Author: Thor I. Fossen

 Total number of MIC articles   33
 Total number of DOI citations  1146
 Total number of DOI excluding self-citations  1092
 Average citations per article  34.73
 Average excluding self-citations  33.09
 Years 1988 - 2021 

MIC: Thor I. Fossen

33. Robert Skulstad, Guoyuan Li, Thor I. Fossen, Tongtong Wang and Houxiang Zhang, “A Co-operative Hybrid Model For Ship Motion Prediction”, 2021-1-2
 
[1] Motoyasu Kanazawa, Robert Skulstad, Guoyuan Li, Lars Ivar Hatledal and Houxiang Zhang (2021), doi:10.1109/JSEN.2021.3119069
[2] Motoyasu Kanazawa, Robert Skulstad, Tongtong Wang, Guoyuan Li, Lars Ivar Hatledal and Houxiang Zhang (2022), doi:10.1109/JSEN.2022.3171036
[3] Motoyasu Kanazawa, Lars Ivar Hatledal, Guoyuan Li and Houxiang Zhang (2022), doi:10.1007/978-3-031-12429-7_13
[4] Motoyasu Kanazawa, Tongtong Wang, Robert Skulstad, Guoyuan Li and Houxiang Zhang (2022), doi:10.1016/j.oceaneng.2022.112998
[5] Gianluca Antonelli, Stefano Chiaverini and Paolo Di Lillo (2022), doi:10.1007/s11071-022-08192-x
32. Sindre Fossen and Thor I. Fossen, “eXogenous Kalman Filter (XKF) for Visualization and Motion Prediction of Ships using Live Automatic Identification System (AIS) Data”, 2018-4-1
 
[1] Haitong Xu, Thor I. Fossen and C. Guedes Soares (2019), doi:10.1016/j.ejcon.2019.09.007
[2] Sindre Fossen, Robin T. Bye and Ottar L. Osen (2018), doi:10.1109/EECS.2018.00048
[3] Sindre Fossen and Thor I. Fossen (2021), doi:10.3390/s21237910
[4] Chin-Lin Pen, Wen-Jer Chang and Yann-Horng Lin (2021), doi:10.3390/pr10010033
[5] Tian Liu and Jianwen Ma (2022), doi:10.1109/ACCESS.2022.3172308
[6] Qizhe Lin, Xiaoqi Li, Bicheng Tu, Junwei Cao, Ming Zhang and Jiawei Xiang (2023), doi:10.3390/s23010467
[7] Chin-Lin Pen, Wen-Jer Chang and Yann-Horng Lin (2023), doi:10.3390/jmse11061181
[8] Chuiyi Deng, Shuangxin Wang, Jingyi Liu, Hongrui Li, Boce Chu and Jin zhu (2023), doi:10.1016/j.oceaneng.2023.115452
[9] Shuai Guo, Meng Sun, Huanqun Xue, Xiaodong Mao, Shuang Wang and Chao Liu (2023), doi:10.3389/fmars.2023.1199238
[10] Sergey Rozhkov, Lilia Voronova and Vyacheslav Voronov (2024), doi:10.1109/IEEECONF60226.2024.10496784
[11] Tianyue Yu, Yasheng Zhang, Shuailong Zhao, Jie Yang, Wanyun Li and Wen Guo (2024), doi:10.1109/NNICE61279.2024.10498270
31. Anastasios M. Lekkas, Andreas Reason Dahl, Morten Breivik and Thor I. Fossen, “Continuous-Curvature Path Generation Using Fermat's Spiral”, 2013-4-3
 
[1] Daniel de A. Fernandes, Asgeir J. Sørensen and Decio C. Donha (2015), doi:10.4173/mic.2015.2.2
[2] Anastasios M. Lekkas and Thor I. Fossen (2014), doi:10.1109/TCST.2014.2306774
[3] Jinhong Noh, Jaehyung Park, Haiyun Wang, Jonghun Park, Seongryong Chang and Ukyoul Huh (2015), doi:10.1109/ICIT.2015.7125154
[4] Anastasios M. Lekkas, Ann L. Roald and Morten Breivik (2016), doi:10.1016/j.ifacol.2016.10.313
[5] Ibrahim A. Hameed (2017), doi:10.1007/978-3-319-48308-5_86
[6] Mauro Candeloro, Anastasios M. Lekkas and Asgeir J. Sørensen (2017), doi:10.1016/j.conengprac.2017.01.007
[7] Artur Wolek and Craig A. Woolsey (2017), doi:10.1007/978-3-319-55372-6_9
[8] Yong Chen, Yiyu Cai, Jianmin Zheng and Daniel Thalmann (2017), doi:10.1109/TRO.2017.2699670
[9] Albert Sans-Muntadas, Eleni Kelasidi, Kristin Y. Pettersen and Edmund Brekke (2017), doi:10.1109/CCTA.2017.8062549
[10] Enrico Bertolazzi and Marco Frego (2018), doi:10.1016/j.cam.2018.03.029
[11] Jian Wang, Aleksandr Y. Krasnov, Sergey A. Chepinskiy, Huimin Liu, Yifan Chen and Kirill A. Artemov (2018), doi:10.1109/ICPHYS.2018.8390750
[12] Xiao Chen, Jianqiang Zhang, Min Yang, Liu Zhong and Jiao Dong (2018), doi:10.1109/CCDC.2018.8407982
[13] Zheng Zeng, Lian Lian, Karl Sammut, Fangpo He, Youhong Tang and Andrew Lammas (2015), doi:10.1016/j.oceaneng.2015.10.007
[14] Sungsu Park (2019), doi:10.1155/2019/3754182
[15] Enrico Bertolazzi, Paolo Bevilacqua and Marco Frego (2019), doi:10.1016/j.matcom.2019.10.001
[16] Botao Zhang, Aleksandr Y. Krasnov, Sergey A. Chepinskiy, Valery V. Grigoriev, Kirill A. Artemov, Duzhesheng Liao, Shengyi Zhang and Jian Wang (2019), doi:10.1109/MMAR.2019.8864705
[17] Binghua Shi, Yixin Su, Danhong Zhang, Chen Wang and Mahmoud Samy AbouOmar (2019), doi:10.1109/ACCESS.2019.2955440
[18] James P. Wilson, Khushboo Mittal and Shalabh Gupta (2019), doi:10.23919/OCEANS40490.2019.8962644
[19] A R Bestugin, A D Filin and I A Kirshina (2020), doi:10.1088/1757-899X/862/5/052061
[20] Jialei Zhang, Xianbo Xiang, Weijia Li, Shaolong Yang and Qin Zhang (2020), doi:10.1016/j.oceaneng.2020.107901
[21] Marco Frego and Enrico Bertolazzi (2018), doi:10.23919/ECC.2018.8550554
[22] Tom Stian Andersen, Ghada Bouzidi and Raymond Kristiansen (2018), doi:10.1109/ICUAS.2018.8453415
[23] Tagir Muslimov and Rustem Munasypov (2020), doi:10.1007/978-3-030-60337-3_23
[24] Anete Vagale, Rachid Oucheikh, Robin T. Bye, Ottar L. Osen and Thor I. Fossen (2021), doi:10.1007/s00773-020-00787-6
[25] (2021), doi:10.1002/9781119575016.ref
[26] Belen Santos Leon, Jane Jean Kiam and Axel Schulte (2021), doi:10.1007/978-3-030-77091-4_11
[27] Mirko Kokot, Damjan Miklic and Tamara Petrovic (2021), doi:10.1109/LRA.2021.3099086
[28] Shilp Dixit, Umberto Montanaro, Mehrdad Dianati, Alexandros Mouzakitis and Saber Fallah (2021), doi:10.1109/TCST.2020.3024586
[29] Thanh-Toan Nguyen, Ngoc-Huy Tran, Tran-Minh-Duc Ho and Hung Nguyen (2021), doi:10.1109/ATC52653.2021.9598281
[30] Marco Frego (2022), doi:10.1016/j.amc.2021.126907
[31] Jian Wang, Aleksandr Y. Krasnov, Sergey A. Chepinskiy, Huimin Liu, Yifan Chen and Sergey A. Kholunin (2018), doi:10.1109/ICPHYS.2018.8390749
[32] Andreas B. Martinsen, Anastasios M. Lekkas and Sebastien Gros (2022), doi:10.1109/TCST.2021.3094617
[33] Anh-Duy Nguyen, Ngoc-Huy Tran, Thanh-Toan Nguyen, An-Tri Nguyen and Thien-Phuc Tran (2022), doi:10.1007/978-3-030-99666-6_133
[34] Ziheng Wang, Chunfeng Liu, Zhao Zhao, Tao Yu and Wenyu Qu (2022), doi:10.1109/CSCWD54268.2022.9776081
[35] Austin Costley, Randall Christensen, Robert C. Leishman and Greg N. Droge (2022), doi:10.1109/TAES.2021.3138037
[36] Seyed Mostafa Hosseini, Abolfazl Ranjbar Noei and Seyed Jalil Sadati Rostami (2022), doi:10.1177/01423312221112192
[37] Sungsu Park (2022), doi:10.3390/app122211336
[38] Enrico Bertolazzi, Cecilia Frego, Marco Frego, Seyed Mohsen Hosseini and Angelika Peer (2023), doi:10.1109/HISTELCON56357.2023.10365736
[39] Justin Allen, Ryan Dorosh, Chris Ninatanta, Andrew Allen, Linlin Shui, Kyle Yoshida, Jiecai Luo and Ming Luo (2024), doi:10.1109/LRA.2024.3369473
[40] Leah Buechley, Jaime Gould and Fiona Bell (2024), doi:10.1145/3613904.3642155
[41] Guiqiang Bai, Yanli Chen, Xinyu Hu and Junhong Cui (2024), doi:10.1109/TITS.2024.3352902
30. Jerome Jouffroy and Thor I. Fossen, “A Tutorial on Incremental Stability Analysis using Contraction Theory”, 2010-3-2
 
[1] (2011), doi:10.1002/9781119994138.refs
[2] John W. Simpson-Porco and Francesco Bullo (2014), doi:10.1016/j.sysconle.2013.12.016
[3] J.P. Maree, L. Imsland and J. Jouffroy (2014), doi:10.1080/00207721.2014.953799
[4] Fulvio Forni and Rodolphe Sepulchre (2014), doi:10.1109/TAC.2013.2285771
[5] Jorge Silva, Joao Sequeira and Cristina Santos (2015), doi:10.1155/2015/318695
[6] Eoin Devane and Ioannis Lestas (2017), doi:10.1016/j.automatica.2016.07.044
[7] Qichao Ma, Ku Du, Yu Kang, Wei Xing Zheng and Jiahu Qin (2016), doi:10.1109/IECON.2016.7793665
[8] Prashant Bhopale, Pratik Bajaria, Navdeep Singh and Faruk Kazi (2018), doi:10.1007/978-3-319-61911-8_6
[9] Rodolfo Reyes-Báez, Arjan van der Schaft and Bayu Jayawardhana (2017), doi:10.1016/j.ifacol.2017.08.1395
[10] Ankush Chakrabarty, Martin J. Corless, Gregery T. Buzzard, Stanislaw H. Zak and Ann E. Rundell (2017), doi:10.1109/TAC.2017.2681520
[11] Jay Prakash Singh and B. K. Roy (2018), doi:10.1007/s11071-018-4062-z
[12] M. Dresscher and B. Jayawardhana (2017), doi:10.1109/CDC.2017.8263935
[13] Peng Liu, Wei Xing Zheng and Guanghui Wen (2018), doi:10.1109/ISCAS.2018.8351382
[14] Rodolfo Reyes-Báez, Arjan van der Schaft and Bayu Jayawardhana (2018), doi:10.1016/j.ifacol.2018.06.048
[15] Ahmad Ruzitalab, Mohammad Hadi Farahi and Gholamhossien Erjaee (2018), doi:10.1155/2018/9414835
[16] Ahmad Ruzitalab, Mohammad Hadi Farahi and Gholamhossien Erjaee (2018), doi:10.1515/phys-2018-0055
[17] Pablo Becerra-Morales and Yu Tang (2018), doi:10.1016/j.ifacol.2018.07.304
[18] F.A. Miranda-Villatoro, F. Forni and R. Sepulchre (2018), doi:10.1016/j.ifacol.2018.07.248
[19] Félix A. Miranda-Villatoro, Fulvio Forni and Rodolphe J. Sepulchre (2018), doi:10.1016/j.automatica.2018.09.007
[20] Rodolfo Reyes-Báez, Arjan van der Schaft and Bayu Jayawardhana (2018), doi:10.1016/j.ifacol.2018.12.024
[21] Bijnan Bandyopadhyay and Shyam Kamal (2015), doi:10.1007/978-3-319-08621-7_9
[22] Rodolfo Reyes-Baez, Arjan van der Schaft, Bayu Jayawardhana, Alejandro Donaire and Tristan Perez (2019), doi:10.23919/ECC.2019.8796246
[23] Nikita Barabanov, Romeo Ortega and Anton Pyrkin (2019), doi:10.1016/j.sysconle.2019.104545
[24] Max E. Gilmore, Chris Guiver and Hartmut Logemann (2020), doi:10.1016/j.sysconle.2019.104593
[25] Guo Zhang, Ping He, Heng Li, Yu Tang, Zuxin Li, Xing-Zhong Xiong, Wei Wei and Yangmin Li (2020), doi:10.1109/ACCESS.2020.2966772
[26] Rodolfo Reyes Báez, Arjan der Schaft, Bayu Jayawardhana and Le Pan (2020), doi:10.1002/rnc.4929
[27] Bhawana Singh, Shyam Kamal, Debdas Ghosh, Sandip Ghosh, Antonella Ferrara, Anil Kumar Pal and Jitendra Kumar Goyal (2020), doi:10.1109/ICIT45562.2020.9067132
[28] Martijn Dresscher and Bayu Jayawardhana (2020), doi:10.1080/00207179.2020.1774077
[29] Yu Kawano, Bart Besselink and Ming Cao (2020), doi:10.1109/TAC.2019.2944923
[30] J P Singh, S Jafari, A J M Khalaf, V-T Pham and B K Roy (2020), doi:10.1007/s12043-020-01993-y
[31] Bin Liu, Zhijie Sun, Bo Xu and Dong-Nan Liu (2020), doi:10.1080/00207179.2020.1823018
[32] Aleksey A. Kabanov and Vadim A. Kramar (2020), doi:10.1109/RusAutoCon49822.2020.9208199
[33] Bin Liu, Bo Xu and Zhijie Sun (2021), doi:10.1016/j.nahs.2020.100981
[34] Bhawana Singh, Shyam Kamal, Xinghuo Yu, Debdas Ghosh and Sandip Ghosh (2020), doi:10.1109/TCSII.2020.2982327
[35] Majeed Mohamed and Indra Narayan Kar (2013), doi:10.1049/iet-spr.2012.0251
[36] (2021), doi:10.1002/9781119575016.ref
[37] Ruigang Wang, Patrick J. W. Koelewijn, Ian R. Manchester and Roland Toth (2021), doi:10.1002/rnc.5559
[38] Dongjun Wu and Guangren Duan (2021), doi:10.1016/j.automatica.2021.109844
[39] Wenjie Mei, Denis Efimov, Rosane Ushirobira and Alexander Aleksandrov (2021), doi:10.23919/ECC54610.2021.9655048
[40] Wenjie Mei, Denis Efimov, Rosane Ushirobira and Alexander Aleksandrov (2022), doi:10.1002/rnc.5979
[41] Peter Giesl, Sigurdur Hafstein and Christoph Kawan (2022), doi:10.3934/jcd.2022018
[42] Yu Kawano and Ming Cao (2022), doi:10.1016/j.sysconle.2022.105358
[43] Dongjun Wu and Guang-Ren Duan (2022), doi:10.1109/TAC.2021.3122377
[44] Caipeng Ma, Yu Tang, Ming Lei, Dapeng Jiang and Wanzhen Luo (2022), doi:10.1016/j.oceaneng.2022.112731
[45] Caipeng Ma, Jinjun Jia, Tiedong Zhang, Shaoqun Wu and Dapeng Jiang (2023), doi:10.3390/jmse11040805
[46] Bhabani Shankar Dey, Anirudh Nath, Abhilash Patel and Indra Narayan Karl (2022), doi:10.1109/ICC56513.2022.10093345
[47] Mattia Giaccagli, Vincent Andrieu, Sophie Tarbouriech and Daniele Astolfi (2023), doi:10.1016/j.automatica.2023.111106
[48] Hao Yin, Bayu Jayawardhana and Stephan Trenn (2023), doi:10.1109/TAC.2023.3237492
[49] Chayan Kumar Paul, Neetish Patel, Bhabani Shankar Dey and Indra Narayan Kar (2024), doi:10.1016/j.ifacol.2024.05.015
[50] Reo Okatani, Tomoyuki Iori and Yasumasa Fujisaki (2024), doi:10.5687/iscie.37.73
29. Tristan Perez and Thor I. Fossen, “A Matlab Toolbox for Parametric Identification of Radiation-Force Models of Ships and Offshore Structures”, 2009-1-1
 
