Author: Wei Wang

 Total number of MIC articles   6
 Total number of DOI citations  21
 Total number of DOI excluding self-citations  21
 Average citations per article  3.50
 Average excluding self-citations  3.50
 Years 1990 - 1994 

MIC: Wei Wang

6. Wei Wang and Rolf Henriksen, “Generalized predictive control of nonlinear systems of the Hammerstein form”, 1994-4-4
 
[1] Bao-Cang Ding, Yu-Geng Xi and Shao-Yuan Li (2008), doi:10.1111/j.1934-6093.2004.tb00214.x
[2] Laurent Vanbeylen, Rik Pintelon and Johan Schoukens (2008), doi:10.1016/j.automatica.2008.05.013
[3] Ann Kretzschmar, Wlodek Tych and Nick A. Chappell (2014), doi:10.1016/j.envsoft.2014.06.017
[4] (2014), doi:10.1201/b17078-9
[5] H.-F. Chen (2004), doi:10.1109/TAC.2004.835358
[6] Han-Fu Chen (2007), doi:10.1109/TAC.2007.894536
[7] L. Vanbeylen, R. Pintelon and J. Schoukens (2008), doi:10.3182/20080706-5-KR-1001.00456
[8] Laurent Vanbeylen and Rik Pintelon (2010), doi:10.1007/978-1-84996-513-2_17
[9] (2019), doi:10.1002/9781119119593.ch1
5. Wei Wang and Rolf Henriksen, “A direct adaptive generalized predictive controllers and some of its global convergence properties”, 1994-1-3
 
[1] G. Ramond, D. Dumur and P. Boucher (1999), doi:10.1109/CDC.1999.832880
[2] G. Ramond, D. Dumur and P. Boucher (2000), doi:10.1109/CCA.2000.897441
[3] G. Ramond, D. Dumur, A. Libaux and P. Boucher (2001), doi:10.1109/CCA.2001.973934
4. Wei Wang and Rolf Henriksen, “Direct adaptive generalized predictive control”, 1993-4-1
 
[1] D. Dumur, P. Boucher and G. Ramond (2000), doi:10.1016/S0007-8506(07)62944-8
[2] G. Ramond, D. Dumur and P. Boucher (1999), doi:10.1109/CDC.1999.832880
[3] I. Ruiz de Argandona, M. Zatarain, A. Illarramendi and J.L. Azpeitia (2005), doi:10.1109/CDC.2005.1582725
[4] G. Ramond, D. Dumur and P. Boucher (2000), doi:10.1109/CCA.2000.897441
[5] Qin Yun and Zhao Dean (2013), doi:10.1109/MAEE.2013.46
[6] Qin Yun, Zhao Dean and Ji Wei (2010), doi:10.1109/CMCE.2010.5610409
[7] Karim Nassiri-Toussi and Wei Ren (1995), doi:10.1007/978-1-4419-8568-2_12
3. Wei Wang and Rolf Henriksen, “Globally convergent generalized pole-placement adaptive control algorithm”, 1991-3-4
 
[1] Huaizhong Hu, Jianbo Zhang, Qingyu Yang and Yuanli Cai (2017), doi:10.1109/CCDC.2017.7979038
2. Wei Wang and Rolf Henriksen, “A simplified algorithm of weighted generalized predictive adaptive control”, 1991-3-1
1. Wei Wang, “Multivariable robust adaptive controller using reduced-order model”, 1990-2-2
 
[1] A.S. Munshi and H.W. Smith (1992), doi:10.1109/ISCAS.1992.230304