**Page description appears here**
MIC FORWARD LINKS 2004

   Valid XHTML 1.0 Strict

 Total number of MIC articles in 2004  11
 Total number of DOI citations  233
 Average citations per article   21.18 

2004, Vol. 25, No. 4:
1.Thor I. Fossen and Øyvind N. Smogeli, “Nonlinear Time-Domain Strip Theory Formulation for Low-Speed Manoeuvering and Station-Keeping”, pp. 201-221
DOI forward links to this article:
  [1] Peter Gu, Ahmed Ahmed Walid, Yousef Iskandarani and Hamid Reza Karimi (2013), doi:10.1007/s13042-012-0076-x
  [2] Gullik A. Jensen, Niklas Säfström, Tu Duc Nguyen and Thor I. Fossen (2010), doi:10.1016/j.oceaneng.2009.12.009
  [3] Atul Thakur, Petr Svec and Satyandra K. Gupta (2012), doi:10.1016/j.robot.2012.07.009
  [4] THOR I. FOSSEN (2005), doi:10.1142/S0218127405013691
  [5] Keum-Shik Hong and Quang Hieu Ngo (2012), doi:10.1016/j.oceaneng.2012.06.013
  [6] (2011), doi:10.1002/9781119994138.refs
  [7] Xuetao Chen and Woei Wan Tan (2013), doi:10.1016/j.oceaneng.2013.05.021
  [8] Atul Thakur and Satyandra K. Gupta (2011), doi:10.1115/1.3617443
  [9] Haizhi Liang, Luyu Li and Jinping Ou (2015), doi:10.1007/s00773-015-0322-5
  [10] Zhongli Wang and Yunhui Liu (2009), doi:10.1109/ROBIO.2009.4913162
  [11] A. Pereira, J. Das and G.S. Sukhatme (2008), doi:10.1109/IROS.2008.4650991
  [12] K. Unneland, E. Kristiansen and O. Egeland (2005), doi:10.1109/OCEANS.2005.1639784
  [13] I.F. Ihle, R. Skjetne and T.I. Fossen (2005), doi:10.1109/.2005.1469806
  [14] I.-A.F. Ihle, R. Skjetne and T.I. Fossen (2004), doi:10.1109/CDC.2004.1428723
  [15] Daniel Leite, Fernando Gomide, Rosangela Ballini and Pyramo Costa (2011), doi:10.1109/FUZZY.2011.6007452
  [16] I.-A.F. Ihle, J. Jouffroy and T.I. Fossen (2005), doi:10.1109/CDC.2005.1582247
  [17] Yusuke Kobashi, Genma Sano, Tsuyoshi Nakamura and Masayoshi Kanoh (2011), doi:10.1109/FUZZY.2011.6007480
  [18] G. Torsetnes, J. Jouffroy and T.I. Fossen (2004), doi:10.1109/CDC.2004.1429657
  [19] I.-A.F. Ihle, J. Jouffroy and T.I. Fossen (2005), doi:10.1109/OCEANS.2005.1639888
  [20] A.K. Bondhus and K.Y. Pettersen (2005), doi:10.1109/OCEANS.2005.1639986
  [21] Xue Tao Chen and Woei Wan Tan (2012), doi:10.1109/FUZZ-IEEE.2012.6251243
  [22] Xue Tao Chen and Woei Wan Tan (2012), doi:10.1109/FUZZ-IEEE.2012.6251244
  [23] Kari Unneland, Paul Van Dooren and Olav Egeland (2007), doi:10.1109/ACC.2007.4282863
  [24] Ye Zhao, Min Zhang, Hui Chen and Xiao-Feng Yuan (2014), doi:10.1109/TAP.2014.2322893
  [25] Quang Hieu Ngo, Giyong Hong and Keum-Shik Hong (2011), doi:10.1109/SII.2011.6147652
  [26] Yongping Jin, Buyan Wan, Deshun Liu, Youduo Peng and Yong Guo (2016), doi:10.1016/j.oceaneng.2016.03.056
  [27] Benjamin Golding, Andrew Ross and Thor I. Fossen (2006), doi:10.3182/20060329-3-AU-2901.00048
  [28] Yongping Jin, Buyan Wan, Deshun Liu, Youduo Peng, Zhihua Cai and Jianghui Dong (2016), doi:10.21595/jve.2016.16955
  [29] Owen Thorp, George Piper and Roger Cortesi (2014), doi:10.1177/1077546312468926
  [30] P. Du, A. Ouahsine, K.T. Toan and P. Sergent (2017), doi:10.1016/j.oceaneng.2017.07.013
  [31] Gyoung-Hahn Kim, Mingxu Piao and Keum-Shik Hong (2017), doi:10.1109/ASCC.2017.8287600
  [32] V. A. Golikov, V. V. Golikov, Ya. Volyanskaya, O. Mazur and O. Onishchenko (2018), doi:10.1088/1755-1315/172/1/012010
  [33] Sondre Sanden Tørdal and Geir Hovland (2019), doi:10.1115/1.4041643
  [34] Marc Levadou and Riaan van t Veer (2011), doi:10.1007/978-94-007-1482-3_17
  [35] Ranjan Vepa (2013), doi:10.1007/978-1-4471-5400-6_4
 