[1] François Rongère, Jean-Michel Kobus, Aurélien Babarit and Gérard Delhommeau (2011), doi:10.1051/lhb/2011052
[2] Adi Kurniawan, Eilif Pedersen and Torgeir Moan (2012), doi:10.1016/j.renene.2011.07.027
[3] A.D. de Andrés, R. Guanche, J.A. Armesto, F. del Jesus, C. Vidal and I.J. Losada (2013), doi:10.1016/j.oceaneng.2013.06.019
[4] Tristan Perez and Thor I. Fossen (2011), doi:10.1016/j.oceaneng.2010.11.004
[5] Adi Kurniawan and Torgeir Moan (2012), doi:10.1016/j.egypro.2012.03.015
[6] (2011), doi:10.1002/9781119994138.refs
[7] A. Iturrioz, R. Guanche, J.A. Armesto, M.A. Alves, C. Vidal and I.J. Losada (2014), doi:10.1016/j.oceaneng.2013.11.023
[8] A.S. Zurkinden, F. Ferri, S. Beatty, J.P. Kofoed and M.M. Kramer (2014), doi:10.1016/j.oceaneng.2013.12.009
[9] A.D. de Andrés, R. Guanche, L. Meneses, C. Vidal and I.J. Losada (2014), doi:10.1016/j.oceaneng.2014.02.027
[10] Jesús M. de la Cruz García, Joaquín Aranda Almansa and José M. Girón Sierra (2012), doi:10.1016/j.riai.2012.05.001
[11] José A. Armesto, Raúl Guanche, Fernando del Jesus, Arantza Iturrioz and Iñigo J. Losada (2015), doi:10.1007/s40722-015-0027-1
[12] Wanan Sheng, Raymond Alcorn and Anthony Lewis (2015), doi:10.1016/j.oceaneng.2015.06.023
[13] J.C.C. Henriques, R.P.F. Gomes, L.M.C. Gato, A.F.O. Falcão, E. Robles and S. Ceballos (2016), doi:10.1016/j.renene.2015.07.015
[14] Halil I. Basturk, Ben Rosenthal and Miroslav Krstic (2015), doi:10.1109/TCST.2014.2330993
[15] Francesco Fusco and John V. Ringwood (2014), doi:10.1109/TSTE.2014.2313479
[16] Sebastien Olaya, Jean-Matthieu Bourgeot and Mohamed Benbouzid (2014), doi:10.1109/ICGE.2014.6835390
[17] Francesco Fusco and John V. Ringwood (2014), doi:10.1109/CCA.2014.6981361
[18] Sebastien Olaya, Jean-Matthieu Bourgeot and Mohamed Benbouzid (2014), doi:10.1109/PEAC.2014.7037877
[19] Yingguang Wang (2015), doi:10.1016/j.oceaneng.2015.09.049
[20] J.C.C. Henriques, L.M.C. Gato, A.F.O. Falcão, E. Robles and F.-X. Faÿ (2016), doi:10.1016/j.renene.2015.12.065
[21] Christof Wehmeyer, Francesco Ferri, Morten Andersen and Ronnie Pedersen (2014), doi:10.3390/en7085047
[22] H. Hatecke (2015), doi:10.1179/2056711115Y.0000000001
[23] Giuseppe Giorgi and John V. Ringwood (2016), doi:10.1007/s40722-016-0052-8
[24] J.C.C. Henriques, L.M.C. Gato, J.M. Lemos, R.P.F. Gomes and A.F.O. Falcão (2016), doi:10.1016/j.energy.2016.04.098
[25] Torstein I. Bø, Tor Arne Johansen and Eirik Mathiesen (2013), doi:10.3182/20130918-4-JP-3022.00009
[26] Romain Genest and John V. Ringwood (2016), doi:10.1007/s40722-016-0058-2
[27] P. Hardy, B.S. Cazzolato, B. Ding and Z. Prime (2016), doi:10.1016/j.oceaneng.2016.05.045
[28] P. Ricci (2016), doi:10.1016/B978-0-12-803210-7.00003-7
[29] Francesco Paparella, Giorgio Bacelli, Andrew Paulmeno, Sarah E. Mouring and John V. Ringwood (2016), doi:10.1109/TSTE.2015.2510699
[30] J.C.C. Henriques, J.C.C. Portillo, L.M.C. Gato, R.P.F. Gomes, D.N. Ferreira and A.F.O. Falcão (2016), doi:10.1016/j.energy.2016.06.054
[31] Boyin Ding, Benjamin S. Cazzolato, Maziar Arjomandi, Peter Hardy and Bruce Mills (2016), doi:10.1016/j.oceaneng.2016.09.020
[32] Frank Lemmer (né Sandner), Steffen Raach, David Schlipf and Po Wen Cheng (2016), doi:10.1016/j.egypro.2016.09.186
[33] Sigbjørn Eng Rudaa, Sverre Steen and Vahid Hassani (2016), doi:10.1016/j.ifacol.2016.10.492
[34] Hongzhong Zhu and Changhong Hu (2016), doi:10.1016/j.ifacol.2016.10.434
[35] Youming Dai, Yangzhi Chen and Longhan Xie (2017), doi:10.1016/j.oceaneng.2016.11.049
[36] Ossama Abdelkhalik, Shangyan Zou, Giorgio Bacelli, Rush D. Robinett, David G. Wilson and Ryan G. Coe (2016), doi:10.1109/OCEANS.2016.7761227
[37] Romain Genest and John Ringwood (2016), doi:10.1109/CONTROL.2016.7737513
[38] Peter H. Heins, Bryn Ll. Jones and Dominic J. Taunton (2017), doi:10.1016/j.apm.2017.02.028
[39] N.Y. Sergiienko, B.S. Cazzolato, B. Ding, P. Hardy and M. Arjomandi (2017), doi:10.1016/j.renene.2017.03.002
[40] Mingsheng Chen, Rodney Eatock Taylor and Yoo Sang Choo (2017), doi:10.1016/j.oceaneng.2017.04.007
[41] Y. Wei, J.J. Barradas Berglind, M. van Rooij, W.A. Prins, B. Jayawardhana and A.I. Vakis (2017), doi:10.1016/j.renene.2017.04.042
[42] Giorgio Bacelli, Ryan Coe, David Patterson and David Wilson (2017), doi:10.3390/en10040472
[43] Anteng Chang, Huajun Li, Shuqing Wang and Junfeng Du (2017), doi:10.1007/s11802-017-3365-x
[44] Nicolás Faedo, Sébastien Olaya and John V. Ringwood (2017), doi:10.1016/j.ifacsc.2017.07.001
[45] Bingyong Guo and Ron J. Patton (2017), doi:10.1016/j.ifacol.2017.08.2394
[46] A Zasso, T Argentini, I Bayati, M Belloli and D Rocchi (2017), doi:10.1088/1757-899X/276/1/012008
[47] Bingyong Guo, Ron Patton, Siya Jin, James Gilbert and Dan Parsons (2018), doi:10.1109/TSTE.2017.2741341
[48] N.Y. Sergiienko, A. Rafiee, B.S. Cazzolato, B. Ding and M. Arjomandi (2018), doi:10.1016/j.oceaneng.2017.12.055
[49] Yuwang Xu, Ole Øiseth and Torgeir Moan (2018), doi:10.1016/j.marstruc.2017.11.012
[50] Zhijia Wu, Carlos Levi and Segen F. Estefen (2018), doi:10.1016/j.apor.2018.02.009
[51] Thomas Vyzikas and Deborah Greaves (2018), doi:10.1002/9781119014492.ch8
[52] Nicolás Faedo, Yerai Peña-Sanchez and John V. Ringwood (2018), doi:10.1016/j.oceaneng.2018.05.037
[53] M.Z. Almuzakki, J.J. Barradas-Berglind, Y. Wei, M. Muñoz-Arias, A.I. Vakis and B. Jayawardhana (2018), doi:10.1016/j.ifacol.2018.06.043
[54] I. Bayati, A. Facchinetti, A. Fontanella, H. Giberti and M. Belloli (2018), doi:10.1088/1742-6596/1037/5/052025
[55] Giuseppe Giorgi and John V. Ringwood (2018), doi:10.1016/j.oceaneng.2018.07.020
[56] Alexis Mérigaud and John V. Ringwood (2018), doi:10.1016/j.conengprac.2018.08.024
[57] Hongzhong Zhu, Changhong Hu and Yingyi Liu (2016), doi:10.1115/1.4033948
[58] N.Y. Sergiienko, B.S. Cazzolato, M. Arjomandi, B. Ding and L.S.P. da Silva (2019), doi:10.1016/j.oceaneng.2019.04.053
[59] Fushun Liu, Qiang Fu and Zhe Tian (2019), doi:10.1080/17445302.2019.1687145
[60] Benjamin W. Schubert, William S.P. Robertson, Benjamin S. Cazzolato and Mergen H. Ghayesh (2020), doi:10.1016/j.oceaneng.2019.106828
[61] L.S.P. Silva, N.Y. Sergiienko, C.P. Pesce, B. Ding, B. Cazzolato and H.M. Morishita (2020), doi:10.1016/j.apor.2019.102023
[62] Ruisheng Ma, Kaiming Bi and Hong Hao (2020), doi:10.1016/j.engstruct.2020.110248
[63] Han Han, Yanhui Wei, Xiufen Ye and Wenzhi Liu (2020), doi:10.1109/ACCESS.2020.2968063
[64] David G. Wilson, Rush D. Robinett, Giorgio Bacelli, Ossama Abdelkhalik and Ryan G. Coe (2020), doi:10.3390/jmse8020084
[65] Frank Lemmer, Wei Yu, Birger Luhmann, David Schlipf and Po Wen Cheng (2020), doi:10.1007/s11044-020-09729-x
[66] Simone Ambrosini, Ilmas Bayati, Alan Facchinetti and Marco Belloli (2020), doi:10.1115/1.4046155
[67] Nicolás Faedo, Yerai Peña-Sanchez and John V. Ringwood (2020), doi:10.1016/j.apor.2020.102055
[68] Ermina Begovic, Carlo Bertorello, Ferdi Cakici, Emre Kahramanoglu and Barbara Rinauro (2020), doi:10.3390/jmse8050337
[69] M. Belloli, I. Bayati, A. Facchinetti, A. Fontanella, H. Giberti, F. La Mura, F. Taruffi and A. Zasso (2020), doi:10.1016/j.oceaneng.2020.107592
[70] M. Calvário, J.F. Gaspar, M. Kamarlouei, T.S. Hallak and C. Guedes Soares (2020), doi:10.1016/j.renene.2020.06.002
[71] Leandro S. P. da Silva, Benjamin S. Cazzolato, Nataliia Y. Sergiienko, Boyin Ding, Helio M. Morishita and Celso P. Pesce (2020), doi:10.1007/s40722-020-00165-9
[72] Ruisheng Ma, Kaiming Bi and Hong Hao (2020), doi:10.1016/j.engstruct.2020.110833
[73] Tao Sun and Soren R. K. Nielsen (2020), doi:10.1109/TSTE.2019.2923279
[74] Benjamin W. Schubert, William S.P. Robertson, Benjamin S. Cazzolato, Mergen H. Ghayesh and Nataliia Y. Sergiienko (2020), doi:10.1016/j.oceaneng.2020.107816
[75] A. Fontanella, M. Al, D. van der Hoek, Y. Liu, J.W. van Wingerden and M. Belloli (2020), doi:10.1088/1742-6596/1618/2/022038
[76] Ronny Landsverk, Jing Zhou, Geir Hovland and Houxiang Zhang (2020), doi:10.1109/ICIEA48937.2020.9248110
[77] Bingyong Guo and John V. Ringwood (2021), doi:10.1109/TSTE.2020.3007926
[78] M.P.R. Prasad and Pentakota sai kiran (2020), doi:10.1109/INDICON49873.2020.9342069
[79] Yanjun Liu, Yifan Xue, Shuting Huang, Gang Xue and Qianfeng Jing (2021), doi:10.3390/jmse9020194
[80] Shujie Zhao, Xun Meng, Huajun Li, Dejiang Li and Qiang Fu (2021), doi:10.1016/j.oceaneng.2021.108729
[81] (2021), doi:10.1002/9781119575016.ref
[82] Seungjo Hong and Jinwhan Kim (2021), doi:10.31818/JKNST.2021.03.4.1.72
[83] Bingqi Liu, Carlos Levi, Segen F. Estefen, Zhijia Wu and Menglan Duan (2021), doi:10.1007/s11804-021-00202-5
[84] Bingqi Liu, Huanggao Yi, Carlos Levi, Segen F. Estefen, Zhijia Wu and Menglan Duan (2021), doi:10.1016/j.oceaneng.2021.109139
[85] Alessandro Fontanella, Mees Al, Jan-Willem van Wingerden and Marco Belloli (2021), doi:10.5194/wes-6-885-2021
[86] Leandro S. P. da Silva, Benjamin S. Cazzolato, Nataliia Y. Sergiienko and Boyin Ding (2021), doi:10.1007/s40722-021-00203-0
[87] Nataliia Y. Sergiienko, Leandro Souza Pinheiro da Silva, Boyin Ding and Benjamin S. Cazzolato (2021), doi:10.1049/rpg2.12239
[88] Yifeng Gu, Boyin Ding, Nataliia Y. Sergiienko and Benjamin S. Cazzolato (2021), doi:10.1049/rpg2.12252
[89] Nataliia Y. Sergiienko, Mathieu Cocho, Benjamin S. Cazzolato and Alexandre Pichard (2021), doi:10.1016/j.apor.2021.102836
[90] Nataliia Y. Sergiienko, Giorgio Bacelli, Ryan G. Coe and Benjamin S. Cazzolato (2021), doi:10.1007/s40722-021-00214-x
[91] Isaac R. Machado, Paula B. Garcia Rosa and Edson H. Watanabe (2021), doi:10.1049/rpg2.12250
[92] Ferdi Cakici (2021), doi:10.1016/j.oceaneng.2021.110040
[93] Christian Elkjar Hoeg and Zili Zhang (2021), doi:10.1016/j.oceaneng.2021.108712
[94] Ryan O. Berriel, Milad Shadman, Zhijia Wu, Robson F. S. Dias, Richard M. Stephan and Segen F. Estefen (2021), doi:10.1007/s00202-021-01244-2
[95] Sheng Xiang, Bin Cheng, Miao Tang and Hesham Abdelbaset (2022), doi:10.1016/j.oceaneng.2021.110340
[96] Benjamin W. Schubert, Nataliia Y. Sergiienko, Benjamin S. Cazzolato, William S.P. Robertson and Mergen H. Ghayesh (2022), doi:10.1016/j.oceaneng.2021.110342
[97] Sergej Antonello Sirigu, Mauro Bonfanti, Panagiotis Dafnakis, Giovanni Bracco, Giuliana Mattiazzo and Stefano Brizzolara (2018), doi:10.1109/OCEANS.2018.8604591
[98] Ronny Landsverk and Jing Zhou (2018), doi:10.1109/ICIEA.2018.8397806
[99] Seyong Jung, Stefano Brizzolara and Craig Woolsey (2021), doi:10.1109/JOE.2021.3052657
[100] Fantai Meng, Boyin Ding, Nataliia Y. Sergiienko, Hao Chen, Hao Xu and Ye Li (2022), doi:10.1109/TSTE.2021.3131574
[101] Madelyn G. Veurink, Wayne W. Weaver, Rush D. Robinett, David G. Wilson and Ronald C. Matthews (2022), doi:10.1109/PECI54197.2022.9744054
[102] Benjamin W. Schubert, William S.P. Robertson, Benjamin S. Cazzolato, Nataliia Y. Sergiienko and Mergen H. Ghayesh (2022), doi:10.1016/j.oceaneng.2022.111295
[103] Martin Alexandersson, Daiyong Zhang, Wengang Mao and Jonas W. Ringsberg (2022), doi:10.1080/17445302.2022.2067409
[104] Hoang Manh Cuong, Nguyen Van Thai, Pham Van Trieu, Hoang Quoc Dong, Tran The Nam, Tran Xuan Viet, Luong Cong Nho and Le Anh Tuan (2022), doi:10.1016/j.jfranklin.2022.07.022
[105] Paula B. Garcia-Rosa, Raymundo E. Torres-Olguin, Joao Cruz and Salvatore D'Arco (2022), doi:10.1109/ISIE51582.2022.9831637
[106] David G. Wilson, Rush D. Robinett, Wayne W. Weaver and Steve F. Glover (2022), doi:10.1109/SPEEDAM53979.2022.9842056
[107] Kai Zheng, Yi Jiang, Shikun Zhou and Yang Xue (2022), doi:10.1016/j.oceaneng.2022.112446
[108] Madelyn G. Veurink, Wayne W. Weaver, Rush D. Robinett III, David G. Wilson and Ronald C. Matthews (2022), doi:10.1016/j.ifacol.2022.10.479
[109] Sheng Xiang, Bin Cheng, Feng-yu Zhang and Miao Tang (2022), doi:10.1007/s13344-022-0061-4
[110] Mohamed A. Shabara and Ossama Abdelkhalik (2023), doi:10.1016/j.rser.2022.113070
[111] Fantai Meng, Nataliia Sergiienko, Boyin Ding, Binzhen Zhou, Leandro Souza Pinheiro Da Silva, Benjamin Cazzolato and Ye Li (2023), doi:10.1016/j.apenergy.2022.120373
[112] Madelyn G. Veurink, Wayne W. Weaver, Rush D. Robinett, David G. Wilson and Ronald C. Matthews (2022), doi:10.1109/OCEANS47191.2022.9977067
[113] Celine Tran, Ivan Gushkov, Kristoffer Nordvik, Simen T. Roang, Simen B. Lysthaug, Babak Ommani, Thor I. Fossen, Vahid Hassani, Vidar Smines and Tor A. Johansen (2023), doi:10.1016/j.oceaneng.2023.114272
[114] Yihou Wang, Shixiao Fu, Torgeir Moan, Yuwang Xu and Tianhu Cheng (2023), doi:10.1016/j.joes.2023.05.001
[115] Motoyasu Kanazawa, Tongtong Wang, Yasuo Ichinose, Robert Skulstad, Guoyuan Li and Houxiang Zhang (2023), doi:10.1016/j.oceaneng.2023.114874
[116] Lifen Hu, Ming Zhang, Xingxing Yu, Zhi-Ming Yuan and Wubin Li (2023), doi:10.1016/j.oceaneng.2023.115348
[117] Jeremy W. Simmons and James D. Van de Ven (2023), doi:10.3390/en16165909
[118] Alessandro Fontanella, Alan Facchinetti, Elio Daka and Marco Belloli (2023), doi:10.1016/j.renene.2023.119442
[119] Jeremy W. Simmons and James D. Van de Ven (2023), doi:10.3390/en16217381
[120] Xu Cheng, Kexin Wang, Xiufeng Liu, Qian Yu, Fan Shi, Zhengru Ren and Shengyong Chen (2023), doi:10.1109/TITS.2023.3315674
[121] Salman Husain, Gordon G. Parker, David Forehand and Enrico Anderlini (2023), doi:10.3390/en17010006
[122] Madelyn G. Veurink, Wayne W. Weaver, Rush D. Robinett, David G. Wilson, Ronald C. Matthews, Carlos Michelen and Ann R. Dallman (2023), doi:10.1109/ECCE53617.2023.10362190
[123] Kexin Wang, Xu Cheng and Fan Shi (2023), doi:10.1109/ICoIAS61634.2023.00034
[124] Sergey Rozhkov, Lilia Voronova and Vyacheslav Voronov (2024), doi:10.1109/IEEECONF60226.2024.10496784
[125] Shuang-Rui Yu, Ming Zhang, De-Qing Zhang and Zhi-Ming Yuan (2024), doi:10.1016/j.oceaneng.2024.117992
[126] D.E. Galvan-Pozos, N.Y. Sergiienko, H. Garcia-Nava, F.J. Ocampo-Torres and J.P. Osuna-Canedo (2024), doi:10.1016/j.renene.2024.120579
[127] Ian Ammerman, Yuksel Alkarem, Richard Kimball, Kimberly Huguenard and Babak Hejrati (2024), doi:10.1002/we.2915
[128] Nicholas Orlovsky, Michael A. Demetriou and Nikolaos A. Gatsonis (2024), doi:10.1109/MED61351.2024.10566141
28. Morten Breivik, Vegard E. Hovstein and Thor I. Fossen, “Straight-Line Target Tracking for Unmanned Surface Vehicles”, 2008-4-2
 
