Author: Michael R.P. Ragazzon

 Total number of MIC articles   1
 Total number of DOI citations  33
 Total number of DOI excluding self-citations  30
 Average citations per article  33.00
 Average excluding self-citations  30.00
 Years 2015 - 2015 

MIC: Michael R.P. Ragazzon

1. Jon Åge Stakvik, Michael R.P. Ragazzon, Arnfinn A. Eielsen and Jan T. Gravdahl, “On Implementation of the Preisach Model: Identification and Inversion for Hysteresis Compensation”, 2015-3-1
 
[1] Michael R.P. Ragazzon, Marialena Vagia and J. Tommy Gravdahl (2016), doi:10.1016/j.ifacol.2016.10.667
[2] Mehdi Jokar, Moosa Ayati, Aghil Yousefi-Koma and Hamid Basaeri (2017), doi:10.1177/1045389X17698589
[3] Michael R.P. Ragazzon, J. Tommy Gravdahl and Marialena Vagia (2017), doi:10.1016/j.mechatronics.2017.09.011
[4] Shingo Ito, Daniel Neyer, Juergen Steininger and Georg Schitter (2017), doi:10.1016/j.ifacol.2017.08.1156
[5] Fernando Carneiro, Paulo Abreu and Maria Restivo (2018), doi:10.3390/s18051631
[6] Leonel Paredes-Madrid, Arnaldo Matute, Andrés F. Cruz-Pacheco, Carlos A. Parra Vargas and Elkin Iván Gutiérrez Veláquez (2018), doi:10.15446/dyna.v85n205.66432
[7] Zhi Li, Jinjun Shan and Ulrich Gabbert (2018), doi:10.1109/TIE.2018.2807413
[8] Mojtaba Farrokh (2018), doi:10.1061/(ASCE)EM.1943-7889.0001509
[9] Alireza Habibnejad Korayem, Mitra Taghizadeh and Fatemeh Emadi (2018), doi:10.1051/epjap/2018180071
[10] K. P. Ashwin and A. Ghosal (2018), doi:10.1115/1.4041660
[11] Amelia Ahmad Khalili, Zaharuddin Mohamed and Mohd Ariffanan Mohd Basri (2019), doi:10.1007/s00542-019-04294-6
[12] Markus Riepold, Semir Maslo, Ge Han, Christian Henke and Ansgar Trächtler (2019), doi:10.21595/vp.2019.20565
[13] Potnpimon Chayratsami and Gregory L. Plett (2018), doi:10.1109/ICCSCE.2018.8685026
[14] Michael R. P. Ragazzon, Jan Tommy Gravdahl and Kristin Y. Pettersen (2019), doi:10.1109/TCST.2018.2847644
[15] Dan Wang, Yaoyao Wang, Yonghua Lu, Bai Chen, Linxiang Wang and Hongtao Wu (2019), doi:10.1109/ACCESS.2019.2949252
[16] Pornpimon Chayratsami and Gregory L. Plett (2019), doi:10.1109/CCTA.2019.8920524
[17] Xin Li, Dohyung Kim, Sabine M. Neumayer, Mahshid Ahmadi and Sergei V. Kalinin (2020), doi:10.1109/ACCESS.2020.2983364
[18] DongWook Kim and Yong-Lae Park (2018), doi:10.1109/IROS.2018.8593440
[19] Rui Xu, Wei Pan, Zhongshi Wang and Dapeng Tian (2020), doi:10.1007/s12541-020-00423-8
[20] Chen Yang, Nicolas Verbeek, Fangzhou Xia, Yi Wang and Kamal Youcef-Toumi (2021), doi:10.1109/TIE.2020.2977567
[21] Tao Liu, Hao Li, Tao He, Cunzheng Fan, Zhijun Yan, Deming Liu and Qizhen Sun (2021), doi:10.29026/oea.2021.200037
[22] Kai Tian, Zhigang Liu, Tao Jing and Yu Zhu (2021), doi:10.1063/5.0053858
[23] Yiwei Tang, Xin Sun, Qi He, Xi Xiao and Weihua Wang (2021), doi:10.23919/ICEMS52562.2021.9634521
[24] Chen Yang, Yi Wang and Kamal Youcef-Toumi (2022), doi:10.1109/TIE.2021.3080221
[25] Pornpimon Chayratsami and Gregory L. Plett (2020), doi:10.1109/ICCA51439.2020.9264350
[26] Linlin Nie, Yiling Luo, Wei Gao and Miaolei Zhou (2022), doi:10.1007/s11071-022-07324-7
[27] Ivan Glavini , Imamul Muttakin, Shereen Abouelazayem, Artem Blishchik, Frank Stefani, Sven Eckert, Manuchehr Soleimani, Iheb Saidani, Jaroslav Hlava, Sa a Kenjere and Thomas Wondrak (2022), doi:10.3390/s22062195
[28] Tariq Bahwini, Yongmin Zhong, Chengfan Gu and Kup-Sze Choi (2022), doi:10.1007/s12008-022-00861-w
[29] Massimiliano Amato, Luca Ghezzi, Luigi Piegari and Sergio Toscani (2022), doi:10.1109/I2MTC48687.2022.9806703
[30] Ayad G. Baziyad, Adnan S. Nouh, Irfan Ahmad and Abdulaziz Alkuhayli (2022), doi:10.3390/act11080217
[31] Maciej a cki and Carlos Rossa (2022), doi:10.1007/978-3-031-22061-6_28
[32] Disheng Xie, Yujie Su, Xiaolu Li, Jingxun Chen, Xiangqian Shi, Dezhi Liang, Joanne Yip, Jianbin Liu, Zheng Li and Raymond Kai yu Tong (2023), doi:10.1002/aisy.202200370
[33] Yong Sang, Lianjie Liao, Lianlong Guo, Luming Jiang and Jiakuo Liu (2024), doi:10.1088/1361-6501/ad36db