Author: Erik Andreas Løken

 Total number of MIC articles   1
 Total number of DOI citations  2
 Total number of DOI excluding self-citations  2
 Average citations per article  2.00
 Average excluding self-citations  2.00
 Years 2020 - 2020 

MIC: Erik Andreas Løken

1. Erik Andreas Løken, Jens Løkkevik and Dan Sui, “Automated drilling algorithms implementation on a laboratory drilling rig”, 2020-1-1
 
[1] Jingfei Zhang, Haifei Lin, Shugang Li, Erhao Yang, Yang Ding, Yang Bai and Yuxuan Zhou (2022), doi:10.1016/j.jclepro.2022.134372
[2] Zheng Zhou, Yuanbiao Hu, Baolin Liu, Kun Dai and Yudong Zhang (2023), doi:10.3390/app13021059