Author: Sindre Fossen

 Total number of MIC articles   1
 Total number of DOI citations  9
 Total number of DOI excluding self-citations  6
 Average citations per article  9.00
 Average excluding self-citations  6.00
 Years 2018 - 2018 

MIC: Sindre Fossen

1. Sindre Fossen and Thor I. Fossen, “eXogenous Kalman Filter (XKF) for Visualization and Motion Prediction of Ships using Live Automatic Identification System (AIS) Data”, 2018-4-1
 
[1] Haitong Xu, Thor I. Fossen and C. Guedes Soares (2019), doi:10.1016/j.ejcon.2019.09.007
[2] Sindre Fossen, Robin T. Bye and Ottar L. Osen (2018), doi:10.1109/EECS.2018.00048
[3] Sindre Fossen and Thor I. Fossen (2021), doi:10.3390/s21237910
[4] Chin-Lin Pen, Wen-Jer Chang and Yann-Horng Lin (2021), doi:10.3390/pr10010033
[5] Tian Liu and Jianwen Ma (2022), doi:10.1109/ACCESS.2022.3172308
[6] Qizhe Lin, Xiaoqi Li, Bicheng Tu, Junwei Cao, Ming Zhang and Jiawei Xiang (2023), doi:10.3390/s23010467
[7] Chin-Lin Pen, Wen-Jer Chang and Yann-Horng Lin (2023), doi:10.3390/jmse11061181
[8] Chuiyi Deng, Shuangxin Wang, Jingyi Liu, Hongrui Li, Boce Chu and Jin zhu (2023), doi:10.1016/j.oceaneng.2023.115452
[9] Shuai Guo, Meng Sun, Huanqun Xue, Xiaodong Mao, Shuang Wang and Chao Liu (2023), doi:10.3389/fmars.2023.1199238