witkowska and Roman Smierzchalski (2007), doi:10.1007/978-0-387-73137-7_14
[40] Nassim Khaled and Nabil G. Chalhoub (2009), doi:10.1007/978-3-642-00629-6_14
[41] Anna Witkowska, Miroslaw Tomera and Roman mierzchalski (2007), doi:10.2478/v10006-007-0007-2
[42] Chunyue Li, Jiajia Jiang, Fajie Duan, Wei Liu, Xianquan Wang, Lingran Bu, Zhongbo Sun and Guoliang Yang (2019), doi:10.3390/s19092051
[43] Shasha Wang, Mingyu Fu and Yuanhui Wang (2019), doi:10.1002/acs.3030
[44] Wei Guan, Haotian Zhou, Zuojing Su, Xianku Zhang and Chao Zhao (2019), doi:10.1155/2019/3821048
[45] Xin Wang and Carlos Guedes Soares (2020), doi:10.1109/ACCESS.2019.2962604
[46] Yuanqiao Wen, Wei Tao, Man Zhu, Jie Zhou and Changshi Xiao (2020), doi:10.1016/j.apor.2020.102293
[47] V Petrov (2020), doi:10.1088/1757-899X/878/1/012002
[48] Zhizun Xu, Maryam Haroutunian, Alan J. Murphy, Jeff Neasham and Rose Norman (2020), doi:10.1016/j.oceaneng.2020.107822
[49] Mikkel Eske Norgaard Sorensen, Morten Breivik and Roger Skjetne (2020), doi:10.1109/ACCESS.2020.3033409
[50] Shi Qian Liu, James F. Whidborne and Lei He (2020), doi:10.1016/j.asr.2020.10.047
[51] A. A. Jorge, L. A. M. Riascos and P. E. Miyagi (2021), doi:10.1007/s40430-020-02730-7
[52] Shuaiyang Wang, Xuanfang Yang, Zheng Wang, Liangkun Guo, L. Zhang, S. Defilla and W. Chu (2021), doi:10.1051/e3sconf/202123304032
[53] (2021), doi:10.1002/9781119575016.ref
[54] Guoqing Zhang, Shengjia Chu, Xu Jin and Weidong Zhang (2021), doi:10.1109/TCYB.2020.3005800
[55] Ravi Patel, Faizal Hafiz, Akshya Swain and Abhisek Ukil (2021), doi:10.1016/j.epsr.2021.107358
[56] Karl Dietrich von Ellenrieder (2021), doi:10.1007/978-3-030-75021-3_10
[57] Andriy Lozynskyy, Tomasz Perzy ski, Jacek Kozyra, Yurii Biletskyi and Lidiia Kasha (2021), doi:10.3390/en14123711
[58] Max Lutz and Thomas Meurer (2021), doi:10.23919/ACC50511.2021.9483265
[59] Ivan R. Bertaska and Karl D. von Ellenrieder (2019), doi:10.1109/JOE.2018.2802019
[60] Henrique S. Vieira, Ely C. de Paiva, Sergio K. Moriguchi and Jose R. H. Carvalho (2020), doi:10.1109/TAES.2020.2975525
[61] Yang Qu and Lilong Cai (2022), doi:10.1016/j.oceaneng.2022.110603
[62] Wei Guan, Haowen Peng, Xianku Zhang and Hui Sun (2022), doi:10.3390/jmse10020294
[63] Jia Hu, Wentao Chen and Xingling Shao (2022), doi:10.1155/2022/5991281
[64] Abdallah Hossam and Ayman El-Badawy (2022), doi:10.1007/s11768-022-00114-x
[65] Fang Shang, Yongshuai Ji, Jingdong Duan, Chengdong Li and Wei Peng (2022), doi:10.1007/978-981-19-6142-7_17
[66] Prashant N. Kambali and C. Nataraj (2022), doi:10.1007/s11071-022-08089-9
[67] Qu Yang and Lilong Cai (2023), doi:10.1016/j.oceaneng.2022.113311
[68] Yang Qu and Lilong Cai (2022), doi:10.1109/TMECH.2022.3181245
[69] Maciej S omczy ski, Stanis aw Radkowski and Micha Makowski (2023), doi:10.3390/en16073044
[70] Antonino Sferlazza, Giovanni Garraffa, Gianpaolo Vitale, Filippo D'Ippolito, Francesco Alonge, Giuseppe Lullo, Alessandro Busacca, Giuseppe Costantino Giaconia and Daniele Scire (2023), doi:10.1109/EEE-AM58328.2023.10395325
1. Jan P. Strand, Asgeir J. Sørensen and Thor I. Fossen, “Design of automatic thruster assisted mooring systems for ships”, 1998-2-1
 
[1] Asgeir J. Sørensen and Jann Peter Strand (2000), doi:10.1016/S0967-0661(99)00155-0
