**Page description appears here**

Author: Tristan Perez

 Total number of MIC articles   7
 Total number of DOI citations  252
 Total number of DOI excluding self-citations  238
 Average citations per article  36.00
 Average excluding self-citations  34.00
 Years 2006 - 2009 

MIC: Tristan Perez

7. Tristan Perez and Alejandro Donaire, “Constrained Control Design for Dynamic Positioning of Marine Vehicles with Control Allocation”, 2009-2-2
 
  [1] Tristan Perez, Alejandro Donaire, Pierre De Lamberterie and Brendan Williams (2011), doi:10.2514/6.2011-1531
  [2] Ming-chung Fang and Zi-yi Lee (2013), doi:10.1007/s13344-013-0040-x
  [3] Asgeir J. Sørensen (2011), doi:10.1016/j.arcontrol.2011.03.008
  [4] Bong Seok Park (2015), doi:10.1155/2015/903759
  [5] A. Doria-Cerezo, J.A. Acosta, A.R. Castano and E. Fossas (2014), doi:10.1109/CCA.2014.6981452
  [6] Ming-Chung Fang and Zi-Yi Lee (2015), doi:10.12989/ose.2015.5.3.199
  [7] Yongjun Seo and Youdan Kim (2016), doi:10.2514/6.2016-0103
  [8] Ming-Chung Fang and Zi-Yi Lee (2016), doi:10.1016/j.ijnaoe.2015.09.003
  [9] Zhi Jian-hui, Chen Yong, Dong Xin-min, Xue Jian-ping and Yi Jian (2015), doi:10.1109/ChiCC.2015.7260053
  [10] Anton Proskurnikov and Elena Ambrosovskaya (2012), doi:10.3182/20120919-3-IT-2046.00026
  [11] Anton V. Proskurnikov and Elena B. Ambrosovskaya (2010), doi:10.3182/20100915-3-DE-3008.00077
  [12] Guibing Zhu, Jialu Du and Yongchao Liu (2016), doi:10.1109/ICIST.2016.7483430
  [13] Jialu Du, Xin Hu, Miroslav Krsti and Yuqing Sun (2016), doi:10.1016/j.automatica.2016.06.020
  [14] Guoqing Zhang, Yunze Cai and Weidong Zhang (2017), doi:10.1109/TSMC.2016.2628859
  [15] Du Xue, Yu Haomiao, Zhou Jiajia and Xia Genglei (2017), doi:10.23919/ChiCC.2017.8027910
  [16] Christina Kazantzidou, Tristan Perez and Alejandro Donaire (2017), doi:10.1109/ASCC.2017.8287597
  [17] Xiaogong Lin, Jun Nie, Yuzhao Jiao, Kun Liang and Heng Li (2018), doi:10.1016/j.oceaneng.2018.03.086
  [18] Xin Hu and Jialu Du (2018), doi:10.1007/s11071-018-4364-1
  [19] Xin Hu, Jialu Du, Guibing Zhu and Yuqing Sun (2018), doi:10.1016/j.neucom.2018.08.056
  [20] Robert Skulstad, Guoyuan Li, Houxiang Zhang and Thor I. Fossen (2018), doi:10.1016/j.ifacol.2018.09.481
  [21] Sang-Ki Jeong, Hyeung-Sik Choi, Jin-Il Kang, Ji-Youn Oh, Seo-Kang Kim and Thieu Quang Minh Nhat (2019), doi:10.3233/JIFS-169881
  [22] Yuanhui Wang, Xiyun Jiang, Wenchao She and Fuguang Ding (2019), doi:10.1109/ACCESS.2019.2945501
  [23] Mochamad Teguh Subarkah, Arief Syaichu Rohman, Syarif Hidayat and Aji Choirul Anwar (2019), doi:10.1109/ICSEngT.2019.8906496
  [24] Kun Liang, Xiaogong Lin, Yu Chen, Juan Li and Fuguang Ding (2020), doi:10.1016/j.oceaneng.2020.107245
  [25] Jian Li, Jialu Du and Xin Hu (2020), doi:10.1016/j.oceaneng.2020.107254
 
6. Tristan Perez and Thor I. Fossen, “A Matlab Toolbox for Parametric Identification of Radiation-Force Models of Ships and Offshore Structures”, 2009-1-1
 
