**Page description appears here**

Author: Hamid Reza Karimi

 Total number of MIC articles   9
 Total number of DOI citations  140
 Total number of DOI excluding self-citations  109
 Average citations per article  15.56
 Average excluding self-citations  12.11
 Years 2009 - 2017 

MIC: Hamid Reza Karimi

9. Andreas Klausen, Roy Werner Folgerø, Kjell G. Robbersmyr and Hamid Reza Karimi, “Accelerated Bearing Life-time Test Rig Development for Low Speed Data Acquisition”, 2017-3-4
 
 
8. Francisco Palacios-Quiñonero, Josep Rubio-Massegu, Josep M. Rossell and Hamid Reza Karimi, “Recent Advances in Static Output-Feedback Controller Design with Applications to Vibration Control of Large Structures”, 2014-3-4
 
  [1] Vasiliy Ye. Belozyorov (2016), doi:10.1016/j.laa.2016.04.001
  [2] Renan L. Pereira, Karl H. Kienitz and Fernando H. D. Guaracy (2017), doi:10.1109/MED.2017.7984186
  [3] J. Leventides, I. Meintanis and N. Karcanias (2017), doi:10.1016/j.ifacol.2017.08.2378
  [4] Janghoon Yang (2017), doi:10.1145/3175516.3175535
  [5] F. Palacios-Quiñonero, J. Rubió-Massegú, J.M. Rossell and H.R. Karimi (2018), doi:10.1016/j.engstruct.2018.05.075
 
7. Fangwen Li, Peng Shi, Xingcheng Wang and Hamid Reza Karimi, “Robust H-Infinity Filtering for Networked Control Systems with Markovian Jumps and Packet Dropouts”, 2014-3-3
 
  [1] Peilong Yu, Yu Kang and Xinxin Fu (2016), doi:10.1109/YAC.2016.7804932
  [2] Chedia Latrech, Ahmed Chaibet, Moussa Boukhnifer and Sebastien Glaser (2018), doi:10.1109/ICIT.2018.8352165
 
6. Bo Wang, Peng Shi, Hamid Reza Karimi and Xiucheng Dong, “Stochastic Stability Analysis for Markovian Jump Neutral Nonlinear Systems”, 2012-4-2
 
  [1] Fangwen Li, Peng Shi, Xingcheng Wang and Hamid Reza Karimi (2014), doi:10.4173/mic.2014.3.3
  [2] Yuan-Qing Wu, Hongye Su, Renquan Lu, Zheng-Guang Wu and Zhan Shu (2015), doi:10.1016/j.sysconle.2015.08.001
  [3] Hamid Reza Karimi, Peng Shi and Bo Wang (2013), doi:10.1109/ASCC.2013.6606288
  [4] Peng Shi, Hamid Reza Karimi and Bo Wang (2013), doi:10.1109/ASCC.2013.6606289
  [5] Pengpeng Wang, Fei Long, Lu Guo and Yi Tan (2016), doi:10.1109/ChiCC.2016.7553863
 
5. Francisco Palacios-Quiñonero, Josep Rubio-Massegu, Josep M. Rossell and Hamid Reza Karimi, “Optimal passive-damping design using a decentralized velocity-feedback H-Infinity approach”, 2012-3-1
 
