Author: Daniel Hagen

 Total number of MIC articles   2
 Total number of DOI citations  22
 Total number of DOI excluding self-citations  14
 Average citations per article  11.00
 Average excluding self-citations  7.00
 Years 2017 - 2019 

MIC: Daniel Hagen

2. Daniel Hagen, Damiano Padovani and Martin Choux, “Enabling Energy Savings in Offshore Mechatronic Systems by using Self-Contained Cylinders”, 2019-2-2
 
[1] Daniel Hagen, Damiano Padovani and Martin Choux (2019), doi:10.3390/act8040079
[2] Daniel Hagen, Damiano Padovani and Martin Choux (2019), doi:10.3390/act8040078
[3] Daniel Hagen, Damiano Padovani and Martin Choux (2020), doi:10.1109/ICIEA48937.2020.9248373
[4] Chong Shi, Yan Ren, Hesheng Tang and Leaven Romeo Mupfukirei (2021), doi:10.1088/1361-6501/abfad2
[5] Konrad Johan Jensen, Morten Kjeld Ebbesen and Michael Rygaard Hansen (2021), doi:10.3390/en14206566
[6] Shufei Qiao, Yunxiao Hao, Long Quan, Lei Ge and Lianpeng Xia (2022), doi:10.1109/ACCESS.2022.3149515
[7] D Padovani, P Fresia, M Rundo and G Altare (2022), doi:10.1088/1742-6596/2385/1/012028
[8] Jeremy Beale and Damiano Padovani (2023), doi:10.1109/ICMRE56789.2023.10106608
[9] D Padovani, M Rundo, P Fresia and G Altare (2023), doi:10.1088/1742-6596/2648/1/012051
[10] Wei Zhao, Morten Kjeld Ebbesen and Torben Ole Andersen (2023), doi:10.1109/ICCMA59762.2023.10374706
[11] Zengguang Liu, Jisu SUN, Daling Yue, Xiukun Zuo, Hongfei GAO, Ke Feng, Wanmi Chen and Xiaogang Liu (2024), doi:10.1117/12.3026210
1. Daniel Hagen, Witold Pawlus, Morten K. Ebbesen and Torben Ole Andersen, “Feasibility Study of Electromechanical Cylinder Drivetrain for Offshore Mechatronic Systems”, 2017-2-2
 
[1] Søren Ketelsen, Lasse Schmidt, Viktor Hristov Donkov and Torben Ole Andersen (2018), doi:10.4173/mic.2018.2.3
[2] Damiano Padovani, Søren Ketelsen, Daniel Hagen and Lasse Schmidt (2019), doi:10.3390/en12020292
[3] Søren Ketelsen, Damiano Padovani, Torben Andersen, Morten Ebbesen and Lasse Schmidt (2019), doi:10.3390/en12071293
[4] Daniel Hagen, Damiano Padovani, Martin Choux, Daniel Hagen, Damiano Padovani and Martin Choux (2019), doi:10.4173/mic.2019.2.2
[5] Daniel Hagen, Damiano Padovani and Martin Choux (2019), doi:10.3390/act8040078
[6] Soren Ketelsen, Torben Ole Andersen, Morten K. Ebbesen and Lasse Schmidt (2020), doi:10.4173/mic.2020.3.4
[7] Daniel Hagen, Damiano Padovani and Martin Choux (2020), doi:10.1109/ICIEA48937.2020.9248373
[8] David Fassbender and Tatiana Minav (2021), doi:10.3390/act10060111
[9] Konrad Johan Jensen, Morten Kjeld Ebbesen and Michael Rygaard Hansen (2021), doi:10.3390/en14206566
[10] Daniel Hagen, Damiano Padovani and Morten K. Ebbesen (2018), doi:10.1109/GFPS.2018.8472360
[11] Brendan Deibert and Travis Wiens (2022), doi:10.3390/act11110334