  [1] François Rongère, Jean-Michel Kobus, Aurélien Babarit and Gérard Delhommeau (2011), doi:10.1051/lhb/2011052
  [2] Adi Kurniawan, Eilif Pedersen and Torgeir Moan (2012), doi:10.1016/j.renene.2011.07.027
  [3] A.D. de Andrés, R. Guanche, J.A. Armesto, F. del Jesus, C. Vidal and I.J. Losada (2013), doi:10.1016/j.oceaneng.2013.06.019
  [4] Tristan Perez and Thor I. Fossen (2011), doi:10.1016/j.oceaneng.2010.11.004
  [5] Adi Kurniawan and Torgeir Moan (2012), doi:10.1016/j.egypro.2012.03.015
  [6] (2011), doi:10.1002/9781119994138.refs
  [7] A. Iturrioz, R. Guanche, J.A. Armesto, M.A. Alves, C. Vidal and I.J. Losada (2014), doi:10.1016/j.oceaneng.2013.11.023
  [8] A.S. Zurkinden, F. Ferri, S. Beatty, J.P. Kofoed and M.M. Kramer (2014), doi:10.1016/j.oceaneng.2013.12.009
  [9] A.D. de Andrés, R. Guanche, L. Meneses, C. Vidal and I.J. Losada (2014), doi:10.1016/j.oceaneng.2014.02.027
  [10] Jesús M. de la Cruz García, Joaquín Aranda Almansa and José M. Girón Sierra (2012), doi:10.1016/j.riai.2012.05.001
  [11] José A. Armesto, Raúl Guanche, Fernando del Jesus, Arantza Iturrioz and Iñigo J. Losada (2015), doi:10.1007/s40722-015-0027-1
  [12] Wanan Sheng, Raymond Alcorn and Anthony Lewis (2015), doi:10.1016/j.oceaneng.2015.06.023
  [13] J.C.C. Henriques, R.P.F. Gomes, L.M.C. Gato, A.F.O. Falcão, E. Robles and S. Ceballos (2016), doi:10.1016/j.renene.2015.07.015
  [14] Halil I. Basturk, Ben Rosenthal and Miroslav Krstic (2015), doi:10.1109/TCST.2014.2330993
  [15] Francesco Fusco and John V. Ringwood (2014), doi:10.1109/TSTE.2014.2313479
  [16] Sebastien Olaya, Jean-Matthieu Bourgeot and Mohamed Benbouzid (2014), doi:10.1109/ICGE.2014.6835390
  [17] Francesco Fusco and John V. Ringwood (2014), doi:10.1109/CCA.2014.6981361
  [18] Sebastien Olaya, Jean-Matthieu Bourgeot and Mohamed Benbouzid (2014), doi:10.1109/PEAC.2014.7037877
  [19] Yingguang Wang (2015), doi:10.1016/j.oceaneng.2015.09.049
  [20] J.C.C. Henriques, L.M.C. Gato, A.F.O. Falcão, E. Robles and F.-X. Faÿ (2016), doi:10.1016/j.renene.2015.12.065
  [21] Christof Wehmeyer, Francesco Ferri, Morten Andersen and Ronnie Pedersen (2014), doi:10.3390/en7085047
  [22] H. Hatecke (2015), doi:10.1179/2056711115Y.0000000001
  [23] Giuseppe Giorgi and John V. Ringwood (2016), doi:10.1007/s40722-016-0052-8
  [24] J.C.C. Henriques, L.M.C. Gato, J.M. Lemos, R.P.F. Gomes and A.F.O. Falcão (2016), doi:10.1016/j.energy.2016.04.098
  [25] Torstein I. Bø, Tor Arne Johansen and Eirik Mathiesen (2013), doi:10.3182/20130918-4-JP-3022.00009
  [26] Romain Genest and John V. Ringwood (2016), doi:10.1007/s40722-016-0058-2
  [27] P. Hardy, B.S. Cazzolato, B. Ding and Z. Prime (2016), doi:10.1016/j.oceaneng.2016.05.045
  [28] P. Ricci (2016), doi:10.1016/B978-0-12-803210-7.00003-7
  [29] Francesco Paparella, Giorgio Bacelli, Andrew Paulmeno, Sarah E. Mouring and John V. Ringwood (2016), doi:10.1109/TSTE.2015.2510699
  [30] J.C.C. Henriques, J.C.C. Portillo, L.M.C. Gato, R.P.F. Gomes, D.N. Ferreira and A.F.O. Falcão (2016), doi:10.1016/j.energy.2016.06.054
  [31] Boyin Ding, Benjamin S. Cazzolato, Maziar Arjomandi, Peter Hardy and Bruce Mills (2016), doi:10.1016/j.oceaneng.2016.09.020
  [32] Frank Lemmer (né Sandner), Steffen Raach, David Schlipf and Po Wen Cheng (2016), doi:10.1016/j.egypro.2016.09.186
  [33] Sigbjørn Eng Rudaa, Sverre Steen and Vahid Hassani (2016), doi:10.1016/j.ifacol.2016.10.492
  [34] Hongzhong Zhu and Changhong Hu (2016), doi:10.1016/j.ifacol.2016.10.434
  [35] Youming Dai, Yangzhi Chen and Longhan Xie (2017), doi:10.1016/j.oceaneng.2016.11.049