  [1] F. Palacios-Quiñonero, J. Rubió-Massegú, J.M. Rossell and H.R. Karimi (2014), doi:10.1016/j.jfranklin.2013.08.011
  [2] F. Palacios-Quiñonero, J. Rubió-Massegú, J.M. Rossell and H.R. Karimi (2013), doi:10.1016/j.mechatronics.2013.08.001
  [3] Josep Rubió-Massegú, Francisco Palacios-Quiñonero, Josep M. Rossell and Hamid Reza Karimi (2013), doi:10.1155/2013/907056
  [4] Francisco Palacios-Quiñonero, Josep Rubió-Massegú, Josep M. Rossell and Hamid Reza Karimi (2014), doi:10.1155/2014/510236
  [5] Falu Weng, Yuanchun Ding, Ji Ge, Liming Liang and Guoliang Yang (2014), doi:10.1260/0263-0923.33.3.245
  [6] Francisco Palacios-Quiñonero, Josep Rubio-Massegu, Josep M. Rossell and Hamid Reza Karimi (2014), doi:10.4173/mic.2014.3.4
  [7] Nien-Tsu Hu, Ter-Feng Wu, Sendren Sheng-Dong Xu and Pu-Sheng Tsai (2015), doi:10.1155/2015/150921
  [8] Xiuting Sun and Xingjian Jing (2015), doi:10.1016/j.ymssp.2015.05.026
  [9] Josep Rubió-Massegú, Josep M. Rossell, Francisco Palacios-Quiñonero and Hamid Reza Karimi (2014), doi:10.1049/iet-cta.2013.1129
  [10] Francisco Palacios-Quinonero, Josep Rubio-Massegu, Josep M. Rossell and Hamid Reza Karimi (2014), doi:10.1109/ICMC.2014.7231988
  [11] Francisco Palacios-Quiñonero, Josep Rubió-Massegú, Josep M Rossell and Hamid Reza Karimi (2016), doi:10.1088/1742-6596/744/1/012163
  [12] Francisco Palacios-Quiñonero, Josep Rubió-Massegú, Josep Rossell and Hamid Karimi (2017), doi:10.3390/app7040323
  [13] William Humberto Cuellar Sanchez, Tássio Melo Linhares, André Benine Neto, Eugênio Libório Feitosa Fortaleza and Ming Dao (2017), doi:10.1371/journal.pone.0183140
  [14] F. Palacios-Quiñonero, J. Rubió-Massegú, J.M. Rossell and H.R. Karimi (2017), doi:10.1016/j.proeng.2017.09.433
  [15] Francisco Palacios-Quiñonero, Josep Rubió-Massegú, Josep Rossell and José Rodellar (2018), doi:10.3390/designs2010006
  [16] ByungJin Park, YongJae Lee, MinJae Park and Young K. Ju (2018), doi:10.1016/j.engstruct.2018.04.074
  [17] F. Palacios-Quiñonero, J. Rubió-Massegú, J.M. Rossell and H.R. Karimi (2018), doi:10.1016/j.engstruct.2018.05.075
  [18] Xuan Bao Nguyen, Toshihiko Komatsuzaki, Yoshio Iwata and Haruhiko Asanuma (2018), doi:10.1016/j.jsv.2018.07.047
 
4. Bo Wang, Peng Shi, Hamid Reza Karimi and Jun Wang, “H-Infinity robust controller design for the synchronization of master-slave chaotic systems with disturbance input”, 2012-1-3
 
