Author: Vegard E. Hovstein

 Total number of MIC articles   1
 Total number of DOI citations  112
 Total number of DOI excluding self-citations  112
 Average citations per article  112.00
 Average excluding self-citations  112.00
 Years 2008 - 2008 

MIC: Vegard E. Hovstein

1. Morten Breivik, Vegard E. Hovstein and Thor I. Fossen, “Straight-Line Target Tracking for Unmanned Surface Vehicles”, 2008-4-2
 
[1] Zhou-hua Peng, Dan Wang, Wei-yao Lan and Gang Sun (2012), doi:10.1007/s13344-012-0039-8
[2] Christian R. Sonnenburg and Craig A. Woolsey (2013), doi:10.1002/rob.21452
[3] Petr vec, Atul Thakur, Eric Raboin, Brual C. Shah and Satyandra K. Gupta (2013), doi:10.1007/s10514-013-9370-z
[4] Thor I. Fossen and Anastasios M. Lekkas (2015), doi:10.1002/acs.2550
[5] Shayok Mukhopadhyay, Chuanfeng Wang, Steven Bradshaw, Valerie Bazie, Sean Maxon, Lisa Hicks, Mark Patterson and Fumin Zhang (2012), doi:10.1109/IROS.2012.6385947
[6] Gabriele Bruzzone, Marco Bibuli, Massimo Caccia and Enrica Zereik (2013), doi:10.1109/OCEANS-Bergen.2013.6608012
[7] Enrica Zereik, Marco Bibuli, Massimo Caccia and Gabriele Bruzzone (2013), doi:10.1109/MED.2013.6608883
[8] Petr Svec, Brual C. Shah, Ivan R. Bertaska, Jose Alvarez, Armando J. Sinisterra, Karl von Ellenrieder, Manhar Dhanak and Satyandra K. Gupta (2013), doi:10.1109/IROS.2013.6696910
[9] Yulei Liao, Yongjie Pang and Lei Wan (2010), doi:10.1109/CAR.2010.5456879
[10] Anastasios M. Lekkas and Thor I. Fossen (2014), doi:10.1109/ECC.2014.6862594
[11] Thor I. Fossen, Kristin Y. Pettersen and Roberto Galeazzi (2015), doi:10.1109/TCST.2014.2338354
[12] Anastasios M. Lekkas and Thor I. Fossen (2014), doi:10.1109/TCST.2014.2306774
[13] Guoqing Xia, Ju Liu and Huiyong Wu (2013), doi:10.1109/ICNC.2013.6817972
[14] Guoqing Xia, Ju Liu and Ang Zhao (2015), doi:10.1109/CCDC.2015.7162034
[15] C Sonnenburg, A Gadre, D Horner, S Kragelund, A Marcus, D J Stilwell and C A Woolsey (2010), doi:10.1109/OCEANS.2010.5664297
[16] D.J.W. Belleter and K.Y. Pettersen (2015), doi:10.1109/ACC.2015.7171808
[17] Z.X. Liu, C. Yuan and Y.M. Zhang (2015), doi:10.1016/j.ifacol.2015.10.271
[18] Claudio Paliotta, Dennis J.W. Belleter and Kristin Y. Pettersen (2015), doi:10.1016/j.ifacol.2015.10.294
[19] Zhouhua Peng, Dan Wang, Wei Wang and Lu Liu (2016), doi:10.1016/j.neucom.2015.12.085
[20] G. Bruzzone, M. Bibuli, E. Zereik, A. Ranieri and M. Caccia (2016), doi:10.1002/acs.2667
[21] Liu Zhixiang, Zhang Youmin, Yuan Chi and Luo Jun (2015), doi:10.1109/ChiCC.2015.7260611
[22] Galen E. Mullins and Satyandra K. Gupta (2015), doi:10.1109/IROS.2015.7353682
[23] Pranay Agrawal and John M. Dolan (2015), doi:10.1109/IROS.2015.7353502
[24] Mingyu Fu, Lingling Yu, Mingyang Li, Yujie Xu and Yuanhui Wang (2015), doi:10.1109/ChiCC.2015.7259679
