Author: Josep Rubio-Massegu

 Total number of MIC articles   2
 Total number of DOI citations  34
 Total number of DOI excluding self-citations  31
 Average citations per article  17.00
 Average excluding self-citations  15.50
 Years 2012 - 2014 

MIC: Josep Rubio-Massegu

2. Francisco Palacios-Quiñonero, Josep Rubio-Massegu, Josep M. Rossell and Hamid Reza Karimi, “Recent Advances in Static Output-Feedback Controller Design with Applications to Vibration Control of Large Structures”, 2014-3-4
 
[1] Vasiliy Ye. Belozyorov (2016), doi:10.1016/j.laa.2016.04.001
[2] Renan L. Pereira, Karl H. Kienitz and Fernando H. D. Guaracy (2017), doi:10.1109/MED.2017.7984186
[3] J. Leventides, I. Meintanis and N. Karcanias (2017), doi:10.1016/j.ifacol.2017.08.2378
[4] Janghoon Yang (2017), doi:10.1145/3175516.3175535
[5] F. Palacios-Quiñonero, J. Rubió-Massegú, J.M. Rossell and H.R. Karimi (2018), doi:10.1016/j.engstruct.2018.05.075
[6] Yazan M. Al-Rawashdeh, Sami El Ferik and Mohammed A. Abido (2019), doi:10.1109/IACS.2019.8809167
[7] Y. Peretz and W. Wu (2019), doi:10.1080/00207721.2019.1691280
[8] Janghoon Yang (2018), doi:10.1109/ICSTC.2018.8528637
[9] Mohsen Kheirandishfard, Fariba Zohrizadch, Muhammad Adil and Ramtin Madani (2018), doi:10.1109/CDC.2018.8619762
[10] Bachir Nail, Belkacem Bekhiti and Vicenc Puig (2020), doi:10.1016/j.jngse.2020.103697
1. Francisco Palacios-Quiñonero, Josep Rubio-Massegu, Josep M. Rossell and Hamid Reza Karimi, “Optimal passive-damping design using a decentralized velocity-feedback H-Infinity approach”, 2012-3-1
 
[1] F. Palacios-Quiñonero, J. Rubió-Massegú, J.M. Rossell and H.R. Karimi (2014), doi:10.1016/j.jfranklin.2013.08.011
[2] F. Palacios-Quiñonero, J. Rubió-Massegú, J.M. Rossell and H.R. Karimi (2013), doi:10.1016/j.mechatronics.2013.08.001
[3] Josep Rubió-Massegú, Francisco Palacios-Quiñonero, Josep M. Rossell and Hamid Reza Karimi (2013), doi:10.1155/2013/907056
[4] Francisco Palacios-Quiñonero, Josep Rubió-Massegú, Josep M. Rossell and Hamid Reza Karimi (2014), doi:10.1155/2014/510236
[5] Falu Weng, Yuanchun Ding, Ji Ge, Liming Liang and Guoliang Yang (2014), doi:10.1260/0263-0923.33.3.245
[6] Francisco Palacios-Quiñonero, Josep Rubio-Massegu, Josep M. Rossell and Hamid Reza Karimi (2014), doi:10.4173/mic.2014.3.4
[7] Nien-Tsu Hu, Ter-Feng Wu, Sendren Sheng-Dong Xu and Pu-Sheng Tsai (2015), doi:10.1155/2015/150921
[8] Xiuting Sun and Xingjian Jing (2015), doi:10.1016/j.ymssp.2015.05.026
[9] Josep Rubió-Massegú, Josep M. Rossell, Francisco Palacios-Quiñonero and Hamid Reza Karimi (2014), doi:10.1049/iet-cta.2013.1129
[10] Francisco Palacios-Quinonero, Josep Rubio-Massegu, Josep M. Rossell and Hamid Reza Karimi (2014), doi:10.1109/ICMC.2014.7231988
[11] Francisco Palacios-Quiñonero, Josep Rubió-Massegú, Josep M Rossell and Hamid Reza Karimi (2016), doi:10.1088/1742-6596/744/1/012163
[12] Francisco Palacios-Quiñonero, Josep Rubió-Massegú, Josep Rossell and Hamid Karimi (2017), doi:10.3390/app7040323
[13] William Humberto Cuellar Sanchez, Tássio Melo Linhares, André Benine Neto, Eugênio Libório Feitosa Fortaleza and Ming Dao (2017), doi:10.1371/journal.pone.0183140
[14] F. Palacios-Quiñonero, J. Rubió-Massegú, J.M. Rossell and H.R. Karimi (2017), doi:10.1016/j.proeng.2017.09.433
[15] Francisco Palacios-Quiñonero, Josep Rubió-Massegú, Josep Rossell and José Rodellar (2018), doi:10.3390/designs2010006
[16] ByungJin Park, YongJae Lee, MinJae Park and Young K. Ju (2018), doi:10.1016/j.engstruct.2018.04.074
[17] F. Palacios-Quiñonero, J. Rubió-Massegú, J.M. Rossell and H.R. Karimi (2018), doi:10.1016/j.engstruct.2018.05.075
[18] Xuan Bao Nguyen, Toshihiko Komatsuzaki, Yoshio Iwata and Haruhiko Asanuma (2018), doi:10.1016/j.jsv.2018.07.047
[19] Francisco Palacios-Quiñonero, Josep Rubió-Massegú, Josep M. Rossell and Hamid Reza Karimi (2020), doi:10.3390/app10072383
[20] Josep Rubio-Massegu, Francisco Palacios-Quinonero, Josep M. Rossell and Hamid Reza Karimi (2020), doi:10.3390/app10175859
[21] Xi Wang, Li Zhu, Hongwei Wang, Tao Tang and Kaicheng Li (2019), doi:10.1109/TITS.2019.2956162
[22] Haiying Wan, Xiaoli Luan, Hamid Reza Karimi and Fei Liu (2021), doi:10.1109/TAC.2020.2992564
[23] Tao Sheng, Gan-bin Liu, Xue-cheng Bian, Wei-xing Shi and Yue Chen (2022), doi:10.1016/j.engstruct.2021.113576
[24] Kou Miyamoto, Satoshi Nakano, Jinhua She, Daiki Sato, Yinli Chen and Qing-Long Han (2022), doi:10.1115/1.4053544