[1] Zhou-hua Peng, Dan Wang, Wei-yao Lan and Gang Sun (2012), doi:10.1007/s13344-012-0039-8
[2] Christian R. Sonnenburg and Craig A. Woolsey (2013), doi:10.1002/rob.21452
[3] Petr vec, Atul Thakur, Eric Raboin, Brual C. Shah and Satyandra K. Gupta (2013), doi:10.1007/s10514-013-9370-z
[4] Thor I. Fossen and Anastasios M. Lekkas (2015), doi:10.1002/acs.2550
[5] Shayok Mukhopadhyay, Chuanfeng Wang, Steven Bradshaw, Valerie Bazie, Sean Maxon, Lisa Hicks, Mark Patterson and Fumin Zhang (2012), doi:10.1109/IROS.2012.6385947
[6] Gabriele Bruzzone, Marco Bibuli, Massimo Caccia and Enrica Zereik (2013), doi:10.1109/OCEANS-Bergen.2013.6608012
[7] Enrica Zereik, Marco Bibuli, Massimo Caccia and Gabriele Bruzzone (2013), doi:10.1109/MED.2013.6608883
[8] Petr Svec, Brual C. Shah, Ivan R. Bertaska, Jose Alvarez, Armando J. Sinisterra, Karl von Ellenrieder, Manhar Dhanak and Satyandra K. Gupta (2013), doi:10.1109/IROS.2013.6696910
[9] Yulei Liao, Yongjie Pang and Lei Wan (2010), doi:10.1109/CAR.2010.5456879
[10] Anastasios M. Lekkas and Thor I. Fossen (2014), doi:10.1109/ECC.2014.6862594
[11] Thor I. Fossen, Kristin Y. Pettersen and Roberto Galeazzi (2015), doi:10.1109/TCST.2014.2338354
[12] Anastasios M. Lekkas and Thor I. Fossen (2014), doi:10.1109/TCST.2014.2306774
[13] Guoqing Xia, Ju Liu and Huiyong Wu (2013), doi:10.1109/ICNC.2013.6817972
[14] Guoqing Xia, Ju Liu and Ang Zhao (2015), doi:10.1109/CCDC.2015.7162034
[15] C Sonnenburg, A Gadre, D Horner, S Kragelund, A Marcus, D J Stilwell and C A Woolsey (2010), doi:10.1109/OCEANS.2010.5664297
[16] D.J.W. Belleter and K.Y. Pettersen (2015), doi:10.1109/ACC.2015.7171808
[17] Z.X. Liu, C. Yuan and Y.M. Zhang (2015), doi:10.1016/j.ifacol.2015.10.271
[18] Claudio Paliotta, Dennis J.W. Belleter and Kristin Y. Pettersen (2015), doi:10.1016/j.ifacol.2015.10.294
[19] Zhouhua Peng, Dan Wang, Wei Wang and Lu Liu (2016), doi:10.1016/j.neucom.2015.12.085
[20] G. Bruzzone, M. Bibuli, E. Zereik, A. Ranieri and M. Caccia (2016), doi:10.1002/acs.2667
[21] Liu Zhixiang, Zhang Youmin, Yuan Chi and Luo Jun (2015), doi:10.1109/ChiCC.2015.7260611
[22] Galen E. Mullins and Satyandra K. Gupta (2015), doi:10.1109/IROS.2015.7353682
[23] Pranay Agrawal and John M. Dolan (2015), doi:10.1109/IROS.2015.7353502
[24] Mingyu Fu, Lingling Yu, Mingyang Li, Yujie Xu and Yuanhui Wang (2015), doi:10.1109/ChiCC.2015.7259679
[25] Zhixiang Liu, Youmin Zhang and Chi Yuan (2015), doi:10.1109/ICCAS.2015.7364880
[26] Zhixiang Liu, Youmin Zhang, Xiang Yu and Chi Yuan (2016), doi:10.1016/j.arcontrol.2016.04.018
[27] M. Burger, A. Pavlov and K.Y. Pettersen (2010), doi:10.3182/20100906-3-IT-2019.00081
[28] Øivind K. Kjerstad and Morten Breivik (2010), doi:10.3182/20100915-3-DE-3008.00018
[29] Morten Breivik and Jon-Erik Loberg (2011), doi:10.3182/20110828-6-IT-1002.02969
[30] M. Burger and K.Y. Pettersen (2010), doi:10.3182/20100913-2-FR-4014.00022
[31] Xiao Yang, Yue Shen, Kaihong Wang, Qixin Sha, Bo He and Tianhong Yan (2016), doi:10.1109/OCEANSAP.2016.7485596
[32] Dennis J. W. Belleter and Kristin Y. Pettersen (2017), doi:10.1007/978-3-319-30357-4_8
[33] Joohyun Woo and Nakwan Kim (2016), doi:10.5574/KSOE.2016.30.3.208
[34] Yu-long Hua, Xiao-zhou Zheng, Bao-shan Chi and Wei Sun (2016), doi:10.21595/jme.2016.17743
[35] Tiago Oliveira, A. Pedro Aguiar and Pedro Encarnacao (2016), doi:10.1109/TRO.2016.2593044
[36] Pablo Garcia-Aunon, Matilde Santos Peñas and Jesus Manuel de la Cruz García (2016), doi:10.1016/j.jal.2016.11.025
[37] Przemyslaw Herman and Wojciech Kowalczyk (2016), doi:10.1109/SYSTOL.2016.7739736
[38] Przemyslaw Herman and Wojciech Kowalczyk (2016), doi:10.1109/SYSTOL.2016.7739741
[39] Luqi (2016), doi:10.1109/OCEANS.2016.7761504
[40] Murat Kumru, Kemal Leblebicioglu, Izzet Kagan Erunsal and Kenan Ahiska (2016), doi:10.1109/ICARCV.2016.7838568
[41] Yue-wen Fu, Yu-lei Liao, Bo Wang, Ye Li, Hai-long Shen and Xiao Liang (2016), doi:10.1109/CGNCC.2016.7829005
[42] M. Altosole and M. Martelli (2017), doi:10.1016/j.oceaneng.2017.03.053
[43] Yang Qu, Haixiang Xu, Wenzhao Yu, Hui Feng and Xin Han (2017), doi:10.1007/s11804-017-1410-1
[44] Miros aw Tomera (2017), doi:10.1515/amcs-2017-0005
[45] Bjørn-Olav Holtung Eriksen and Morten Breivik (2017), doi:10.1007/978-3-319-55372-6_19
[46] Martin Kurowski and Bernhard P Lampe (2014), doi:10.1177/1475090213504392
[47] A. Pedro Aguiar (2017), doi:10.1109/RoMoCo.2017.8003910
[48] Pablo Garcia-Aunon, Matilde Santos Peñas and Jesus Manuel de la Cruz García (2017), doi:10.1016/j.ifacol.2017.08.2010
[49] Yu Wang and Xiangtong Qi (2017), doi:10.1002/nav.21766
[50] (2018), doi:10.3390/app8020193
[51] Hanlin Niu, Yu Lu, Al Savvaris and Antonios Tsourdos (2018), doi:10.1016/j.oceaneng.2018.01.025
[52] Ye Li, Leifeng Wang, Yulei Liao, Quanquan Jiang and Kaiwen Pan (2018), doi:10.1016/j.apor.2018.08.015
[53] Dongdong Mu, Guofeng Wang, Yunsheng Fan, Bingbing Qiu and Xiaojie Sun (2018), doi:10.1016/j.neucom.2018.09.015
[54] Wei Zhang and Shuai-An Wang (2018), doi:10.1007/s40305-018-0218-2
[55] Bjørn-Olav H. Eriksen and Morten Breivik (2018), doi:10.1016/j.ifacol.2018.09.504
[56] S. Iovino, A. Savvaris and A. Tsourdos (2018), doi:10.1016/j.ifacol.2018.09.507
[57] Shengnan Gao, Zhouhua Peng, Dan Wang and Lu Liu (2018), doi:10.1155/2018/4154670
[58] Yuanhui Wang, Haiyan Tong and Mingyu Fu (2019), doi:10.1016/j.oceaneng.2018.12.036
[59] Nan Gu, Dan Wang, Zhouhua Peng and Lu Liu (2019), doi:10.1016/j.isatra.2018.12.051
[60] Zhe Sun, Da Hui, Ning Liu and Gui-Yong Zhang (2019), doi:10.1007/978-981-10-6963-5_35-1
[61] Lu Liu, Dan Wang, Zhouhua Peng, C. L. Philip Chen and Tieshan Li (2019), doi:10.1109/TNNLS.2018.2868978
[62] Avilash Sahoo, Santosha K. Dwivedy and P.S. Robi (2019), doi:10.1016/j.oceaneng.2019.04.011
[63] Quanquan Jiang, Ye Li, Yulei Liao, Yugang Miao, Wen Jiang and Haowei Wu (2019), doi:10.1016/j.apor.2019.06.008
[64] Nan Gu, Dan Wang, Zhouhua Peng and Lu Liu (2019), doi:10.1016/j.oceaneng.2019.04.077
[65] Shengnan Gao, Zhouhua Peng, Dan Wang and Lu Liu (2018), doi:10.1109/USYS.2018.8779209
[66] Shuanghua Zheng, Yang Yang, Yan Peng, Jianxiang Cui, Junjie Chen, Xingang Jiang and Yonghui Feng (2019), doi:10.1007/978-3-030-27535-8_27
[67] Yulei Liao, Tingpeng Du and Quanquan Jiang (2019), doi:10.1016/j.apor.2019.101945
[68] Haitong Xu, Thor I. Fossen and C. Guedes Soares (2019), doi:10.1016/j.ejcon.2019.09.007
[69] Nan Gu, Zhouhua Peng, Dan Wang, Yang Shi and Tianlin Wang (2019), doi:10.1109/TMECH.2019.2929216
[70] Haitong Xu, Hao Rong and C. Guedes Soares (2019), doi:10.1016/j.oceaneng.2019.106635
[71] Naifeng Wen, Rubo Zhang, Guanqun Liu and Junwei Wu (2019), doi:10.1017/S0373463319000791
[72] Konstantin I. Matveev (2020), doi:10.1142/S2301385020500107
[73] Ge Yi, Zhong Liu, Jian-Qiang Zhang and Jiao Dong (2020), doi:10.1109/ITNEC48623.2020.9085222
[74] Haojie Zhang, Yudong Zhang and Tiantian Yang (2020), doi:10.1108/IR-03-2020-0063
[75] Yulei Liao, Quanquan Jiang, Tingpeng Du and Wen Jiang (2020), doi:10.1109/JOE.2019.2896397
[76] Niankai Yang, Dongsik Chang, Matthew Johnson-Roberson and Jing Sun (2020), doi:10.23919/ACC45564.2020.9147322
[77] Zhai Wanlin, Yan Longhao, Wang He, Qiao Jiguo and Liang Hao (2019), doi:10.1109/IGARSS.2019.8900119
[78] Ismail Cagdas Yilmaz, Kenan Ahiska and Mehmet Kemal Leblebicioglu (2018), doi:10.1109/ICARCV.2018.8581211
[79] Weiwei Kong, Weiqiang Feng, Yi Zheng and Tianjiang Hu (2018), doi:10.1109/DDCLS.2018.8516078
[80] Guanqun Liu, Junwei Wu, Naifeng Wen and Rubo Zhang (2018), doi:10.1109/CAC.2018.8623296
[81] Bingbing Qiu, Guofeng Wang and Yunsheng Fan (2020), doi:10.3390/app10103538
[82] Mingyu Fu and Lulu Wang (2020), doi:10.3390/app10186447
[83] Yang Yang, Ping Pan, Xingang Jiang, Shuanghua Zheng, Yongjian Zhao, Yi Yang, Songyi Zhong and Yan Peng (2020), doi:10.3390/s20195662
[84] Zhouhua Peng, Nan Gu, Lu Liu, Dan Wang and Tieshan Li (2020), doi:10.1016/B978-0-12-820271-5.00017-1
[85] Haoliang Wang, Jizhou Jiang, Wentao Wu, Lu Liu, Dan Wang and Zhouhua Peng (2020), doi:10.1109/CACRE50138.2020.9230166
[86] Zhouhua Peng, Jun Wang, Dan Wang and Qing-Long Han (2021), doi:10.1109/TII.2020.3004343
[87] Xiao Liang, Xingru Qu, Ning Wang and Ye Li (2020), doi:10.1016/j.isatra.2020.11.025
[88] Yanli Chen, Guiqiang Bai, Yin Zhan, Xinyu Hu and Jun Liu (2021), doi:10.1109/ACCESS.2021.3062375
[89] Xianbo Xiang, Caoyang Yu, Qin Zhang and Guohua Xu (2016), doi:10.4031/MTSJ.50.1.4
[90] Przemyslaw Herman and Wojciech Adamski (2017), doi:10.1515/fcds-2017-0002
[91] Shengnan Gao, Zhouhua Peng, Lu Liu, Haoliang Wang and Dan Wang (2021), doi:10.1016/j.oceaneng.2020.108283
[92] Haitong Xu, Miguel A. Hinostroza and C. Guedes Soares (2021), doi:10.3390/jmse9060652
[93] Karl Dietrich von Ellenrieder (2021), doi:10.1007/978-3-030-75021-3_1
[94] Changwen Wu, Baokui Li, Qing Fei, Xiaosong Huang and Xuyang Fang (2021), doi:10.23919/CCC52363.2021.9549595
[95] Rasmus Ringback, Jieqiang Wei, Elias Strandell Erstorp, Jakob Kuttenkeuler, Tor Arne Johansen and Karl Henrik Johansson (2021), doi:10.1109/TCST.2020.3035476
[96] Naomi A. Ubina and Shyi-Chyi Cheng (2022), doi:10.3390/drones6010012
[97] Camilla Fruzzetti, Silvia Donnarumma and Michele Martelli (2022), doi:10.1007/s00773-021-00865-3
[98] Bingbing Qiu, Guofeng Wang, Yunsheng Fan, Dongdong Mu and Xiaojie Sun (2019), doi:10.1109/ACCESS.2018.2889721
[99] Qingze Yu, Bo Wang and Yumin Su (2021), doi:10.1109/ACCESS.2021.3072897
[100] Wenyu Chen, Bo Xin and Zhangqing Zhu (2019), doi:10.1109/ICNSC.2019.8743310
[101] Yang Qu and Lilong Cai (2022), doi:10.1016/j.oceaneng.2022.110603
[102] Zhouhua Peng, Yue Jiang, Lu Liu and Dan Wang (2022), doi:10.1016/j.oceaneng.2021.110507
[103] Wentao Wu, Zhouhua Peng, Dan Wang, Lu Liu and Nan Gu (2022), doi:10.1016/j.oceaneng.2022.110686
[104] Przemyslaw Herman (2022), doi:10.1007/978-3-030-94647-0_8
[105] Przemyslaw Herman (2022), doi:10.1007/978-3-030-94647-0_5
[106] Xiaoxuan Gong, Lu Liu, Zhouhua Peng, Dan Wang and Weidong Zhang (2022), doi:10.1016/j.conengprac.2022.105184
[107] Shengnan Gao, Lu Liu, Haoliang Wang and Anqing Wang (2022), doi:10.1016/j.isatra.2022.04.050
[108] Zhe Sun, Da Hui, Ning Liu and Gui-Yong Zhang (2022), doi:10.1007/978-981-10-6946-8_35
[109] Yue Jiang, Zhouhua Peng, Dan Wang, Yong Yin and Qing-Long Han (2022), doi:10.1109/TFUZZ.2021.3087920
[110] Qingze Yu and Yumin Su (2022), doi:10.3390/jmse10070969
[111] Wenjun Zhang, Fuqiang Wang and Lirong Zhai (2022), doi:10.1109/DDCLS55054.2022.9858577
[112] Yong Xiong, Haibin Zhu, Lin Pan and Jiying Wang (2022), doi:10.3390/jmse10091252
[113] Ivar Bjorgo Saksvik, Alex Alcocer, Vahid Hassani and Antonio Pascoal (2022), doi:10.1016/j.ifacol.2022.10.473
[114] Qu Yang and Lilong Cai (2023), doi:10.1016/j.oceaneng.2022.113311
[115] Nan Gu, Dan Wang, Zhouhua Peng, Jun Wang and Qing-Long Han (2023), doi:10.1109/TSMC.2022.3162862
[116] Jae-Yong Lee and Nam-Sun Son (2023), doi:10.46604/aiti.2023.10548
[117] Yang Qu and Lilong Cai (2023), doi:10.1016/j.oceaneng.2023.113665
[118] Zhiping He, Guofeng Wang, Yunsheng Fan and Shuanghu Qiao (2022), doi:10.1109/ICIEA54703.2022.10005916
[119] Mingao Lv, Nan Gu, Dan Wang and Zhouhua Peng (2023), doi:10.1016/j.conengprac.2023.105434
[120] Shengnan Gao, Zhouhua Peng, Lu Liu, Dan Wang and Qing-Long Han (2023), doi:10.1109/TIV.2022.3184076
[121] Qingze Yu, Yumin Su and Renran Zhang (2023), doi:10.3390/jmse11020344
[122] Yalei Yu, Chen Guo, Tieshan Li and Haiqing Shen (2023), doi:10.1016/j.isatra.2023.02.005
[123] Lang Ma, Yu-Long Wang and Qing-Long Han (2023), doi:10.1109/JAS.2022.105509
[124] Yue Jiang, Zhouhua Peng and Jun Wang (2023), doi:10.1109/TFUZZ.2022.3191087
[125] Mingyang Li, Kai Meng, Jielu Chen and Hongbo Wang (2023), doi:10.1109/ACCESS.2023.3246093
[126] Dongdong Mu, Lu Li, Guofeng Wang, Yunsheng Fan, Yongsheng Zhao and Xiaojie Sun (2023), doi:10.1016/j.oceaneng.2023.114276
[127] Yuanyuan Qiao, Jiaxin Yin, Wei Wang, Fabio Duarte, Jie Yang and Carlo Ratti (2023), doi:10.1109/TITS.2023.3235911
[128] Jiaqi Wang, Shixin Li, Boyang Li, Chenyu Zhao and Ying Cui (2023), doi:10.1016/j.ijnaoe.2023.100528
[129] Mengwei Zhang, Decai Li, Junfeng Xiong and Yuqing He (2023), doi:10.1007/s40435-023-01163-z
[130] Camilla Fruzzetti and Michele Martelli (2023), doi:10.1007/978-3-031-31268-7_14
[131] Yalei Yu, Chen Guo and Tieshan Li (2023), doi:10.1109/JAS.2023.123168
[132] Yu-Long Wang, Qing-Long Han, Chen Peng and Lang Ma (2023), doi:10.1007/978-3-031-28605-6_1
[133] Inyeong Bae and Jungpyo Hong (2023), doi:10.3390/s23104643
[134] Su-Rim Kim, Hyun-Jae Jo, Jung-Hyeon Kim and Jong-Yong Park (2023), doi:10.1016/j.oceaneng.2023.114753
[135] Zhiping He, Guofeng Wang and Yunsheng Fan (2023), doi:10.1016/j.jfranklin.2023.07.043
[136] Meng Wang, Yiming Su, Nailong Wu, Yuxin Fan, Jie Qi, Yueying Wang and Zhiguang Feng (2023), doi:10.1016/j.oceaneng.2023.115462
[137] Yuxuan Zhong, Jianjian Liu, Junhan Huang, Lingzhi Bao and Zihao Wang (2023), doi:10.1109/ICMA57826.2023.10215593
[138] Zijie Dai, Qiuxia Zhang, Jinyao Cheng and Yongpeng Weng (2023), doi:10.1007/978-981-99-5844-3_14
[139] Ziqi Hong, Xudong Wang, Meng Li, Yijun Gu, Jin Zhao and Xu Cao (2023), doi:10.23919/CCC58697.2023.10240372
[140] Zhouhua Peng, Jianzhong Li, Bing Han and Nan Gu (2023), doi:10.1007/s11804-023-00351-9
[141] Bin Lin, Wei Xie, Yi Shi, Bin Du, Chenming Zhang and Weidong Zhang (2023), doi:10.1109/LRA.2023.3300235
[142] Benedetto Piaggio, Vittorio Garofano, Silvia Donnarumma, Angelo Alessandri, Rudy Negenborn and Michele Martelli (2023), doi:10.1109/JOE.2023.3292422
[143] ali hasanvand and Mohammad Saeid Seif (2023), doi:10.61186/marineeng.19.38.155
[144] Jyotsna Dei, Shirsak Mondal, Rajib Bandyopadhyay and Bijay Kumar Behera (2023), doi:10.1007/978-981-99-2981-8_8
[145] Hao Feng, Lu Liu, Yanping Xu, Dan Wang and Zhouhua Peng (2023), doi:10.1109/ICUS58632.2023.10318390
[146] Victor Bolbot, Andrei Sandru, Ture Saarniniemi, Otto Puolakka, Pentti Kujala and Osiris A. Valdez Banda (2023), doi:10.3390/jmse11122387
[147] Jonghoek Kim (2020), doi:10.1109/TSMC.2018.2846602
[148] Wenting Song, Yongming Li and Shaocheng Tong (2024), doi:10.1109/TIV.2023.3281578
[149] Konstantin I. Matveev (2024), doi:10.1007/978-3-031-56310-2_10
[150] Mariusz Specht (2024), doi:10.3390/s24082418
[151] Longze Zhao, Junhui Liu, Jianan Wang, Jiayuan Shan, Qingbo Yu, Xiuyun Meng and Yan Ding (2024), doi:10.1109/MED61351.2024.10566144
27. Tristan Perez and Thor I. Fossen, “Joint Identification of Infinite-Frequency Added Mass and Fluid-Memory Models of Marine Structures”, 2008-3-2
 
[1] Tristan Perez and Thor I. Fossen (2011), doi:10.1016/j.oceaneng.2010.11.004
[2] Tristan Perez and Thor Inge Fossen (2009), doi:10.4173/mic.2009.1.1
[3] C E Hann, M Snowdon, A Rao, O Winn, N Wongvanich and X Chen (2012), doi:10.1177/0954410011420771
[4] Wenshou Zhang, Jian Cheng and Yaoquan Duan (2017), doi:10.4236/jamp.2017.59136
[5] A Zasso, T Argentini, I Bayati, M Belloli and D Rocchi (2017), doi:10.1088/1757-899X/276/1/012008
[6] Changhai Liu, Qingjun Yang and Gang Bao (2018), doi:10.1016/j.oceaneng.2017.12.063
[7] J. Seixas de Medeiros and S. Brizzolara (2018), doi:10.1155/2018/1710253
[8] Changhai Liu, Qingjun Yang and Gang Bao (2018), doi:10.1080/17445302.2018.1427317
[9] Simone Ambrosini, Ilmas Bayati, Alan Facchinetti and Marco Belloli (2020), doi:10.1115/1.4046155
[10] Panagiotis Dafnakis, Amneet Pal Singh Bhalla, Sergej Antonello Sirigu, Mauro Bonfanti, Giovanni Bracco and Giuliana Mattiazzo (2020), doi:10.1063/5.0022401
[11] Mauro Bonfanti, Andrew Hillis, Sergej Antonello Sirigu, Panagiotis Dafnakis, Giovanni Bracco, Giuliana Mattiazzo and Andrew Plummer (2020), doi:10.3390/jmse8100825
[12] Luca Parrinello, Panagiotis Dafnakis, Edoardo Pasta, Giovanni Bracco, Peiman Naseradinmousavi, Giuliana Mattiazzo and Amneet Pal Singh Bhalla (2020), doi:10.1063/5.0028500
[13] Tommaso Argentini, Claudio Montagna and Daniele Rocchi (2019), doi:10.2749/newyork.2019.2650
[14] Tobias Hahn, Robert Damerius and Torsten Jeinsch (2021), doi:10.1016/j.ifacol.2021.10.090
[15] Benjamin W. Schubert, William S.P. Robertson, Benjamin S. Cazzolato, Nataliia Y. Sergiienko and Mergen H. Ghayesh (2022), doi:10.1016/j.oceaneng.2022.111295
[16] Aleksander Grm and Satyanand Panda (2022), doi:10.1016/j.oceaneng.2022.111269
[17] Kristoffer Nordvik and Tor A. Johansen (2022), doi:10.1007/s00773-022-00906-5
[18] Weixing Chen, Xiongsen Lin, Yunfei Lu, Shaoxun Li, Lucai Wang, Yongkuang Zhang and Feng Gao (2022), doi:10.1016/j.renene.2022.12.033
[19] Celine Tran, Ivan Gushkov, Kristoffer Nordvik, Simen T. Roang, Simen B. Lysthaug, Babak Ommani, Thor I. Fossen, Vahid Hassani, Vidar Smines and Tor A. Johansen (2023), doi:10.1016/j.oceaneng.2023.114272
[20] Mauro Bonfanti and Sergej Antonello Sirigu (2023), doi:10.1016/j.ymssp.2023.110398
[21] Sebastian Bielicki (2023), doi:10.1007/978-3-031-35173-0_32
[22] Mauro Bonfanti, Nicolas Faedo and Giuliana Mattiazzo (2024), doi:10.1007/s11071-024-09600-0
26. Tristan Perez and Thor I. Fossen, “Time- vs. Frequency-domain Identification of Parametric Radiation Force Models for Marine Structures at Zero Speed”, 2008-1-1
 
