Author: Dipendra Subedi

 Total number of MIC articles   1
 Total number of DOI citations  16
 Total number of DOI excluding self-citations  14
 Average citations per article  16.00
 Average excluding self-citations  14.00
 Years 2020 - 2020 

MIC: Dipendra Subedi

1. Dipendra Subedi, Ilya Tyapin and Geir Hovland, “Review on Modeling and Control of Flexible Link Manipulators”, 2020-3-2
 
[1] Hasan Huseyin Bilgic, Muhammed Arif Sen, Ahmet Yapici, Hakan Yavuz and Mete Kalyoncu (2021), doi:10.1007/s13369-021-05428-7
[2] Dipendra Subedi, Ilya Tyapin and Geir Hovland (2021), doi:10.3390/robotics10020070
[3] Ahmed A. Shabana and Zhengfeng Bai (2022), doi:10.1115/1.4051438
[4] Dipendra Subedi, Teodor Nilsen Aune, Ilya Tyapin and Geir Hovland (2022), doi:10.1109/ACCESS.2022.3144404
[5] Ruihai Geng, Yushu Bian, Liang Zhang and Yizhu Guo (2022), doi:10.3390/machines10040284
[6] Junjie Gong, Ganwei Cai, Wei Wei, Kechen Zhang and Sixu Peng (2022), doi:10.1109/ACCESS.2022.3165053
[7] Fernanda Thais Colombo and Maira Martins da Silva (2022), doi:10.1016/j.conengprac.2022.105306
[8] Mingming Shi, Bao Rong, Jing Liang, Wenlong Zhao and Hongtao Pan (2022), doi:10.1007/s11071-022-07921-6
[9] Murat Akda and Hayrettin en (2023), doi:10.1007/s13369-023-07639-6
[10] Chenlu Feng, Weidong Chen, Minqiang Shao and Shihao Ni (2023), doi:10.3390/act12040138
[11] Selma Benftima, Saddam Gharab and Vicente Feliu Batlle (2023), doi:10.3390/fractalfract7070504
[12] Gerardo Pelaez, Cristian Alonso, Higinio Rubio and Juan Carlos Garcia-Prada (2023), doi:10.1177/10775463231216775
[13] Mebaye Belete Mamo, Morten Kjeld Ebbesen and Mohammad Poursina (2023), doi:10.1109/IECON51785.2023.10312080
[14] Mebaye Belete Mamo, Morten Kjeld Ebbesen and Mohammad Poursina (2023), doi:10.1109/ICCMA59762.2023.10374812
[15] Samuel Herschmann, Ferdinando Milella, Marc Torrance, Sam Wainwright and Oliver Crofts (2024), doi:10.1016/j.fusengdes.2024.114392
[16] Jonathan Daniel Diaz-Munoz, Oscar Martinez-Fuentes and Israel Cruz-Vega (2024), doi:10.1016/j.eswa.2024.123852