Author: Rudolf E. Kalman

 Total number of MIC articles   1
 Total number of DOI citations  48
 Total number of DOI excluding self-citations  46
 Average citations per article  48.00
 Average excluding self-citations  46.00
 Years 1994 - 1994 

MIC: Rudolf E. Kalman

1. Rudolf E. Kalman, “Randomness reexamined”, 1994-3-3
 
[1] D. C. Brody, L. P. Hughston and X. Yang (2012), doi:10.1098/rspa.2012.0433
[2] Mukul Agarwal (1996), doi:10.1016/0959-1524(96)00004-2
[3] S. Pincus and R. E. Kalman (1997), doi:10.1073/pnas.94.8.3513
[4] P.M. Mäkilä, J.R. Partington and T.K. Gustafsson (1995), doi:10.1016/0005-1098(95)00106-3
[5] Michael G. Safonov (2012), doi:10.1016/j.arcontrol.2012.09.001
[6] Ye-Hwa Chen (2011), doi:10.1115/1.4004579
[7] Kuibang Zhang, Jiang Han, Lian Xia, Qingyan Yang and Shengchao Zhen (2015), doi:10.1007/s40815-015-0026-3
[8] Shengchao Zhen, Kang Huang, Hao Sun, Han Zhao and Ye-Hwa Chen (2015), doi:10.1002/asjc.1150
[9] S.R. Addison, J.E. Gray, K. Ochterbeck and K.M. Reynolds (2005), doi:10.1109/SSST.2005.1460914
[10] Jin Huang, Ye-Hwa Chen and Aiguo Cheng (2012), doi:10.1109/TFUZZ.2012.2190988
[11] Jin Huang, Jiaguang Sun, Xibin Zhao and Ming Gu (2014), doi:10.1109/CICA.2014.7013232
[12] Shengchao Zhen, Han Zhao, Kang Huang, Bin Deng and Ye-Hwa Chen (2015), doi:10.1109/TFUZZ.2015.2396077
[13] Michael G. Safonov (2012), doi:10.3182/20120620-3-DK-2025.00179
[14] Michael G. Safonov (2016), doi:10.1002/rnc.3562
[15] Grey S. Nearing, Yudong Tian, Hoshin V. Gupta, Martyn P. Clark, Kenneth W. Harrison and Steven V. Weijs (2016), doi:10.1080/02626667.2016.1183009
[16] Jiang Han, Ye-Hwa Chen, Xiaomin Zhao and Fangfang Dong (2017), doi:10.1080/00207179.2017.1299945
[17] Y-H Chen (2010), doi:10.1243/09596518JSCE994
[18] Hui Yin, Dejie Yu and Baizhan Xia (2018), doi:10.1016/j.cma.2018.01.019
[19] Hao Wu, Ze Biao Shan and Yao Wu Shi (2013), doi:10.4028/www.scientific.net/AMM.404.657
[20] Charles Tapiero (2006), doi:10.1007/978-1-84628-288-1_47
[21] Yutaka Yamamoto (2019), doi:10.1016/j.arcontrol.2019.03.003
[22] Cornelis A. Los (1997), doi:10.2139/ssrn.41026
[23] Cornelis A. Los (1999), doi:10.2139/ssrn.143950
[24] Cornelis A. Los (2002), doi:10.2139/ssrn.298740
[25] Charles S. Tapiero (2013), doi:10.1007/978-1-4614-6234-7_5
[26] I. Elishakoff (1999), doi:10.1007/978-3-7091-2501-4_5
[27] Cornelis A. Los (2004), doi:10.2139/ssrn.614544
[28] Xiaomin Zhao, Ye-Hwa Chen, Fangfang Dong and Han Zhao (2019), doi:10.1109/TFUZZ.2018.2876659
[29] Hui Yin, Ye-Hwa Chen, Dejie Yu and Hui Lu (2019), doi:10.1109/TFUZZ.2018.2886160
[30] Hui Yin, Ye-Hwa Chen and Dejie Yu (2019), doi:10.1016/j.fss.2019.09.011
[31] Siyang Yang, Jiang Han, Lian Xia and Ye-Hwa Chen (2020), doi:10.1016/j.ymssp.2020.106706
[32] Hui Yin, Ye-Hwa Chen and Dejie Yu (2020), doi:10.1109/TCYB.2018.2883729
[33] Duo Fu, Subhash Rakheja, Wen-Bin Shangguan and Hui Yin (2021), doi:10.1177/10775463211003420
[34] Rongrong Yu, Ye-Hwa Chen, Baokun Han and Han Zhao (2021), doi:10.1109/TFUZZ.2020.2965913
[35] Jiang Han, Siyang Yang, Lian Xia and Ye-Hwa Chen (2021), doi:10.1109/TFUZZ.2020.2999739
[36] Isaac Elishakoff (2021), doi:10.1007/s00158-021-02997-x
[37] Xiaolong Chen, Han Zhao, Shengchao Zhen and Hao Sun (2021), doi:10.1109/TFUZZ.2020.3007452
[38] Douglas A. Allan and James B. Rawlings (2021), doi:10.1137/20M1329135
[39] Xiaomin Zhao, Ye-Hwa Chen, Fangfang Dong and Bingzhan Zhang (2021), doi:10.1007/s40815-021-01196-6
[40] Hui Yin, Jin Huang and Ye-Hwa Chen (2021), doi:10.1109/TFUZZ.2020.3028940
[41] Chenming Li, Han Zhao, Kang Huang and Ye-Hwa Chen (2021), doi:10.1186/s10033-021-00642-8
[42] Xiaolong Chen, Jun Ma, Zilong Cheng, Xiaoxue Zhang, Wenxin Wang, Han Zhao, Abdullah Al Mamun and Tong Heng Lee (2021), doi:10.1109/SMC52423.2021.9658694
[43] Steve Pincus and Rudolf E. Kalman (2004), doi:10.1073/pnas.0405168101
[44] Xiaolong Chen, Han Zhao, Hao Sun, Shengchao Zhen and Abdullah Al Mamun (2022), doi:10.1109/TCYB.2020.3016003
[45] Yunjun Zheng, Han Zhao, Chunsheng He and Qilin Wu (2022), doi:10.1007/s40815-022-01333-9
[46] Levent Ali Menguturk (2022), doi:10.1007/s10959-022-01201-0
[47] Xiaolong Chen, Jun Ma, Hao Sun, Shengchao Zhen, Han Zhao, Abdullah Al Mamun and Tong Heng Lee (2022), doi:10.1109/TFUZZ.2022.3143003
[48] Han Zhao, Fei Lin, Kang Huang and Chenming Li (2022), doi:10.1139/tcsme-2022-0058