  [1] Bo Wang, Peng Shi, Hamid Reza Karimi, Yongduan Song and Jun Wang (2013), doi:10.1016/j.nonrwa.2012.10.011
  [2] Michael Basin, Manuel Jimenez-Lizarraga, Pablo Rodriguez-Ramirez and Celeste Rodriguez-Carreon (2013), doi:10.1080/00207721.2013.823528
  [3] Xiao-Zheng Jin, Guang-Hong Yang and Wei-Wei Che (2012), doi:10.1007/s12555-012-0604-1
  [4] Tianbo Wang, Wuneng Zhou, Shouwei Zhao and Weiqin Yu (2014), doi:10.1016/j.isatra.2013.11.009
  [5] Li-li Li, Ying Liu and Qi-guo Yao (2014), doi:10.1631/jzus.C1300266
  [6] G. Obregón-Pulido, A. Torres-González, R. Cárdenas-Rodríguez and G. Solís-Perales (2014), doi:10.1155/2014/782629
  [7] Xudong Yuan and Yuanwei Jing (2014), doi:10.1007/s00521-014-1666-1
  [8] Michael Basin, Manuel Jimenez-Lizarraga, Pablo Rodriguez-Ramirez and Celeste Rodriguez-Carreon (2013), doi:10.1109/ACC.2013.6580612
  [9] Matej Pcolka and Sergej Celikovsky (2013), doi:10.1109/ACC.2013.6580613
  [10] S.A. Hosseini, M.-R. Akbarzadeh-T. and M.-B. Naghibi-Sistani (2013), doi:10.1109/FUZZ-IEEE.2013.6622565
  [11] Cees J.H. Lambregts, Marcel F. Heertjes and Bartel J. van der Veek (2015), doi:10.1109/ACC.2015.7171980
  [12] Mingxing Li and Yingmin Jia (2016), doi:10.1080/00207721.2015.1135357
  [13] Liangliang Li and Jigui Jian (2014), doi:10.3390/e17010039
  [14] Hongyue Du and Peng Shi (2016), doi:10.1007/s11071-016-2690-8
  [15] Liang Dong, Jian-Hui Wang, Shu-Sheng Gu, Yuan-Bo Shi and Fang-Mei Zhao (2016), doi:10.1007/s12555-015-0275-9
  [16] M. Syed ALI, J. YOGAMBIGAI and Jinde CAO (2017), doi:10.1016/S0252-9602(17)30008-5
  [17] Neyir Ozcan, M. Syed Ali, J. Yogambigai, Quanxin Zhu and Sabri Arik (2018), doi:10.1016/j.jfranklin.2017.12.016
  [18] M. Syed Ali, Quanxin Zhu, S. Pavithra and N. Gunasekaran (2018), doi:10.1080/00207721.2017.1422814
  [19] M. Syed Ali and J. Yogambigai (2018), doi:10.1016/j.cam.2018.06.003
  [20] M. Syed Ali, L. Palanisamy, J. Yogambigai and Linshan Wang (2018), doi:10.1016/j.cam.2018.10.047
 
3. Francisco Palacios-Quiñonero, Josep M. Rossell and Hamid Reza Karimi, “Semi-decentralized Strategies in Structural Vibration Control”, 2011-2-2
 
  [1] F. Palacios-Quiñonero, J. Rubió-Massegú, J.M. Rossell and H.R. Karimi (2012), doi:10.1016/j.jfranklin.2012.09.005
  [2] F. Palacios-Quiñonero, J. Rubio-Massegu, J.M. Rossell and H.R. Karimi (2012), doi:10.4173/mic.2012.3.1
  [3] F. Palacios-Quiñonero, J. Rubió-Massegú, J.M. Rossell and H.R. Karimi (2014), doi:10.1016/j.jfranklin.2013.08.011
  [4] Chen Ma and Xue-Bo Chen (2013), doi:10.1155/2013/190785
  [5] Francisco Palacios-Quiñonero, Josep Rubió-Massegú, Josep M. Rossell and Hamid Reza Karimi (2014), doi:10.1155/2014/510236
  [6] Francisco Palacios-Quiñonero, Josep M. Rossell, Josep Rubió-Massegú and Hamid R. Karimi (2012), doi:10.1155/2012/942910
  [7] Francisco Palacios-Quiñonero, Josep Rubió-Massegú, Josep M. Rossell and Hamid Reza Karimi (2012), doi:10.1155/2012/636878
  [8] Francisco Palacios-Quiñonero, Josep Rubio-Massegu, Josep M. Rossell and Hamid Reza Karimi (2014), doi:10.4173/mic.2014.3.4
  [9] Xue-Bo Chen and Chen Ma (2013), doi:10.1109/ASCC.2013.6605992
  [10] Benjamin D. Winter and R. Andrew Swartz (2016), doi:10.1109/ACC.2016.7526667
  [11] Hamid R Karimi, Francisco Palacios-Quiñonero, Josep M Rossell and Josep Rubió-Massegú (2013), doi:10.1177/0959651812464026
  [12] Benjamin D. Winter and R. Andrew Swartz (2017), doi:10.1002/stc.2025
  [13] Saeid Aghajanian, Fereidoun Amini and Bijan Moaveni (2017), doi:10.1680/jstbu.16.00159
  [14] Francisco Palacios-Quiñonero, Josep Rubió-Massegú, Josep Rossell and José Rodellar (2018), doi:10.3390/designs2010006
  [15] Liang Cao, Simon Laflamme, Jonathan Hong and Jacob Dodson (2018), doi:10.1016/j.engstruct.2018.03.083
  [16] A. H. Ghasemi, Jesse B. Hoagg and T. M. Seigler (2016), doi:10.1115/1.4032344
 
