Author: Yibin Li

 Total number of MIC articles   1
 Total number of DOI citations  4
 Total number of DOI excluding self-citations  3
 Average citations per article  4.00
 Average excluding self-citations  3.00
 Years 2017 - 2017 

MIC: Yibin Li

1. Lelai Zhou, Shaoping Bai and Yibin Li, “Energy Optimal Trajectories in Human Arm Motion Aiming for Assistive Robots”, 2017-1-2
 
[1] Umme Zakia and Carlo Menon (2020), doi:10.3390/s20072104
[2] TingTing Lin, Ronghua Li, Youqing Yang and Heng Li (2020), doi:10.1088/1742-6596/1550/3/032076
[3] Art ras Linkel (2018), doi:10.20334/2018-003-M
[4] Hu Jingchao and Haiying Zhang (2020), doi:10.3233/JIFS-189232