Author: Håkon Viumdal

 Total number of MIC articles   1
 Total number of DOI citations  8
 Total number of DOI excluding self-citations  8
 Average citations per article  8.00
 Average excluding self-citations  8.00
 Years 2014 - 2014 

MIC: Håkon Viumdal

1. Håkon Viumdal, Saba Mylvaganam and David Di Ruscio, “System Identification of a Non-Uniformly Sampled Multi-Rate System in Aluminium Electrolysis Cells”, 2014-3-1
 
[1] Yuxuan Shen, Zidong Wang, Bo Shen and Fuad E. Alsaadi (2020), doi:10.1049/iet-cta.2019.0085
[2] Binish Fatimah and Shiv Dutt Joshi (2021), doi:10.1007/s11265-020-01619-x
[3] Erlend Torje Berg Lundby, Adil Rasheed, Jan Tommy Gravdahl and Ivar Johan Halvorsen (2021), doi:10.1016/j.jprocont.2021.06.005
[4] Yuxuan Shen, Zidong Wang, Hongli Dong, Fuad E. Alsaadi and Hongjian Liu (2021), doi:10.1002/rnc.5884
[5] Yuxuan Shen, Zidong Wang, Hongjian Liu, Hongli Dong and Xiaojian Yi (2022), doi:10.1002/rnc.6128
[6] Qi Li, Yufu Zhi, Hailong Tan and Weiguo Sheng (2022), doi:10.1016/j.isatra.2022.07.023
[7] Jiarui Cui, Zhijing Li, Xiangquan Li, Bo Liu, Qing Li, Qun Yan, Ruoyu Huang, Hui Lu and Bin Cao (2022), doi:10.3390/app122312403
[8] Yuxuan Shen, Zidong Wang, Hongli Dong, Guoping Lu and Fawaz E. Alsaadi (2023), doi:10.1109/TNSE.2022.3229889