  [36] Ossama Abdelkhalik, Shangyan Zou, Giorgio Bacelli, Rush D. Robinett, David G. Wilson and Ryan G. Coe (2016), doi:10.1109/OCEANS.2016.7761227
  [37] Romain Genest and John Ringwood (2016), doi:10.1109/CONTROL.2016.7737513
  [38] Peter H. Heins, Bryn Ll. Jones and Dominic J. Taunton (2017), doi:10.1016/j.apm.2017.02.028
  [39] N.Y. Sergiienko, B.S. Cazzolato, B. Ding, P. Hardy and M. Arjomandi (2017), doi:10.1016/j.renene.2017.03.002
  [40] Mingsheng Chen, Rodney Eatock Taylor and Yoo Sang Choo (2017), doi:10.1016/j.oceaneng.2017.04.007
  [41] Y. Wei, J.J. Barradas Berglind, M. van Rooij, W.A. Prins, B. Jayawardhana and A.I. Vakis (2017), doi:10.1016/j.renene.2017.04.042
  [42] Giorgio Bacelli, Ryan Coe, David Patterson and David Wilson (2017), doi:10.3390/en10040472
  [43] Anteng Chang, Huajun Li, Shuqing Wang and Junfeng Du (2017), doi:10.1007/s11802-017-3365-x
  [44] Nicolás Faedo, Sébastien Olaya and John V. Ringwood (2017), doi:10.1016/j.ifacsc.2017.07.001
  [45] Bingyong Guo and Ron J. Patton (2017), doi:10.1016/j.ifacol.2017.08.2394
  [46] A Zasso, T Argentini, I Bayati, M Belloli and D Rocchi (2017), doi:10.1088/1757-899X/276/1/012008
  [47] Bingyong Guo, Ron Patton, Siya Jin, James Gilbert and Dan Parsons (2018), doi:10.1109/TSTE.2017.2741341
  [48] N.Y. Sergiienko, A. Rafiee, B.S. Cazzolato, B. Ding and M. Arjomandi (2018), doi:10.1016/j.oceaneng.2017.12.055
  [49] Yuwang Xu, Ole Øiseth and Torgeir Moan (2018), doi:10.1016/j.marstruc.2017.11.012
  [50] Zhijia Wu, Carlos Levi and Segen F. Estefen (2018), doi:10.1016/j.apor.2018.02.009
  [51] Thomas Vyzikas and Deborah Greaves (2018), doi:10.1002/9781119014492.ch8
  [52] Nicolás Faedo, Yerai Peña-Sanchez and John V. Ringwood (2018), doi:10.1016/j.oceaneng.2018.05.037
  [53] M.Z. Almuzakki, J.J. Barradas-Berglind, Y. Wei, M. Muñoz-Arias, A.I. Vakis and B. Jayawardhana (2018), doi:10.1016/j.ifacol.2018.06.043
  [54] I. Bayati, A. Facchinetti, A. Fontanella, H. Giberti and M. Belloli (2018), doi:10.1088/1742-6596/1037/5/052025
  [55] Giuseppe Giorgi and John V. Ringwood (2018), doi:10.1016/j.oceaneng.2018.07.020
  [56] Alexis Mérigaud and John V. Ringwood (2018), doi:10.1016/j.conengprac.2018.08.024
  [57] Hongzhong Zhu, Changhong Hu and Yingyi Liu (2016), doi:10.1115/1.4033948
  [58] N.Y. Sergiienko, B.S. Cazzolato, M. Arjomandi, B. Ding and L.S.P. da Silva (2019), doi:10.1016/j.oceaneng.2019.04.053
  [59] Fushun Liu, Qiang Fu and Zhe Tian (2019), doi:10.1080/17445302.2019.1687145
  [60] Benjamin W. Schubert, William S.P. Robertson, Benjamin S. Cazzolato and Mergen H. Ghayesh (2020), doi:10.1016/j.oceaneng.2019.106828
  [61] L.S.P. Silva, N.Y. Sergiienko, C.P. Pesce, B. Ding, B. Cazzolato and H.M. Morishita (2020), doi:10.1016/j.apor.2019.102023
  [62] Ruisheng Ma, Kaiming Bi and Hong Hao (2020), doi:10.1016/j.engstruct.2020.110248
  [63] Han Han, Yanhui Wei, Xiufen Ye and Wenzhi Liu (2020), doi:10.1109/ACCESS.2020.2968063
  [64] David G. Wilson, Rush D. Robinett, Giorgio Bacelli, Ossama Abdelkhalik and Ryan G. Coe (2020), doi:10.3390/jmse8020084
  [65] Frank Lemmer, Wei Yu, Birger Luhmann, David Schlipf and Po Wen Cheng (2020), doi:10.1007/s11044-020-09729-x
  [66] Simone Ambrosini, Ilmas Bayati, Alan Facchinetti and Marco Belloli (2020), doi:10.1115/1.4046155
  [67] Nicolás Faedo, Yerai Peña-Sanchez and John V. Ringwood (2020), doi:10.1016/j.apor.2020.102055
  [68] Ermina Begovic, Carlo Bertorello, Ferdi Cakici, Emre Kahramanoglu and Barbara Rinauro (2020), doi:10.3390/jmse8050337
 