[25] Zhixiang Liu, Youmin Zhang and Chi Yuan (2015), doi:10.1109/ICCAS.2015.7364880
[26] Zhixiang Liu, Youmin Zhang, Xiang Yu and Chi Yuan (2016), doi:10.1016/j.arcontrol.2016.04.018
[27] M. Burger, A. Pavlov and K.Y. Pettersen (2010), doi:10.3182/20100906-3-IT-2019.00081
[28] Øivind K. Kjerstad and Morten Breivik (2010), doi:10.3182/20100915-3-DE-3008.00018
[29] Morten Breivik and Jon-Erik Loberg (2011), doi:10.3182/20110828-6-IT-1002.02969
[30] M. Burger and K.Y. Pettersen (2010), doi:10.3182/20100913-2-FR-4014.00022
[31] Xiao Yang, Yue Shen, Kaihong Wang, Qixin Sha, Bo He and Tianhong Yan (2016), doi:10.1109/OCEANSAP.2016.7485596
[32] Dennis J. W. Belleter and Kristin Y. Pettersen (2017), doi:10.1007/978-3-319-30357-4_8
[33] Joohyun Woo and Nakwan Kim (2016), doi:10.5574/KSOE.2016.30.3.208
[34] Yu-long Hua, Xiao-zhou Zheng, Bao-shan Chi and Wei Sun (2016), doi:10.21595/jme.2016.17743
[35] Tiago Oliveira, A. Pedro Aguiar and Pedro Encarnacao (2016), doi:10.1109/TRO.2016.2593044
[36] Pablo Garcia-Aunon, Matilde Santos Peñas and Jesus Manuel de la Cruz García (2016), doi:10.1016/j.jal.2016.11.025
[37] Przemyslaw Herman and Wojciech Kowalczyk (2016), doi:10.1109/SYSTOL.2016.7739736
[38] Przemyslaw Herman and Wojciech Kowalczyk (2016), doi:10.1109/SYSTOL.2016.7739741
[39] Luqi (2016), doi:10.1109/OCEANS.2016.7761504
[40] Murat Kumru, Kemal Leblebicioglu, Izzet Kagan Erunsal and Kenan Ahiska (2016), doi:10.1109/ICARCV.2016.7838568
[41] Yue-wen Fu, Yu-lei Liao, Bo Wang, Ye Li, Hai-long Shen and Xiao Liang (2016), doi:10.1109/CGNCC.2016.7829005
[42] M. Altosole and M. Martelli (2017), doi:10.1016/j.oceaneng.2017.03.053
[43] Yang Qu, Haixiang Xu, Wenzhao Yu, Hui Feng and Xin Han (2017), doi:10.1007/s11804-017-1410-1
[44] Miros aw Tomera (2017), doi:10.1515/amcs-2017-0005
[45] Bjørn-Olav Holtung Eriksen and Morten Breivik (2017), doi:10.1007/978-3-319-55372-6_19
[46] Martin Kurowski and Bernhard P Lampe (2014), doi:10.1177/1475090213504392
[47] A. Pedro Aguiar (2017), doi:10.1109/RoMoCo.2017.8003910
[48] Pablo Garcia-Aunon, Matilde Santos Peñas and Jesus Manuel de la Cruz García (2017), doi:10.1016/j.ifacol.2017.08.2010
[49] Yu Wang and Xiangtong Qi (2017), doi:10.1002/nav.21766
[50] (2018), doi:10.3390/app8020193
[51] Hanlin Niu, Yu Lu, Al Savvaris and Antonios Tsourdos (2018), doi:10.1016/j.oceaneng.2018.01.025
[52] Ye Li, Leifeng Wang, Yulei Liao, Quanquan Jiang and Kaiwen Pan (2018), doi:10.1016/j.apor.2018.08.015
[53] Dongdong Mu, Guofeng Wang, Yunsheng Fan, Bingbing Qiu and Xiaojie Sun (2018), doi:10.1016/j.neucom.2018.09.015
[54] Wei Zhang and Shuai-An Wang (2018), doi:10.1007/s40305-018-0218-2
[55] Bjørn-Olav H. Eriksen and Morten Breivik (2018), doi:10.1016/j.ifacol.2018.09.504
