Author: Adam L. Kleppe

 Total number of MIC articles   1
 Total number of DOI citations  10
 Total number of DOI excluding self-citations  10
 Average citations per article  10.00
 Average excluding self-citations  10.00
 Years 2016 - 2016 

MIC: Adam L. Kleppe

1. Adam L. Kleppe and Olav Egeland, “Inverse Kinematics for Industrial Robots using Conformal Geometric Algebra”, 2016-1-6
 
[1] Ying Zhang, Xin Liu, Shimin Wei, Yaobing Wang, Xiaodong Zhang, Pei Zhang and Changchun Liang (2018), doi:10.1155/2018/6245341
[2] Ying Zhang, Xianwen Kong, Shimin Wei, Duanling Li and Qizheng Liao (2018), doi:10.1016/j.mechmachtheory.2018.02.008
[3] Li-Ming Li, Zhi-Ping Shi, Yong Guan, Qian-Ying Zhang and Yong-Dong Li (2018), doi:10.1007/s10817-018-9498-9
[4] Xiguang Huang, Chaoyang Ma and Haijun Su (2019), doi:10.1016/j.mechmachtheory.2019.01.035
[5] Mauricio Adolfo Ramírez-Moreno and David Gutiérrez (2019), doi:10.1155/2019/9374802
[6] Xiaoqi Wang, Jianfu Cao, Lerui Chen and Heyu Hu (2020), doi:10.1155/2020/8174924
[7] Radek Tichý (2020), doi:10.1007/978-3-030-43890-6_12
[8] Jianyu Wang, Zhenzhou Shao, He Kang, Hongfa Zhao, Guoli Song and Yong Guan (2018), doi:10.1109/ROBIO.2018.8665317
[9] Hugo Hadfield, Lai Wei and Joan Lasenby (2020), doi:10.1007/978-3-030-61864-3_38
[10] Xiaoqi Wang, Xing Liu, Lerui Chen and Heyu Hu (2020), doi:10.1016/j.measurement.2020.108821