[2] E. A. Tannuri, D. C. Donha and C. P. Pesce (2001), doi:10.1002/rnc.604
[3] Shaoji Fang and Mogens Blanke (2011), doi:10.2478/v10006-011-0035-9
[4] Shaoji Fang, Bernt J. Leira and Mogens Blanke (2013), doi:10.1016/j.strusafe.2012.10.008
[5] (2011), doi:10.1002/9781119994138.refs
[6] Asgeir J. Sørensen (2011), doi:10.1016/j.arcontrol.2011.03.008
[7] Yuanhui Wang, Chuntai Zou, Fuguang Ding, Xianghui Dou, Yanqin Ma and Yanwen Liu (2014), doi:10.1155/2014/302481
[8] Shaoji Fang, Mogens Blanke and Bernt J. Leira (2015), doi:10.1016/j.conengprac.2014.11.009
[9] Dong T. Nguyen and Asgeir J. Sørensen (2009), doi:10.1016/j.conengprac.2009.03.001
[10] Dat H. Nguyen, Dong T. Nguyen, Ser T. Quek and Asgeir J. Sørensen (2010), doi:10.1016/j.conengprac.2010.05.001
[11] Dat H. Nguyen, Dong T. Nguyen, Ser T. Quek and Asgeir J. Sørensen (2011), doi:10.1016/j.coldregions.2011.01.007
[12] Youngbok Kim (2013), doi:10.9726/kspse.2013.17.5.094
[13] Wei He, Xiuyu He and Shuzhi Sam Ge (2015), doi:10.1109/TMECH.2015.2431118
[14] Anh-Minh D. Tran, Jung-In Yun, Kwang-Hwan Choi, Chang-Hyo Son and Young-Bok Kim (2015), doi:10.1109/ICCAS.2015.7364721
[15] Sang-Won Ji, Myung-Soo Choi and Young-Bok Kim (2015), doi:10.1109/TMECH.2015.2407612
[16] Dong T. Nguyen, Mogens Blanke and Asgeir J. Sørensen (2007), doi:10.3182/20070919-3-HR-3904.00051
[17] Mogens Blanke, Shaoji Fang, Roberto Galeazzi and Bernt J. Leira (2012), doi:10.3182/20120829-3-MX-2028.00224
[18] Li Zhou, Torgeir Moan, Kaj Riska and Biao Su (2013), doi:10.1007/s00773-013-0220-7
[19] Lin-lin Wang, Wen-hua Wang, Ya-zhen Du, Hao Gao and Yi Huang (2016), doi:10.1007/s00773-016-0403-0
[20] Anh-Minh D. Tran, Suk-Ho Jung, Jung-In Yoon and Young-Bok Kim (2016), doi:10.1007/s12555-015-0046-7
[21] Anh Minh D. Tran and Young Bok Kim (2016), doi:10.7839/ksfc.2016.13.4.023
[22] (2017), doi:10.3390/en10050666
[23] Jann Peter Strand, Kenan Ezal, Thor I. Fossen and Petar V. Kokotovi (1998), doi:10.1016/S1474-6670(17)40420-4
[24] Xiaogong Lin, Heng Li, Kun Liang and Yuzhao Jiao (2017), doi:10.23919/ChiCC.2017.8027388
[25] Mogens Blanke and Dong T. Nguyen (2018), doi:10.1016/j.oceaneng.2017.11.042
[26] Vahid Hassani, António M. Pascoal and Asgeir J. Sørensen (2018), doi:10.1016/j.oceaneng.2018.01.021
[27] Jann Peter Strand and Thor I. Fossen (1999), doi:10.1007/BFb0109924
[28] Xiaomeng Zhu (2019), doi:10.1007/978-981-10-6963-5_144-1
[29] Asgeir J. Sørensen (2014), doi:10.1007/978-1-4471-5102-9_122-1
[30] Wei He, Shuzhi Sam Ge, Bernard Voon Ee How and Yoo Sang Choo (2014), doi:10.1007/978-1-4471-5337-5_6
[31] Anh-Minh D. Tran, Jung-In Yoon and Young-Bok Kim (2016), doi:10.1007/978-3-319-27247-4_34
[32] Shangyu Yu, Lei Wang, Bo Li and Huacheng He (2019), doi:10.1007/s00773-019-00678-5
[33] Huacheng He, Lei Wang, Xuefeng Wang, Bo Li and Shengwen Xu (2020), doi:10.1080/17445302.2020.1780683
[34] Roger Skjetne and Zhengru Ren (2020), doi:10.1016/j.marstruc.2020.102830
[35] (2021), doi:10.1002/9781119575016.ref
[36] Asgeir J. Sorensen (2021), doi:10.1007/978-3-030-44184-5_122
[37] Wen-hua Wang, Lin-lin Wang, Ya-zhen Du and Yi Huang (2022), doi:10.1016/j.oceaneng.2022.111095
[38] Xiaomeng Zhu (2022), doi:10.1007/978-981-10-6946-8_144
[39] Xiaoyue Zhang, Yuanhui Wang and Ahmed Chemori (2023), doi:10.1016/j.oceaneng.2022.113435