Author: Guanglei Wu

 Total number of MIC articles   2
 Total number of DOI citations  42
 Total number of DOI excluding self-citations  37
 Average citations per article  21.00
 Average excluding self-citations  18.50
 Years 2012 - 2014 

MIC: Guanglei Wu

2. Guanglei Wu, “Stiffness Analysis and Optimization of a Co-axial Spherical Parallel Manipulator”, 2014-1-2
 
[1] Alessandro Cammarata, Ivo Caliò, Domenico D Urso, Annalisa Greco, Michele Lacagnina and Gabriele Fichera (2016), doi:10.1016/j.jsv.2016.08.014
[2] S. Ramana Babu, V. Ramachandra Raju and K. Ramji (2016), doi:10.1007/s12206-016-0847-5
[3] Gang Xiong, Ye Ding and LiMin Zhu (2019), doi:10.1016/j.rcim.2018.07.001
[4] Henrique Simas and Raffaele Di Gregorio (2018), doi:10.1017/S0263574718000899
[5] Michael Anson, Aliakbar Alamdari and Venkat Krovi (2017), doi:10.1115/1.4035988
[6] Shan Zhang, Dongxing Cao, Bin Hou, Shuai Li, Hong Min and Xinglei Zhang (2019), doi:10.1177/1687814019846289
[7] A. Cammarata and R. Sinatra (2015), doi:10.1007/978-3-319-18126-4_33
[8] Iliyas Tursynbek, Aibek Niyetkaliye and Almas Shintemirov (2019), doi:10.1109/COASE.2019.8843090
[9] Abdur Rosyid, Bashar El-Khasawneh and Anas Alazzam (2017), doi:10.5772/intechopen.71406
[10] Iurii Valiukevich and Ivan Naumov (2019), doi:10.1088/1755-1315/403/1/012103
[11] Shan Zhang, Zheng Sun, Jili Lu, Lei Li, Chunlei Yu and Dongxing Cao (2020), doi:10.3390/sym12010101
[12] Alejandro T. Cruz-Reyes, Manuel Arias-Montiel and Ricardo Tapia-Herrera (2021), doi:10.1007/978-3-030-75271-2_4
[13] Wei Wei, Ganwei Cai, Junjie Gong and Sixu Peng (2021), doi:10.1109/ACCESS.2021.3063296
[14] Qingmei Meng, Ju Li, Huiping Shen, Jiaming Deng and Guanglei Wu (2021), doi:10.1080/15397734.2021.1937213
[15] Shenghao Zhou, Houkun Gao, Chunyang Xu, Zhichao Jia, Junzhe Lin, Qingkai Han and Zhong Luo (2022), doi:10.3390/math10234465
[16] Xinghui Han, Bo Huang, Fangyan Zheng, Lin Hua, Wuhao Zhuang and Zhenyu Chang (2024), doi:10.1016/j.ymssp.2023.111034
1. Guanglei Wu, “Multiobjective Optimum Design of a 3-RRR Spherical Parallel Manipulator with Kinematic and Dynamic Dexterities”, 2012-3-3
 
[1] Cammarata Alessandro and Sinatra Rosario (2014), doi:10.1016/j.mechmachtheory.2013.10.010
[2] Guanglei Wu (2014), doi:10.4173/mic.2014.1.2
[3] Guanglei Wu (2014), doi:10.1155/2014/296250
[4] Guanglei Wu, Stéphane Caro and Jiawei Wang (2015), doi:10.1016/j.mechmachtheory.2015.07.012
[5] Ebrahim Abedloo, Amir Molaei and Hamid D. Taghirad (2014), doi:10.1109/ICRoM.2014.6990964
[6] R. Khezrian, E. Abedloo, M. Farhadmanesh and S. A. A. Moosavian (2014), doi:10.1109/ICRoM.2014.6990959
[7] Guanglei Wu and Ping Zou (2016), doi:10.1016/j.mechmachtheory.2016.07.017
[8] Yanzhi Zhao, Jinglei Wang, Yachao Cao, Bowen Liang and Tieshi Zhao (2017), doi:10.1016/j.mechmachtheory.2016.10.008
[9] J. Brinker, B. Corves and Y. Takeda (2018), doi:10.1016/j.mechmachtheory.2017.11.029
[10] Abdur Rosyid, Bashar El-Khasawneh and Anas Alazzam (2018), doi:10.1017/S0263574718000152
[11] José-Alfredo Leal-Naranjo, Marco Ceccarelli, Christopher-René Torres-San-Miguel, Luis-Antonio Aguilar-Perez, Guillermo Urriolagoitia-Sosa and Guillermo Urriolagoitia-Calderón (2018), doi:10.1590/1679-78254044
[12] Jaime Gallardo-Alvarado, Ramon Rodriguez-Castro, Luciano Perez-Gonzalez and Carlos Aguilar-Najera (2018), doi:10.3390/robotics7020029
[13] J. J. Hernández-Gómez, I. Medina, C. R. Torres-San Miguel, A. Solís-Santomé, C. Couder-Castañeda, J. C. Ortiz-Alemán and J. I. Grageda-Arellano (2018), doi:10.1155/2018/9592623
[14] José-Alfredo Leal-Naranjo, Jorge-Alberto Soria-Alcaraz, Christopher-René Torres-San Miguel, Juan-Carlos Paredes-Rojas, Andrés Espinal and Horacio Rostro-González (2019), doi:10.1016/j.mechmachtheory.2019.06.023
[15] Andrew L. Orekhov and Nabil Simaan (2019), doi:10.1115/1.4043685
[16] Iliyas Tursynbek, Aibek Niyetkaliye and Almas Shintemirov (2019), doi:10.1109/COASE.2019.8843090
[17] Abdur Rosyid, Bashar El-Khasawneh and Anas Alazzam (2017), doi:10.5772/intechopen.71406
[18] Skvortsova Valeria and Popov Dmitry (2019), doi:10.1109/DCNAIR.2019.8875585
[19] Gleb S. Filippov, Victor A. Glazunov, Anna N. Terekhova, Aleksey B. Lastochkin, Robert A. Chernetsov and Lyubov V. Gavrilina (2020), doi:10.1007/978-3-030-39162-1_31
[20] Soheil Zarkandi (2020), doi:10.1177/0954406220938806
[21] Alejandro T. Cruz-Reyes, Manuel Arias-Montiel and Ricardo Tapia-Herrera (2021), doi:10.1007/978-3-030-75271-2_4
[22] Vijaykumar Kulkarni, C. V. Chandrashekara and D. Sethuram (2022), doi:10.1007/978-981-16-0550-5_66
[23] Jaeyong Lee, Hyungjoo Kim and Woosung Yang (2021), doi:10.3390/s21238073
[24] Rutupurna Choudhury and Yogesh Singh (2023), doi:10.1177/09544089231158187
[25] Ali Ahmadi N, Ali Kamali Eigoli and Afshin Taghvaeipour (2024), doi:10.1017/S0263574724000390
[26] Yanding Qin, Yueyang Shi, Longxin Wang, Hongpeng Wang and Jianda Han (2024), doi:10.1109/TMRB.2024.3387114