Author: Francisco Palacios-Quiñonero

 Total number of MIC articles   3
 Total number of DOI citations  62
 Total number of DOI excluding self-citations  40
 Average citations per article  20.67
 Average excluding self-citations  13.33
 Years 2011 - 2014 

MIC: Francisco Palacios-Quiñonero

3. Francisco Palacios-Quiñonero, Josep Rubio-Massegu, Josep M. Rossell and Hamid Reza Karimi, “Recent Advances in Static Output-Feedback Controller Design with Applications to Vibration Control of Large Structures”, 2014-3-4
 
[1] Vasiliy Ye. Belozyorov (2016), doi:10.1016/j.laa.2016.04.001
[2] Renan L. Pereira, Karl H. Kienitz and Fernando H. D. Guaracy (2017), doi:10.1109/MED.2017.7984186
[3] J. Leventides, I. Meintanis and N. Karcanias (2017), doi:10.1016/j.ifacol.2017.08.2378
[4] Janghoon Yang (2017), doi:10.1145/3175516.3175535
[5] F. Palacios-Quiñonero, J. Rubió-Massegú, J.M. Rossell and H.R. Karimi (2018), doi:10.1016/j.engstruct.2018.05.075
[6] Yazan M. Al-Rawashdeh, Sami El Ferik and Mohammed A. Abido (2019), doi:10.1109/IACS.2019.8809167
[7] Y. Peretz and W. Wu (2019), doi:10.1080/00207721.2019.1691280
[8] Janghoon Yang (2018), doi:10.1109/ICSTC.2018.8528637
[9] Mohsen Kheirandishfard, Fariba Zohrizadch, Muhammad Adil and Ramtin Madani (2018), doi:10.1109/CDC.2018.8619762
[10] Bachir Nail, Belkacem Bekhiti and Vicenc Puig (2020), doi:10.1016/j.jngse.2020.103697
2. Francisco Palacios-Quiñonero, Josep Rubio-Massegu, Josep M. Rossell and Hamid Reza Karimi, “Optimal passive-damping design using a decentralized velocity-feedback H-Infinity approach”, 2012-3-1
 
[1] F. Palacios-Quiñonero, J. Rubió-Massegú, J.M. Rossell and H.R. Karimi (2014), doi:10.1016/j.jfranklin.2013.08.011
[2] F. Palacios-Quiñonero, J. Rubió-Massegú, J.M. Rossell and H.R. Karimi (2013), doi:10.1016/j.mechatronics.2013.08.001
[3] Josep Rubió-Massegú, Francisco Palacios-Quiñonero, Josep M. Rossell and Hamid Reza Karimi (2013), doi:10.1155/2013/907056
[4] Francisco Palacios-Quiñonero, Josep Rubió-Massegú, Josep M. Rossell and Hamid Reza Karimi (2014), doi:10.1155/2014/510236
[5] Falu Weng, Yuanchun Ding, Ji Ge, Liming Liang and Guoliang Yang (2014), doi:10.1260/0263-0923.33.3.245
[6] Francisco Palacios-Quiñonero, Josep Rubio-Massegu, Josep M. Rossell and Hamid Reza Karimi (2014), doi:10.4173/mic.2014.3.4
[7] Nien-Tsu Hu, Ter-Feng Wu, Sendren Sheng-Dong Xu and Pu-Sheng Tsai (2015), doi:10.1155/2015/150921
[8] Xiuting Sun and Xingjian Jing (2015), doi:10.1016/j.ymssp.2015.05.026
[9] Josep Rubió-Massegú, Josep M. Rossell, Francisco Palacios-Quiñonero and Hamid Reza Karimi (2014), doi:10.1049/iet-cta.2013.1129
[10] Francisco Palacios-Quinonero, Josep Rubio-Massegu, Josep M. Rossell and Hamid Reza Karimi (2014), doi:10.1109/ICMC.2014.7231988
[11] Francisco Palacios-Quiñonero, Josep Rubió-Massegú, Josep M Rossell and Hamid Reza Karimi (2016), doi:10.1088/1742-6596/744/1/012163
[12] Francisco Palacios-Quiñonero, Josep Rubió-Massegú, Josep Rossell and Hamid Karimi (2017), doi:10.3390/app7040323
[13] William Humberto Cuellar Sanchez, Tássio Melo Linhares, André Benine Neto, Eugênio Libório Feitosa Fortaleza and Ming Dao (2017), doi:10.1371/journal.pone.0183140
[14] F. Palacios-Quiñonero, J. Rubió-Massegú, J.M. Rossell and H.R. Karimi (2017), doi:10.1016/j.proeng.2017.09.433
[15] Francisco Palacios-Quiñonero, Josep Rubió-Massegú, Josep Rossell and José Rodellar (2018), doi:10.3390/designs2010006
[16] ByungJin Park, YongJae Lee, MinJae Park and Young K. Ju (2018), doi:10.1016/j.engstruct.2018.04.074
[17] F. Palacios-Quiñonero, J. Rubió-Massegú, J.M. Rossell and H.R. Karimi (2018), doi:10.1016/j.engstruct.2018.05.075
[18] Xuan Bao Nguyen, Toshihiko Komatsuzaki, Yoshio Iwata and Haruhiko Asanuma (2018), doi:10.1016/j.jsv.2018.07.047
[19] Francisco Palacios-Quiñonero, Josep Rubió-Massegú, Josep M. Rossell and Hamid Reza Karimi (2020), doi:10.3390/app10072383
[20] Josep Rubio-Massegu, Francisco Palacios-Quinonero, Josep M. Rossell and Hamid Reza Karimi (2020), doi:10.3390/app10175859
[21] Xi Wang, Li Zhu, Hongwei Wang, Tao Tang and Kaicheng Li (2019), doi:10.1109/TITS.2019.2956162
[22] Haiying Wan, Xiaoli Luan, Hamid Reza Karimi and Fei Liu (2021), doi:10.1109/TAC.2020.2992564
[23] Tao Sheng, Gan-bin Liu, Xue-cheng Bian, Wei-xing Shi and Yue Chen (2022), doi:10.1016/j.engstruct.2021.113576
[24] Kou Miyamoto, Satoshi Nakano, Jinhua She, Daiki Sato, Yinli Chen and Qing-Long Han (2022), doi:10.1115/1.4053544
1. Francisco Palacios-Quiñonero, Josep M. Rossell and Hamid Reza Karimi, “Semi-decentralized Strategies in Structural Vibration Control”, 2011-2-2
 