5. Tristan Perez and Thor I. Fossen, “Joint Identification of Infinite-Frequency Added Mass and Fluid-Memory Models of Marine Structures”, 2008-3-2
 
  [1] Tristan Perez and Thor I. Fossen (2011), doi:10.1016/j.oceaneng.2010.11.004
  [2] Tristan Perez and Thor Inge Fossen (2009), doi:10.4173/mic.2009.1.1
  [3] C E Hann, M Snowdon, A Rao, O Winn, N Wongvanich and X Chen (2012), doi:10.1177/0954410011420771
  [4] Wenshou Zhang, Jian Cheng and Yaoquan Duan (2017), doi:10.4236/jamp.2017.59136
  [5] A Zasso, T Argentini, I Bayati, M Belloli and D Rocchi (2017), doi:10.1088/1757-899X/276/1/012008
  [6] Changhai Liu, Qingjun Yang and Gang Bao (2018), doi:10.1016/j.oceaneng.2017.12.063
  [7] J. Seixas de Medeiros and S. Brizzolara (2018), doi:10.1155/2018/1710253
  [8] Changhai Liu, Qingjun Yang and Gang Bao (2018), doi:10.1080/17445302.2018.1427317
  [9] Simone Ambrosini, Ilmas Bayati, Alan Facchinetti and Marco Belloli (2020), doi:10.1115/1.4046155
 
4. Tristan Perez and Thor I. Fossen, “Time- vs. Frequency-domain Identification of Parametric Radiation Force Models for Marine Structures at Zero Speed”, 2008-1-1
 
