Author: Jon Hovland

 Total number of MIC articles   1
 Total number of DOI citations  6
 Total number of DOI excluding self-citations  6
 Average citations per article  6.00
 Average excluding self-citations  6.00
 Years 2014 - 2014 

MIC: Jon Hovland

1. Shuai Wang, Jon Hovland and Rune Bakke, “Modeling and simulation of lab-scale anaerobic co-digestion of MEA waste”, 2014-1-3
 
[1] Sunil Prasad Lohani, Shuai Wang, Susanne Lackner, Harald Horn, Sanjay Nath Khanal and Rune Bakke (2016), doi:10.1016/j.renene.2016.04.014
[2] Sunil Prasad Lohani, Shuai Wang, Wenche H. Bergland, Sanjay Nath Khanal and Rune Bakke (2018), doi:10.1016/j.wen.2018.07.001
[3] Muramreddy Jugal Sukhesh and Polisetty Venkateswara Rao (2018), doi:10.1080/15567036.2018.1550536
[4] Cong Dong, Gordon Huang, Guanhui Cheng, Yao Yao, Xiujuan Chen and Jiapei Chen (2019), doi:10.1016/j.chemosphere.2019.01.038
[5] Kampachiro Urasaki, Haruhiko Sumino, Tsuyoshi Danshita, Takashi Yamaguchi and Kazuaki Syutsubo (2019), doi:10.1080/10934529.2019.1631655
[6] Qingyao He, Mingfei Shi, Feihong Liang, Lang Xu, Long Ji and Shuiping Yan (2019), doi:10.1002/ghg.1902