[1] François Rongère, Jean-Michel Kobus, Aurélien Babarit and Gérard Delhommeau (2011), doi:10.1051/lhb/2011052
[2] Tristan Perez and Thor Inge Fossen (2009), doi:10.4173/mic.2009.1.1
[3] Tristan Perez and Thor I. Fossen (2008), doi:10.4173/mic.2008.3.2
[4] Tristan Perez and Thor I. Fossen (2011), doi:10.1016/j.oceaneng.2010.11.004
[5] Oddgeir Dalane, Finn Faye Knudsen and Sveinung Lo set (2012), doi:10.1115/1.4004633
[6] Tristan Perez and Mogens Blanke (2012), doi:10.1016/j.arcontrol.2012.03.010
[7] Mingsheng Chen, Rodney Eatock Taylor and Yoo Sang Choo (2014), doi:10.1016/j.oceaneng.2013.10.004
[8] Adi Kurniawan and Torgeir Moan (2012), doi:10.1016/j.egypro.2012.03.015
[9] Giorgio Bacelli and John Ringwood (2013), doi:10.1016/j.ijome.2013.11.011
[10] P. Ricci, J. Lopez, M. Santos, P. Ruiz-Minguela, J.L. Villate, F. Salcedo and A.F.deO. Falca o (2011), doi:10.1049/iet-rpg.2009.0197
[11] (2011), doi:10.1002/9781119994138.refs
[12] A. Iturrioz, R. Guanche, J.A. Armesto, M.A. Alves, C. Vidal and I.J. Losada (2014), doi:10.1016/j.oceaneng.2013.11.023
[13] José A. Armesto, Raúl Guanche, Arantza Iturrioz, César Vidal and Iñigo J. Losada (2014), doi:10.1016/j.oceaneng.2014.01.013
[14] Anup J. Nambiar, David I.M. Forehand, Morten M. Kramer, Rico H. Hansen and David M. Ingram (2015), doi:10.1016/j.ijome.2014.11.002
[15] Mattia Raffero, Michele Martini, Biagio Passione, Giuliana Mattiazzo, Ermanno Giorcelli and Giovanni Bracco (2015), doi:10.1155/2015/980613
[16] Jesús M. de la Cruz García, Joaquín Aranda Almansa and José M. Girón Sierra (2012), doi:10.1016/j.riai.2012.05.001
[17] Josh Davidson, Simone Giorgi and John V. Ringwood (2015), doi:10.1016/j.oceaneng.2015.04.056
[18] José A. Armesto, Raúl Guanche, Fernando del Jesus, Arantza Iturrioz and Iñigo J. Losada (2015), doi:10.1007/s40722-015-0027-1
[19] Wanan Sheng, Raymond Alcorn and Anthony Lewis (2015), doi:10.1016/j.oceaneng.2015.06.023
[20] Giacomo Moretti, Marco Fontana and Rocco Vertechy (2015), doi:10.1007/s11012-015-0235-8
[21] Francesco Fusco and John V. Ringwood (2013), doi:10.1109/TSTE.2012.2196717
[22] Elisabetta Tedeschi and Maider Santos-Mugica (2014), doi:10.1109/TPWRS.2013.2282213
[23] Sebastien Olaya, Jean-Matthieu Bourgeot and Mohamed Benbouzid (2014), doi:10.1109/ICGE.2014.6835390
[24] Ryan G. Coe and Diana L. Bull (2014), doi:10.1109/OCEANS.2014.7003037
[25] Giorgio Bacelli, Philip Balitsky and John V. Ringwood (2013), doi:10.1109/TSTE.2013.2267961
[26] Alessandro Bozzetto and Elisabetta Tedeschi (2014), doi:10.1109/EVER.2014.6844040
[27] Yingguang Wang (2015), doi:10.1016/j.oceaneng.2015.09.049
[28] Dr Ahmed Masmoudi, Alessandro Bozzetto, Ole Christian Spro and Elisabetta Tedeschi (2015), doi:10.1108/COMPEL-12-2014-0342
[29] Francesco Ferri, Simon Ambühl, Boris Fischer and Jens Kofoed (2014), doi:10.3390/en7042246
[30] David I. M. Forehand, Aristides E. Kiprakis, Anup J. Nambiar and A. Robin Wallace (2016), doi:10.1109/TSTE.2015.2476960
[31] Hugo Mendonca and Sergio Martinez (2016), doi:10.1109/TSTE.2015.2466097
[32] Romain Genest and John V. Ringwood (2016), doi:10.1007/s40722-016-0058-2
[33] P. Ricci (2016), doi:10.1016/B978-0-12-803210-7.00003-7
[34] Simone Giorgi, Josh Davidson and John V. Ringwood (2016), doi:10.1109/TSTE.2016.2515500
[35] Frank Lemmer (né Sandner), Steffen Raach, David Schlipf and Po Wen Cheng (2016), doi:10.1016/j.egypro.2016.09.186
[36] N. Nevaranta, M. Goubej, T. Lindh, M. Niemela and O. Pyrhonen (2016), doi:10.1109/EPE.2016.7695535
[37] Romain Genest and John V. Ringwood (2017), doi:10.1109/TCST.2016.2554524
[38] Marco Alves (2017), doi:10.1007/978-3-319-39889-1_10
[39] Zhihuan Hu, Xin Li, Wenhua Zhao and Xiao Wu (2017), doi:10.1016/j.apor.2017.03.013
[40] Giorgio Bacelli, Ryan Coe, David Patterson and David Wilson (2017), doi:10.3390/en10040472
[41] Nicolás Faedo, Sébastien Olaya and John V. Ringwood (2017), doi:10.1016/j.ifacsc.2017.07.001
[42] Ryan G. Coe, Carlos Michelen, Aubrey Eckert-Gallup and Cédric Sallaberry (2017), doi:10.1016/j.renene.2017.09.056
[43] Hong Gao and Yang Yu (2017), doi:10.1016/j.energy.2017.11.036
[44] Ryan G. Coe, Giorgio Bacelli, David G. Wilson, Ossama Abdelkhalik, Umesh A. Korde and Rush D. Robinett III (2017), doi:10.1016/j.ijome.2017.11.001
[45] Yizhi Ye and Weidong Chen (2017), doi:10.1177/1687814017722081
[46] J. Seixas de Medeiros and S. Brizzolara (2018), doi:10.1155/2018/1710253
[47] Zhijia Wu, Carlos Levi and Segen F. Estefen (2018), doi:10.1016/j.apor.2018.02.009
[48] Nedeleg Bigi, Morgann Behrel, Kostia Roncin, Jean-Baptiste Leroux, Alain Neme, Christian Jochum and Yves Parlier (2018), doi:10.1051/lhb/2018002
[49] Weixing Chen, Feng Gao and Xiangdun Meng (2018), doi:10.1177/1475090218765803
[50] Nicolás Faedo, Yerai Peña-Sanchez and John V. Ringwood (2018), doi:10.1016/j.oceaneng.2018.05.037
[51] Ossama Abdelkhalik and Shangyan Zou (2018), doi:10.1016/j.renene.2018.08.004
[52] Ø.W. Petersen, O. Øiseth and E. Lourens (2019), doi:10.1016/j.ymssp.2018.10.040
[53] Biao Su, Karl Gunnar Aarsæther and David Kristiansen (2019), doi:10.1115/1.4042263
[54] Hong Gao and Ruizhi Liang (2019), doi:10.1002/er.4398
[55] Kasper Jessen, Kasper Laugesen, Signe M. Mortensen, Jesper K. Jensen and Mohsen N. Soltani (2019), doi:10.3390/app9061244
[56] Wanan Sheng (2019), doi:10.1016/j.rser.2019.04.030
[57] Fushun Liu, Qiang Fu and Zhe Tian (2019), doi:10.1080/17445302.2019.1687145
[58] Li Liu, Liming Guo, Puyue Hou and Yuying Zhou (2019), doi:10.1088/1742-6596/1314/1/012111
[59] Siyuan Zhan, Jing Na, Guang Li and Bin Wang (2020), doi:10.1109/TSTE.2018.2889767
[60] G. Bracco, M. Canale and V. Cerone (2020), doi:10.1016/j.conengprac.2020.104299
[61] I M Dantsevich, M N Lyutikova, AY Novikov and S A Osmukha (2020), doi:10.1088/1757-899X/873/1/012035
[62] Nedeleg Bigi, Kostia Roncin, Jean-Baptiste Leroux and Yves Parlier (2020), doi:10.3390/jmse8070486
[63] Signe M. Mortensen, Kasper Laugesen, Jesper K. Jensen, Kasper Jessen and Mohsen Soltani (2018), doi:10.1109/CCTA.2018.8511565
[64] G. Bracco, M. Canale and V. Cerone (2019), doi:10.1109/ICCA.2019.8899936
[65] Kostia Roncin, Morgan Behrel, Paul Iachkine and Jean-Baptiste Leroux (2020), doi:10.3390/app10186148
[66] Panagiotis Dafnakis, Amneet Pal Singh Bhalla, Sergej Antonello Sirigu, Mauro Bonfanti, Giovanni Bracco and Giuliana Mattiazzo (2020), doi:10.1063/5.0022401
[67] Beatrice Fenu, Valentino Attanasio, Pietro Casalone, Riccardo Novo, Giulia Cervelli, Mauro Bonfanti, Sergej Antonello Sirigu, Giovanni Bracco and Giuliana Mattiazzo (2020), doi:10.3390/jmse8060439
[68] Mauro Bonfanti, Andrew Hillis, Sergej Antonello Sirigu, Panagiotis Dafnakis, Giovanni Bracco, Giuliana Mattiazzo and Andrew Plummer (2020), doi:10.3390/jmse8100825
[69] Alper Burgac and Hakan Yavuz (2020), doi:10.1007/s42452-020-03230-y
[70] Luca Parrinello, Panagiotis Dafnakis, Edoardo Pasta, Giovanni Bracco, Peiman Naseradinmousavi, Giuliana Mattiazzo and Amneet Pal Singh Bhalla (2020), doi:10.1063/5.0028500
[71] Yubin Jia, Ke Meng, Lu Dong, Tongming Liu, Changyin Sun and Zhao Yang Dong (2021), doi:10.1109/TSTE.2020.3012755
[72] (2021), doi:10.1002/9781119575016.ref
[73] Bingqi Liu, Carlos Levi, Segen F. Estefen, Zhijia Wu and Menglan Duan (2021), doi:10.1007/s11804-021-00202-5
[74] Bingqi Liu, Huanggao Yi, Carlos Levi, Segen F. Estefen, Zhijia Wu and Menglan Duan (2021), doi:10.1016/j.oceaneng.2021.109139
[75] Bingyong Guo and John V. Ringwood (2021), doi:10.1016/j.apenergy.2021.117100
[76] Biao Su, Andrei Tsarau, Per Christian Endresen, David Kristiansen and Pal Furset Lader (2021), doi:10.1016/j.oceaneng.2021.109210
[77] Hong Gao and Jie Xiao (2021), doi:10.1016/j.apenergy.2021.117278
[78] Binbin Li (2021), doi:10.1016/j.apor.2021.102707
[79] Romain Lecuyer-Le Bris, Marc Le Boulluec, Jean-Frederic Charpentier and Mohamed Benbouzid (2021), doi:10.3390/jmse9070768
[80] Bingyong Guo and John V. Ringwood (2021), doi:10.1049/rpg2.12302
[81] Imanol Touzon, Victor Petuya, Vincenzo Nava, Maria Alonso-Reig and Inigo Mendikoa (2022), doi:10.1007/978-3-030-87383-7_7
[82] Mauro Bonfanti, Sergej Antonello Sirigu and Giuliana Mattiazzo (2021), doi:10.1109/ICECCME52200.2021.9590910
[83] Ryan O. Berriel, Milad Shadman, Zhijia Wu, Robson F. S. Dias, Richard M. Stephan and Segen F. Estefen (2021), doi:10.1007/s00202-021-01244-2
[84] Nicolas Faedo, Fabio Carapellese, Edoardo Pasta and Giuliana Mattiazzo (2022), doi:10.1016/j.apor.2021.102958
[85] Shangyan Zou and Ossama Abdelkhalik (2021), doi:10.1109/JOE.2020.3016073
[86] Jian Tan, Henk Polinder, Antonio Jarquin Laguna and Sape Miedema (2022), doi:10.1016/j.apor.2022.103110
[87] Takaaki Hanaki, Mina Takaoka and Munehiko Minoura (2022), doi:10.1016/j.apor.2022.103158
[88] Jian Tan, Henk Polinder, Antonio Jarquin Laguna and Sape Miedema (2022), doi:10.1016/j.oceaneng.2022.111347
[89] Aleksander Grm and Satyanand Panda (2022), doi:10.1016/j.oceaneng.2022.111269
[90] Guglielmo Papini, Francisco Javier Dores Dores Piuma, Nicolas Faedo, John V. Ringwood and Giuliana Mattiazzo (2022), doi:10.3390/jmse10050656
[91] Fabio Carapellese, Edoardo Pasta, Bruno Paduano, Nicolas Faedo and Giuliana Mattiazzo (2022), doi:10.1016/j.oceaneng.2022.111444
[92] N. Faedo, G. Giorgi, J. V. Ringwood and G. Mattiazzo (2022), doi:10.1007/s11071-022-07530-3
[93] Mauro Bonfanti and Giovanni Bracco (2022), doi:10.1007/978-3-031-10776-4_100
[94] F.D. Mosquera, N. Faedo, C.A. Evangelista, P.F. Puleston and J.V. Ringwood (2022), doi:10.1016/j.ifacol.2022.10.454
[95] Ting Liu, Karl H. Halse, Bernt J. Leira, Zhiyu Jiang, Wei Chai, Hans-P. Brathaug and Hans P. Hildre (2023), doi:10.1016/j.marstruc.2022.103341
[96] Mahdiyeh Farajvand, Demian Garcia-Violini and John V. Ringwood (2023), doi:10.1016/j.oceaneng.2023.113635
[97] Jian Tan, Henk Polinder, Antonio Jarquin Laguna and Sape Miedema (2023), doi:10.1016/j.oceaneng.2023.114195
[98] Fabio Carapellese, Edoardo Pasta, Sergej Antonello Sirigu and Nicolas Faedo (2023), doi:10.1016/j.ymssp.2023.110356
[99] Mauro Bonfanti and Sergej Antonello Sirigu (2023), doi:10.1016/j.ymssp.2023.110398
[100] Sebastian Bielicki (2023), doi:10.1007/978-3-031-35173-0_32
[101] Jian Tan, Wei Tao, Antonio Jarquin Laguna, Henk Polinder, Yihan Xing and Sape Miedema (2023), doi:10.1016/j.apor.2023.103650
[102] Francis Valentinis, Thomas Battista and Craig Woolsey (2023), doi:10.1109/JOE.2023.3234811
[103] M. Wermbter, L. Altenbach, O. Detlefsen and M. Abdel-Maksoud (2023), doi:10.1088/1757-899X/1288/1/012024
[104] Hafiz Ahsan Said, Demian Garcia-Violini, Nicolas Faedo and John V. Ringwood (2024), doi:10.1109/OJCSYS.2023.3331193
[105] Salman Husain, Gordon G. Parker, David Forehand and Enrico Anderlini (2023), doi:10.3390/en17010006
[106] C Ren, Y Xing and L Moen (2023), doi:10.1088/1757-899X/1294/1/012009
[107] Mingsheng Chen, Meiyan Zou, Ling Zhu, MingJun Ouyang, Qiyu Liang and Wenhua Zhao (2024), doi:10.1016/j.oceaneng.2024.116721
[108] F. D. Mosquera, N. Faedo, C. A. Evangelista, J. V. Ringwood and P. F. Puleston (2024), doi:10.1109/TSTE.2023.3343995
[109] Jian Tan and George Lavidas (2024), doi:10.1016/j.oceaneng.2024.118581
[110] Giuseppe Giorgi (2024), doi:10.1016/j.ijmecsci.2024.109544
25. Luca Pivano, Øyvind N. Smogeli, Tor A. Johansen and Thor I. Fossen, “Experimental Validation of a Marine Propeller Thrust Estimation Scheme”, 2007-4-2
 
[1] L. Pivano, T.A. Johansen and O.N. Smogeli (2009), doi:10.1109/TCST.2008.922602
[2] Libero Paolucci, Emanuele Grasso, Francesco Grasso, Niklas König, Marco Pagliai, Alessandro Ridolfi, Andrea Rindi and Benedetto Allotta (2019), doi:10.1177/0959651819829627
[3] Helmi Abrougui, Hamadi Bouaicha, Habib Dallagi, Chiheb Zaoui and Nejim Samir (2019), doi:10.1109/ASET.2019.8871052
[4] Arthur Vrijdag and Michele Martelli (2021), doi:10.3390/jmse9030268
[5] Can Cao and Matthias Kraume (2021), doi:10.1016/j.ces.2021.117237
[6] Yushan Sun, Puxin Chai, Guocheng Zhang, Tian Zhou and Haotian Zheng (2022), doi:10.3390/jmse10030349
[7] Aleksander Suti, Gianpietro Di Rito and Roberto Galatolo (2022), doi:10.3390/aerospace9070337
[8] Subhashis Nandy (2024), doi:10.1016/j.conengprac.2023.105809
24. Christian Holden, Roberto Galeazzi, Claudio Rodríguez, Tristan Perez, Thor I. Fossen, Mogens Blanke, Marcelo de Almeida and Santos Neves, “Nonlinear Container Ship Model for the Study of Parametric Roll Resonance”, 2007-4-1
 
[1] Tristan Perez and Mogens Blanke (2012), doi:10.1016/j.arcontrol.2012.03.010
[2] Marcelo A.S. Neves, Jorge A. Merino and Claudio A. Rodríguez (2009), doi:10.1016/j.oceaneng.2009.07.005
[3] Adrian Biran and Rubén López-Pulido (2014), doi:10.1016/B978-0-08-098287-8.00012-8
[4] (2014), doi:10.1016/B978-0-08-098287-8.00024-4
[5] Lijun Yu, Shaoying Liu, Fanming Liu and Hui Wang (2015), doi:10.1007/s11804-015-1292-z
[6] Dennis J.W. Belleter, Roberto Galeazzi and Thor I. Fossen (2015), doi:10.1016/j.oceaneng.2014.12.030
[7] Roberto Galeazzi, Mogens Blanke, Thomas Falkenberg, Niels K. Poulsen, Nikos Violaris, Gaute Storhaug and Mikael Huss (2015), doi:10.1016/j.oceaneng.2015.08.037
[8] Roberto Galeazzi, Mogens Blanke and Niels Kjølstad Poulsen (2013), doi:10.1109/TCST.2012.2189399
[9] Qiguo Yao and Yuliang Liu (2016), doi:10.1007/s11071-015-2576-1
[10] R. Galeazzi, M. Blanke and N. Kjølstad Poulsen (2009), doi:10.3182/20090916-3-BR-3001.0037
[11] Roberto Galeazzi and Tristan Perez (2011), doi:10.3182/20110828-6-IT-1002.01474
[12] Dominik Breu and Thor I. Fossen (2010), doi:10.3182/20100915-3-DE-3008.00003
[13] R. Galeazzi, M. Blanke and N. Kjølstad Poulsen (2009), doi:10.3182/20090630-4-ES-2003.00058
[14] G. I. Depetri, J. C. Sartorelli, B. Marin and M. S. Baptista (2016), doi:10.1103/PhysRevE.94.012202
[15] C Stanca, C Ancuta, N Acomi and C Andrei (2016), doi:10.1088/1757-899X/145/8/082022
[16] Wojciech Wawrzy ski and Przemys aw Krata (2016), doi:10.1016/j.oceaneng.2016.08.026
[17] Kang-Hyun Song, Yonghwan Kim and Dong-Min Park (2013), doi:10.1177/1475090212464329
[18] Wojciech Wawrzy ski (2018), doi:10.1016/j.oceaneng.2017.11.013
[19] Justin M. Kennedy, Jason J. Ford, Francis Valentinis and Tristan Perez (2018), doi:10.1016/j.ifacol.2018.09.477
[20] Justin M. Kennedy, Jason J. Ford, Tristan Perez and Francis Valentinis (2018), doi:10.1016/j.ifacol.2018.09.447
[21] Ana Barjau, Juan Herranz and Bernd Dehning (2016), doi:10.1115/1.4033568
[22] Liang Lihua, Zhao Peng, Zhang Songtao and Yuan Jia (2019), doi:10.1016/j.oceaneng.2018.12.067
[23] Yongchao Han and Ming Li (2019), doi:10.1155/2019/7683952
[24] Dominik A. Breu, Le Feng and Thor I. Fossen (2012), doi:10.1007/978-1-4614-1043-0_11
[25] Claudio A. Rodríguez and Marcelo A. S. Neves (2012), doi:10.1007/978-1-4614-1043-0_6
[26] Dominik A. Breu, Christian Holden and Thor I. Fossen (2012), doi:10.1007/978-1-4614-1043-0_9
[27] Jonatan Peña-Ramírez, Rob H. B. Fey and Henk Nijmeijer (2012), doi:10.1007/978-1-4614-1043-0_1
[28] Jonatan Peña-Ramírez and Henk Nijmeijer (2012), doi:10.1007/978-1-4614-1043-0_14
[29] Christian Holden, Dominik A. Breu and Thor I. Fossen (2012), doi:10.1007/978-1-4614-1043-0_10
[30] D Deleanu and C L Dumitrache (2019), doi:10.1088/1757-899X/591/1/012106
[31] Peng Zhao, Lihua Liang, Songtao Zhang, Ming Ji and Jia Yuan (2019), doi:10.1016/j.oceaneng.2019.106322
[32] Sambor Guze, Wojciech Wawrzynski and Przemyslaw Wilczynski (2020), doi:10.3390/jmse8020091
[33] Christian Holden and Thor I. Fossen (2012), doi:10.1007/978-1-4614-1043-0_12
[34] Sadra Kianejad, Hossein Enshaei, Jonathan Duffy and Nazanin Ansarifard (2020), doi:10.1007/s00773-020-00713-w
[35] D Deleanu and C L Dumitrache (2020), doi:10.1088/1757-899X/916/1/012024
[36] Alberto Dallolio, Jo A. Alfredsen, Thor I. Fossen and Tor A. Johansen (2021), doi:10.1016/j.ifacol.2021.10.092
[37] G. Swaminathan, G. Hariharan, V. Selvaganesan and V. B. S. Ayyangar (2022), doi:10.1080/17445302.2022.2133884
[38] Roberto Galeazzi, Christian Holden, Mogens Blanke and Thor I. Fossen (2009), doi:10.23919/ECC.2009.7075175
[39] Sang-Do Lee, Sam-Sang You, Le Ngoc Bao Long, Bui Duc Hong Phuc and Hwan-Seong Kim (2024), doi:10.1007/s00707-024-04011-z
23. Tristan Perez and Thor I. Fossen, “Kinematic Models for Manoeuvring and Seakeeping of Marine Vessels”, 2007-1-3
 
