Author: Andreas Klausen

 Total number of MIC articles   3
 Total number of DOI citations  20
 Total number of DOI excluding self-citations  16
 Average citations per article  6.67
 Average excluding self-citations  5.33
 Years 2015 - 2022 

MIC: Andreas Klausen

3. Andreas Klausen, Hyunh van Khang and Kjell G. Robbersmyr, “RMS Based Health Indicators for Remaining Useful Lifetime Estimation of Bearings”, 2022-1-3
 
[1] Hong Xiao, Ping Li, Hanlin Zeng, Tiancai Liang, Wenchao Jiang and Zhiming Zhao (2022), doi:10.1002/int.23008
[2] Weili Kong and Hai Li (2022), doi:10.1016/j.asoc.2022.109630
[3] Hai Li and Chaoqun Wang (2023), doi:10.1177/1748006X221147441
[4] Han-Bing Zhang, De-Jun Cheng, Kai-Li Zhou and Sheng-Wen Zhang (2023), doi:10.1016/j.knosys.2023.110391
[5] Cheng Peng, Yuanyuan Zhao, Changyun Li, Zhaohui Tang and Weihua Gui (2023), doi:10.3390/e25111539
[6] Jun Guo, Dapeng Li and Baigang Du (2023), doi:10.1016/j.asoc.2023.111071
[7] Yuxin Li, Jie Liu, Baonan Liu, Fengyuan Zhang, Xiaohui Yuan and Yongchuan Zhang (2024), doi:10.1088/1361-6501/ad1475
[8] Gang Bao, Ranran Zhau, Rui Xu and Yikai Liu (2023), doi:10.1109/NTCI60157.2023.10403696
2. Andreas Klausen, Roy Werner Folgerø, Kjell G. Robbersmyr and Hamid Reza Karimi, “Accelerated Bearing Life-time Test Rig Development for Low Speed Data Acquisition”, 2017-3-4
 
[1] Andreas Klausen, Huynh V. Khang and Kjell G. Robbersmyr (2019), doi:10.1016/j.ymssp.2019.106422
[2] Arild Bergesen Husebo, Andreas Klausen, Khang Huynh and Kjell G. Robbersmyr (2021), doi:10.23919/ICEMS52562.2021.9634452
[3] Andreas Klausen, Huynh Van Khang and Kjell G. Robbersmyr (2018), doi:10.1109/ICELMACH.2018.8507056
[4] Andreas Klausen, Hyunh van Khang and Kjell G. Robbersmyr (2022), doi:10.4173/mic.2022.1.3
[5] Neeraj Kumar and RK Satapathy (2023), doi:10.1007/s11668-023-01658-z
1. Sondre Sanden Tørdal, Andreas Klausen and Morten K. Bak, “Experimental System Identification and Black Box Modeling of Hydraulic Directional Control Valve”, 2015-4-3
 
[1] Karol Bogdanski and Matthew C Best (2017), doi:10.1177/0954407017692219
[2] Dan Wang and Changqing Bai (2017), doi:10.1115/1.4037946
[3] Haobin Jiang, Huan Tian and Yiding Hua (2019), doi:10.1177/1687814019829337
[4] Anon Mungwongsa, Khwantri Saengprachatanarug and Thana Radpukdee (2018), doi:10.1109/WPMC.2018.8713139
[5] Paolo Tamburrano, Andrew R. Plummer, Elia Distaso and Riccardo Amirante (2019), doi:10.1115/1.4041063
[6] Philipp Pasolli and Michael Ruderman (2018), doi:10.1109/IECON.2018.8591572
[7] Mingjiang Shi, Shun Guo, Lu Jiang and Zhiqiang Huang (2019), doi:10.1109/ACCESS.2019.2950703