Author: Stefano Chiaverini

 Total number of MIC articles   1
 Total number of DOI citations  5
 Total number of DOI excluding self-citations  3
 Average citations per article  5.00
 Average excluding self-citations  3.00
 Years 1990 - 1990 

MIC: Stefano Chiaverini

1. Stefano Chiaverini and Olav Egeland, “An Efficient Pseudo-Inverse Solution to the Inverse Kinematic Problem for 6-Joint Manipulators”, 1990-4-3
 
[1] Stefano Chiaverini, Giuseppe Oriolo and Anthony A. Maciejewski (2016), doi:10.1007/978-3-319-32552-1_10
[2] Ying Kong, Hui-juan Lu, Yu Xue and Hai-xia Xia (2016), doi:10.1016/j.neucom.2016.05.091
[3] Alessandro Bettini, Alessandro De Luca and Giuseppe Oriolo (2000), doi:10.1016/S1474-6670(17)37962-4
[4] Stefano Chiaverini, Giuseppe Oriolo and Ian D. Walker (2008), doi:10.1007/978-3-540-30301-5_12
[5] Luo Lan, Hou Li, Wu Yang, Wei Yongqiao and Zhang Qi (2020), doi:10.3390/sym12040519