**Page description appears here**

Author: Jan P. Strand

 Total number of MIC articles   2
 Total number of DOI citations  77
 Total number of DOI excluding self-citations  74
 Average citations per article  38.50
 Average excluding self-citations  37.00
 Years 1998 - 1999 

MIC: Jan P. Strand

2. Thor I. Fossen and Jan P. Strand, “Tutorial on nonlinear backstepping: Applications to ship control”, 1999-2-3
 
  [1] (2011), doi:10.1002/9781119994138.refs
  [2] Gerasimos Rigatos and Spyros Tzafestas (2006), doi:10.1016/j.mechatronics.2006.01.003
  [3] Anna Witkowska and Roman S mierzchalski (2009), doi:10.1007/s11633-009-0277-2
  [4] Francesco Bullo (2000), doi:10.1016/S0005-1098(00)00115-1
  [5] Nassim Khaled and Nabil G. Chalhoub (2013), doi:10.1007/s11071-013-0840-9
  [6] Guoqing Xia, Huiyong Wu and Xingchao Shao (2014), doi:10.1155/2014/218585
  [7] Junsheng Ren and Lu Liu (2013), doi:10.3923/jas.2013.1691.1697
  [8] H.M. Morishita and C.E.S. Souza (2014), doi:10.1016/j.conengprac.2014.08.012
  [9] Thor Fossen and Tristan Perez (2009), doi:10.1109/MCS.2009.934408
  [10] S. Mojtaba Tabatabaeipour and Roberto Galeazzi (2015), doi:10.1016/j.ifacol.2015.09.551
  [11] Swarup Das, Aditi Bhatt and S. E. Talole (2015), doi:10.1109/IIC.2015.7150778
  [12] Feng Yi-wei and Feng Ping (2014), doi:10.1109/WCICA.2014.7053431
  [13] Mikkel Eske, Norgaard Sorensen and Morten Breivik (2015), doi:10.1016/j.ifacol.2015.10.295
  [14] Edoardo I. Sarda, Ivan R. Bertaska, Ariel Qu and Karl D. von Ellenrieder (2015), doi:10.1109/OCEANS-Genova.2015.7271425
  [15] Arsit Boonyaprapasorn, Eakachai Pengwang, Thavida Maneewarn, Parinya Sa Ngiamsunthorn, Chadchawarn Pongsomboon, Wishanuruk Wechsathol and Rardchawadee Silapunt (2015), doi:10.1109/ICCAS.2015.7364582
  [16] Defeng Wu and Fengkun Ren (2015), doi:10.1109/ChiCC.2015.7260536
  [17] Huajin Qu, Edoardo I. Sarda, Ivan R. Bertaska and Karl D. von Ellenrieder (2015), doi:10.1109/OCEANS-Genova.2015.7271438
  [18] Thor I. Fossen, Karl-Petter Lindegaard and Roger Skjetne (2002), doi:10.3182/20020721-6-ES-1901.01282
  [19] Swarup Das and S.E. Talole (2016), doi:10.1016/j.oceaneng.2016.05.027
  [20] Ramy Rashad, Ahmed Aboudonia and Ayman El-Badawy (2016), doi:10.1016/j.jfranklin.2016.07.017
  [21] Ya-nan Song, Rong-hua Xu and Qin-ruo Wang (2016), doi:10.1109/ChiCC.2016.7554919
