Author: Bernt Sigve Aadnøy

 Total number of MIC articles   1
 Total number of DOI citations  3
 Total number of DOI excluding self-citations  3
 Average citations per article  3.00
 Average excluding self-citations  3.00
 Years 2016 - 2016 

MIC: Bernt Sigve Aadnøy

1. Dan Sui and Bernt Sigve Aadnøy, “Rate of Penetration Optimization using Moving Horizon Estimation”, 2016-3-1
 
[1] Chao Gan, Weihua Cao, Min Wu, Kang-Zhi Liu, Xin Chen, Yule Hu and Fulong Ning (2019), doi:10.1016/j.asoc.2019.04.020
[2] Suranga C.H. Geekiyanage, Erik A. Loeken and Dan Sui (2019), doi:10.1016/j.petrol.2019.106834
[3] Lei Zou, Zidong Wang, Jun Hu and Qing-Long Han (2020), doi:10.1016/j.inffus.2020.01.009