2. Michael Basin, Juan J. Maldonado and Hamid Reza Karimi, “Mean-Square Filtering for Polynomial System States Confused with Poisson Noises over Polynomial Observations”, 2011-2-1
 
  [1] Michael Basin and Pablo Rodriguez-Ramirez (2013), doi:10.1080/00207721.2013.827265
  [2] Zhankui Zeng, Shijie Zhang, Yanjun Xing and Xibin Cao (2014), doi:10.1155/2014/159149
  [3] Michael Basin and Pablo Rodriguez-Ramirez (2013), doi:10.1109/ASCC.2013.6606188
  [4] Garry A. Einicke (2014), doi:10.1109/SSP.2014.6884572
  [5] Jun Hu, Zidong Wang, Dongyan Chen and Fuad E. Alsaadi (2016), doi:10.1016/j.inffus.2016.01.001
  [6] M. V. Basin (2016), doi:10.1134/S000511791602003X
  [7] Juan Jose Maldonado, Michael V. Basin and Miguel Hernandez-Gonzalez (2016), doi:10.1049/iet-cta.2015.1000
  [8] Qinyuan Liu, Zidong Wang, Xiao He, Gheorghita Ghinea and Fuad E. Alsaadi (2017), doi:10.1109/TSP.2016.2634541
  [9] Jiahui Li, Hongli Dong, Fei Han, Nan Hou and Xuerong Li (2017), doi:10.1080/21642583.2017.1355760
  [10] Jun Hu, Zidong Wang and Huijun Gao (2018), doi:10.1016/j.automatica.2018.07.027
  [11] Qinyuan Liu, Zidong Wang and Xiao He (2019), doi:10.1007/978-3-030-00157-5_8
  [12] Qinyuan Liu, Zidong Wang and Xiao He (2019), doi:10.1007/978-3-030-00157-5_7
 
1. Hamid Reza Karimi, “Robust H-Infinity Filter Design for Uncertain Linear Systems Over Network with Network-Induced Delays and Output Quantization”, 2009-1-3
 