  [22] Edoardo I. Sarda, Huajin Qu, Ivan R. Bertaska and Karl D. von Ellenrieder (2016), doi:10.1016/j.oceaneng.2016.09.037
  [23] Swarup Das and Sanjay E. Talole (2016), doi:10.1109/JOE.2016.2518256
  [24] Mikkel Eske Nørgaard Sørensen and Morten Breivik (2016), doi:10.1016/j.ifacol.2016.10.359
  [25] Mikkel Eske Norgaard Sorensen, Elias S. Bjorne and Morten Breivik (2016), doi:10.1109/CCA.2016.7587926
  [26] Yang Qu, Haixiang Xu, Wenzhao Yu, Hui Feng and Xin Han (2017), doi:10.1007/s11804-017-1410-1
  [27] N. Khaled and NG Chalhoub (2011), doi:10.1177/1077546309346245
  [28] Wilhelm B. Klinger, Ivan R. Bertaska, Karl D. von Ellenrieder and M. R. Dhanak (2017), doi:10.1109/JOE.2016.2571158
  [29] Thor I. Fossen (2000), doi:10.1016/S1474-6670(17)37044-1
  [30] Soulaymen Kammoun, Souhir Sallem and Mohamed Ben Ali Kammoun (2017), doi:10.1007/s13369-017-2606-z
  [31] Gabriel H. Negri, Mariana S. M. Cavalca, José de Oliveira, Celso J. F. Araújo and Luiz A. Celiberto (2017), doi:10.1007/s40313-017-0327-x
  [32] Jun Yuan, Zhengxing Wu, Junzhi Yu and Min Tan (2017), doi:10.1109/TIE.2017.2674606
  [33] Nabil G Chalhoub and Nassim Khaled (2014), doi:10.1177/1077546312461026
  [34] Defeng Wu, Fengkun Ren, Lei Qiao and Weidong Zhang (2017), doi:10.1016/j.isatra.2017.10.010
  [35] Hafiz Zeeshan Iqbal Khan, Jahanzeb Rajput, Shakil Ahmed, Muhammad Sarmad and Muhammad Sharjil (2018), doi:10.1109/IBCAST.2018.8312235
  [36] Lili Wan, Yixin Su, Huajun Zhang, Yongchuan Tang and Binghua Shi (2018), doi:10.1177/1687814018795523
  [37] Peng Wang, Xiaobing Zhang and Jihong Zhu (2018), doi:10.1016/j.fss.2018.12.002
  [38] Aditi Bhatt, Swarup Das and S. E. Talole (2018), doi:10.1080/20464177.2018.1550030
  [39] Anna Witkowska and Roman Smierzchalski (2007), doi:10.1007/978-0-387-73137-7_14
  [40] Nassim Khaled and Nabil G. Chalhoub (2009), doi:10.1007/978-3-642-00629-6_14
  [41] Anna Witkowska, Miroslaw Tomera and Roman mierzchalski (2007), doi:10.2478/v10006-007-0007-2
  [42] Chunyue Li, Jiajia Jiang, Fajie Duan, Wei Liu, Xianquan Wang, Lingran Bu, Zhongbo Sun and Guoliang Yang (2019), doi:10.3390/s19092051
  [43] Shasha Wang, Mingyu Fu and Yuanhui Wang (2019), doi:10.1002/acs.3030
  [44] Wei Guan, Haotian Zhou, Zuojing Su, Xianku Zhang and Chao Zhao (2019), doi:10.1155/2019/3821048
  [45] Xin Wang and Carlos Guedes Soares (2020), doi:10.1109/ACCESS.2019.2962604
 
