**Page description appears here**

Author: Vegard E. Hovstein

 Total number of MIC articles   1
 Total number of DOI citations  74
 Total number of DOI excluding self-citations  74
 Average citations per article  74.00
 Average excluding self-citations  74.00
 Years 2008 - 2008 

MIC: Vegard E. Hovstein

1. Morten Breivik, Vegard E. Hovstein and Thor I. Fossen, “Straight-Line Target Tracking for Unmanned Surface Vehicles”, 2008-4-2
 
  [1] Zhou-hua Peng, Dan Wang, Wei-yao Lan and Gang Sun (2012), doi:10.1007/s13344-012-0039-8
  [2] Christian R. Sonnenburg and Craig A. Woolsey (2013), doi:10.1002/rob.21452
  [3] Petr vec, Atul Thakur, Eric Raboin, Brual C. Shah and Satyandra K. Gupta (2013), doi:10.1007/s10514-013-9370-z
  [4] Thor I. Fossen and Anastasios M. Lekkas (2015), doi:10.1002/acs.2550
  [5] Shayok Mukhopadhyay, Chuanfeng Wang, Steven Bradshaw, Valerie Bazie, Sean Maxon, Lisa Hicks, Mark Patterson and Fumin Zhang (2012), doi:10.1109/IROS.2012.6385947
  [6] Gabriele Bruzzone, Marco Bibuli, Massimo Caccia and Enrica Zereik (2013), doi:10.1109/OCEANS-Bergen.2013.6608012
  [7] Enrica Zereik, Marco Bibuli, Massimo Caccia and Gabriele Bruzzone (2013), doi:10.1109/MED.2013.6608883
  [8] Petr Svec, Brual C. Shah, Ivan R. Bertaska, Jose Alvarez, Armando J. Sinisterra, Karl von Ellenrieder, Manhar Dhanak and Satyandra K. Gupta (2013), doi:10.1109/IROS.2013.6696910
  [9] Yulei Liao, Yongjie Pang and Lei Wan (2010), doi:10.1109/CAR.2010.5456879
  [10] Anastasios M. Lekkas and Thor I. Fossen (2014), doi:10.1109/ECC.2014.6862594
  [11] Thor I. Fossen, Kristin Y. Pettersen and Roberto Galeazzi (2015), doi:10.1109/TCST.2014.2338354
  [12] Anastasios M. Lekkas and Thor I. Fossen (2014), doi:10.1109/TCST.2014.2306774
  [13] Guoqing Xia, Ju Liu and Huiyong Wu (2013), doi:10.1109/ICNC.2013.6817972
  [14] Guoqing Xia, Ju Liu and Ang Zhao (2015), doi:10.1109/CCDC.2015.7162034
  [15] C Sonnenburg, A Gadre, D Horner, S Kragelund, A Marcus, D J Stilwell and C A Woolsey (2010), doi:10.1109/OCEANS.2010.5664297
  [16] D.J.W. Belleter and K.Y. Pettersen (2015), doi:10.1109/ACC.2015.7171808
  [17] Z.X. Liu, C. Yuan and Y.M. Zhang (2015), doi:10.1016/j.ifacol.2015.10.271
  [18] Claudio Paliotta, Dennis J.W. Belleter and Kristin Y. Pettersen (2015), doi:10.1016/j.ifacol.2015.10.294
  [19] Zhouhua Peng, Dan Wang, Wei Wang and Lu Liu (2016), doi:10.1016/j.neucom.2015.12.085
  [20] G. Bruzzone, M. Bibuli, E. Zereik, A. Ranieri and M. Caccia (2016), doi:10.1002/acs.2667
  [21] Liu Zhixiang, Zhang Youmin, Yuan Chi and Luo Jun (2015), doi:10.1109/ChiCC.2015.7260611
  [22] Galen E. Mullins and Satyandra K. Gupta (2015), doi:10.1109/IROS.2015.7353682
  [23] Pranay Agrawal and John M. Dolan (2015), doi:10.1109/IROS.2015.7353502
  [24] Mingyu Fu, Lingling Yu, Mingyang Li, Yujie Xu and Yuanhui Wang (2015), doi:10.1109/ChiCC.2015.7259679