  [1] François Rongère, Jean-Michel Kobus, Aurélien Babarit and Gérard Delhommeau (2011), doi:10.1051/lhb/2011052
  [2] Tristan Perez and Thor Inge Fossen (2009), doi:10.4173/mic.2009.1.1
  [3] Tristan Perez and Thor I. Fossen (2008), doi:10.4173/mic.2008.3.2
  [4] Tristan Perez and Thor I. Fossen (2011), doi:10.1016/j.oceaneng.2010.11.004
  [5] Oddgeir Dalane, Finn Faye Knudsen and Sveinung Lo set (2012), doi:10.1115/1.4004633
  [6] Tristan Perez and Mogens Blanke (2012), doi:10.1016/j.arcontrol.2012.03.010
  [7] Mingsheng Chen, Rodney Eatock Taylor and Yoo Sang Choo (2014), doi:10.1016/j.oceaneng.2013.10.004
  [8] Adi Kurniawan and Torgeir Moan (2012), doi:10.1016/j.egypro.2012.03.015
  [9] Giorgio Bacelli and John Ringwood (2013), doi:10.1016/j.ijome.2013.11.011
  [10] P. Ricci, J. Lopez, M. Santos, P. Ruiz-Minguela, J.L. Villate, F. Salcedo and A.F.deO. Falca o (2011), doi:10.1049/iet-rpg.2009.0197
  [11] (2011), doi:10.1002/9781119994138.refs
  [12] A. Iturrioz, R. Guanche, J.A. Armesto, M.A. Alves, C. Vidal and I.J. Losada (2014), doi:10.1016/j.oceaneng.2013.11.023
  [13] José A. Armesto, Raúl Guanche, Arantza Iturrioz, César Vidal and Iñigo J. Losada (2014), doi:10.1016/j.oceaneng.2014.01.013
  [14] Anup J. Nambiar, David I.M. Forehand, Morten M. Kramer, Rico H. Hansen and David M. Ingram (2015), doi:10.1016/j.ijome.2014.11.002
  [15] Mattia Raffero, Michele Martini, Biagio Passione, Giuliana Mattiazzo, Ermanno Giorcelli and Giovanni Bracco (2015), doi:10.1155/2015/980613
  [16] Jesús M. de la Cruz García, Joaquín Aranda Almansa and José M. Girón Sierra (2012), doi:10.1016/j.riai.2012.05.001
  [17] Josh Davidson, Simone Giorgi and John V. Ringwood (2015), doi:10.1016/j.oceaneng.2015.04.056
  [18] José A. Armesto, Raúl Guanche, Fernando del Jesus, Arantza Iturrioz and Iñigo J. Losada (2015), doi:10.1007/s40722-015-0027-1
  [19] Wanan Sheng, Raymond Alcorn and Anthony Lewis (2015), doi:10.1016/j.oceaneng.2015.06.023
  [20] Giacomo Moretti, Marco Fontana and Rocco Vertechy (2015), doi:10.1007/s11012-015-0235-8
  [21] Francesco Fusco and John V. Ringwood (2013), doi:10.1109/TSTE.2012.2196717
  [22] Elisabetta Tedeschi and Maider Santos-Mugica (2014), doi:10.1109/TPWRS.2013.2282213
  [23] Sebastien Olaya, Jean-Matthieu Bourgeot and Mohamed Benbouzid (2014), doi:10.1109/ICGE.2014.6835390
  [24] Ryan G. Coe and Diana L. Bull (2014), doi:10.1109/OCEANS.2014.7003037
  [25] Giorgio Bacelli, Philip Balitsky and John V. Ringwood (2013), doi:10.1109/TSTE.2013.2267961
  [26] Alessandro Bozzetto and Elisabetta Tedeschi (2014), doi:10.1109/EVER.2014.6844040
  [27] Yingguang Wang (2015), doi:10.1016/j.oceaneng.2015.09.049
  [28] Dr Ahmed Masmoudi, Alessandro Bozzetto, Ole Christian Spro and Elisabetta Tedeschi (2015), doi:10.1108/COMPEL-12-2014-0342
  [29] Francesco Ferri, Simon Ambühl, Boris Fischer and Jens Kofoed (2014), doi:10.3390/en7042246
  [30] David I. M. Forehand, Aristides E. Kiprakis, Anup J. Nambiar and A. Robin Wallace (2016), doi:10.1109/TSTE.2015.2476960
  [31] Hugo Mendonca and Sergio Martinez (2016), doi:10.1109/TSTE.2015.2466097
  [32] Romain Genest and John V. Ringwood (2016), doi:10.1007/s40722-016-0058-2
  [33] P. Ricci (2016), doi:10.1016/B978-0-12-803210-7.00003-7
  [34] Simone Giorgi, Josh Davidson and John V. Ringwood (2016), doi:10.1109/TSTE.2016.2515500
  [35] Frank Lemmer (né Sandner), Steffen Raach, David Schlipf and Po Wen Cheng (2016), doi:10.1016/j.egypro.2016.09.186
  [36] N. Nevaranta, M. Goubej, T. Lindh, M. Niemela and O. Pyrhonen (2016), doi:10.1109/EPE.2016.7695535
  [37] Romain Genest and John V. Ringwood (2017), doi:10.1109/TCST.2016.2554524
  [38] Marco Alves (2017), doi:10.1007/978-3-319-39889-1_10
  [39] Zhihuan Hu, Xin Li, Wenhua Zhao and Xiao Wu (2017), doi:10.1016/j.apor.2017.03.013
  [40] Giorgio Bacelli, Ryan Coe, David Patterson and David Wilson (2017), doi:10.3390/en10040472
  [41] Nicolás Faedo, Sébastien Olaya and John V. Ringwood (2017), doi:10.1016/j.ifacsc.2017.07.001
  [42] Ryan G. Coe, Carlos Michelen, Aubrey Eckert-Gallup and Cédric Sallaberry (2017), doi:10.1016/j.renene.2017.09.056
  [43] Hong Gao and Yang Yu (2017), doi:10.1016/j.energy.2017.11.036
  [44] Ryan G. Coe, Giorgio Bacelli, David G. Wilson, Ossama Abdelkhalik, Umesh A. Korde and Rush D. Robinett III (2017), doi:10.1016/j.ijome.2017.11.001
  [45] Yizhi Ye and Weidong Chen (2017), doi:10.1177/1687814017722081
  [46] J. Seixas de Medeiros and S. Brizzolara (2018), doi:10.1155/2018/1710253
  [47] Zhijia Wu, Carlos Levi and Segen F. Estefen (2018), doi:10.1016/j.apor.2018.02.009
  [48] Nedeleg Bigi, Morgann Behrel, Kostia Roncin, Jean-Baptiste Leroux, Alain Neme, Christian Jochum and Yves Parlier (2018), doi:10.1051/lhb/2018002
  [49] Weixing Chen, Feng Gao and Xiangdun Meng (2018), doi:10.1177/1475090218765803
  [50] Nicolás Faedo, Yerai Peña-Sanchez and John V. Ringwood (2018), doi:10.1016/j.oceaneng.2018.05.037
  [51] Ossama Abdelkhalik and Shangyan Zou (2018), doi:10.1016/j.renene.2018.08.004
  [52] Ø.W. Petersen, O. Øiseth and E. Lourens (2019), doi:10.1016/j.ymssp.2018.10.040
  [53] Biao Su, Karl Gunnar Aarsæther and David Kristiansen (2019), doi:10.1115/1.4042263
  [54] Hong Gao and Ruizhi Liang (2019), doi:10.1002/er.4398
  [55] Kasper Jessen, Kasper Laugesen, Signe M. Mortensen, Jesper K. Jensen and Mohsen N. Soltani (2019), doi:10.3390/app9061244
  [56] Wanan Sheng (2019), doi:10.1016/j.rser.2019.04.030
  [57] Fushun Liu, Qiang Fu and Zhe Tian (2019), doi:10.1080/17445302.2019.1687145
  [58] Li Liu, Liming Guo, Puyue Hou and Yuying Zhou (2019), doi:10.1088/1742-6596/1314/1/012111
  [59] Siyuan Zhan, Jing Na, Guang Li and Bin Wang (2020), doi:10.1109/TSTE.2018.2889767
  [60] G. Bracco, M. Canale and V. Cerone (2020), doi:10.1016/j.conengprac.2020.104299
 