[1] Gullik A. Jensen, Niklas Säfström, Tu Duc Nguyen and Thor I. Fossen (2010), doi:10.1016/j.oceaneng.2009.12.009
[2] (2011), doi:10.1002/9781119994138.refs
[3] James H. VanZwieten and Frederick R. Driscoll (2008), doi:10.1080/13873950802164718
[4] Keum-Shik Hong and Quang Hieu Ngo (2012), doi:10.1016/j.oceaneng.2012.06.013
[5] M Figari, G Vigna and S Vignolo (2011), doi:10.1177/1475090210396012
[6] Elena Celledoni, Håkon Marthinsen and Brynjulf Owren (2014), doi:10.1016/j.jcp.2012.12.031
[7] Xuetao Chen and Woei Wan Tan (2013), doi:10.1016/j.oceaneng.2013.05.021
[8] Zhongli Wang, Yunhui Liu, Hoi Wut Yip, Biao Peng, Shuyuan Qiao and Shi He (2008), doi:10.1109/AIM.2008.4601857
[9] Thor Fossen and Tristan Perez (2009), doi:10.1109/MCS.2009.934408
[10] Daniel Leite, Fernando Gomide, Rosangela Ballini and Pyramo Costa (2011), doi:10.1109/FUZZY.2011.6007452
[11] Yusuke Kobashi, Genma Sano, Tsuyoshi Nakamura and Masayoshi Kanoh (2011), doi:10.1109/FUZZY.2011.6007480
[12] Xue Tao Chen and Woei Wan Tan (2012), doi:10.1109/FUZZ-IEEE.2012.6251244
[13] Xue Tao Chen and Woei Wan Tan (2012), doi:10.1109/FUZZ-IEEE.2012.6251243
[14] Sun Qiaomei, Ren Guang, Yue Jin and Qi Xiaowei (2011), doi:10.1109/ICMTMA.2011.155
[15] E. Simetti and G. Casalino (2015), doi:10.1016/j.arcontrol.2015.09.011
[16] Ji Hyoung Ryu, Ganduulga Gankhuyag and Kil To Chong (2016), doi:10.1155/2016/7942963
[17] A. Mironenko (2013), doi:10.3182/20130918-4-JP-3022.00008
[18] Enrico Simetti, Stefano Galeano and Giuseppe Casalino (2016), doi:10.1109/OCEANSAP.2016.7485690
[19] V.L. Timchenko and O.A. Ukhin (2016), doi:10.1109/MSNMC.2016.7783129
[20] Chenguang Liu, Huarong Zheng, Rudy R. Negenborn, Xiumin Chu and Le Wang (2015), doi:10.1007/978-3-319-24264-4_12
[21] Giuseppe Casalino, Enrico Simetti and Francesco Wanderlingh (2017), doi:10.1007/978-3-319-55372-6_17
[22] Enrico Simetti and Giuseppe Casalino (2017), doi:10.1109/JOE.2016.2618182
[23] Enrico Simetti, Francesco Wanderlingh, Giuseppe Casalino, Giovanni Indiveri and Gianluca Antonelli (2017), doi:10.1109/OCEANSE.2017.8084888
[24] Xiaogong Lin, Yuzhao Jiao and Dawei Zhao (2018), doi:10.1109/ACCESS.2018.2789336
[25] Liu Hengzhi, Geng Tao, Zhang Wei, X. Lei, S.P. Kozaitis and C.-C. Ku (2018), doi:10.1051/matecconf/201816005007
[26] Geir Ole Tysse and Olav Egeland (2018), doi:10.4173/mic.2018.2.1
[27] Elena Celledoni, Eirik Hoel Høiseth and Nataliya Ramzina (2018), doi:10.1007/s11044-018-9628-5
[28] E. Simetti, G. Casalino, F. Wanderlingh and M. Aicardi (2018), doi:10.1016/j.oceaneng.2018.06.026
[29] De Yi Sang, Jian Jun Zhao and Yi Wang (2014), doi:10.4028/www.scientific.net/AMM.631-632.779
[30] Laura J. Nixon, Amy Tabb, William R. Morrison, Kevin B. Rice, Eckehard G. Brockerhoff, Tracy C. Leskey, Chikako van Koten, Stephen Goldson and Michael Rostás (2019), doi:10.1007/s10340-019-01084-x
[31] Andrej Cibicik, Geir O. Tysse and Olav Egeland (2019), doi:10.1115/1.4043701
[32] Daniele Di Vito, Daniela De Palma, Enrico Simetti, Giovanni Indiveri and Gianluca Antonelli (2020), doi:10.1002/rob.21982
[33] Mutaz Ryalat, Hazem Salim Damiri and Hisham ElMoaqet (2020), doi:10.3390/app10207314
[34] Javier Fernandez de Canete and Jesus Martin-Aguilar (2020), doi:10.1177/0037549720974751
[35] (2021), doi:10.1002/9781119575016.ref
[36] Rui Yang, Kun Li, Ke Du and Boyang Shen (2021), doi:10.1016/j.rsma.2021.102033
[37] Tobias Hahn, Robert Damerius and Torsten Jeinsch (2021), doi:10.1016/j.ifacol.2021.10.090
[38] Hao Wang, Zaopeng Dong, Shijie Qi, Zhengqi Zhang and Haisheng Zhang (2022), doi:10.1177/01423312221088378
[39] Jiqiang Li, Guoqing Zhang, Xianku Zhang and Weidong Zhang (2022), doi:10.1016/j.oceaneng.2022.112401
[40] Zaopeng Dong, Shijie Qi, Min Yu, Zhengqi Zhang, Haisheng Zhang, Jiakang Li and Yang Liu (2022), doi:10.2478/pomr-2022-0025
[41] Zaopeng Dong, Zhengqi Zhang, Shijie Qi, Haisheng Zhang, Jiakang Li and Yuanchang Liu (2023), doi:10.1016/j.oceaneng.2023.113633
[42] M. Wermbter, L. Altenbach, O. Detlefsen and M. Abdel-Maksoud (2023), doi:10.1088/1757-899X/1288/1/012024
22. Tristan Perez, Øyvind N. Smogeli, Thor I. Fossen and Asgeir J. Sørensen, “An Overview of the Marine Systems Simulator (MSS): A Simulink Toolbox for Marine Control Systems”, 2006-4-4
 
[1] Xuetao Chen and Woei Wan Tan (2013), doi:10.1016/j.oceaneng.2013.05.021
[2] Judith M. Apsley, Aurelio Gonzalez-Villasenor, Mike Barnes, Alexander C. Smith, Steve Williamson, Jeroen D. Schuddebeurs, Patrick J. Norman, Campbell D. Booth, Graeme M. Burt and J. R. McDonald (2009), doi:10.1109/TIA.2009.2013569
[3] K. Ishaque, S.S. Abdullah, S.M. Ayob and Z. Salam (2011), doi:10.1016/j.oceaneng.2010.10.017
[4] Pavan Kumar Nuthi and Kamesh Subbarao (2014), doi:10.2514/6.2014-0034
[5] Kashif Ishaque, S. S. Abdullah, S. M. Ayob and Z. Salam (2010), doi:10.1007/s10846-010-9395-x
[6] Per Ivar Barth Berntsen, Ole Morten Aamo and Bernt J. Leira (2006), doi:10.1109/CDC.2006.377085
[7] Huarong Zheng, Rudy R. Negenborn and Gabriel Lodewijks (2013), doi:10.1109/ITSC.2013.6728398
[8] R. Iza, E. Irigoyen, V. Gomez, F. Artaza and H. Etxebeste (2010), doi:10.1109/ESARS.2010.5665260
[9] Guichen Zhang and Jie Ma (2010), doi:10.1109/ICICTA.2010.762
[10] Jun Hou, Jing Sun and Heath Hofmann (2015), doi:10.1109/ACC.2015.7172116
[11] Marco Gallieri and John Ringwood (2010), doi:10.1109/ICIT.2010.5472654
[12] Feiyang Zhao, Wenming Yang, Woei Wan Tan, Wenbin Yu, Jiasheng Yang and Siaw Kiang Chou (2016), doi:10.1016/j.apenergy.2015.10.022
[13] Torstein I. Bo, Andreas R. Dahl, Tor A. Johansen, Eirik Mathiesen, Michel R. Miyazaki, Eilif Pedersen, Roger Skjetne, Asgeir J. Sorensen, Laxminarayan Thorat and Kevin K. Yum (2015), doi:10.1109/ACCESS.2015.2496122
[14] Anastasios M. Lekkas and Thor I. Fossen (2012), doi:10.3182/20120919-3-IT-2046.00068
[15] Dae Hyuk Kim and Nakwan Kim (2014), doi:10.2478/IJNAOE-2013-0166
[16] Borge Rokseth, Stian Skjong and Eilif Pedersen (2017), doi:10.1109/JOE.2016.2614584
[17] Massimo Guarnieri, Mattia Morandin, Antonio Ferrari, Pierpaolo Campostrini and Silverio Bolognani (2018), doi:10.1109/MIAS.2017.2739998
[18] Jun Hou, Jing Sun and Heath F. Hofmann (2018), doi:10.1109/JOE.2017.2674878
[19] Hanguang Zhang, Jin Bi, Jietao Li and Ke Ma (2017), doi:10.1109/ICCSNT.2017.8343687
[20] Zhengru Ren, Zhiyu Jiang, Roger Skjetne and Zhen Gao (2018), doi:10.1016/j.oceaneng.2018.05.011
[21] Sondre Sanden Tørdal and Geir Hovland (2019), doi:10.1115/1.4041643
[22] Hyondong Oh, Seungkeun Kim, Antonios Tsourdos and Al Savvaris (2019), doi:10.1007/s00773-019-00628-1
[23] Marco Gallieri (2016), doi:10.1007/978-3-319-27963-3_8
[24] Yonghui Shuai, Guoyuan Li, Xu Cheng, Robert Skulstad, Jinshan Xu, Honghai Liu and Houxiang Zhang (2019), doi:10.1016/j.oceaneng.2019.106514
[25] Luis Hernández-Morales, Yunier Valeriano-Medina, Luis Hernández-Santana and Ernesto Mesa-Suarez (2020), doi:10.1177/1475090220901431
[26] Xiaoyang Wang, Xiufen Ye and Wenzhi Liu (2020), doi:10.1109/ACCESS.2020.2996270
[27] G. Budak and S. Beji (2020), doi:10.1016/j.oceaneng.2020.108126
[28] Mathias Marley, Roger Skjetne, Morten Breivik and Caroline Fleischer (2020), doi:10.1088/1757-899X/929/1/012022
[29] Kristoffer Bergman, Oskar Ljungqvist, Jonas Linder and Daniel Axehill (2020), doi:10.1109/CDC42340.2020.9303746
[30] Saeed Mehri, Ali Asghar Alesheikh and Anahid Basiri (2021), doi:10.1109/ACCESS.2021.3066463
[31] George Papalambrou, Nikolaos Planakis and Nikolaos Kyrtatos (2021), doi:10.1177/14750902211029811
[32] Tongtong Wang, Guoyuan Li, Baiheng Wu, Vilmar Asoy and Houxiang Zhang (2021), doi:10.1080/17445302.2021.1927600
[33] Burak GOKSU and Kubilay BAYRAMO LU (2021), doi:10.33714/masteb.930338
[34] Jianguo Liu and Xiyuan Chen (2022), doi:10.1007/s12555-020-0615-2
[35] Marius Balan, Pawel Majecki, Michael Grimble and Paul Blackwell (2021), doi:10.23919/OCEANS44145.2021.9705747
[36] Edwar Yazid, Midriem Mirdanie, Rizqi Andry Ardiansyah, Rahmat, Rina Ristiana and Yaya Sulaeman (2021), doi:10.1109/OETIC53770.2021.9733723
[37] Takaaki Hanaki and Munehiko Minoura (2022), doi:10.1007/s00773-022-00887-5
[38] Hyun-Keun Ku, Chang-Hwan Park and Jang-Mok Kim (2022), doi:10.3390/en15124184
[39] Ehsan Esmailian and Sverre Steen (2022), doi:10.1016/j.oceaneng.2022.111893
[40] Ran Zhang and He Chen (2022), doi:10.1016/j.oceaneng.2022.111809
[41] Wenxiang Wu, Xiumin Chu, Chenguang Liu, Huarong Zheng and Zhibo He (2022), doi:10.1016/j.oceaneng.2022.112231
[42] Ehsan Esmailian, Sverre Steen and Kourosh Koushan (2022), doi:10.1016/j.oceaneng.2022.113127
[43] Ivar Bjorgo Saksvik, Alex Alcocer, Vahid Hassani and Antonio Pascoal (2022), doi:10.1016/j.ifacol.2022.10.473
[44] Bilgin Bozkurt and Melek Ertogan (2023), doi:10.1016/j.oceaneng.2022.113309
[45] Massimiliano Russo, Krishna Kumar Nagalingam, Rune Haakonsen, Rune Loftager and Konstantin Puskarskij (2023), doi:10.2118/212439-MS
[46] Shiyang Li, Tongtong Wang, Guoyuan Li and Houxiang Zhang (2023), doi:10.1016/j.oceaneng.2023.114540
[47] Kamyar Maleki Bagherabadi, Stian Skjong, Jogchum Bruinsma and Eilif Pedersen (2023), doi:10.1016/j.apenergy.2023.121211
[48] Saeed Mehri, Ali Asghar Alesheikh and Anahid Basiri (2023), doi:10.1016/j.oceaneng.2023.114916
[49] Arti Kalra, Alexander trbac and Malte-Jorn Maibach (2024), doi:10.4050/JAHS.69.012002
[50] Weihan Qiu, Shenghai Wang, Anqi Niu, Kunlong Fan, Guangdong Han and Haiquan Chen (2024), doi:10.1016/j.oceaneng.2024.117107
[51] Feng Xu, Lei Zhang and Jibin Zhong (2024), doi:10.3390/jmse12030418
[52] Tseligorov N. A., Chubukin A. V., Ozersky A. I., Lebedev A. R. and Tseligorova E. N. (2023), doi:10.37394/23203.2023.18.67
[53] Shengping Ma, Yu Ding, Guozheng Liu, Congbiao Sui and La Xiang (2024), doi:10.1016/j.oceaneng.2024.117811
[54] Tobias R. Torben, Andrew R. Teel, Oivind K. Kjerstad, Emilie H. T. Wittemann and Roger Skjetne (2024), doi:10.1109/TCST.2023.3331338
[55] Jingfu Wang, Yan Shen, Peijian Lin, Lihua Liang, F. Yan, M. Li, X. Hou and Y. Long (2024), doi:10.1051/e3sconf/202452201055
[56] Shoufu Liu, Chao Ma and Rongshun Juan (2024), doi:10.3390/electronics13112030
[57] Indranil Hazra, Matthew J. Weiner, Ruochen Yang, Arko Chatterjee, Joseph Southgate, Katrina M. Groth and Shapour Azarm (2024), doi:10.1115/1.4065483
[58] Arti Kalra and Laurent Binet (2024), doi:10.1007/s13272-024-00726-w
21. Thor I. Fossen and Øyvind N. Smogeli, “Nonlinear Time-Domain Strip Theory Formulation for Low-Speed Manoeuvering and Station-Keeping”, 2004-4-1
 
[1] Peter Gu, Ahmed Ahmed Walid, Yousef Iskandarani and Hamid Reza Karimi (2013), doi:10.1007/s13042-012-0076-x
[2] Gullik A. Jensen, Niklas Säfström, Tu Duc Nguyen and Thor I. Fossen (2010), doi:10.1016/j.oceaneng.2009.12.009
[3] Atul Thakur, Petr Svec and Satyandra K. Gupta (2012), doi:10.1016/j.robot.2012.07.009
[4] THOR I. FOSSEN (2005), doi:10.1142/S0218127405013691
[5] Keum-Shik Hong and Quang Hieu Ngo (2012), doi:10.1016/j.oceaneng.2012.06.013
[6] (2011), doi:10.1002/9781119994138.refs
[7] Xuetao Chen and Woei Wan Tan (2013), doi:10.1016/j.oceaneng.2013.05.021
[8] Atul Thakur and Satyandra K. Gupta (2011), doi:10.1115/1.3617443
[9] Haizhi Liang, Luyu Li and Jinping Ou (2015), doi:10.1007/s00773-015-0322-5
[10] Zhongli Wang and Yunhui Liu (2009), doi:10.1109/ROBIO.2009.4913162
[11] A. Pereira, J. Das and G.S. Sukhatme (2008), doi:10.1109/IROS.2008.4650991
[12] K. Unneland, E. Kristiansen and O. Egeland (2005), doi:10.1109/OCEANS.2005.1639784
[13] I.F. Ihle, R. Skjetne and T.I. Fossen (2005), doi:10.1109/.2005.1469806
[14] I.-A.F. Ihle, R. Skjetne and T.I. Fossen (2004), doi:10.1109/CDC.2004.1428723
[15] Daniel Leite, Fernando Gomide, Rosangela Ballini and Pyramo Costa (2011), doi:10.1109/FUZZY.2011.6007452
[16] I.-A.F. Ihle, J. Jouffroy and T.I. Fossen (2005), doi:10.1109/CDC.2005.1582247
[17] Yusuke Kobashi, Genma Sano, Tsuyoshi Nakamura and Masayoshi Kanoh (2011), doi:10.1109/FUZZY.2011.6007480
[18] G. Torsetnes, J. Jouffroy and T.I. Fossen (2004), doi:10.1109/CDC.2004.1429657
[19] I.-A.F. Ihle, J. Jouffroy and T.I. Fossen (2005), doi:10.1109/OCEANS.2005.1639888
[20] A.K. Bondhus and K.Y. Pettersen (2005), doi:10.1109/OCEANS.2005.1639986
[21] Xue Tao Chen and Woei Wan Tan (2012), doi:10.1109/FUZZ-IEEE.2012.6251243
[22] Xue Tao Chen and Woei Wan Tan (2012), doi:10.1109/FUZZ-IEEE.2012.6251244
[23] Kari Unneland, Paul Van Dooren and Olav Egeland (2007), doi:10.1109/ACC.2007.4282863
[24] Ye Zhao, Min Zhang, Hui Chen and Xiao-Feng Yuan (2014), doi:10.1109/TAP.2014.2322893
[25] Quang Hieu Ngo, Giyong Hong and Keum-Shik Hong (2011), doi:10.1109/SII.2011.6147652
[26] Yongping Jin, Buyan Wan, Deshun Liu, Youduo Peng and Yong Guo (2016), doi:10.1016/j.oceaneng.2016.03.056
[27] Benjamin Golding, Andrew Ross and Thor I. Fossen (2006), doi:10.3182/20060329-3-AU-2901.00048
[28] Yongping Jin, Buyan Wan, Deshun Liu, Youduo Peng, Zhihua Cai and Jianghui Dong (2016), doi:10.21595/jve.2016.16955
[29] Owen Thorp, George Piper and Roger Cortesi (2014), doi:10.1177/1077546312468926
[30] P. Du, A. Ouahsine, K.T. Toan and P. Sergent (2017), doi:10.1016/j.oceaneng.2017.07.013
[31] Gyoung-Hahn Kim, Mingxu Piao and Keum-Shik Hong (2017), doi:10.1109/ASCC.2017.8287600
[32] V. A. Golikov, V. V. Golikov, Ya. Volyanskaya, O. Mazur and O. Onishchenko (2018), doi:10.1088/1755-1315/172/1/012010
[33] Sondre Sanden Tørdal and Geir Hovland (2019), doi:10.1115/1.4041643
[34] Marc Levadou and Riaan van t Veer (2011), doi:10.1007/978-94-007-1482-3_17
[35] Ranjan Vepa (2013), doi:10.1007/978-1-4471-5400-6_4
[36] (2015), doi:10.1002/9781119140931.biblio
[37] Shahrokh Sepehrirahnama, Eng Teo Ong, Heow Pueh Lee and Kian-Meng Lim (2019), doi:10.1016/j.jfluidstructs.2019.102756
[38] Mohamid Salih Noorazlina, Md Salim Kamil, Mohammad Amiruddin Hashim, Nordiana Jamil and Hanisah Johor (2018), doi:10.1007/978-3-319-72697-7_50
[39] M. Daniele, G. Quaranta, P. Masarati and A. Zanoni (2020), doi:10.1007/s42496-020-00037-3
[40] Nedeleg Bigi, Kostia Roncin, Jean-Baptiste Leroux and Yves Parlier (2020), doi:10.3390/jmse8070486
[41] (2021), doi:10.1002/9781119575016.ref
[42] Taavi Salumae, Ahmed Chemori and Maarja Kruusmaa (2019), doi:10.1109/JOE.2017.2774318
[43] Zhenpeng Dong, Xiao Liang, Yuanhang Hou and Zhao Zhang (2022), doi:10.1016/j.oceaneng.2022.110915
[44] Yong-ping Jin, Kun Xie, Guang-ping Liu, Bu-yan Wan and You-duo Peng (2022), doi:10.1007/s13344-022-0013-z
[45] Yongping Jin, Kun Xie, Guangping Liu, Youduo Peng and Buyan Wan (2022), doi:10.1016/j.oceaneng.2022.112031
[46] Bilgin Bozkurt and Melek Ertogan (2023), doi:10.1016/j.oceaneng.2022.113309
[47] Qu Yang and Lilong Cai (2023), doi:10.1016/j.oceaneng.2022.113311
[48] Henning Overaas, Hakon S. Halvorsen, Olav Landstad, Vidar Smines and Tor Arne Johansen (2023), doi:10.1109/JOE.2023.3288969
[49] Bilgin Bozkurt, Melek Ertogan and Sebnem Helvacioglu (2022), doi:10.1109/ICCMA56665.2022.10011458
20. Tor A. Johansen, Thor I. Fossen, Svein I. Sagatun and Finn G. Nielsen, “Wave Synchronizing Crane Control during Water Entry in Offshore Moonpool Operations - Experimental Results”, 2004-1-2
 
