Author: Martin Choux

 Total number of MIC articles       3 Arrow Up
 Total number of DOI citations  14
 Total number of DOI excluding self-citations  8
 Average citations per article  4.67
 Average excluding self-citations  2.67
 Years 2010 - 2019 

MIC: Martin Choux

3. Daniel Hagen, Damiano Padovani and Martin Choux, “Enabling Energy Savings in Offshore Mechatronic Systems by using Self-Contained Cylinders”, 2019-2-2
 
[1] Daniel Hagen, Damiano Padovani and Martin Choux (2019), doi:10.3390/act8040079
[2] Daniel Hagen, Damiano Padovani and Martin Choux (2019), doi:10.3390/act8040078
2. Witold Pawlus, Martin Choux and Michael R. Hansen, “Hydraulic vs. Electric: A Review of Actuation Systems in Offshore Drilling Equipment”, 2016-1-1
 
[1] Witold Pawlus, Fred Liland, Nicolai Nilsen, Søren Øydna, Geir Hovland and Torstein K. Wroldsen (2016), doi:10.2118/184406-PA
[2] Daniel Hagen, Witold Pawlus, Morten K. Ebbesen and Torben Ole Andersen (2017), doi:10.4173/mic.2017.2.2
[3] Witold Pawlus, Huynh Van Khang and Michael Rygaard Hansen (2017), doi:10.1109/TII.2016.2641454
[4] Daniel Hagen, Damiano Padovani, Martin Choux, Daniel Hagen, Damiano Padovani and Martin Choux (2019), doi:10.4173/mic.2019.2.2
[5] Wangqiang Niu, Wei Gu, Yunfu Yan and Xiangyang Cheng (2019), doi:10.1109/ACCESS.2019.2915244
[6] Daniel Hagen, Damiano Padovani and Martin Choux (2019), doi:10.3390/act8040078
1. Martin Choux and Geir Hovland, “Adaptive Backstepping Control of Nonlinear Hydraulic-Mechanical System Including Valve Dynamics”, 2010-1-3
 
[1] Martin Choux and Mogens Blanke (2011), doi:10.1109/CDC.2011.6161363
[2] Perry Y. Li and Meng Rachel Wang (2014), doi:10.1109/TMECH.2013.2266916
[3] Martin Choux, Geir Hovland and Mogens Blanke (2012), doi:10.3182/20120531-2-NO-4020.00046
[4] Rozaimi Ghazali, Yahaya Md Sam, Mohd Fua ad Rahmat and Zulfatman Has (2014), doi:10.1007/978-981-4585-42-2_1
[5] Chenhui Zhu, Hongmei Zhang, Wanzhang Wang, Kang Li and Wanru Liu (2020), doi:10.1177/1550147720907832
[6] Mingkang Wang, Yan Wang, Yongling Fu, Rongrong Yang, Jiang'ao Zhao and Jian Fu (2020), doi:10.1109/ACCESS.2020.3021104