3. Christian Holden, Roberto Galeazzi, Claudio Rodríguez, Tristan Perez, Thor I. Fossen, Mogens Blanke, Marcelo de Almeida and Santos Neves, “Nonlinear Container Ship Model for the Study of Parametric Roll Resonance”, 2007-4-1
 
  [1] Tristan Perez and Mogens Blanke (2012), doi:10.1016/j.arcontrol.2012.03.010
  [2] Marcelo A.S. Neves, Jorge A. Merino and Claudio A. Rodríguez (2009), doi:10.1016/j.oceaneng.2009.07.005
  [3] Adrian Biran and Rubén López-Pulido (2014), doi:10.1016/B978-0-08-098287-8.00012-8
  [4] (2014), doi:10.1016/B978-0-08-098287-8.00024-4
  [5] Lijun Yu, Shaoying Liu, Fanming Liu and Hui Wang (2015), doi:10.1007/s11804-015-1292-z
  [6] Dennis J.W. Belleter, Roberto Galeazzi and Thor I. Fossen (2015), doi:10.1016/j.oceaneng.2014.12.030
  [7] Roberto Galeazzi, Mogens Blanke, Thomas Falkenberg, Niels K. Poulsen, Nikos Violaris, Gaute Storhaug and Mikael Huss (2015), doi:10.1016/j.oceaneng.2015.08.037
  [8] Roberto Galeazzi, Mogens Blanke and Niels Kjølstad Poulsen (2013), doi:10.1109/TCST.2012.2189399
  [9] Qiguo Yao and Yuliang Liu (2016), doi:10.1007/s11071-015-2576-1
  [10] R. Galeazzi, M. Blanke and N. Kjølstad Poulsen (2009), doi:10.3182/20090916-3-BR-3001.0037
  [11] Roberto Galeazzi and Tristan Perez (2011), doi:10.3182/20110828-6-IT-1002.01474
  [12] Dominik Breu and Thor I. Fossen (2010), doi:10.3182/20100915-3-DE-3008.00003
  [13] R. Galeazzi, M. Blanke and N. Kjølstad Poulsen (2009), doi:10.3182/20090630-4-ES-2003.00058
  [14] G. I. Depetri, J. C. Sartorelli, B. Marin and M. S. Baptista (2016), doi:10.1103/PhysRevE.94.012202
  [15] C Stanca, C Ancuta, N Acomi and C Andrei (2016), doi:10.1088/1757-899X/145/8/082022
  [16] Wojciech Wawrzy ski and Przemys aw Krata (2016), doi:10.1016/j.oceaneng.2016.08.026
  [17] Kang-Hyun Song, Yonghwan Kim and Dong-Min Park (2013), doi:10.1177/1475090212464329
  [18] Wojciech Wawrzy ski (2018), doi:10.1016/j.oceaneng.2017.11.013
  [19] Justin M. Kennedy, Jason J. Ford, Francis Valentinis and Tristan Perez (2018), doi:10.1016/j.ifacol.2018.09.477
  [20] Justin M. Kennedy, Jason J. Ford, Tristan Perez and Francis Valentinis (2018), doi:10.1016/j.ifacol.2018.09.447
  [21] Ana Barjau, Juan Herranz and Bernd Dehning (2016), doi:10.1115/1.4033568
  [22] Liang Lihua, Zhao Peng, Zhang Songtao and Yuan Jia (2019), doi:10.1016/j.oceaneng.2018.12.067
  [23] Yongchao Han and Ming Li (2019), doi:10.1155/2019/7683952
  [24] Dominik A. Breu, Le Feng and Thor I. Fossen (2012), doi:10.1007/978-1-4614-1043-0_11
  [25] Claudio A. Rodríguez and Marcelo A. S. Neves (2012), doi:10.1007/978-1-4614-1043-0_6
  [26] Dominik A. Breu, Christian Holden and Thor I. Fossen (2012), doi:10.1007/978-1-4614-1043-0_9
  [27] Jonatan Peña-Ramírez, Rob H. B. Fey and Henk Nijmeijer (2012), doi:10.1007/978-1-4614-1043-0_1
  [28] Jonatan Peña-Ramírez and Henk Nijmeijer (2012), doi:10.1007/978-1-4614-1043-0_14
  [29] Christian Holden, Dominik A. Breu and Thor I. Fossen (2012), doi:10.1007/978-1-4614-1043-0_10
  [30] D Deleanu and C L Dumitrache (2019), doi:10.1088/1757-899X/591/1/012106
  [31] Peng Zhao, Lihua Liang, Songtao Zhang, Ming Ji and Jia Yuan (2019), doi:10.1016/j.oceaneng.2019.106322
  [32] Sambor Guze, Wojciech Wawrzynski and Przemyslaw Wilczynski (2020), doi:10.3390/jmse8020091
  [33] Christian Holden and Thor I. Fossen (2012), doi:10.1007/978-1-4614-1043-0_12
  [34] Sadra Kianejad, Hossein Enshaei, Jonathan Duffy and Nazanin Ansarifard (2020), doi:10.1007/s00773-020-00713-w
 