[56] S. Iovino, A. Savvaris and A. Tsourdos (2018), doi:10.1016/j.ifacol.2018.09.507
[57] Shengnan Gao, Zhouhua Peng, Dan Wang and Lu Liu (2018), doi:10.1155/2018/4154670
[58] Yuanhui Wang, Haiyan Tong and Mingyu Fu (2019), doi:10.1016/j.oceaneng.2018.12.036
[59] Nan Gu, Dan Wang, Zhouhua Peng and Lu Liu (2019), doi:10.1016/j.isatra.2018.12.051
[60] Zhe Sun, Da Hui, Ning Liu and Gui-Yong Zhang (2019), doi:10.1007/978-981-10-6963-5_35-1
[61] Lu Liu, Dan Wang, Zhouhua Peng, C. L. Philip Chen and Tieshan Li (2019), doi:10.1109/TNNLS.2018.2868978
[62] Avilash Sahoo, Santosha K. Dwivedy and P.S. Robi (2019), doi:10.1016/j.oceaneng.2019.04.011
[63] Quanquan Jiang, Ye Li, Yulei Liao, Yugang Miao, Wen Jiang and Haowei Wu (2019), doi:10.1016/j.apor.2019.06.008
[64] Nan Gu, Dan Wang, Zhouhua Peng and Lu Liu (2019), doi:10.1016/j.oceaneng.2019.04.077
[65] Shengnan Gao, Zhouhua Peng, Dan Wang and Lu Liu (2018), doi:10.1109/USYS.2018.8779209
[66] Shuanghua Zheng, Yang Yang, Yan Peng, Jianxiang Cui, Junjie Chen, Xingang Jiang and Yonghui Feng (2019), doi:10.1007/978-3-030-27535-8_27
[67] Yulei Liao, Tingpeng Du and Quanquan Jiang (2019), doi:10.1016/j.apor.2019.101945
[68] Haitong Xu, Thor I. Fossen and C. Guedes Soares (2019), doi:10.1016/j.ejcon.2019.09.007
[69] Nan Gu, Zhouhua Peng, Dan Wang, Yang Shi and Tianlin Wang (2019), doi:10.1109/TMECH.2019.2929216
[70] Haitong Xu, Hao Rong and C. Guedes Soares (2019), doi:10.1016/j.oceaneng.2019.106635
[71] Naifeng Wen, Rubo Zhang, Guanqun Liu and Junwei Wu (2019), doi:10.1017/S0373463319000791
[72] Konstantin I. Matveev (2020), doi:10.1142/S2301385020500107
[73] Ge Yi, Zhong Liu, Jian-Qiang Zhang and Jiao Dong (2020), doi:10.1109/ITNEC48623.2020.9085222
[74] Haojie Zhang, Yudong Zhang and Tiantian Yang (2020), doi:10.1108/IR-03-2020-0063
[75] Yulei Liao, Quanquan Jiang, Tingpeng Du and Wen Jiang (2020), doi:10.1109/JOE.2019.2896397
[76] Niankai Yang, Dongsik Chang, Matthew Johnson-Roberson and Jing Sun (2020), doi:10.23919/ACC45564.2020.9147322
[77] Zhai Wanlin, Yan Longhao, Wang He, Qiao Jiguo and Liang Hao (2019), doi:10.1109/IGARSS.2019.8900119
[78] Ismail Cagdas Yilmaz, Kenan Ahiska and Mehmet Kemal Leblebicioglu (2018), doi:10.1109/ICARCV.2018.8581211
[79] Weiwei Kong, Weiqiang Feng, Yi Zheng and Tianjiang Hu (2018), doi:10.1109/DDCLS.2018.8516078
[80] Guanqun Liu, Junwei Wu, Naifeng Wen and Rubo Zhang (2018), doi:10.1109/CAC.2018.8623296
[81] Bingbing Qiu, Guofeng Wang and Yunsheng Fan (2020), doi:10.3390/app10103538
[82] Mingyu Fu and Lulu Wang (2020), doi:10.3390/app10186447
[83] Yang Yang, Ping Pan, Xingang Jiang, Shuanghua Zheng, Yongjian Zhao, Yi Yang, Songyi Zhong and Yan Peng (2020), doi:10.3390/s20195662