  [25] Zhixiang Liu, Youmin Zhang and Chi Yuan (2015), doi:10.1109/ICCAS.2015.7364880
  [26] Zhixiang Liu, Youmin Zhang, Xiang Yu and Chi Yuan (2016), doi:10.1016/j.arcontrol.2016.04.018
  [27] M. Burger, A. Pavlov and K.Y. Pettersen (2010), doi:10.3182/20100906-3-IT-2019.00081
  [28] Øivind K. Kjerstad and Morten Breivik (2010), doi:10.3182/20100915-3-DE-3008.00018
  [29] Morten Breivik and Jon-Erik Loberg (2011), doi:10.3182/20110828-6-IT-1002.02969
  [30] M. Burger and K.Y. Pettersen (2010), doi:10.3182/20100913-2-FR-4014.00022
  [31] Xiao Yang, Yue Shen, Kaihong Wang, Qixin Sha, Bo He and Tianhong Yan (2016), doi:10.1109/OCEANSAP.2016.7485596
  [32] Dennis J. W. Belleter and Kristin Y. Pettersen (2017), doi:10.1007/978-3-319-30357-4_8
  [33] Joohyun Woo and Nakwan Kim (2016), doi:10.5574/KSOE.2016.30.3.208
  [34] Yu-long Hua, Xiao-zhou Zheng, Bao-shan Chi and Wei Sun (2016), doi:10.21595/jme.2016.17743
  [35] Tiago Oliveira, A. Pedro Aguiar and Pedro Encarnacao (2016), doi:10.1109/TRO.2016.2593044
  [36] Pablo Garcia-Aunon, Matilde Santos Peñas and Jesus Manuel de la Cruz García (2016), doi:10.1016/j.jal.2016.11.025
  [37] Przemyslaw Herman and Wojciech Kowalczyk (2016), doi:10.1109/SYSTOL.2016.7739736
  [38] Przemyslaw Herman and Wojciech Kowalczyk (2016), doi:10.1109/SYSTOL.2016.7739741
  [39] Luqi (2016), doi:10.1109/OCEANS.2016.7761504
  [40] Murat Kumru, Kemal Leblebicioglu, Izzet Kagan Erunsal and Kenan Ahiska (2016), doi:10.1109/ICARCV.2016.7838568
  [41] Yue-wen Fu, Yu-lei Liao, Bo Wang, Ye Li, Hai-long Shen and Xiao Liang (2016), doi:10.1109/CGNCC.2016.7829005
  [42] M. Altosole and M. Martelli (2017), doi:10.1016/j.oceaneng.2017.03.053
  [43] Yang Qu, Haixiang Xu, Wenzhao Yu, Hui Feng and Xin Han (2017), doi:10.1007/s11804-017-1410-1
  [44] Miros aw Tomera (2017), doi:10.1515/amcs-2017-0005
  [45] Bjørn-Olav Holtung Eriksen and Morten Breivik (2017), doi:10.1007/978-3-319-55372-6_19
  [46] Martin Kurowski and Bernhard P Lampe (2014), doi:10.1177/1475090213504392
  [47] A. Pedro Aguiar (2017), doi:10.1109/RoMoCo.2017.8003910
  [48] Pablo Garcia-Aunon, Matilde Santos Peñas and Jesus Manuel de la Cruz García (2017), doi:10.1016/j.ifacol.2017.08.2010
  [49] Yu Wang and Xiangtong Qi (2017), doi:10.1002/nav.21766
  [50] (2018), doi:10.3390/app8020193
  [51] Hanlin Niu, Yu Lu, Al Savvaris and Antonios Tsourdos (2018), doi:10.1016/j.oceaneng.2018.01.025
  [52] Ye Li, Leifeng Wang, Yulei Liao, Quanquan Jiang and Kaiwen Pan (2018), doi:10.1016/j.apor.2018.08.015
  [53] Dongdong Mu, Guofeng Wang, Yunsheng Fan, Bingbing Qiu and Xiaojie Sun (2018), doi:10.1016/j.neucom.2018.09.015
  [54] Wei Zhang and Shuai-An Wang (2018), doi:10.1007/s40305-018-0218-2
  [55] Bjørn-Olav H. Eriksen and Morten Breivik (2018), doi:10.1016/j.ifacol.2018.09.504