2. Tristan Perez and Thor I. Fossen, “Kinematic Models for Manoeuvring and Seakeeping of Marine Vessels”, 2007-1-3
 
  [1] Gullik A. Jensen, Niklas Säfström, Tu Duc Nguyen and Thor I. Fossen (2010), doi:10.1016/j.oceaneng.2009.12.009
  [2] (2011), doi:10.1002/9781119994138.refs
  [3] James H. VanZwieten and Frederick R. Driscoll (2008), doi:10.1080/13873950802164718
  [4] Keum-Shik Hong and Quang Hieu Ngo (2012), doi:10.1016/j.oceaneng.2012.06.013
  [5] M Figari, G Vigna and S Vignolo (2011), doi:10.1177/1475090210396012
  [6] Elena Celledoni, Håkon Marthinsen and Brynjulf Owren (2014), doi:10.1016/j.jcp.2012.12.031
  [7] Xuetao Chen and Woei Wan Tan (2013), doi:10.1016/j.oceaneng.2013.05.021
  [8] Zhongli Wang, Yunhui Liu, Hoi Wut Yip, Biao Peng, Shuyuan Qiao and Shi He (2008), doi:10.1109/AIM.2008.4601857
  [9] Thor Fossen and Tristan Perez (2009), doi:10.1109/MCS.2009.934408
  [10] Daniel Leite, Fernando Gomide, Rosangela Ballini and Pyramo Costa (2011), doi:10.1109/FUZZY.2011.6007452
  [11] Yusuke Kobashi, Genma Sano, Tsuyoshi Nakamura and Masayoshi Kanoh (2011), doi:10.1109/FUZZY.2011.6007480
  [12] Xue Tao Chen and Woei Wan Tan (2012), doi:10.1109/FUZZ-IEEE.2012.6251244
  [13] Xue Tao Chen and Woei Wan Tan (2012), doi:10.1109/FUZZ-IEEE.2012.6251243
  [14] Sun Qiaomei, Ren Guang, Yue Jin and Qi Xiaowei (2011), doi:10.1109/ICMTMA.2011.155
  [15] E. Simetti and G. Casalino (2015), doi:10.1016/j.arcontrol.2015.09.011
  [16] Ji Hyoung Ryu, Ganduulga Gankhuyag and Kil To Chong (2016), doi:10.1155/2016/7942963
  [17] A. Mironenko (2013), doi:10.3182/20130918-4-JP-3022.00008
  [18] Enrico Simetti, Stefano Galeano and Giuseppe Casalino (2016), doi:10.1109/OCEANSAP.2016.7485690
  [19] V.L. Timchenko and O.A. Ukhin (2016), doi:10.1109/MSNMC.2016.7783129
  [20] Chenguang Liu, Huarong Zheng, Rudy R. Negenborn, Xiumin Chu and Le Wang (2015), doi:10.1007/978-3-319-24264-4_12
  [21] Giuseppe Casalino, Enrico Simetti and Francesco Wanderlingh (2017), doi:10.1007/978-3-319-55372-6_17
  [22] Enrico Simetti and Giuseppe Casalino (2017), doi:10.1109/JOE.2016.2618182
  [23] Enrico Simetti, Francesco Wanderlingh, Giuseppe Casalino, Giovanni Indiveri and Gianluca Antonelli (2017), doi:10.1109/OCEANSE.2017.8084888
  [24] Xiaogong Lin, Yuzhao Jiao and Dawei Zhao (2018), doi:10.1109/ACCESS.2018.2789336
  [25] Liu Hengzhi, Geng Tao, Zhang Wei, X. Lei, S.P. Kozaitis and C.-C. Ku (2018), doi:10.1051/matecconf/201816005007
  [26] Geir Ole Tysse and Olav Egeland (2018), doi:10.4173/mic.2018.2.1
  [27] Elena Celledoni, Eirik Hoel Høiseth and Nataliya Ramzina (2018), doi:10.1007/s11044-018-9628-5
  [28] E. Simetti, G. Casalino, F. Wanderlingh and M. Aicardi (2018), doi:10.1016/j.oceaneng.2018.06.026
  [29] De Yi Sang, Jian Jun Zhao and Yi Wang (2014), doi:10.4028/www.scientific.net/AMM.631-632.779
  [30] Laura J. Nixon, Amy Tabb, William R. Morrison, Kevin B. Rice, Eckehard G. Brockerhoff, Tracy C. Leskey, Chikako van Koten, Stephen Goldson and Michael Rostás (2019), doi:10.1007/s10340-019-01084-x
  [31] Andrej Cibicik, Geir O. Tysse and Olav Egeland (2019), doi:10.1115/1.4043701
 
1. Tristan Perez, Øyvind N. Smogeli, Thor I. Fossen and Asgeir J. Sørensen, “An Overview of the Marine Systems Simulator (MSS): A Simulink Toolbox for Marine Control Systems”, 2006-4-4
 
