Author: Adam L. Kleppe

 Total number of MIC articles   1
 Total number of DOI citations  21
 Total number of DOI excluding self-citations  21
 Average citations per article  21.00
 Average excluding self-citations  21.00
 Years 2016 - 2016 

MIC: Adam L. Kleppe

1. Adam L. Kleppe and Olav Egeland, “Inverse Kinematics for Industrial Robots using Conformal Geometric Algebra”, 2016-1-6
 
[1] Ying Zhang, Xin Liu, Shimin Wei, Yaobing Wang, Xiaodong Zhang, Pei Zhang and Changchun Liang (2018), doi:10.1155/2018/6245341
[2] Ying Zhang, Xianwen Kong, Shimin Wei, Duanling Li and Qizheng Liao (2018), doi:10.1016/j.mechmachtheory.2018.02.008
[3] Li-Ming Li, Zhi-Ping Shi, Yong Guan, Qian-Ying Zhang and Yong-Dong Li (2018), doi:10.1007/s10817-018-9498-9
[4] Xiguang Huang, Chaoyang Ma and Haijun Su (2019), doi:10.1016/j.mechmachtheory.2019.01.035
[5] Mauricio Adolfo Ramírez-Moreno and David Gutiérrez (2019), doi:10.1155/2019/9374802
[6] Xiaoqi Wang, Jianfu Cao, Lerui Chen and Heyu Hu (2020), doi:10.1155/2020/8174924
[7] Radek Tichý (2020), doi:10.1007/978-3-030-43890-6_12
[8] Jianyu Wang, Zhenzhou Shao, He Kang, Hongfa Zhao, Guoli Song and Yong Guan (2018), doi:10.1109/ROBIO.2018.8665317
[9] Hugo Hadfield, Lai Wei and Joan Lasenby (2020), doi:10.1007/978-3-030-61864-3_38
[10] Xiaoqi Wang, Xing Liu, Lerui Chen and Heyu Hu (2020), doi:10.1016/j.measurement.2020.108821
[11] Ganmin Zhu, Shimin Wei, Ying Zhang and Qizheng Liao (2021), doi:10.3390/math9040442
[12] Ganmin Zhu, Shimin Wei, Ying Zhang and Qizheng Liao (2021), doi:10.1115/1.4050930
[13] Ganmin Zhu, Shimin Wei, Ying Zhang and Qizheng Liao (2022), doi:10.1016/j.mechmachtheory.2021.104595
[14] M.A. Ramirez-Moreno and D. Gutierrez (2018), doi:10.1109/CONIELECOMP.2018.8327169
[15] Carlos Garriz and Rosario Domingo (2019), doi:10.1109/ACCESS.2019.2899370
[16] Isiah Zaplana, Hugo Hadfield and Joan Lasenby (2022), doi:10.1016/j.mechmachtheory.2022.104835
[17] Bo Hu, Yan Huo, Junlin Gao and Da Zhang (2022), doi:10.1016/j.mechmachtheory.2022.105011
[18] Carlos Garriz and Rosario Domingo (2022), doi:10.3390/s22197538
[19] Marek Stodola and Stanislav Frolik (2022), doi:10.1002/mma.8910
[20] Ying Zhang, Yingqi Shao, Shimin Wei and Qizheng Liao (2023), doi:10.1007/978-981-19-9398-5_90
[21] Ganmin Zhu, Shimin Wei, Duanling Li, Yingli Wang and Qizheng Liao (2024), doi:10.1115/1.4063501