  [56] S. Iovino, A. Savvaris and A. Tsourdos (2018), doi:10.1016/j.ifacol.2018.09.507
  [57] Shengnan Gao, Zhouhua Peng, Dan Wang and Lu Liu (2018), doi:10.1155/2018/4154670
  [58] Yuanhui Wang, Haiyan Tong and Mingyu Fu (2019), doi:10.1016/j.oceaneng.2018.12.036
  [59] Nan Gu, Dan Wang, Zhouhua Peng and Lu Liu (2019), doi:10.1016/j.isatra.2018.12.051
  [60] Zhe Sun, Da Hui, Ning Liu and Gui-Yong Zhang (2019), doi:10.1007/978-981-10-6963-5_35-1
  [61] Lu Liu, Dan Wang, Zhouhua Peng, C. L. Philip Chen and Tieshan Li (2019), doi:10.1109/TNNLS.2018.2868978
  [62] Avilash Sahoo, Santosha K. Dwivedy and P.S. Robi (2019), doi:10.1016/j.oceaneng.2019.04.011
  [63] Quanquan Jiang, Ye Li, Yulei Liao, Yugang Miao, Wen Jiang and Haowei Wu (2019), doi:10.1016/j.apor.2019.06.008
  [64] Nan Gu, Dan Wang, Zhouhua Peng and Lu Liu (2019), doi:10.1016/j.oceaneng.2019.04.077
  [65] Shengnan Gao, Zhouhua Peng, Dan Wang and Lu Liu (2018), doi:10.1109/USYS.2018.8779209
  [66] Shuanghua Zheng, Yang Yang, Yan Peng, Jianxiang Cui, Junjie Chen, Xingang Jiang and Yonghui Feng (2019), doi:10.1007/978-3-030-27535-8_27
  [67] Yulei Liao, Tingpeng Du and Quanquan Jiang (2019), doi:10.1016/j.apor.2019.101945
  [68] Haitong Xu, Thor I. Fossen and C. Guedes Soares (2019), doi:10.1016/j.ejcon.2019.09.007
  [69] Nan Gu, Zhouhua Peng, Dan Wang, Yang Shi and Tianlin Wang (2019), doi:10.1109/TMECH.2019.2929216
  [70] Haitong Xu, Hao Rong and C. Guedes Soares (2019), doi:10.1016/j.oceaneng.2019.106635
  [71] Naifeng Wen, Rubo Zhang, Guanqun Liu and Junwei Wu (2019), doi:10.1017/S0373463319000791
  [72] Konstantin I. Matveev (2020), doi:10.1142/S2301385020500107
  [73] Ge Yi, Zhong Liu, Jian-Qiang Zhang and Jiao Dong (2020), doi:10.1109/ITNEC48623.2020.9085222
  [74] Haojie Zhang, Yudong Zhang and Tiantian Yang (2020), doi:10.1108/IR-03-2020-0063
 

News

Oct 2018: MIC reaches 3000 DOI Forward Links. The last 1000 took 2 years and 5 months.


May 2016: MIC reaches 2000 DOI Forward Links. The first 1000 took 34 years, the next 1000 took 2.5 years.


July 2015: MIC's new impact factor is now 0.778. The number of papers published in 2014 was 21 compared to 15 in 2013, which partially explains the small decrease in impact factor.


Aug 2014: For the 3rd year in a row MIC's impact factor increases. It is now 0.826.


Dec 2013: New database-driven web-design enabling extended statistics. Article number 500 is published and MIC reaches 1000 DOI Forward Links.


Jan 2012: Follow MIC on your smartphone by using the RSS feed.

Smartphone


July 2011: MIC passes 1000 ISI Web of Science citations.


Mar 2010: MIC is now indexed by DOAJ and has received the Sparc Seal seal for open access journals.


Dec 2009: A MIC group is created at LinkedIn and Twitter.


Oct 2009: MIC is now fully updated in ISI Web of Knowledge.