Author: Martin Choux

 Total number of MIC articles   3
 Total number of DOI citations  36
 Total number of DOI excluding self-citations  29
 Average citations per article  12.00
 Average excluding self-citations  9.67
 Years 2010 - 2019 

MIC: Martin Choux

3. Daniel Hagen, Damiano Padovani and Martin Choux, “Enabling Energy Savings in Offshore Mechatronic Systems by using Self-Contained Cylinders”, 2019-2-2
 
[1] Daniel Hagen, Damiano Padovani and Martin Choux (2019), doi:10.3390/act8040079
[2] Daniel Hagen, Damiano Padovani and Martin Choux (2019), doi:10.3390/act8040078
[3] Daniel Hagen, Damiano Padovani and Martin Choux (2020), doi:10.1109/ICIEA48937.2020.9248373
[4] Chong Shi, Yan Ren, Hesheng Tang and Leaven Romeo Mupfukirei (2021), doi:10.1088/1361-6501/abfad2
[5] Konrad Johan Jensen, Morten Kjeld Ebbesen and Michael Rygaard Hansen (2021), doi:10.3390/en14206566
[6] Shufei Qiao, Yunxiao Hao, Long Quan, Lei Ge and Lianpeng Xia (2022), doi:10.1109/ACCESS.2022.3149515
[7] D Padovani, P Fresia, M Rundo and G Altare (2022), doi:10.1088/1742-6596/2385/1/012028
[8] Jeremy Beale and Damiano Padovani (2023), doi:10.1109/ICMRE56789.2023.10106608
[9] D Padovani, M Rundo, P Fresia and G Altare (2023), doi:10.1088/1742-6596/2648/1/012051
[10] Wei Zhao, Morten Kjeld Ebbesen and Torben Ole Andersen (2023), doi:10.1109/ICCMA59762.2023.10374706
2. Witold Pawlus, Martin Choux and Michael R. Hansen, “Hydraulic vs. Electric: A Review of Actuation Systems in Offshore Drilling Equipment”, 2016-1-1
 
[1] Witold Pawlus, Fred Liland, Nicolai Nilsen, Søren Øydna, Geir Hovland and Torstein K. Wroldsen (2016), doi:10.2118/184406-PA
[2] Daniel Hagen, Witold Pawlus, Morten K. Ebbesen and Torben Ole Andersen (2017), doi:10.4173/mic.2017.2.2
[3] Witold Pawlus, Huynh Van Khang and Michael Rygaard Hansen (2017), doi:10.1109/TII.2016.2641454
[4] Daniel Hagen, Damiano Padovani, Martin Choux, Daniel Hagen, Damiano Padovani and Martin Choux (2019), doi:10.4173/mic.2019.2.2
[5] Wangqiang Niu, Wei Gu, Yunfu Yan and Xiangyang Cheng (2019), doi:10.1109/ACCESS.2019.2915244
[6] Daniel Hagen, Damiano Padovani and Martin Choux (2019), doi:10.3390/act8040078
[7] Espen Sten Johansen, Dag Ketil Fredheim, Tom Huuse, Richard Volkers, Dag Almar Hansen and Christian Petersen (2020), doi:10.2118/201276-MS
[8] D. Antonenkov and P. Matrenin (2021), doi:10.1007/978-3-030-71119-1_32
[9] Espen Sten Johansen, Dag Ketil Fredheim, Richard Volkers, Dag Almar Hansen and Christian Petersen (2021), doi:10.4043/31240-MS
[10] Christian Petersen, Ola Strand, Espen Johansen, Dag Almar Hansen, Dag Ketil Fredheim and Per Ohlckers (2021), doi:10.2118/206274-MS
[11] Christian Petersen, Ola Strand, Espen Sten Johansen, Dag Almar Hansen, Dag Ketil Fredheim and Per Ohlckers (2021), doi:10.2118/207901-MS
[12] Vadim Z. Manusov, Dmitry V. Antonenkov and Denis B. Solovev (2018), doi:10.1109/FarEastCon.2018.8602484
[13] Shijie Su, Ting Xue, Yun Chen and Hui Yang (2022), doi:10.1002/asjc.2812
[14] Abigail Melendez Hernandez and Alicia Maria Reyes Duke (2022), doi:10.1109/CONCAPAN48024.2022.9997676
[15] Jan Pustavrh, Marko Ho evar, Primo Podr aj, Ana Trajkovski and Franc Majdi (2023), doi:10.1038/s41598-023-47602-x
1. Martin Choux and Geir Hovland, “Adaptive Backstepping Control of Nonlinear Hydraulic-Mechanical System Including Valve Dynamics”, 2010-1-3
 
[1] Martin Choux and Mogens Blanke (2011), doi:10.1109/CDC.2011.6161363
[2] Perry Y. Li and Meng Rachel Wang (2014), doi:10.1109/TMECH.2013.2266916
[3] Martin Choux, Geir Hovland and Mogens Blanke (2012), doi:10.3182/20120531-2-NO-4020.00046
[4] Rozaimi Ghazali, Yahaya Md Sam, Mohd Fua ad Rahmat and Zulfatman Has (2014), doi:10.1007/978-981-4585-42-2_1
[5] Chenhui Zhu, Hongmei Zhang, Wanzhang Wang, Kang Li and Wanru Liu (2020), doi:10.1177/1550147720907832
[6] Mingkang Wang, Yan Wang, Yongling Fu, Rongrong Yang, Jiang'ao Zhao and Jian Fu (2020), doi:10.1109/ACCESS.2020.3021104
[7] Huifu Ji and Songyong Liu (2021), doi:10.3390/pr9020237
[8] Chen Li, Litong Lyu, Bobo Helian, Zheng Chen and Bin Yao (2022), doi:10.1109/TIE.2021.3102434
[9] Jian Li, Yong Lu, Fengshuo He, Gongjie Zhou and Lixian Miao (2022), doi:10.3390/machines10080701
[10] Ioannis Manganas, Lasse Schmidt, Torben Ole Andersen and Henrik C. Pedersen (2023), doi:10.4173/mic.2023.1.3
[11] Max Weber-Hohengrund, Johannes Schwarz and Boris Lohmann (2023), doi:10.23919/ECC57647.2023.10178278