  [1] (2013), doi:10.1002/9781118650981.refs
  [2] Wei-Wei Che and Guang-Hong Yang (2013), doi:10.1080/00207721.2011.600473
  [3] Jia You, Huijun Gao and Michael V. Basin (2013), doi:10.1016/j.sigpro.2013.01.021
  [4] Di Wu, Xi-Ming Sun, Yun-Bo Zhao and Wei Wang (2013), doi:10.1007/s00034-012-9528-5
  [5] Angel Cuenca, Pedro García, Pedro Albertos and Julián Salt (2011), doi:10.1007/s12555-011-0621-5
  [6] Jinliang Liu and Dong Yue (2013), doi:10.1016/j.ins.2013.03.042
  [7] Dong Wang, Jianliang Wang and Wei Wang (2013), doi:10.1016/j.ins.2012.09.045
  [8] Renquan Lu, Hui Li and Yaping Zhu (2012), doi:10.1007/s00034-011-9333-6
  [9] Derui Ding, Zidong Wang, Hongli Dong and Huisheng Shu (2012), doi:10.1016/j.automatica.2012.05.070
  [10] Saeed Havedanloo and Hamid Reza Karimi (2013), doi:10.1155/2013/783543
  [11] Hongli Dong, Zidong Wang, Xuemin Chen and Huijun Gao (2012), doi:10.1155/2012/416358
  [12] Qiugang Lu, Lixian Zhang, Michael Basin and Hui Tian (2012), doi:10.1016/j.jfranklin.2012.05.012
  [13] Yang Liu, Xiao He, Zidong Wang and Donghua Zhou (2014), doi:10.1016/j.automatica.2014.03.002
  [14] Dongyan Chen and Long Xu (2014), doi:10.1155/2014/716716
  [15] Sunjie Zhang, Zidong Wang, Derui Ding and Huisheng Shu (2014), doi:10.1016/j.jfranklin.2014.04.011
  [16] Pengfei Guo, Jie Zhang, Hamid Reza Karimi, Yurong Liu, Ming Lyu and Yuming Bo (2014), doi:10.1155/2014/303840
  [17] Pengfei Guo, Jie Zhang, Hamid Reza Karimi, Yurong Liu, Yunji Wang and Yuming Bo (2014), doi:10.1155/2014/879085
  [18] Junyi Li and Qijuan Chen (2014), doi:10.1155/2014/412578
  [19] Derui Ding, Zidong Wang, Bo Shen and Hongli Dong (2014), doi:10.1002/rnc.3201
  [20] Lutao Liu, Zhilin Liu and Jun Zhang (2014), doi:10.1155/2014/673256
  [21] Deyin Yao, Hamid Reza Karimi, Yiyong Sun and Qing Lu (2014), doi:10.1155/2014/478567
  [22] Xiaowei Wang, Xiangxiang Wei, Jie Gao, Yaxiao Hou and Yanfang Wei (2014), doi:10.1155/2014/726205
  [23] Chang-Jian Ru and Rui-Xuan Wei (2014), doi:10.1155/2014/983624
  [24] Fangwen Li, Peng Shi, Xingcheng Wang and Hamid Reza Karimi (2014), doi:10.4173/mic.2014.3.3
  [25] Fangwen Li, Peng Shi, Xingcheng Wang and Ramesh Agarwal (2014), doi:10.1016/j.sigpro.2014.12.014
  [26] O.M. Kwon, M.J. Park, S.M. Lee and E.J. Cha (2014), doi:10.1139/cjp-2014-0264
  [27] Yang Liu, Zidong Wang, Xiao He and D.H. Zhou (2015), doi:10.1016/j.automatica.2015.02.022
  [28] Huisheng Shu, Hua Yang, Zidong Wang, Fuad E. Alsaadi and Tasawar Hayat (2015), doi:10.1016/j.jfranklin.2015.07.017
  [29] Yang Shi, Jie Ding, Jinxing Lin and Zhifeng Gao (2015), doi:10.1049/iet-cta.2014.0971
  [30] Zhiguang Feng, Chengwei Wu and Hongyi Li (2015), doi:10.1049/iet-cta.2014.0410
  [31] Huijun Gao and Xianwei Li (2011), doi:10.1109/TAC.2011.2159909
  [32] Xiaoguang Dong, Jianbin Qiu, You Ma and Huijun Gao (2012), doi:10.1109/TCSII.2012.2218491
  [33] Zidong Wang, Hongli Dong, Bo Shen and Huijun Gao (2013), doi:10.1109/TAC.2013.2241492
  [34] Baochun Zhuang, Guangtao Shi and Zhou Gu (2014), doi:10.1109/CCDC.2014.6852493
  [35] Derui Ding, Zidong Wang, Bo Shen and Sunjie Zhang (2014), doi:10.1109/ChiCC.2014.6895829
  [36] Derui Ding, Zidong Wang and Hongli Dong (2014), doi:10.1109/ChiCC.2014.6895866
  [37] Hamid Reza Karimi, Ningsu Luo and Mauricio Zapateiro (2010), doi:10.1109/SYSTOL.2010.5675988
