Author: Damiano Padovani

 Total number of MIC articles   1
 Total number of DOI citations  8
 Total number of DOI excluding self-citations  3
 Average citations per article  8.00
 Average excluding self-citations  3.00
 Years 2019 - 2019 

MIC: Damiano Padovani

1. Daniel Hagen, Damiano Padovani and Martin Choux, “Enabling Energy Savings in Offshore Mechatronic Systems by using Self-Contained Cylinders”, 2019-2-2
 
[1] Daniel Hagen, Damiano Padovani and Martin Choux (2019), doi:10.3390/act8040079
[2] Daniel Hagen, Damiano Padovani and Martin Choux (2019), doi:10.3390/act8040078
[3] Daniel Hagen, Damiano Padovani and Martin Choux (2020), doi:10.1109/ICIEA48937.2020.9248373
[4] Chong Shi, Yan Ren, Hesheng Tang and Leaven Romeo Mupfukirei (2021), doi:10.1088/1361-6501/abfad2
[5] Konrad Johan Jensen, Morten Kjeld Ebbesen and Michael Rygaard Hansen (2021), doi:10.3390/en14206566
[6] Shufei Qiao, Yunxiao Hao, Long Quan, Lei Ge and Lianpeng Xia (2022), doi:10.1109/ACCESS.2022.3149515
[7] D Padovani, P Fresia, M Rundo and G Altare (2022), doi:10.1088/1742-6596/2385/1/012028
[8] Jeremy Beale and Damiano Padovani (2023), doi:10.1109/ICMRE56789.2023.10106608