Author: Xiucheng Dong

 Total number of MIC articles   1
 Total number of DOI citations  5
 Total number of DOI excluding self-citations  5
 Average citations per article  5.00
 Average excluding self-citations  5.00
 Years 2012 - 2012 

MIC: Xiucheng Dong

1. Bo Wang, Peng Shi, Hamid Reza Karimi and Xiucheng Dong, “Stochastic Stability Analysis for Markovian Jump Neutral Nonlinear Systems”, 2012-4-2
 
[1] Fangwen Li, Peng Shi, Xingcheng Wang and Hamid Reza Karimi (2014), doi:10.4173/mic.2014.3.3
[2] Yuan-Qing Wu, Hongye Su, Renquan Lu, Zheng-Guang Wu and Zhan Shu (2015), doi:10.1016/j.sysconle.2015.08.001
[3] Hamid Reza Karimi, Peng Shi and Bo Wang (2013), doi:10.1109/ASCC.2013.6606288
[4] Peng Shi, Hamid Reza Karimi and Bo Wang (2013), doi:10.1109/ASCC.2013.6606289
[5] Pengpeng Wang, Fei Long, Lu Guo and Yi Tan (2016), doi:10.1109/ChiCC.2016.7553863