1. Jan P. Strand, Asgeir J. Sørensen and Thor I. Fossen, “Design of automatic thruster assisted mooring systems for ships”, 1998-2-1
 
  [1] Asgeir J. Sørensen and Jann Peter Strand (2000), doi:10.1016/S0967-0661(99)00155-0
  [2] E. A. Tannuri, D. C. Donha and C. P. Pesce (2001), doi:10.1002/rnc.604
  [3] Shaoji Fang and Mogens Blanke (2011), doi:10.2478/v10006-011-0035-9
  [4] Shaoji Fang, Bernt J. Leira and Mogens Blanke (2013), doi:10.1016/j.strusafe.2012.10.008
  [5] (2011), doi:10.1002/9781119994138.refs
  [6] Asgeir J. Sørensen (2011), doi:10.1016/j.arcontrol.2011.03.008
  [7] Yuanhui Wang, Chuntai Zou, Fuguang Ding, Xianghui Dou, Yanqin Ma and Yanwen Liu (2014), doi:10.1155/2014/302481
  [8] Shaoji Fang, Mogens Blanke and Bernt J. Leira (2015), doi:10.1016/j.conengprac.2014.11.009
  [9] Dong T. Nguyen and Asgeir J. Sørensen (2009), doi:10.1016/j.conengprac.2009.03.001
  [10] Dat H. Nguyen, Dong T. Nguyen, Ser T. Quek and Asgeir J. Sørensen (2010), doi:10.1016/j.conengprac.2010.05.001
  [11] Dat H. Nguyen, Dong T. Nguyen, Ser T. Quek and Asgeir J. Sørensen (2011), doi:10.1016/j.coldregions.2011.01.007
  [12] Youngbok Kim (2013), doi:10.9726/kspse.2013.17.5.094
  [13] Wei He, Xiuyu He and Shuzhi Sam Ge (2015), doi:10.1109/TMECH.2015.2431118
  [14] Anh-Minh D. Tran, Jung-In Yun, Kwang-Hwan Choi, Chang-Hyo Son and Young-Bok Kim (2015), doi:10.1109/ICCAS.2015.7364721
  [15] Sang-Won Ji, Myung-Soo Choi and Young-Bok Kim (2015), doi:10.1109/TMECH.2015.2407612
  [16] Dong T. Nguyen, Mogens Blanke and Asgeir J. Sørensen (2007), doi:10.3182/20070919-3-HR-3904.00051
  [17] Mogens Blanke, Shaoji Fang, Roberto Galeazzi and Bernt J. Leira (2012), doi:10.3182/20120829-3-MX-2028.00224
  [18] Li Zhou, Torgeir Moan, Kaj Riska and Biao Su (2013), doi:10.1007/s00773-013-0220-7
  [19] Lin-lin Wang, Wen-hua Wang, Ya-zhen Du, Hao Gao and Yi Huang (2016), doi:10.1007/s00773-016-0403-0
  [20] Anh-Minh D. Tran, Suk-Ho Jung, Jung-In Yoon and Young-Bok Kim (2016), doi:10.1007/s12555-015-0046-7
  [21] Anh Minh D. Tran and Young Bok Kim (2016), doi:10.7839/ksfc.2016.13.4.023
  [22] (2017), doi:10.3390/en10050666
  [23] Jann Peter Strand, Kenan Ezal, Thor I. Fossen and Petar V. Kokotovi (1998), doi:10.1016/S1474-6670(17)40420-4
  [24] Xiaogong Lin, Heng Li, Kun Liang and Yuzhao Jiao (2017), doi:10.23919/ChiCC.2017.8027388
  [25] Mogens Blanke and Dong T. Nguyen (2018), doi:10.1016/j.oceaneng.2017.11.042
  [26] Vahid Hassani, António M. Pascoal and Asgeir J. Sørensen (2018), doi:10.1016/j.oceaneng.2018.01.021
  [27] Jann Peter Strand and Thor I. Fossen (1999), doi:10.1007/BFb0109924
  [28] Xiaomeng Zhu (2019), doi:10.1007/978-981-10-6963-5_144-1
  [29] Asgeir J. Sørensen (2014), doi:10.1007/978-1-4471-5102-9_122-1
  [30] Wei He, Shuzhi Sam Ge, Bernard Voon Ee How and Yoo Sang Choo (2014), doi:10.1007/978-1-4471-5337-5_6
  [31] Anh-Minh D. Tran, Jung-In Yoon and Young-Bok Kim (2016), doi:10.1007/978-3-319-27247-4_34
  [32] Shangyu Yu, Lei Wang, Bo Li and Huacheng He (2019), doi:10.1007/s00773-019-00678-5
 

News

Oct 2018: MIC reaches 3000 DOI Forward Links. The last 1000 took 2 years and 5 months.


May 2016: MIC reaches 2000 DOI Forward Links. The first 1000 took 34 years, the next 1000 took 2.5 years.


July 2015: MIC's new impact factor is now 0.778. The number of papers published in 2014 was 21 compared to 15 in 2013, which partially explains the small decrease in impact factor.


Aug 2014: For the 3rd year in a row MIC's impact factor increases. It is now 0.826.


Dec 2013: New database-driven web-design enabling extended statistics. Article number 500 is published and MIC reaches 1000 DOI Forward Links.


Jan 2012: Follow MIC on your smartphone by using the RSS feed.

Smartphone


July 2011: MIC passes 1000 ISI Web of Science citations.


Mar 2010: MIC is now indexed by DOAJ and has received the Sparc Seal seal for open access journals.


Dec 2009: A MIC group is created at LinkedIn and Twitter.


Oct 2009: MIC is now fully updated in ISI Web of Knowledge.