Author: Peng Shi

 Total number of MIC articles   3
 Total number of DOI citations  36
 Total number of DOI excluding self-citations  30
 Average citations per article  12.00
 Average excluding self-citations  10.00
 Years 2012 - 2014 

MIC: Peng Shi

3. Fangwen Li, Peng Shi, Xingcheng Wang and Hamid Reza Karimi, “Robust H-Infinity Filtering for Networked Control Systems with Markovian Jumps and Packet Dropouts”, 2014-3-3
 
[1] Peilong Yu, Yu Kang and Xinxin Fu (2016), doi:10.1109/YAC.2016.7804932
[2] Chedia Latrech, Ahmed Chaibet, Moussa Boukhnifer and Sebastien Glaser (2018), doi:10.1109/ICIT.2018.8352165
[3] WanRu Wang, LianKun Sun and HongRu Gu (2020), doi:10.1155/2020/3436461
[4] Peilong Yu, Yu Kang and Qianqian Zhang (2018), doi:10.1109/ANZCC.2018.8606612
[5] Lu Guo and Duanjin Zhang (2018), doi:10.1109/IECON.2018.8592905
[6] Duanjin Zhang and Wanwan Ding (2019), doi:10.1109/IECON.2019.8927441
[7] Chengchao Li, Chunyu Wu, E. Abozinadah, Madini O. Alassafi and Ning Xu (2022), doi:10.1002/mma.8103
2. Bo Wang, Peng Shi, Hamid Reza Karimi and Xiucheng Dong, “Stochastic Stability Analysis for Markovian Jump Neutral Nonlinear Systems”, 2012-4-2
 
[1] Fangwen Li, Peng Shi, Xingcheng Wang and Hamid Reza Karimi (2014), doi:10.4173/mic.2014.3.3
[2] Yuan-Qing Wu, Hongye Su, Renquan Lu, Zheng-Guang Wu and Zhan Shu (2015), doi:10.1016/j.sysconle.2015.08.001
[3] Hamid Reza Karimi, Peng Shi and Bo Wang (2013), doi:10.1109/ASCC.2013.6606288
[4] Peng Shi, Hamid Reza Karimi and Bo Wang (2013), doi:10.1109/ASCC.2013.6606289
[5] Pengpeng Wang, Fei Long, Lu Guo and Yi Tan (2016), doi:10.1109/ChiCC.2016.7553863
1. Bo Wang, Peng Shi, Hamid Reza Karimi and Jun Wang, “H-Infinity robust controller design for the synchronization of master-slave chaotic systems with disturbance input”, 2012-1-3
 
[1] Bo Wang, Peng Shi, Hamid Reza Karimi, Yongduan Song and Jun Wang (2013), doi:10.1016/j.nonrwa.2012.10.011
[2] Michael Basin, Manuel Jimenez-Lizarraga, Pablo Rodriguez-Ramirez and Celeste Rodriguez-Carreon (2013), doi:10.1080/00207721.2013.823528
[3] Xiao-Zheng Jin, Guang-Hong Yang and Wei-Wei Che (2012), doi:10.1007/s12555-012-0604-1
[4] Tianbo Wang, Wuneng Zhou, Shouwei Zhao and Weiqin Yu (2014), doi:10.1016/j.isatra.2013.11.009
[5] Li-li Li, Ying Liu and Qi-guo Yao (2014), doi:10.1631/jzus.C1300266
[6] G. Obregón-Pulido, A. Torres-González, R. Cárdenas-Rodríguez and G. Solís-Perales (2014), doi:10.1155/2014/782629
[7] Xudong Yuan and Yuanwei Jing (2014), doi:10.1007/s00521-014-1666-1
[8] Michael Basin, Manuel Jimenez-Lizarraga, Pablo Rodriguez-Ramirez and Celeste Rodriguez-Carreon (2013), doi:10.1109/ACC.2013.6580612
[9] Matej Pcolka and Sergej Celikovsky (2013), doi:10.1109/ACC.2013.6580613
[10] S.A. Hosseini, M.-R. Akbarzadeh-T. and M.-B. Naghibi-Sistani (2013), doi:10.1109/FUZZ-IEEE.2013.6622565
[11] Cees J.H. Lambregts, Marcel F. Heertjes and Bartel J. van der Veek (2015), doi:10.1109/ACC.2015.7171980
[12] Mingxing Li and Yingmin Jia (2016), doi:10.1080/00207721.2015.1135357
[13] Liangliang Li and Jigui Jian (2014), doi:10.3390/e17010039
[14] Hongyue Du and Peng Shi (2016), doi:10.1007/s11071-016-2690-8
[15] Liang Dong, Jian-Hui Wang, Shu-Sheng Gu, Yuan-Bo Shi and Fang-Mei Zhao (2016), doi:10.1007/s12555-015-0275-9
[16] M. Syed ALI, J. YOGAMBIGAI and Jinde CAO (2017), doi:10.1016/S0252-9602(17)30008-5
[17] Neyir Ozcan, M. Syed Ali, J. Yogambigai, Quanxin Zhu and Sabri Arik (2018), doi:10.1016/j.jfranklin.2017.12.016
[18] M. Syed Ali, Quanxin Zhu, S. Pavithra and N. Gunasekaran (2018), doi:10.1080/00207721.2017.1422814
[19] M. Syed Ali and J. Yogambigai (2018), doi:10.1016/j.cam.2018.06.003
[20] M. Syed Ali, L. Palanisamy, J. Yogambigai and Linshan Wang (2018), doi:10.1016/j.cam.2018.10.047
[21] Vojtech Vesely, Adrian Ilka, Ladislav Korosi and Martin Ernek (2019), doi:10.4173/mic.2019.1.4
[22] J. Yogambigai, M. Syed Ali, Hamed Alsulami and Mohammed S. Alhodaly (2020), doi:10.1016/j.cnsns.2020.105215
[23] Naeimadeen Noghredani and Naser Pariz (2021), doi:10.1007/s42452-021-04244-w
[24] Fazhi Song, Yang Liu, Dong Shen, Li Li and Jiubin Tan (2022), doi:10.1109/TIE.2022.3142428