[1] Bjrn Skaare and Olav Egeland (2006), doi:10.1109/JOE.2006.880394
[2] Y.J. Ha, B.W. Nam, S.Y. Hong, D.W. Jung and H.J. Kim (2018), doi:10.1016/j.oceaneng.2018.01.074
[3] Jinbo Wu, Zeyu Yang and Donglai Wu (2018), doi:10.1016/j.oceaneng.2018.09.025
19. Roger Skjetne, Øyvind N. Smogeli and Thor I. Fossen, “A Nonlinear Ship Manoeuvering Model: Identification and adaptive control with experiments for a model ship”, 2004-1-1
 
[1] Alan M. Whitman, Hashem Ashrafiuon and Kenneth R. Muske (2011), doi:10.1115/1.4002976
[2] Morten Breivik, Vegard E. Hovstein and Thor I. Fossen (2008), doi:10.4173/mic.2008.4.2
[3] So-Ryeok Oh, Jing Sun, Zhen Li, E.A. Celkis and D. Parsons (2010), doi:10.1109/TMECH.2009.2024308
[4] Young-Hwan Park and Jae-Kyung Lee (2012), doi:10.5302/J.ICROS.2012.18.1.001
[5] F. J. Velasco, E. Revestido, E. Moyano and E. López (2012), doi:10.1002/cae.20444
[6] David Moreno-Salinas, Dictino Chaos, Eva Besada-Portas, José Antonio López-Orozco, Jesús M. de la Cruz and Joaquín Aranda (2013), doi:10.1155/2013/890120
[7] Serge Sutulo and C. Guedes Soares (2014), doi:10.1016/j.oceaneng.2014.01.007
[8] Weilin Luo, Lúcia Moreira and C. Guedes Soares (2014), doi:10.1016/j.oceaneng.2014.03.008
[9] Arturo Padilla, Juan I. Yuz and Benjamin Herzer (2014), doi:10.1080/00207179.2014.897036
[10] Haizhi Liang, Luyu Li and Jinping Ou (2014), doi:10.1007/s11802-014-2066-y
[11] Erik Kyrkjebø (2015), doi:10.4173/mic.2015.2.3
[12] Flavia Benetazzo, Gianluca Ippoliti, Sauro Longhi and Paolo Raspa (2015), doi:10.1016/j.oceaneng.2015.07.001
[13] DongBin Lee, Enver Tatlicioglu, Timothy C. Burg and Darren M. Dawson (2008), doi:10.1109/ACC.2008.4586548
[14] Kenneth R. Muske, Hashem Ashrafiuon, Geoffrey Haas, Ryan McCloskey and Timothy Flynn (2008), doi:10.1109/ACC.2008.4586551
[15] A. Pereira, J. Das and G.S. Sukhatme (2008), doi:10.1109/IROS.2008.4650991
[16] DongBin Lee, Enver Tatlicioglu, Timothy C. Burg and Darren M. Dawson (2008), doi:10.1109/CDC.2008.4739313
[17] Bao-Li Ma and Wen-Jing Xie (2013), doi:10.1049/iet-cta.2012.0539
[18] L. Consolini and M. Tosques (2012), doi:10.1109/TAC.2012.2199178
[19] Francisco Jesus Velasco, Elias Revestido Herrero, Eloy Lopez and Emiliano Moyano (2013), doi:10.1109/JOE.2012.2227175
[20] John M. Daly, Michael J. Tribou and Steven L. Waslander (2012), doi:10.1109/IROS.2012.6385523
[21] Kilsoo Kim, Young-Ki Lee, Sehwan Oh, David Moroniti, Dimitri Mavris, George J. Vachtsevanos, Nikos Papamarkos and George Georgoulas (2013), doi:10.1109/MED.2013.6608750
[22] Arturo Padilla and Juan I. Yuz (2013), doi:10.1109/CDC.2013.6760592
[23] Guoqing Xia, Ju Liu and Huiyong Wu (2013), doi:10.1109/ICNC.2013.6817972
[24] Simone Formentin, Daniele Berretta, Nazario Urbano, Ivo Boniolo, Pierpaolo De Filippi and Sergio M. Savaresi (2013), doi:10.1109/TMECH.2013.2263092
[25] Guoqing Xia, Ju Liu, Xinghua Chen, Dapeng Wang and Rongtao Yang (2015), doi:10.1109/ICMA.2015.7237675
[26] M. Breivik and T.I. Fossen (2004), doi:10.1109/OCEANS.2004.1406507
[27] Guoqing Xia, Ju Liu and Ang Zhao (2015), doi:10.1109/CCDC.2015.7162034
[28] Baris Bidikli, Enver Tatlicioglu and Erkan Zergeroglu (2014), doi:10.1109/CDC.2014.7040073
[29] Mikkel Eske, Norgaard Sorensen and Morten Breivik (2015), doi:10.1016/j.ifacol.2015.10.295
[30] Z.X. Liu, C. Yuan and Y.M. Zhang (2015), doi:10.1016/j.ifacol.2015.10.271
[31] Baris Bidikli, Enver Tatlicioglu and Erkan Zergeroglu (2016), doi:10.1016/j.oceaneng.2015.12.057
[32] Liu Zhixiang, Zhang Youmin, Yuan Chi and Luo Jun (2015), doi:10.1109/ChiCC.2015.7260611
[33] Baris Bidikli, Enver Tatlicioglu and Erkan Zergeroglu (2015), doi:10.1109/IROS.2015.7353503
[34] Hassene Rebhi and Samir Nejim (2015), doi:10.1109/SSD.2015.7348188
[35] Zhixiang Liu, Youmin Zhang, Xiang Yu and Chi Yuan (2016), doi:10.1016/j.arcontrol.2016.04.018
[36] F. Benetazzo, G. Ippoliti, S. Longhi and P. Raspa (2012), doi:10.3182/20120531-2-NO-4020.00041
[37] Andrew Ross, Tristan Perez and Thor I. Fossen (2007), doi:10.3182/20070919-3-HR-3904.00041
[38] Huarong Zheng, Rudy R. Negenborn and Gabriel Lodewijks (2014), doi:10.3182/20140824-6-ZA-1003.00767
[39] Morten Breivik, Vegard E. Hovstein and Thor I. Fossen (2008), doi:10.3182/20080706-5-KR-1001.02706
[40] Sascha Hornauer and Axel Hahn (2013), doi:10.3182/20130918-4-JP-3022.00049
[41] Guoyuan Li, Houxiang Zhang, Bikram Kawan, Hao Wang, Ottar L. Osen and Arne Styve (2016), doi:10.1109/OCEANSAP.2016.7485648
[42] Lokukaluge P. Perera, P. Oliveira and C. Guedes Soares (2016), doi:10.1109/JOE.2015.2460871
[43] Mikkel Eske Norgaard Sorensen, Elias S. Bjorne and Morten Breivik (2016), doi:10.1109/CCA.2016.7587926
[44] Yang Qu, Haixiang Xu, Wenzhao Yu, Hui Feng and Xin Han (2017), doi:10.1007/s11804-017-1410-1
[45] Wilhelm B. Klinger, Ivan R. Bertaska, Karl D. von Ellenrieder and M. R. Dhanak (2017), doi:10.1109/JOE.2016.2571158
[46] Lokukaluge P. Perera (2017), doi:10.1016/j.oceaneng.2017.04.017
[47] David Di Ruscio and Christer Dalen (2017), doi:10.4173/mic.2017.2.4
[48] Baris Bidikli, Enver Tatlicioglu and Erkan Zergeroglu (2017), doi:10.1016/j.oceaneng.2017.05.002
[49] Morten Breivik and Thor I. Fossen (2004), doi:10.1016/S1474-6670(17)31709-3
[50] Roger Skjetne, Øyvind Smogeli and Thor I. Fossen (2004), doi:10.1016/S1474-6670(17)31732-9
[51] Chenguang Liu, Huarong Zheng, Rudy R. Negenborn, Xiumin Chu and Le Wang (2015), doi:10.1007/978-3-319-24264-4_12
[52] Wenjing Xie, Baoli Ma, Tyrone Fernando and Herbert Ho-Ching Iu (2017), doi:10.1002/rnc.3845
[53] Man Zhu, Axel Hahn, Yuan-Qiao Wen and Andre Bolles (2017), doi:10.1016/j.apor.2017.09.006
[54] Ali Haseltalab and Rudy R. Negenborn (2017), doi:10.1016/j.ifacol.2017.08.830
[55] Ali Haseltalab and Rudy R. Negenborn (2017), doi:10.1109/OCEANSE.2017.8084694
[56] Yanting Huang, Zewei Zheng, Liang Sun and Bing Zhu (2017), doi:10.1109/ICCA.2017.8003097
[57] Van Trong Nguyen, Yong-Woon Choi, Jung-In Yoon, Kwang-Hwan Choi, Chang-Hyo Son, Young-Bok Kim, B.H. Setiadji, A.L. Han, A. Widodo, J.D. Setiawan, O. Kurdi and J.U.D. Hatmoko (2018), doi:10.1051/matecconf/201815901056
[58] (2018), doi:10.3390/app8040598
[59] Dongdong Mu, Guofeng Wang, Yunsheng Fan, Xiaojie Sun and Bingbing Qiu (2018), doi:10.3390/s18061889
[60] Alexander I. Kozynchenko and Sergey A. Kozynchenko (2018), doi:10.1016/j.oceaneng.2018.07.012
[61] P. Neri (2018), doi:10.1080/17445302.2018.1496567
[62] Ngoc-Huy Tran, Hyeung-Sik Choi, Se-Hoon Baek and Hee-Young Shin (2014), doi:10.1007/978-3-642-41968-3_57
[63] Yamin Huang, Linying Chen and P.H.A.J.M. van Gelder (2019), doi:10.1016/j.oceaneng.2018.12.053
[64] Ali Haseltalab and Rudy R. Negenborn (2019), doi:10.1016/j.apenergy.2019.113308
[65] Callum Lennox, Keir Groves, Vlad Hondru, Farshad Arvin, Konrad Gornicki and Barry Lennox (2019), doi:10.1109/ICMECH.2019.8722901
[66] Fredrik Ljungberg and Martin Enqvist (2019), doi:10.1109/LCSYS.2019.2918098
[67] Jessica Reichers, Nathan Brannon, Joshua Rubini, Naomi Hillis, Katia Estabridis and Gary Hewer (2020), doi:10.1007/978-3-030-20467-9_1
[68] Ali Haseltalab and Rudy R. Negenborn (2019), doi:10.1016/j.conengprac.2019.104116
[69] Lokukaluge P. Perera, P. Oliveira and C. Guedes Soares (2015), doi:10.1115/1.4029826
[70] Chenguang Liu, Huarong Zheng, Rudy Negenborn, Xiumin Chu and Shuo Xie (2019), doi:10.1002/asjc.2208
[71] Van Trong Nguyen, Yong-Woon Choi, Jung-In Yoon, Kwang-Hwan Choi, Chang-Hyo Son, Young-Bok Kim, B.H. Setiadji, A.L. Han, A. Widodo, J.D. Setiawan, O. Kurdi and J.U.D. Hatmoko (2018), doi:10.1051/matecconf/201815902026
[72] Zachary Ian Bell, Jason Nezvadovitz, Anup Parikh, Eric M. Schwartz and Warren E. Dixon (2020), doi:10.1109/JOE.2018.2880622
[73] Wei Wang, Luis A. Mateos, Shinkyu Park, Pietro Leoni, Banti Gheneti, Fabio Duarte, Carlo Ratti and Daniela Rus (2018), doi:10.1109/ICRA.2018.8460632
[74] Wei Wang, Banti Gheneti, Luis A. Mateos, Fabio Duarte, Carlo Ratti and Daniela Rus (2019), doi:10.1109/IROS40897.2019.8968131
[75] Dong Dong Mu, Guo Feng Wang and Yun Sheng Fan (2020), doi:10.1007/s12555-019-0611-6
[76] Eivind Meyer, Amalie Heiberg, Adil Rasheed and Omer San (2020), doi:10.1109/ACCESS.2020.3022600
[77] Kunal N. Tiwari, Akhil Balagopalan and Parameswaran Krishnankutty (2020), doi:10.1080/17445302.2020.1816764
[78] Rafael Guardeno, Manuel J. Lopez, Jesus Sanchez and Agustin Consegliere (2020), doi:10.3390/jmse8050300
[79] Dong-Hun Lee and Young-Bok Kim (2020), doi:10.1177/0020294020968555
[80] Simon Watson, Daniel A. Duecker and Keir Groves (2020), doi:10.3390/s20216203
[81] Dong-Hun Lee, Soumayya Chakir, Young-Bok Kim and Duc-Quan Tran (2020), doi:10.1016/j.ijnaoe.2020.11.008
[82] Helmi Abrougui, Saber Hachicha, Chiheb Zaoui, Habib Dallagi and Samir Nejim (2020), doi:10.1109/IC_ASET49463.2020.9318288
[83] Y A Maksimova, D Barchukov and S Slobodyan (2021), doi:10.1088/1757-899X/1019/1/012080
[84] Awanish Chandra Dubey, Anantha V. Subramanian and V. Jagadeesh Kumar (2021), doi:10.1080/17445302.2021.1889193
[85] Ali Haseltalab, Vittorio Garofano, Maurits van Pampus and Rudy R. Negenborn (2020), doi:10.1016/j.ifacol.2020.12.1457
[86] Guillermo Bejarano and Sufiyan N-Yo (2020), doi:10.1016/j.ifacol.2020.12.1479
[87] Yang Qu, Lilong Cai and Haixiang Xu (2021), doi:10.1109/TSMC.2019.2931771
[88] Anna Miller (2021), doi:10.3390/app11125504
[89] Sen Han, Yiting Wang, Lei Wang and Huacheng He (2021), doi:10.1016/j.oceaneng.2021.109352
[90] Minling Wu, Lijun Liua and Zhen Yu (2021), doi:10.1016/j.isatra.2021.08.024
[91] Xiaoyong Jiang, Langyue Huang, Mengle Peng, Zhongyi Li and Ke-ji Yang (2021), doi:10.1007/s00773-021-00847-5
[92] Sen Han, Lei Wang, Yiting Wang and Huacheng He (2021), doi:10.1016/j.oceaneng.2021.109696
[93] Kunal Tiwari and P. Krishnankutty (2021), doi:10.1007/s40868-021-00105-8
[94] Tongtong Wang, Guoyuan Li, Baiheng Wu, Vilmar Asoy and Houxiang Zhang (2021), doi:10.1080/17445302.2021.1927600
[95] Yang Qu and Lilong Cai (2021), doi:10.1109/ICRA48506.2021.9561908
[96] Marin Dimitrov, Keir Groves, David Howard and Barry Lennox (2021), doi:10.1109/ICRA48506.2021.9561454
[97] Victor C. Codesseira and Eduardo A. Tannuri (2021), doi:10.1016/j.ifacol.2021.10.073
[98] Jiahui Liu, Adrian Wing-Keung Law and Okan Duru (2022), doi:10.1016/j.jenvman.2021.114080
[99] Thanh-Toan Nguyen, Ngoc-Huy Tran, Tran-Minh-Duc Ho and Hung Nguyen (2021), doi:10.1109/ATC52653.2021.9598281
[100] Ana Catarina Costa, Haitong Xu and Carlos Guedes Soares (2021), doi:10.3390/jmse9111302
[101] Michele Martelli, Antonio Virdis, Alberto Gotta, Pietro Cassara and Maria Di Summa (2021), doi:10.1109/ACCESS.2021.3130741
[102] Enrico Simetti and Giovanni Indiveri (2022), doi:10.1016/j.oceaneng.2021.110260
[103] Shasha Wang, Mingyu Fu, Yuanhui Wang, Yulong Tuo and Hongliang Ren (2018), doi:10.1109/ACCESS.2018.2881134
[104] Li-Ying Hao, Ying Yu, He Zhang and Hui Li (2021), doi:10.1109/ICIST52614.2021.9440566
[105] Wei Wang, Tixiao Shan, Pietro Leoni, David Fernandez-Gutierrez, Drew Meyers, Carlo Ratti and Daniela Rus (2020), doi:10.1109/IROS45743.2020.9340712
[106] Keir Groves, Marin Dimitrov, Harriet Peel, Ognjen Marjanovic and Barry Lennox (2020), doi:10.1109/IROS45743.2020.9341142
[107] Yang Qu and Lilong Cai (2022), doi:10.1016/j.oceaneng.2022.110603
[108] Jose Maria Manzano, Jose Ramon Salvador, Guillermo Bejarano and Daniel Limon (2021), doi:10.1109/CDC45484.2021.9683591
[109] Awanish Chandra Dubey, Rishi Gajapathy and Suresh Rajendran (2021), doi:10.23919/OCEANS44145.2021.9705853
[110] Habib Choukri Lamraoui, Zhu Qidan and Yasser Bouzid (2022), doi:10.1007/s40868-021-00110-x
[111] Mingyu Fu, Guorong Zhang and Yujie Xu (2021), doi:10.1109/CAC53003.2021.9728304
[112] Enver Tatlicioglu, Bayram Melih Yilmaz, Aydogan Savran and Musa Alci (2022), doi:10.1016/j.oceaneng.2022.111129
[113] Anh-Duy Nguyen, Ngoc-Huy Tran, Thanh-Toan Nguyen, An-Tri Nguyen and Thien-Phuc Tran (2022), doi:10.1007/978-3-030-99666-6_133
[114] Sen Han, Lei Wang and Yiting Wang (2022), doi:10.1016/j.oceaneng.2022.111355
[115] Mingyu Fu, Guorong Zhang and Yujie Xu (2022), doi:10.1109/OCEANSChennai45887.2022.9775540
[116] Sen Han, Lei Wang, Yiting Wang and Huacheng He (2022), doi:10.1016/j.oceaneng.2022.111655
[117] Zhilin Dong, Jialun Liu, Chen Li and Shijie Li (2021), doi:10.1109/ICTIS54573.2021.9798471
[118] Guillermo Bejarano, Jose Maria Manzano, Jose Ramon Salvador and Daniel Limon (2022), doi:10.1016/j.oceaneng.2022.111764
[119] Luis Orihuela, Christophe Combastel and Guillermo Bejarano (2022), doi:10.23919/ECC55457.2022.9838213
[120] Mingyu Fu, Guorong Zhang and Yujie Xu (2022), doi:10.1016/j.oceaneng.2022.112385
[121] Sen Han, Lei Wang and Yiting Wang (2022), doi:10.1016/j.oceaneng.2022.112877
[122] Yang Qu and Lilong Cai (2022), doi:10.1016/j.isatra.2022.10.041
[123] Prashant N. Kambali and C. Nataraj (2022), doi:10.1007/s11071-022-08089-9
[124] Guillermo Bejarano, Sufiyan N-Yo and Luis Orihuela (2022), doi:10.1109/TCST.2021.3136334
[125] Qu Yang and Lilong Cai (2023), doi:10.1016/j.oceaneng.2022.113311
[126] Yang Qu and Lilong Cai (2022), doi:10.1109/TMECH.2022.3181245
[127] Yang Qu and Lilong Cai (2022), doi:10.3390/jmse10122025
[128] Yang Qu and Lilong Cai (2023), doi:10.1016/j.oceaneng.2023.113665
[129] Yuchao Wang, Yong Sun and Huixuan Fu (2022), doi:10.1109/ROBIO55434.2022.10011674
[130] Xuewei Li, Miao Gao, Zhen Kang, Xiangyu Chen, Xi Zeng, Shuai Chen, Haixin Sun and Anmin Zhang (2023), doi:10.3390/jmse11020312
[131] Xiaoyong Jiang, Mengle Peng, Zhongyi Li, Langyue Huang, Shutian Xu and Ke-ji Yang (2023), doi:10.1007/s00773-023-00928-7
[132] Erlend A. Basso, Henrik M. Schmidt-Didlaukies, Kristin Y. Pettersen and Asgeir J. Sorensen (2023), doi:10.1109/TAC.2022.3161372
[133] Shouqi Mao, Ping Yang, Diju Gao, Chunteng Bao and Zhenyang Wang (2023), doi:10.3390/jmse11040687
[134] Yanwei Huang and Peng Huang (2023), doi:10.1177/09596518231172264
[135] Giulia Cademartori, Luca Oneto, Federica Valdenazzi, Andrea Coraddu, Andrea Gambino and Davide Anguita (2023), doi:10.1016/j.oceaneng.2023.114822
[136] Martin Waltz and Ostap Okhrin (2023), doi:10.1016/j.neunet.2023.06.015
[137] Guorong Zhang, Mingyu Fu, Yujie Xu, Jin Li, Weiqiu Zhang and Zhipeng Fan (2023), doi:10.1016/j.oceaneng.2023.115030
[138] Changyu Lee and Jinwhan Kim (2023), doi:10.26748/KSOE.2023.013
[139] Wei Wang, David Fernandez Gutierrez, Rens Doornbusch, Joshua Jordan, Tixiao Shan, Pietro Leoni, Niklas Hagemann, Jonathan Klein Schiphorst, Fabio Duarte, Carlo Ratti and Daniela Rus (2023), doi:10.1002/rob.22237
[140] Siyuan Wang, Yang Cao, Man Zhu, Yixiong He, Yuanqiao Wen and Weidong Zhang (2023), doi:10.23919/CCC58697.2023.10240938
[141] Tianheng Ma, Shumin Chen and Yuanxin Xu (2023), doi:10.1109/ICRCV59470.2023.10329166
[142] Guangyuan Zhang, Jie Yang, Kechao Wang and M. Vijayalakshmi (2023), doi:10.1117/12.3010585
[143] Simeng Song, Zhilin Liu, Shouzheng Yuan, Zhongxin Wang and Ting Wang (2024), doi:10.1016/j.isatra.2024.01.016
[144] Wu Wen, Yang Qu and Zhou Liu (2023), doi:10.1109/AUTEEE60196.2023.10408097
[145] Hailun Chen, Mingyu Fu and Yujie Xu (2023), doi:10.1109/IECON51785.2023.10312083
[146] Xiaoyong Jiang, Peng Gao, Fandi Jin and Weichen Zhu (2023), doi:10.1109/ICOS60708.2023.10425367
[147] Xiaoyong Jiang, Xuan Wei, Fandi Jin, Peng Gao, Weichen Zhu and Keji Yang (2023), doi:10.1109/ICOS60708.2023.10425492
[148] Xiaoyong Jiang, Weichen Zhu, Peng Gao and Fandi Jin (2023), doi:10.1109/ICOS60708.2023.10425037
[149] Li-Ying Hao, Gege Dong, Tieshan Li and Zhouhua Peng (2024), doi:10.1109/JAS.2023.123675
[150] Wenhao Li, Xianxia Zhang, Yueying Wang and Songbo Xie (2024), doi:10.3390/jmse12040575
[151] Gege Dong, Li Ying Hao, Tieshan Li and Zhouhua Peng (2024), doi:10.1002/rnc.7408
[152] Richard T. O'Brien (2024), doi:10.1109/CONTROL60310.2024.10531989
[153] Ming-Yang Li, Long-Tao Liu and Ling-Ling Yu (2024), doi:10.1007/978-981-97-3336-1_15
[154] Nistor Andrei, Cezar Scarlat and Alexandra Ioanid (2024), doi:10.3390/logistics8030071
18. Ole M. Aamo and Thor I. Fossen, “Tutorial on Feedback Control of Flows, Part II: Diagnostics and Feedback Control of Mixing”, 2002-4-3
17. Ole M. Aamo and Thor I. Fossen, “Tutorial on Feedback Control of Flows, Part I: Stabilization of Fluid Flows in Channels and Pipes”, 2002-3-1
 
