Author: Dan Sui

 Total number of MIC articles   4
 Total number of DOI citations  20
 Total number of DOI excluding self-citations  19
 Average citations per article  5.00
 Average excluding self-citations  4.75
 Years 2009 - 2020 

MIC: Dan Sui

4. Erik Andreas Løken, Jens Løkkevik and Dan Sui, “Automated drilling algorithms implementation on a laboratory drilling rig”, 2020-1-1
 
[1] Jingfei Zhang, Haifei Lin, Shugang Li, Erhao Yang, Yang Ding, Yang Bai and Yuxuan Zhou (2022), doi:10.1016/j.jclepro.2022.134372
[2] Zheng Zhou, Yuanbiao Hu, Baolin Liu, Kun Dai and Yudong Zhang (2023), doi:10.3390/app13021059
3. Dan Sui and Vebjørn Haraldstad Langåker, “Downhole Temperature Modeling for Non-Newtonian Fluids in ERD Wells”, 2018-2-7
 
[1] EdvalJ.P. Santos (2020), doi:10.1016/j.petlm.2020.04.004
[2] Cornelius Borecho Bavoh, Janet Matuamu Adam and Bhajan Lal (2021), doi:10.1016/j.matpr.2021.08.028
[3] Dong Xiao, Yifan Hu, Yingfeng Meng, Gao Li, Tianduoyi Wang and Weixiong Chen (2021), doi:10.1016/j.petrol.2021.109814
[4] Dong Xiao, Yifan Hu, Yongyou Wang, Hu Deng, Jichuan Zhang, Bo Tang, Jingyang Xi, Sihong Tang and Gao Li (2022), doi:10.1016/j.applthermaleng.2022.118684
2. Dan Sui and Bernt Sigve Aadnøy, “Rate of Penetration Optimization using Moving Horizon Estimation”, 2016-3-1
 
[1] Chao Gan, Weihua Cao, Min Wu, Kang-Zhi Liu, Xin Chen, Yule Hu and Fulong Ning (2019), doi:10.1016/j.asoc.2019.04.020
[2] Suranga C.H. Geekiyanage, Erik A. Loeken and Dan Sui (2019), doi:10.1016/j.petrol.2019.106834
[3] Lei Zou, Zidong Wang, Jun Hu and Qing-Long Han (2020), doi:10.1016/j.inffus.2020.01.009
[4] Runa Linn Egeland, Astrid Lescoeur, Martin Olsen, Mayuran Vasantharajan, Sigve Hovda and Alexey Pavlov (2018), doi:10.1109/CCTA.2018.8511506
[5] Chao Gan, Wei-Hua Cao, Kang-Zhi Liu, Min Wu, Fa-Wen Wang and Suo-Bang Zhang (2020), doi:10.1109/TII.2019.2943165
[6] Ammar M. Alali, Mahmoud F. Abughaban and Beshir M. Aman (2020), doi:10.1016/j.petrol.2020.108075
[7] Magnus Nystad, Bernt Sigve Aadnoy and Alexey Pavlov (2021), doi:10.3390/en14051298
[8] Magnus Nystad, Bernt Sigve Aadnoy and Alexey Pavlov (2022), doi:10.1115/1.4053127
[9] Chao Gan, Wei-Hua Cao, Kang-Zhi Liu and Min Wu (2022), doi:10.1016/j.jprocont.2021.12.002
[10] Chao Gan, Xiang Wang, Lu-Zhao Wang, Wei-Hua Cao, Kang-Zhi Liu, Hui Gao and Min Wu (2023), doi:10.1016/j.geoen.2023.212187
[11] Hu Yin, Xiuwen Zhao and Qian Li (2024), doi:10.1016/j.engappai.2024.108281
1. Dan Sui, Le Feng and Morten Hovd, “Robust Explicit Moving Horizon Control and Estimation: A Batch Polymerization Case Study”, 2009-1-2
 
[1] Franklin D. Rincón, Marcelo Esposito, Pedro Henrique Hermes de Araújo, Fernando V. Lima and Galo A. C. Le Roux (2013), doi:10.1002/mren.201300151
[2] M. Bahad r Salt k, Leyla Özkan, Jobert H.A. Ludlage, Siep Weiland and Paul M.J. Van den Hof (2018), doi:10.1016/j.jprocont.2017.10.006
[3] Mohammad Anwar Hosen, Mohd Azlan Hussain, Farouq Sabri Mjalli, Abbas Khosravi, Douglas Creighton and Saeid Nahavandi (2014), doi:10.1016/j.cherd.2013.07.032