  [1] Xuetao Chen and Woei Wan Tan (2013), doi:10.1016/j.oceaneng.2013.05.021
  [2] Judith M. Apsley, Aurelio Gonzalez-Villasenor, Mike Barnes, Alexander C. Smith, Steve Williamson, Jeroen D. Schuddebeurs, Patrick J. Norman, Campbell D. Booth, Graeme M. Burt and J. R. McDonald (2009), doi:10.1109/TIA.2009.2013569
  [3] K. Ishaque, S.S. Abdullah, S.M. Ayob and Z. Salam (2011), doi:10.1016/j.oceaneng.2010.10.017
  [4] Pavan Kumar Nuthi and Kamesh Subbarao (2014), doi:10.2514/6.2014-0034
  [5] Kashif Ishaque, S. S. Abdullah, S. M. Ayob and Z. Salam (2010), doi:10.1007/s10846-010-9395-x
  [6] Per Ivar Barth Berntsen, Ole Morten Aamo and Bernt J. Leira (2006), doi:10.1109/CDC.2006.377085
  [7] Huarong Zheng, Rudy R. Negenborn and Gabriel Lodewijks (2013), doi:10.1109/ITSC.2013.6728398
  [8] R. Iza, E. Irigoyen, V. Gomez, F. Artaza and H. Etxebeste (2010), doi:10.1109/ESARS.2010.5665260
  [9] Guichen Zhang and Jie Ma (2010), doi:10.1109/ICICTA.2010.762
  [10] Jun Hou, Jing Sun and Heath Hofmann (2015), doi:10.1109/ACC.2015.7172116
  [11] Marco Gallieri and John Ringwood (2010), doi:10.1109/ICIT.2010.5472654
  [12] Feiyang Zhao, Wenming Yang, Woei Wan Tan, Wenbin Yu, Jiasheng Yang and Siaw Kiang Chou (2016), doi:10.1016/j.apenergy.2015.10.022
  [13] Torstein I. Bo, Andreas R. Dahl, Tor A. Johansen, Eirik Mathiesen, Michel R. Miyazaki, Eilif Pedersen, Roger Skjetne, Asgeir J. Sorensen, Laxminarayan Thorat and Kevin K. Yum (2015), doi:10.1109/ACCESS.2015.2496122
  [14] Anastasios M. Lekkas and Thor I. Fossen (2012), doi:10.3182/20120919-3-IT-2046.00068
  [15] Dae Hyuk Kim and Nakwan Kim (2014), doi:10.2478/IJNAOE-2013-0166
  [16] Borge Rokseth, Stian Skjong and Eilif Pedersen (2017), doi:10.1109/JOE.2016.2614584
  [17] Massimo Guarnieri, Mattia Morandin, Antonio Ferrari, Pierpaolo Campostrini and Silverio Bolognani (2018), doi:10.1109/MIAS.2017.2739998
  [18] Jun Hou, Jing Sun and Heath F. Hofmann (2018), doi:10.1109/JOE.2017.2674878
  [19] Hanguang Zhang, Jin Bi, Jietao Li and Ke Ma (2017), doi:10.1109/ICCSNT.2017.8343687
  [20] Zhengru Ren, Zhiyu Jiang, Roger Skjetne and Zhen Gao (2018), doi:10.1016/j.oceaneng.2018.05.011
  [21] Sondre Sanden Tørdal and Geir Hovland (2019), doi:10.1115/1.4041643
  [22] Hyondong Oh, Seungkeun Kim, Antonios Tsourdos and Al Savvaris (2019), doi:10.1007/s00773-019-00628-1
  [23] Marco Gallieri (2016), doi:10.1007/978-3-319-27963-3_8
  [24] Yonghui Shuai, Guoyuan Li, Xu Cheng, Robert Skulstad, Jinshan Xu, Honghai Liu and Houxiang Zhang (2019), doi:10.1016/j.oceaneng.2019.106514
  [25] Luis Hernández-Morales, Yunier Valeriano-Medina, Luis Hernández-Santana and Ernesto Mesa-Suarez (2020), doi:10.1177/1475090220901431
 

News

Oct 2018: MIC reaches 3000 DOI Forward Links. The last 1000 took 2 years and 5 months.


May 2016: MIC reaches 2000 DOI Forward Links. The first 1000 took 34 years, the next 1000 took 2.5 years.


July 2015: MIC's new impact factor is now 0.778. The number of papers published in 2014 was 21 compared to 15 in 2013, which partially explains the small decrease in impact factor.


Aug 2014: For the 3rd year in a row MIC's impact factor increases. It is now 0.826.


Dec 2013: New database-driven web-design enabling extended statistics. Article number 500 is published and MIC reaches 1000 DOI Forward Links.


Jan 2012: Follow MIC on your smartphone by using the RSS feed.

Smartphone


July 2011: MIC passes 1000 ISI Web of Science citations.


Mar 2010: MIC is now indexed by DOAJ and has received the Sparc Seal seal for open access journals.


Dec 2009: A MIC group is created at LinkedIn and Twitter.


Oct 2009: MIC is now fully updated in ISI Web of Knowledge.