[1] Romeo Tatsambon Fomena and Christophe Collewet (2011), doi:10.1260/1756-8250.3.2-3.133
[2] Tudor-Bogdan Airimitoaie and Christophe Collewet (2014), doi:10.2514/6.2014-2974
[3] Tudor-Bogdan Airimitoaie and Christophe Collewet (2014), doi:10.2514/6.2014-2938
[4] Viorel Barbu (2011), doi:10.1007/978-0-85729-043-4_3
16. Bjørnar Vik and Thor I. Fossen, “A Nonlinear Observer for Integration of GPS and Inertial Navigation Systems”, 2000-4-1
 
[1] H. Chou, M. Traonmilin, E. Ollivier and M. Parent (2004), doi:10.1109/ICNSC.2004.1297064
[2] H. Chou, M. Traonmilin, E. Ollivier and M. Parent (2004), doi:10.1109/IVS.2004.1336457
[3] A. Kim and M.F. Golnaraghi (2004), doi:10.1109/PLANS.2004.1308980
[4] Yunlong Wang, Mohsen Soltani and Dil Muhammad Akbar Hussain (2016), doi:10.1109/SICEISCS.2016.7470176
[5] Yunlong Wang, Mohsen Soltani and Dil Muhammad Akbar Hussain (2016), doi:10.1109/OCEANSAP.2016.7485526
[6] Yunlong Wang, Mohsen Soltani and Akbar Hussain (2016), doi:10.1109/ACC.2016.7526533
[7] Yunlong Wang, Mohsen Soltani and Dil Muhammad Akbar Hussain (2017), doi:10.1109/TIE.2016.2633529
[8] Jan Wendel and Gert F. Trommer (2004), doi:10.1016/j.ast.2004.07.003
[9] Yang Qu and Lilong Cai (2022), doi:10.1016/j.isatra.2022.10.041
[10] Min-Kyu Kim, Jong-Hwa Kim and Hyun Yang (2023), doi:10.3390/jmse11050970
15. Thor I. Fossen, “Nonlinear Passive Control and Observer Design for Ships”, 2000-3-1
 
[1] Jianxun Zhu, Liping Sun, Shengnan Liu and Jichuang Kang (2014), doi:10.1007/s11804-014-1263-9
[2] Flavia Benetazzo, Gianluca Ippoliti, Sauro Longhi and Paolo Raspa (2015), doi:10.1016/j.oceaneng.2015.07.001
[3] V. Hassani, A. J. Sorensen, A. M. Pascoal and A. P. Aguiar (2012), doi:10.1109/ACC.2012.6315094
[4] Vahid Hassani, Asgeir J. Sorensen and Antonio M. Pascoal (2013), doi:10.1109/ACC.2013.6579896
[5] Zhiwei Xing, Jianshu Gao, Liwen Wang and Xisheng Feng (2004), doi:10.1109/WCICA.2004.1343666
[6] Vahid Hassani, António M. Pascoal, A. Pedro Aguiar and Michael Athans (2010), doi:10.3182/20100915-3-DE-3008.00026
[7] Vahid Hassani, Asgeir J. Sørensen, António M. Pascoal and Nguyen Trong Dong (2012), doi:10.3182/20120919-3-IT-2046.00010
[8] Vahid Hassani, Asgeir J. Sørensen and António M. Pascoal (2012), doi:10.3182/20120410-3-PT-4028.00027
[9] F. Benetazzo, G. Ippoliti, S. Longhi and P. Raspa (2012), doi:10.3182/20120531-2-NO-4020.00041
[10] Evgeny I. Veremey (2016), doi:10.1080/00207179.2016.1214749
[11] Harald Aschemann, Stefan Wirtensohn and Johannes Reuter (2016), doi:10.1016/j.ifacol.2016.10.358
[12] Mikkel Eske Nørgaard Sørensen and Morten Breivik (2016), doi:10.1016/j.ifacol.2016.10.359
[13] Vahid Hassani, Asgeir J. Sørensen, António M. Pascoal and Michael Athans (2017), doi:10.1016/j.oceaneng.2016.10.041
[14] Jun Ye, Milinko Godjevac and Ehab el Amam (2017), doi:10.1109/ICSTCC.2017.8107005
[15] Vahid Hassani, António M. Pascoal and Asgeir J. Sørensen (2018), doi:10.1016/j.oceaneng.2018.01.021
[16] Dengfeng Xie, Xuesheng Han, Baozhu Jia, Ying Liu and Shuai Zheng (2018), doi:10.1109/CAC.2018.8623715
[17] Mikkel Eske Norgaard Sorensen, Morten Breivik and Roger Skjetne (2020), doi:10.1109/ACCESS.2020.3033409
[18] Qijia Yao (2021), doi:10.1016/j.oceaneng.2021.110183
[19] Yang Qu and Lilong Cai (2022), doi:10.1016/j.oceaneng.2022.110603
[20] Zhilin Liu, Shouzheng Yuan, Linhe Zheng, Yingkai Ma and Yuxin Sun (2022), doi:10.1177/14750902221079111
[21] Changde Liu, Yufang Zhang, Min Gu, Longhui Zhang, Yanbin Teng, Zhengfeng Liu, Qiang Sun, Naxin Wei and Asier Ibeas (2022), doi:10.1155/2022/5445420
[22] Qu Yang and Lilong Cai (2023), doi:10.1016/j.oceaneng.2022.113311
[23] Yang Qu and Lilong Cai (2022), doi:10.1109/TMECH.2022.3181245
[24] V. Hassani and A. M. Pascoal (2015), doi:10.1007/978-3-319-16133-4_17
[25] Wu Wen, Yang Qu and Zhou Liu (2023), doi:10.1109/AUTEEE60196.2023.10408097
14. Svein P. Berge, Kohei Ohtsu and Thor I. Fossen, “Nonlinear control of ships minimizing the position tracking errors”, 1999-3-3
 
[1] Shr-Shiung Hu, Pao-Hwa Yang, J. Y. Juang and B. C. Chang (2003), doi:10.1002/rnc.700
[2] Farshad Mahini, Leonard DiWilliams, Kevin Burke and Hashem Ashrafiuon (2013), doi:10.1017/S0263574712000720
[3] Mohamed Harmouche, Salah Laghrouche and Yacine Chitour (2014), doi:10.1080/00207179.2014.898188
[4] E. Lefeber, K.Y. Pettersen and H. Nijmeijer (2003), doi:10.1109/TCST.2002.806465
[5] F. Mazenc, K.Y. Pettersen and H. Nijmeijer (2002), doi:10.1109/CDC.2002.1184547
[6] Wenjie Dong and Yi Guo (2005), doi:10.1109/ACC.2005.1470664
[7] L. Consolini and M. Tosques (2012), doi:10.1109/TAC.2012.2199178
[8] Kilsoo Kim, Young-Ki Lee, Sehwan Oh, David Moroniti, Dimitri Mavris, George J. Vachtsevanos, Nikos Papamarkos and George Georgoulas (2013), doi:10.1109/MED.2013.6608750
[9] Jingbo Zhao and Jinmei Pang (2010), doi:10.1109/WCICA.2010.5555061
[10] Giovanni Indiveri and António Pascoal (2004), doi:10.1016/S1474-6670(17)31779-2
[11] Thor I. Fossen (2000), doi:10.1016/S1474-6670(17)37044-1
[12] Hongyun Huang and Yunsheng Fan (2018), doi:10.1109/CCDC.2018.8407687
[13] Li Chen, James F. Whidborne, Qi Dong, Dengping Duan and Jinguo Liu (2019), doi:10.1061/(ASCE)AS.1943-5525.0001005
[14] Shintaro MIYOSHI, Yohsuke HARA and Kohei OHTSU (2007), doi:10.9749/jin.117.183
[15] Olga Druzhinina and Natalya Sedova (2020), doi:10.1007/978-3-030-62867-3_6
[16] Min-Kyu Kim, Jong-Hwa Kim and Hyun Yang (2023), doi:10.3390/jmse11050970
13. Thor I. Fossen and Jan P. Strand, “Tutorial on nonlinear backstepping: Applications to ship control”, 1999-2-3
 
[1] (2011), doi:10.1002/9781119994138.refs
[2] Gerasimos Rigatos and Spyros Tzafestas (2006), doi:10.1016/j.mechatronics.2006.01.003
[3] Anna Witkowska and Roman S mierzchalski (2009), doi:10.1007/s11633-009-0277-2
[4] Francesco Bullo (2000), doi:10.1016/S0005-1098(00)00115-1
[5] Nassim Khaled and Nabil G. Chalhoub (2013), doi:10.1007/s11071-013-0840-9
[6] Guoqing Xia, Huiyong Wu and Xingchao Shao (2014), doi:10.1155/2014/218585
[7] Junsheng Ren and Lu Liu (2013), doi:10.3923/jas.2013.1691.1697
[8] H.M. Morishita and C.E.S. Souza (2014), doi:10.1016/j.conengprac.2014.08.012
[9] Thor Fossen and Tristan Perez (2009), doi:10.1109/MCS.2009.934408
[10] S. Mojtaba Tabatabaeipour and Roberto Galeazzi (2015), doi:10.1016/j.ifacol.2015.09.551
[11] Swarup Das, Aditi Bhatt and S. E. Talole (2015), doi:10.1109/IIC.2015.7150778
[12] Feng Yi-wei and Feng Ping (2014), doi:10.1109/WCICA.2014.7053431
[13] Mikkel Eske, Norgaard Sorensen and Morten Breivik (2015), doi:10.1016/j.ifacol.2015.10.295
[14] Edoardo I. Sarda, Ivan R. Bertaska, Ariel Qu and Karl D. von Ellenrieder (2015), doi:10.1109/OCEANS-Genova.2015.7271425
[15] Arsit Boonyaprapasorn, Eakachai Pengwang, Thavida Maneewarn, Parinya Sa Ngiamsunthorn, Chadchawarn Pongsomboon, Wishanuruk Wechsathol and Rardchawadee Silapunt (2015), doi:10.1109/ICCAS.2015.7364582
[16] Defeng Wu and Fengkun Ren (2015), doi:10.1109/ChiCC.2015.7260536
[17] Huajin Qu, Edoardo I. Sarda, Ivan R. Bertaska and Karl D. von Ellenrieder (2015), doi:10.1109/OCEANS-Genova.2015.7271438
[18] Thor I. Fossen, Karl-Petter Lindegaard and Roger Skjetne (2002), doi:10.3182/20020721-6-ES-1901.01282
[19] Swarup Das and S.E. Talole (2016), doi:10.1016/j.oceaneng.2016.05.027
[20] Ramy Rashad, Ahmed Aboudonia and Ayman El-Badawy (2016), doi:10.1016/j.jfranklin.2016.07.017
[21] Ya-nan Song, Rong-hua Xu and Qin-ruo Wang (2016), doi:10.1109/ChiCC.2016.7554919
[22] Edoardo I. Sarda, Huajin Qu, Ivan R. Bertaska and Karl D. von Ellenrieder (2016), doi:10.1016/j.oceaneng.2016.09.037
[23] Swarup Das and Sanjay E. Talole (2016), doi:10.1109/JOE.2016.2518256
[24] Mikkel Eske Nørgaard Sørensen and Morten Breivik (2016), doi:10.1016/j.ifacol.2016.10.359
[25] Mikkel Eske Norgaard Sorensen, Elias S. Bjorne and Morten Breivik (2016), doi:10.1109/CCA.2016.7587926
[26] Yang Qu, Haixiang Xu, Wenzhao Yu, Hui Feng and Xin Han (2017), doi:10.1007/s11804-017-1410-1
[27] N. Khaled and NG Chalhoub (2011), doi:10.1177/1077546309346245
[28] Wilhelm B. Klinger, Ivan R. Bertaska, Karl D. von Ellenrieder and M. R. Dhanak (2017), doi:10.1109/JOE.2016.2571158
[29] Thor I. Fossen (2000), doi:10.1016/S1474-6670(17)37044-1
[30] Soulaymen Kammoun, Souhir Sallem and Mohamed Ben Ali Kammoun (2017), doi:10.1007/s13369-017-2606-z
[31] Gabriel H. Negri, Mariana S. M. Cavalca, José de Oliveira, Celso J. F. Araújo and Luiz A. Celiberto (2017), doi:10.1007/s40313-017-0327-x
[32] Jun Yuan, Zhengxing Wu, Junzhi Yu and Min Tan (2017), doi:10.1109/TIE.2017.2674606
[33] Nabil G Chalhoub and Nassim Khaled (2014), doi:10.1177/1077546312461026
[34] Defeng Wu, Fengkun Ren, Lei Qiao and Weidong Zhang (2017), doi:10.1016/j.isatra.2017.10.010
[35] Hafiz Zeeshan Iqbal Khan, Jahanzeb Rajput, Shakil Ahmed, Muhammad Sarmad and Muhammad Sharjil (2018), doi:10.1109/IBCAST.2018.8312235
[36] Lili Wan, Yixin Su, Huajun Zhang, Yongchuan Tang and Binghua Shi (2018), doi:10.1177/1687814018795523
[37] Peng Wang, Xiaobing Zhang and Jihong Zhu (2018), doi:10.1016/j.fss.2018.12.002
[38] Aditi Bhatt, Swarup Das and S. E. Talole (2018), doi:10.1080/20464177.2018.1550030
[39] Anna Witkowska and Roman Smierzchalski (2007), doi:10.1007/978-0-387-73137-7_14
[40] Nassim Khaled and Nabil G. Chalhoub (2009), doi:10.1007/978-3-642-00629-6_14
[41] Anna Witkowska, Miroslaw Tomera and Roman mierzchalski (2007), doi:10.2478/v10006-007-0007-2
[42] Chunyue Li, Jiajia Jiang, Fajie Duan, Wei Liu, Xianquan Wang, Lingran Bu, Zhongbo Sun and Guoliang Yang (2019), doi:10.3390/s19092051
[43] Shasha Wang, Mingyu Fu and Yuanhui Wang (2019), doi:10.1002/acs.3030
[44] Wei Guan, Haotian Zhou, Zuojing Su, Xianku Zhang and Chao Zhao (2019), doi:10.1155/2019/3821048
[45] Xin Wang and Carlos Guedes Soares (2020), doi:10.1109/ACCESS.2019.2962604
[46] Yuanqiao Wen, Wei Tao, Man Zhu, Jie Zhou and Changshi Xiao (2020), doi:10.1016/j.apor.2020.102293
[47] V Petrov (2020), doi:10.1088/1757-899X/878/1/012002
[48] Zhizun Xu, Maryam Haroutunian, Alan J. Murphy, Jeff Neasham and Rose Norman (2020), doi:10.1016/j.oceaneng.2020.107822
[49] Mikkel Eske Norgaard Sorensen, Morten Breivik and Roger Skjetne (2020), doi:10.1109/ACCESS.2020.3033409
[50] Shi Qian Liu, James F. Whidborne and Lei He (2020), doi:10.1016/j.asr.2020.10.047
[51] A. A. Jorge, L. A. M. Riascos and P. E. Miyagi (2021), doi:10.1007/s40430-020-02730-7
[52] Shuaiyang Wang, Xuanfang Yang, Zheng Wang, Liangkun Guo, L. Zhang, S. Defilla and W. Chu (2021), doi:10.1051/e3sconf/202123304032
[53] (2021), doi:10.1002/9781119575016.ref
[54] Guoqing Zhang, Shengjia Chu, Xu Jin and Weidong Zhang (2021), doi:10.1109/TCYB.2020.3005800
[55] Ravi Patel, Faizal Hafiz, Akshya Swain and Abhisek Ukil (2021), doi:10.1016/j.epsr.2021.107358
[56] Karl Dietrich von Ellenrieder (2021), doi:10.1007/978-3-030-75021-3_10
[57] Andriy Lozynskyy, Tomasz Perzy ski, Jacek Kozyra, Yurii Biletskyi and Lidiia Kasha (2021), doi:10.3390/en14123711
[58] Max Lutz and Thomas Meurer (2021), doi:10.23919/ACC50511.2021.9483265
[59] Ivan R. Bertaska and Karl D. von Ellenrieder (2019), doi:10.1109/JOE.2018.2802019
[60] Henrique S. Vieira, Ely C. de Paiva, Sergio K. Moriguchi and Jose R. H. Carvalho (2020), doi:10.1109/TAES.2020.2975525
[61] Yang Qu and Lilong Cai (2022), doi:10.1016/j.oceaneng.2022.110603
[62] Wei Guan, Haowen Peng, Xianku Zhang and Hui Sun (2022), doi:10.3390/jmse10020294
[63] Jia Hu, Wentao Chen and Xingling Shao (2022), doi:10.1155/2022/5991281
[64] Abdallah Hossam and Ayman El-Badawy (2022), doi:10.1007/s11768-022-00114-x
[65] Fang Shang, Yongshuai Ji, Jingdong Duan, Chengdong Li and Wei Peng (2022), doi:10.1007/978-981-19-6142-7_17
[66] Prashant N. Kambali and C. Nataraj (2022), doi:10.1007/s11071-022-08089-9
[67] Qu Yang and Lilong Cai (2023), doi:10.1016/j.oceaneng.2022.113311
[68] Yang Qu and Lilong Cai (2022), doi:10.1109/TMECH.2022.3181245
[69] Maciej S omczy ski, Stanis aw Radkowski and Micha Makowski (2023), doi:10.3390/en16073044
[70] Antonino Sferlazza, Giovanni Garraffa, Gianpaolo Vitale, Filippo D'Ippolito, Francesco Alonge, Giuseppe Lullo, Alessandro Busacca, Giuseppe Costantino Giaconia and Daniele Scire (2023), doi:10.1109/EEE-AM58328.2023.10395325
12. Jan P. Strand, Asgeir J. Sørensen and Thor I. Fossen, “Design of automatic thruster assisted mooring systems for ships”, 1998-2-1
 
