Author: Fangwen Li

 Total number of MIC articles   1
 Total number of DOI citations  7
 Total number of DOI excluding self-citations  6
 Average citations per article  7.00
 Average excluding self-citations  6.00
 Years 2014 - 2014 

MIC: Fangwen Li

1. Fangwen Li, Peng Shi, Xingcheng Wang and Hamid Reza Karimi, “Robust H-Infinity Filtering for Networked Control Systems with Markovian Jumps and Packet Dropouts”, 2014-3-3
 
[1] Peilong Yu, Yu Kang and Xinxin Fu (2016), doi:10.1109/YAC.2016.7804932
[2] Chedia Latrech, Ahmed Chaibet, Moussa Boukhnifer and Sebastien Glaser (2018), doi:10.1109/ICIT.2018.8352165
[3] WanRu Wang, LianKun Sun and HongRu Gu (2020), doi:10.1155/2020/3436461
[4] Peilong Yu, Yu Kang and Qianqian Zhang (2018), doi:10.1109/ANZCC.2018.8606612
[5] Lu Guo and Duanjin Zhang (2018), doi:10.1109/IECON.2018.8592905
[6] Duanjin Zhang and Wanwan Ding (2019), doi:10.1109/IECON.2019.8927441
[7] Chengchao Li, Chunyu Wu, E. Abozinadah, Madini O. Alassafi and Ning Xu (2022), doi:10.1002/mma.8103