[1] F. Palacios-Quiñonero, J. Rubió-Massegú, J.M. Rossell and H.R. Karimi (2012), doi:10.1016/j.jfranklin.2012.09.005
[2] F. Palacios-Quiñonero, J. Rubio-Massegu, J.M. Rossell and H.R. Karimi (2012), doi:10.4173/mic.2012.3.1
[3] F. Palacios-Quiñonero, J. Rubió-Massegú, J.M. Rossell and H.R. Karimi (2014), doi:10.1016/j.jfranklin.2013.08.011
[4] Chen Ma and Xue-Bo Chen (2013), doi:10.1155/2013/190785
[5] Francisco Palacios-Quiñonero, Josep Rubió-Massegú, Josep M. Rossell and Hamid Reza Karimi (2014), doi:10.1155/2014/510236
[6] Francisco Palacios-Quiñonero, Josep M. Rossell, Josep Rubió-Massegú and Hamid R. Karimi (2012), doi:10.1155/2012/942910
[7] Francisco Palacios-Quiñonero, Josep Rubió-Massegú, Josep M. Rossell and Hamid Reza Karimi (2012), doi:10.1155/2012/636878
[8] Francisco Palacios-Quiñonero, Josep Rubio-Massegu, Josep M. Rossell and Hamid Reza Karimi (2014), doi:10.4173/mic.2014.3.4
[9] Xue-Bo Chen and Chen Ma (2013), doi:10.1109/ASCC.2013.6605992
[10] Benjamin D. Winter and R. Andrew Swartz (2016), doi:10.1109/ACC.2016.7526667
[11] Hamid R Karimi, Francisco Palacios-Quiñonero, Josep M Rossell and Josep Rubió-Massegú (2013), doi:10.1177/0959651812464026
[12] Benjamin D. Winter and R. Andrew Swartz (2017), doi:10.1002/stc.2025
[13] Saeid Aghajanian, Fereidoun Amini and Bijan Moaveni (2017), doi:10.1680/jstbu.16.00159
[14] Francisco Palacios-Quiñonero, Josep Rubió-Massegú, Josep Rossell and José Rodellar (2018), doi:10.3390/designs2010006
[15] Liang Cao, Simon Laflamme, Jonathan Hong and Jacob Dodson (2018), doi:10.1016/j.engstruct.2018.03.083
[16] A. H. Ghasemi, Jesse B. Hoagg and T. M. Seigler (2016), doi:10.1115/1.4032344
[17] Fereidoun Amini, Maryam Hassanali and Majd Javanbakht (2017), doi:10.1007/s13296-017-6020-x
[18] Dominik Pisarski, Robert Konowrocki and ukasz Jankowski (2020), doi:10.1002/stc.2502
[19] Dominik Pisarski, Tomasz Szmidt and Robert Konowrocki (2020), doi:10.1002/stc.2624
[20] Xiaofang Kang, Peipei Zhang, Yiwei Zhang, Dawei Man, Qinghu Xu, Xianzeng Shi, Yu Zhang, Guanghui Xia and M. Syed Ali (2021), doi:10.1155/2021/9964019
[21] Gang Liu, Wei Jiang, Qingshan Yang, Qi Wang and S.S. Law (2021), doi:10.1016/j.istruc.2021.10.079
[22] Xiaofang Kang, Jian Wu, Yewei Zhang, Guoliang Liu, Suhui Zhang, Xueting Tao, Guanghui Xia, Dawei Man, Qinghu Xu and Bing Zhang (2021), doi:10.1155/2021/9115938
[23] Xiaofang Kang, Shuai Li, Guanghui Xia, Qinghu Xu, Dawei Man, Xianzeng Shi, Houxu Huang, Ying Xu and Marco Filippo Ferrotto (2022), doi:10.1155/2022/5597410
[24] Qinghu Xu, Xuezhi Zhen, Xiang Ruan, Yutao Liu, Xianzeng Shi, Dawei Man, Xiaofang Kang, Guanghui Xia and Debiao Meng (2022), doi:10.1155/2022/1143374
[25] Zhao Li, Jianwei Tu and Jiarui Zhang (2022), doi:10.1177/10775463221074478
[26] Qinghu Xu, Yu Zhang, Xuezhi Zhen, Dawei Man, Xiaofang Kang, Guanghui Xia, Xianzeng Shi and Alfrendo Satyanaga (2022), doi:10.1155/2022/7218213
[27] Qinghu Xu, Xiang Ruan, Xuezhi Zhen, Yuntong Dai, Xiaofang Kang and Jun Hu (2022), doi:10.1080/21642583.2022.2145518
[28] Dominik Pisarski and ukasz Jankowski (2024), doi:10.1016/j.jsv.2024.118339