[84] Zhouhua Peng, Nan Gu, Lu Liu, Dan Wang and Tieshan Li (2020), doi:10.1016/B978-0-12-820271-5.00017-1
[85] Haoliang Wang, Jizhou Jiang, Wentao Wu, Lu Liu, Dan Wang and Zhouhua Peng (2020), doi:10.1109/CACRE50138.2020.9230166
[86] Zhouhua Peng, Jun Wang, Dan Wang and Qing-Long Han (2021), doi:10.1109/TII.2020.3004343
[87] Xiao Liang, Xingru Qu, Ning Wang and Ye Li (2020), doi:10.1016/j.isatra.2020.11.025
[88] Yanli Chen, Guiqiang Bai, Yin Zhan, Xinyu Hu and Jun Liu (2021), doi:10.1109/ACCESS.2021.3062375
[89] Xianbo Xiang, Caoyang Yu, Qin Zhang and Guohua Xu (2016), doi:10.4031/MTSJ.50.1.4
[90] Przemyslaw Herman and Wojciech Adamski (2017), doi:10.1515/fcds-2017-0002
[91] Shengnan Gao, Zhouhua Peng, Lu Liu, Haoliang Wang and Dan Wang (2021), doi:10.1016/j.oceaneng.2020.108283
[92] Haitong Xu, Miguel A. Hinostroza and C. Guedes Soares (2021), doi:10.3390/jmse9060652
[93] Karl Dietrich von Ellenrieder (2021), doi:10.1007/978-3-030-75021-3_1
[94] Changwen Wu, Baokui Li, Qing Fei, Xiaosong Huang and Xuyang Fang (2021), doi:10.23919/CCC52363.2021.9549595
[95] Rasmus Ringback, Jieqiang Wei, Elias Strandell Erstorp, Jakob Kuttenkeuler, Tor Arne Johansen and Karl Henrik Johansson (2021), doi:10.1109/TCST.2020.3035476
[96] Naomi A. Ubina and Shyi-Chyi Cheng (2022), doi:10.3390/drones6010012
[97] Camilla Fruzzetti, Silvia Donnarumma and Michele Martelli (2022), doi:10.1007/s00773-021-00865-3
[98] Bingbing Qiu, Guofeng Wang, Yunsheng Fan, Dongdong Mu and Xiaojie Sun (2019), doi:10.1109/ACCESS.2018.2889721
[99] Qingze Yu, Bo Wang and Yumin Su (2021), doi:10.1109/ACCESS.2021.3072897
[100] Wenyu Chen, Bo Xin and Zhangqing Zhu (2019), doi:10.1109/ICNSC.2019.8743310
[101] Yang Qu and Lilong Cai (2022), doi:10.1016/j.oceaneng.2022.110603
[102] Zhouhua Peng, Yue Jiang, Lu Liu and Dan Wang (2022), doi:10.1016/j.oceaneng.2021.110507
[103] Wentao Wu, Zhouhua Peng, Dan Wang, Lu Liu and Nan Gu (2022), doi:10.1016/j.oceaneng.2022.110686
[104] Przemyslaw Herman (2022), doi:10.1007/978-3-030-94647-0_8
[105] Przemyslaw Herman (2022), doi:10.1007/978-3-030-94647-0_5
[106] Xiaoxuan Gong, Lu Liu, Zhouhua Peng, Dan Wang and Weidong Zhang (2022), doi:10.1016/j.conengprac.2022.105184
[107] Shengnan Gao, Lu Liu, Haoliang Wang and Anqing Wang (2022), doi:10.1016/j.isatra.2022.04.050
[108] Zhe Sun, Da Hui, Ning Liu and Gui-Yong Zhang (2022), doi:10.1007/978-981-10-6946-8_35
[109] Yue Jiang, Zhouhua Peng, Dan Wang, Yong Yin and Qing-Long Han (2022), doi:10.1109/TFUZZ.2021.3087920
[110] Qingze Yu and Yumin Su (2022), doi:10.3390/jmse10070969
[111] Wenjun Zhang, Fuqiang Wang and Lirong Zhai (2022), doi:10.1109/DDCLS55054.2022.9858577
[112] Yong Xiong, Haibin Zhu, Lin Pan and Jiying Wang (2022), doi:10.3390/jmse10091252