[1] Asgeir J. Sørensen and Jann Peter Strand (2000), doi:10.1016/S0967-0661(99)00155-0
[2] E. A. Tannuri, D. C. Donha and C. P. Pesce (2001), doi:10.1002/rnc.604
[3] Shaoji Fang and Mogens Blanke (2011), doi:10.2478/v10006-011-0035-9
[4] Shaoji Fang, Bernt J. Leira and Mogens Blanke (2013), doi:10.1016/j.strusafe.2012.10.008
[5] (2011), doi:10.1002/9781119994138.refs
[6] Asgeir J. Sørensen (2011), doi:10.1016/j.arcontrol.2011.03.008
[7] Yuanhui Wang, Chuntai Zou, Fuguang Ding, Xianghui Dou, Yanqin Ma and Yanwen Liu (2014), doi:10.1155/2014/302481
[8] Shaoji Fang, Mogens Blanke and Bernt J. Leira (2015), doi:10.1016/j.conengprac.2014.11.009
[9] Dong T. Nguyen and Asgeir J. Sørensen (2009), doi:10.1016/j.conengprac.2009.03.001
[10] Dat H. Nguyen, Dong T. Nguyen, Ser T. Quek and Asgeir J. Sørensen (2010), doi:10.1016/j.conengprac.2010.05.001
[11] Dat H. Nguyen, Dong T. Nguyen, Ser T. Quek and Asgeir J. Sørensen (2011), doi:10.1016/j.coldregions.2011.01.007
[12] Youngbok Kim (2013), doi:10.9726/kspse.2013.17.5.094
[13] Wei He, Xiuyu He and Shuzhi Sam Ge (2015), doi:10.1109/TMECH.2015.2431118
[14] Anh-Minh D. Tran, Jung-In Yun, Kwang-Hwan Choi, Chang-Hyo Son and Young-Bok Kim (2015), doi:10.1109/ICCAS.2015.7364721
[15] Sang-Won Ji, Myung-Soo Choi and Young-Bok Kim (2015), doi:10.1109/TMECH.2015.2407612
[16] Dong T. Nguyen, Mogens Blanke and Asgeir J. Sørensen (2007), doi:10.3182/20070919-3-HR-3904.00051
[17] Mogens Blanke, Shaoji Fang, Roberto Galeazzi and Bernt J. Leira (2012), doi:10.3182/20120829-3-MX-2028.00224
[18] Li Zhou, Torgeir Moan, Kaj Riska and Biao Su (2013), doi:10.1007/s00773-013-0220-7
[19] Lin-lin Wang, Wen-hua Wang, Ya-zhen Du, Hao Gao and Yi Huang (2016), doi:10.1007/s00773-016-0403-0
[20] Anh-Minh D. Tran, Suk-Ho Jung, Jung-In Yoon and Young-Bok Kim (2016), doi:10.1007/s12555-015-0046-7
[21] Anh Minh D. Tran and Young Bok Kim (2016), doi:10.7839/ksfc.2016.13.4.023
[22] (2017), doi:10.3390/en10050666
[23] Jann Peter Strand, Kenan Ezal, Thor I. Fossen and Petar V. Kokotovi (1998), doi:10.1016/S1474-6670(17)40420-4
[24] Xiaogong Lin, Heng Li, Kun Liang and Yuzhao Jiao (2017), doi:10.23919/ChiCC.2017.8027388
[25] Mogens Blanke and Dong T. Nguyen (2018), doi:10.1016/j.oceaneng.2017.11.042
[26] Vahid Hassani, António M. Pascoal and Asgeir J. Sørensen (2018), doi:10.1016/j.oceaneng.2018.01.021
[27] Jann Peter Strand and Thor I. Fossen (1999), doi:10.1007/BFb0109924
[28] Xiaomeng Zhu (2019), doi:10.1007/978-981-10-6963-5_144-1
[29] Asgeir J. Sørensen (2014), doi:10.1007/978-1-4471-5102-9_122-1
[30] Wei He, Shuzhi Sam Ge, Bernard Voon Ee How and Yoo Sang Choo (2014), doi:10.1007/978-1-4471-5337-5_6
[31] Anh-Minh D. Tran, Jung-In Yoon and Young-Bok Kim (2016), doi:10.1007/978-3-319-27247-4_34
[32] Shangyu Yu, Lei Wang, Bo Li and Huacheng He (2019), doi:10.1007/s00773-019-00678-5
[33] Huacheng He, Lei Wang, Xuefeng Wang, Bo Li and Shengwen Xu (2020), doi:10.1080/17445302.2020.1780683
[34] Roger Skjetne and Zhengru Ren (2020), doi:10.1016/j.marstruc.2020.102830
[35] (2021), doi:10.1002/9781119575016.ref
[36] Asgeir J. Sorensen (2021), doi:10.1007/978-3-030-44184-5_122
[37] Wen-hua Wang, Lin-lin Wang, Ya-zhen Du and Yi Huang (2022), doi:10.1016/j.oceaneng.2022.111095
[38] Xiaomeng Zhu (2022), doi:10.1007/978-981-10-6946-8_144
[39] Xiaoyue Zhang, Yuanhui Wang and Ahmed Chemori (2023), doi:10.1016/j.oceaneng.2022.113435
11. Thor I. Fossen, Svein I. Sagatun and Asgeir J. Sørensen, “Identification of Dynamically Positioned Ships”, 1996-2-7
 
[1] David Moreno-Salinas, Dictino Chaos, Eva Besada-Portas, José Antonio López-Orozco, Jesús M. de la Cruz and Joaquín Aranda (2013), doi:10.1155/2013/890120
[2] David Moreno-Salinas, Dictino Chaos, Jesús Manuel de la Cruz and Joaquín Aranda (2013), doi:10.1155/2013/803548
[3] Jesús M. de la Cruz García, Joaquín Aranda Almansa and José M. Girón Sierra (2012), doi:10.1016/j.riai.2012.05.001
[4] D. Moreno-Salinas, E. Besada-Portas, J.A. López-Orozco, D. Chaos, J.M. de la Cruz and J. Aranda (2015), doi:10.1016/j.ifacol.2015.10.282
[5] David Moreno-Salinas, Raul Moreno, Augusto Pereira, Joaquin Aranda and Jesus M. de la Cruz (2018), doi:10.1016/j.asoc.2018.12.002
[6] Haitong Xu, Vahid Hassani and C. Guedes Soares (2019), doi:10.1016/j.oceaneng.2018.12.075
[7] Shuo Xie, Xiumin Chu, Chenguang Liu, Jialun Liu and Junmin Mou (2019), doi:10.1007/s00773-019-00639-y
[8] Li-Ying Hao, Ying Yu and Hui Li (2019), doi:10.1016/j.amc.2019.04.069
[9] Raul Moreno, David Moreno-Salinas and Joaquin Aranda (2019), doi:10.3390/electronics8050492
[10] Haitong Xu, M. A. Hinostroza, Vahid Hassani and C. Guedes Soares (2019), doi:10.1115/1.4043806
[11] Weilin Luo, C. Guedes Soares and Zaojian Zou (2016), doi:10.1115/1.4032892
[12] Zhipeng Shen, Yannan Bi, Yu Wang and Chen Guo (2019), doi:10.1016/j.neucom.2019.08.090
[13] Haitong Xu, Hao Rong and C. Guedes Soares (2019), doi:10.1016/j.oceaneng.2019.106635
[14] Zhipeng Shen, Yu Wang, Haomiao Yu and Chen Guo (2020), doi:10.1016/j.oceaneng.2020.106980
[15] Yannan Bi, Zhipeng Shen, Haomiao Yu and Chen Guo (2020), doi:10.1109/CCDC49329.2020.9164468
[16] Xiaoling Zhang, Yannan Bi, Tianyu Zou and Zhipeng Shen (2018), doi:10.1109/WCICA.2018.8630698
[17] Yu Wang, Zhipeng Shen, Qun Wang and Haomiao Yu (2020), doi:10.1109/CACRE50138.2020.9229998
[18] Youqiang Huang, Defeng Wu, Zibin Yin and Zhi-Ming Yuan (2021), doi:10.1016/j.oceaneng.2020.108487
[19] Chaodong Hu, Defeng Wu, Yuxiang Liao and Xin Hu (2021), doi:10.1016/j.apor.2021.102564
[20] Seyong Jung, Stefano Brizzolara and Craig A. Woolsey (2021), doi:10.1016/j.oceaneng.2021.108988
[21] Haitong Xu, Miguel A. Hinostroza and C. Guedes Soares (2021), doi:10.3390/jmse9060652
[22] Zhipeng Shen, Qun Wang, Sheng Dong and Haomiao Yu (2021), doi:10.1016/j.apor.2021.102736
[23] Yu Wang, Zhipeng Shen, Qun Wang and Haomiao Yu (2021), doi:10.1016/j.isatra.2021.06.021
[24] Andrei Yu. Zhivitskii, Dmitrii N. Zakharov, Kirill A. Shabanov, Oleg I. Borisov, Sergei V. Shavetov, Anton K. Golubev and Anton A. Pyrkin (2023), doi:10.1109/CoDIT58514.2023.10284445
[25] Haitong Xu, P. Pires da Silva and C. Guedes Soares (2024), doi:10.3390/jmse12030407
10. Asgeir J. Sørensen, Svein I. Sagatun and Thor I. Fossen, “Design of a dynamic positioning system using model-based control”, 1996-2-6
 
[1] S. Spry and K. Hedrick (1999), doi:10.1109/ACC.1999.783616
[2] Linlin Wang, Wenhua Wang, Yazhen Du and Yi Huang (2018), doi:10.1007/s00773-018-0584-9
[3] Shuyan Xia, Daolin Xu, Haicheng Zhang and Yousheng Wu (2018), doi:10.1016/j.jsv.2018.10.006
[4] Lin-lin Wang, Wen-hua Wang, Yong-jie Wang, Ya-zhen Du and Yi Huang (2019), doi:10.1080/17445302.2019.1589039
[5] Edmund F Brekke, Egil Eide, Bjorn-Olav H Eriksen, Erik F Wilthil, Morten Breivik, Even Skjellaug, Oystein K Helgesen, Anastasios M. Lekkas, Andreas B Martinsen, Emil H. Thyri, Tobias Torben, Erik Veit (2022), doi:10.1088/1742-6596/2311/1/012029
[6] Nour Bargoth, Christer Dalen and David Di Ruscio (2022), doi:10.4173/mic.2022.3.3
9. Trygve Lauvdal and Thor I. Fossen, “A globally stable autopilot with wave filter using only yaw angle measurements”, 1996-2-4
 
[1] Trygve Lauvdal and Thor I. Fossen (1998), doi:10.1002/(SICI)1099-1115(199812)12:8<605::AID-ACS516>3.0.CO;2-1
8. Thor I. Fossen and Ola-Erik Fjellstad, “Robust adaptive control of underwater vehicles: A comparative study”, 1996-1-5
 
[1] M. Caccia, G. Indiveri and G. Veruggio (2000), doi:10.1109/48.838986
[2] G. Antonelli, F. Caccavale, S. Chiaverini and L. Villani (2000), doi:10.1109/48.855403
[3] G. Antonelli, F. Caccavale, S. Chiaverini and L. Villani (1998), doi:10.1109/CDC.1998.762047
[4] Yuqian Liu, Jiaxing Che, Hongli Xu and Chengyu Cao (2015), doi:10.1145/2831296.2831343
[5] Mauro Candeloro, Asgeir J. Sørensen, Sauro Longhi and Fredrik Dukan (2012), doi:10.3182/20120919-3-IT-2046.00015
[6] Divine Maalouf, Vincent Creuze, Ahmed Chemori, Ivan Torres Tamanaja, Eduardo Campos Mercado, Jorge Torres Muñoz, Rogelio Lozano and Olivier Tempier (2015), doi:10.5772/59185
[7] Mohammad Reza Ramezani-al and Zahra Tavanaei-Sereshki (2018), doi:10.1177/0142331218790791
[8] Charita D. Makavita, Shantha G. Jayasinghe, Hung D. Nguyen and Dev Ranmuthugala (2019), doi:10.1016/j.apor.2019.02.016
[9] Divine Maalouf, Ahmed Chemori and Vincent Creuze (2015), doi:10.1016/j.oceaneng.2015.02.002
[10] Charita D. Makavita, Shantha G. Jayasinghe, Hung D. Nguyen and Dev Ranmuthugala (2021), doi:10.1007/s11804-021-00225-y
[11] Charita Darshana Makavita, Shantha Gamini Jayasinghe, Hung Duc Nguyen and Dev Ranmuthugala (2020), doi:10.1109/JOE.2018.2869508
[12] Charita Darshana Makavita, Shantha Gamini Jayasinghe, Hung Duc Nguyen and Dev Ranmuthugala (2019), doi:10.1109/TCST.2017.2757021
[13] Evan Wilt and Timothy Sands (2022), doi:10.3390/s22228723
[14] Erlend A. Basso, Henrik M. Schmidt-Didlaukies, Kristin Y. Pettersen and Asgeir J. Sorensen (2023), doi:10.1109/TAC.2022.3161372
7. Thor I. Fossen and Ola-Erik Fjellstad, “Cascaded adaptive control of ocean vehicles with significant actuator dynamics”, 1994-2-2
 
[1] Khashayar Nikzad, Jamshid Ghaboussi and Stanley L. Paul (1996), doi:10.1061/(ASCE)0733-9399(1996)122:10(966)
[2] Weilin Luo, Carlos Guedes Soares and Zaojian Zou (2014), doi:10.1109/JOE.2013.2282475
[3] Yintao Wang and Yani Zhang (2018), doi:10.1155/2018/4180275
[4] Mingjie Li, Caoyang Yu, Xiaochao Zhang, Chunhu Liu and Lian Lian (2023), doi:10.1016/j.oceaneng.2022.113232
6. Thor I. Fossen and Marit Paulsen, “Adaptive feedback linearization applied to steering of ships”, 1993-4-4
 
[1] S. Jiffri, P. Paoletti, J. E. Cooper and J. E. Mottershead (2014), doi:10.1155/2014/106531
[2] M. A. Unar and D. J. Murray-Smith (1999), doi:10.1002/(SICI)1099-1115(199906)13:4<203::AID-ACS544>3.0.CO;2-T
[3] R. Simensen and D.J. Murray-Smith (1996), doi:10.1016/S1474-6670(17)43732-3
[4] Chong Zhen, Shakir Jiffri, Daochun Li, Jinwu Xiang and John E. Mottershead (2018), doi:10.1016/j.ymssp.2017.05.048
[5] S. Jiffri, J. E. Mottershead and J. E. Cooper (2014), doi:10.1007/978-1-4614-6585-0_66
[6] Christian Lena, Matteo Bonci and Frans van Walree (2021), doi:10.3233/ISP-201006
[7] Hoang Thi Tu Uyen, Pham Duc Tuan, Le Viet Anh and Phan Xuan Minh (2018), doi:10.1109/ICSSE.2018.8520227
[8] Ze Li, Wangyao Xu, Jinpeng Yu, Chengxi Wang and Guozeng Cui (2022), doi:10.1109/TCSII.2021.3099491
[9] Yanbin Wu, Pengfei Gao, Rui Wu and Jialu Du (2023), doi:10.1007/s12555-021-0782-9
[10] Sveinung Johan Ohrem, Linn Danielsen Evjemo, Bent Oddvar Arnesen Haugalokken, Herman Biorn Amundsen and Eleni Kelasidi (2023), doi:10.1109/MED59994.2023.10185714
[11] Toma Sikora, Jonathan Klein Schiphorst and Riccardo Scattolini (2023), doi:10.3390/computation11110216
[12] Toma Sikora, Jonathan Klein Schiphorst and Riccardo Scattolini (2023), doi:10.23919/SpliTech58164.2023.10193554
5. Ola-Erik Fjellstad, Thor I. Fossen and Olav Egeland, “Adaptive control of ROVs with actuator dynamics and saturation”, 1992-3-5
 
[1] A.V. Lebedev and V.F. Filaretov (2008), doi:10.1109/IROS.2008.4650921
[2] Y. Morel and A. Leonessa (2003), doi:10.1109/CDC.2003.1273099
[3] Alexander Lebedev, Vladimir Filaretov and Alla Nesenchuk (2009), doi:10.1109/ICMA.2009.5246457
[4] Alexander Lebedev and Vladimir Filaretov (2007), doi:10.1109/ICMA.2007.4303544
[5] Alexander Lebedev (2010), doi:10.1109/ICMA.2010.5588772
[6] Alexander Lebedev (2013), doi:10.4028/www.scientific.net/AMM.278-280.1473
[7] Charita D. Makavita, Shantha G. Jayasinghe, Hung D. Nguyen and Dev Ranmuthugala (2019), doi:10.1016/j.apor.2019.02.016
[8] (2011), doi:10.1002/9781119994138.refs
[9] Charita D. Makavita, Shantha G. Jayasinghe, Hung D. Nguyen and Dev Ranmuthugala (2021), doi:10.1007/s11804-021-00225-y
[10] Charita Darshana Makavita, Shantha Gamini Jayasinghe, Hung Duc Nguyen and Dev Ranmuthugala (2020), doi:10.1109/JOE.2018.2869508
[11] Charita Darshana Makavita, Shantha Gamini Jayasinghe, Hung Duc Nguyen and Dev Ranmuthugala (2019), doi:10.1109/TCST.2017.2757021
[12] (2021), doi:10.1002/9781119575016.ref
4. Thor I. Fossen and Bjarne A. Foss, “Sliding control of MIMO nonlinear systems”, 1991-3-3
 
[1] Roberto Font and Javier García-Peláez (2013), doi:10.1016/j.oceaneng.2013.07.021
[2] M. Perrier, V. Rigaud, C.C. de Wit and R. Bachmayer (1994), doi:10.1109/ROBOT.1994.350974
[3] D. Maalouf, I. Tamanaja, E. Campos, A. Chemori, V. Creuze, J. Torres and R. Lozano (2013), doi:10.3182/20130204-3-FR-2033.00085
[4] Ole M.R. Rabanal, Astrid H. Brodtkorb and Morten Breivik (2016), doi:10.1016/j.ifacol.2016.10.352
[5] Uzair Ansari, Abdulrahman H. Bajodah and Saqib Alam (2016), doi:10.1016/j.ifacol.2016.10.498
[6] Uzair Ansari and Abdulrahman H Bajodah (2017), doi:10.1177/1475090217708640
[7] Hui Li, Xuemei Pan and Chen Guo (2017), doi:10.23919/ChiCC.2017.8027451
[8] Hyun-Shik Oh, Min-Jea Tahk, Dong-Wan Yoo and Byung-Yoon Lee (2018), doi:10.1007/s42405-018-0053-z
[9] M. Perrier and C. Canudas-De-Wit (1996), doi:10.1007/BF00141155
[10] Anyuan Bi and Zhengping Feng (2019), doi:10.1007/s00773-019-00670-z
[11] Anyuan Bi, Fengye Zhao, Xiantao Zhang and Tong Ge (2020), doi:10.3390/jmse8030181
[12] Anyuan Bi, Zhengping Feng and Chenlu He (2021), doi:10.1115/1.4048788
[13] Osama Alagili, Mohammad Aminul Islam Khan, Salim Ahmed, Syed Imtiaz, Hasanat Zaman and Mohammed Islam (2020), doi:10.1109/AUV50043.2020.9267928
[14] Anyuan Bi, Zhengping Feng, Yuchen Zhu and Xu Deng (2021), doi:10.1007/s12204-021-2341-1
3. Thor I. Fossen and Svein I. Sagatun, “Adaptive control of nonlinear underwater robotic systems”, 1991-2-4
 
[1] Motoki Takagi, Hayato Mori, Adiljan Yimit, Yoshihiro Hagihara and Tasuku Miyoshi (2016), doi:10.20965/jrm.2016.p0397
[2] Ida Louise G. Borlaug, Jan Tommy Gravdahl, Jørgen Sverdrup-Thygeson, Kristin Y. Pettersen and Antonio Loria (2018), doi:10.1002/asjc.1840
[3] I.-L.G. Borlaug, K.Y. Pettersen and J.T. Gravdahl (2018), doi:10.1016/j.ifacol.2018.09.506
[4] M. Bibuli, A. Odetti and E. Zereik (2019), doi:10.1080/20464177.2019.1707386
[5] Wenyang Gan, Daqi Zhu, Zhen Hu, Xianpeng Shi, Lei Yang and Yunsai Chen (2020), doi:10.1109/TIE.2019.2941132
[6] Ida-Louise G. Borlaug, Kristin Y. Pettersen and Jan Tommy Gravdahl (2021), doi:10.1109/TCST.2020.2977302
[7] Ida-Louise G. Borlaug, Kristin Y. Pettersen and Jan Tommy Gravdahl (2021), doi:10.1016/j.oceaneng.2020.108480
[8] Herman B. Amundsen, Walter Caharija and Kristin Y. Pettersen (2021), doi:10.1109/JOE.2021.3105285
[9] Harun Tugal, Kamil Cetin, Xiaoran Han, Ibrahim Kucukdemiral, Joshua Roe, Yvan Petillot and M. Suphi Erden (2022), doi:10.1109/ICRA46639.2022.9812005
[10] Sveinung Johan Ohrem, Herman Biorn Amundsen, Walter Caharija and Christian Holden (2022), doi:10.1016/j.conengprac.2022.105282
[11] Evan Wilt and Timothy Sands (2022), doi:10.3390/s22228723
[12] Martin Skaldebo, Herman B. Amundsen, Biao Su and Eleni Kelasidi (2023), doi:10.1109/ICMA57826.2023.10215600
[13] Ida-Louise G. Borlaug, Kristin Y. Pettersen and Jan Tommy Gravdahl (2019), doi:10.23919/ACC.2019.8815093
[14] Milind Fernandes, Soumya Ranjan Sahoo and Mangal Kothari (2023), doi:10.1109/UT49729.2023.10103415
2. Thor I. Fossen, “Adaptive feedback linearization of non-linear systems with significant actuator dynamics”, 1990-3-4
 
[1] Worrawat Duanyai, Weon Keun Song, Poom Konghuayrob and Manukid Parnichkun (2024), doi:10.1002/acs.3758
1. Thor I. Fossen and Jens G. Balchen, “Modeling and Non-Linear Self-Tuning Robust Trajectory Control of an Autonomous Underwater Vehicle”, 1988-4-1
 
[1] Ren Guang and Jens G. Balchen (1993), doi:10.4173/mic.1993.3.3
[2] Thor I. Fossen and Svein I. Sagatun (1991), doi:10.1002/rob.4620080307
[3] Thor I. Fossen and Svein I. Sagatun (1991), doi:10.4173/mic.1991.2.4
[4] T.I. Fossen and S.I. Sagatun (1991), doi:10.1109/ROBOT.1991.131862
[5] T.I. Fossen (1991), doi:10.1109/ICAR.1991.240508
[6] O.J. Rodseth and J.O. Hallset (1991), doi:10.1109/OCEANS.1991.628155
[7] Masahiko Nakamura, Kenichi Asakawa, Tadahiro Hyakudome, Satoru Kishima, Hiroki Matsuoka and Takuya Minami (2013), doi:10.1109/JOE.2012.2236152
[8] (2016), doi:10.1201/b19258-59