Author: Yibin Li

 Total number of MIC articles   1
 Total number of DOI citations  13
 Total number of DOI excluding self-citations  12
 Average citations per article  13.00
 Average excluding self-citations  12.00
 Years 2017 - 2017 

MIC: Yibin Li

1. Lelai Zhou, Shaoping Bai and Yibin Li, “Energy Optimal Trajectories in Human Arm Motion Aiming for Assistive Robots”, 2017-1-2
 
[1] Umme Zakia and Carlo Menon (2020), doi:10.3390/s20072104
[2] TingTing Lin, Ronghua Li, Youqing Yang and Heng Li (2020), doi:10.1088/1742-6596/1550/3/032076
[3] Art ras Linkel (2018), doi:10.20334/2018-003-M
[4] Hu Jingchao and Haiying Zhang (2020), doi:10.3233/JIFS-189232
[5] Guo Jianbang and Sun Changxin (2020), doi:10.3233/JIFS-189563
[6] Qinqin Liu (2021), doi:10.1007/s00521-020-05632-w
[7] Yang Yang (2021), doi:10.3233/JIFS-189799
[8] Yue Yu and Xiaopeng Chi (2021), doi:10.3233/JIFS-219136
[9] Hongzhi Zhou and Gan Yu (2021), doi:10.1016/j.future.2021.06.016
[10] Liu Xin (2021), doi:10.1007/s00521-021-06032-4
[11] Ming Liu, Jingtao Wu, Jiangang Tao and Shalli Rani (2022), doi:10.1155/2022/3525197
[12] Domenico Dona , Giacomo Zuccon, Matteo Bottin and Giulio Rosati (2022), doi:10.1007/978-3-031-10776-4_64
[13] Neha Das, Satoshi Endo, Sabrina Patel, Carmen Krewer and Sandra Hirche (2023), doi:10.3389/fnbot.2023.1155826