  [38] Yang Tang, Cheng Peng, Shen Yin, Jianbin Qiu, Huijun Gao and Okyay Kaynak (2014), doi:10.1109/TASE.2013.2283304
  [39] Xiaowei Wang, Yanfang Wei, Zhihui Zeng, Yaxiao Hou, Jie Gao and Xiangxiang Wei (2015), doi:10.1155/2015/678120
  [40] Pei-Pei Wang and Wei-Wei Che (2016), doi:10.1016/j.neucom.2016.01.058
  [41] Dong Wang, Zidong Wang, Guoyang Li and Wei Wang (2016), doi:10.1109/JSEN.2016.2555761
  [42] Yang Liu, Zidong Wang, Xiao He and D. H. Zhou (2016), doi:10.1080/00207179.2016.1199916
  [43] Liang Hu, Zidong Wang and Xiaohui Liu (2016), doi:10.1109/TNNLS.2014.2381853
  [44] Yujing Shi, Yueru Li and Shanqiang Li (2016), doi:10.1109/CCDC.2016.7531245
  [45] Yang Liu, Zidong Wang, Xiao He and D. H. Zhou (2016), doi:10.1109/TCNS.2015.2459351
  [46] Zhen Liu, Cunchen Gao, Huimin Xiao and Yonggui Kao (2016), doi:10.1002/asjc.1391
  [47] Baolong Zhu, Jie Ma and Shunli Li (2016), doi:10.1007/s00034-016-0460-y
  [48] Yang Liu, Zidong Wang, Xiao He and D.H. Zhou (2017), doi:10.1016/j.sysconle.2017.02.011
  [49] Yang Liu, Zidong Wang and D. H. Zhou (2017), doi:10.1080/00207179.2017.1337933
  [50] Li Sheng, Zidong Wang, Weibo Wang and Fuad E. Alsaadi (2016), doi:10.1109/TSMC.2016.2563393
  [51] H R Karimi (2010), doi:10.1243/09596518JSCE1027
  [52] Choon Ki Ahn, Yuriy S. Shmaliy, Shunyi Zhao and Hongyi Li (2017), doi:10.1109/TCSII.2016.2613959
  [53] Qi Li, Bo Shen, Zidong Wang and Fuad E. Alsaadi (2017), doi:10.1016/j.jfranklin.2017.08.036
  [54] Huihui Ji and Baotong Cui (2017), doi:10.1007/978-981-10-6442-5_11
  [55] Lifeng Ma, Zidong Wang, Hak-Keung Lam and Nikos Kyriakoulis (2017), doi:10.1109/TCYB.2016.2582081
  [56] Mengli Xiao, Yongbo Zhang, Zhihua Wang and Huimin Fu (2018), doi:10.1080/00207721.2017.1397807
  [57] Derui Ding, Zidong Wang, Qing-Long Han and Guoliang Wei (2016), doi:10.1109/TSMC.2016.2616544
  [58] Xian Zhang, Xiaofei Fan and Ligang Wu (2018), doi:10.1109/TCYB.2017.2726015
  [59] Xiaofei Fan, Xin Li, Xian Zhang and Shasha Xiao (2018), doi:10.1109/CCDC.2018.8407784
  [60] Mingcheng Dai, Kun Liang, Jing Wang, Zhen Wang and Hao Shen (2018), doi:10.1109/YAC.2018.8406415
  [61] Ruixia Liu, Xibin Cao, Ming Liu and Yanzheng Zhu (2018), doi:10.1016/j.ins.2018.09.041
  [62] Bo Shen, Zidong Wang, Dong Wang, Jun Luo, Huayan Pu and Yan Peng (2019), doi:10.1016/j.automatica.2018.11.010
 

News

Oct 2018: MIC reaches 3000 DOI Forward Links. The last 1000 took 2 years and 5 months.


May 2016: MIC reaches 2000 DOI Forward Links. The first 1000 took 34 years, the next 1000 took 2.5 years.


July 2015: MIC's new impact factor is now 0.778. The number of papers published in 2014 was 21 compared to 15 in 2013, which partially explains the small decrease in impact factor.


Aug 2014: For the 3rd year in a row MIC's impact factor increases. It is now 0.826.


Dec 2013: New database-driven web-design enabling extended statistics. Article number 500 is published and MIC reaches 1000 DOI Forward Links.


Jan 2012: Follow MIC on your smartphone by using the RSS feed.

Smartphone


July 2011: MIC passes 1000 ISI Web of Science citations.


Mar 2010: MIC is now indexed by DOAJ and has received the Sparc Seal seal for open access journals.


Dec 2009: A MIC group is created at LinkedIn and Twitter.


Oct 2009: MIC is now fully updated in ISI Web of Knowledge.