2.Bjørn Jalving, Kenneth Gade, Kristian Svartveit, Are Willumsen and Robert Sørhagen, “DVL Velocity Aiding in the HUGIN 1000 Integrated Inertial Navigation System”, pp. 223-236
DOI forward links to this article:
  [1] Xixiang Liu, Xiaosu Xu, Yiting Liu and Lihui Wang (2014), doi:10.1155/2014/260209
  [2] Kanghua Tang, Jinling Wang, Wanli Li and Wenqi Wu (2013), doi:10.3390/s131114583
  [3] Li Kang, Lingyun Ye and Kaichen Song (2014), doi:10.1155/2014/593692
  [4] Giancarlo Troni and Louis L. Whitcomb (2014), doi:10.1002/rob.21551
  [5] Li Kang, Lingyun Ye and Kaichen Song (2014), doi:10.1587/elex.11.20140994
  [6] Petter Norgren and Roger Skjetne (2014), doi:10.4173/mic.2014.4.4
  [7] Pengyun Chen, Ye Li, Yumin Su, Xiaolong Chen and Yanqing Jiang (2015), doi:10.1017/S0373463315000429
  [8] Oyvind Hegrenas, Einar Berglund and Oddvar Hallingstad (2008), doi:10.1109/ROBOT.2008.4543346
  [9] Oyvind Hegrenaes and Einar Berglund (2009), doi:10.1109/OCEANSE.2009.5278307
  [10] Xianfei Pan and Yuanxin Wu (2015), doi:10.1017/S0373463315000703
  [11] Xiaosu Xu, Peijuan Li and Jian-juan Liu (2015), doi:10.1155/2015/581909
  [12] Kjetil Bergh Anonsen, Oddvar Hallingstad and Ove Kent Hagen (2007), doi:10.1109/UT.2007.370773
  [13] Øyvind Hegrenaes and Oddvar Hallingstad (2011), doi:10.1109/JOE.2010.2100470
  [14] Giancarlo Troni, James C. Kinsey, Dana R. Yoerger and Louis L. Whitcomb (2012), doi:10.1109/ICRA.2012.6225249
  [15] Giancarlo Troni and Louis L. Whitcomb (2012), doi:10.1109/AUV.2012.6380752
  [16] Bo Zhao, M. Blanke and R. Skjetne (2012), doi:10.1109/ACC.2012.6315511
  [17] P. Krishnamurthy and F. Khorrami (2013), doi:10.1109/ASCC.2013.6606318
  [18] G. A. Ramadass, N. Vedachalam, V. Balanagajyothi, R. Ramesh and M. A. Atmanand (2013), doi:10.1109/SYMPOL.2013.6701928
  [19] O T Odegaard and O P Pedersen (2010), doi:10.1109/OCEANS.2010.5664351
  [20] Lv Zhaopeng, Tang Kanghua and Wu Meiping (2011), doi:10.1109/ICEMI.2011.6037829
  [21] O.T. Odegaard (2004), doi:10.1109/OCEANS.2004.1406332
  [22] G Troni and L L Whitcomb (2010), doi:10.1109/OCEANS.2010.5664279
  [23] Giancarlo Troni and Louis L. Whitcomb (2011), doi:10.1109/IROS.2011.6094942
  [24] R. Ramesh, V. Bala Naga Jyothi, N. Vedachalam, G.A. Ramadass and M.A. Atmanand (2016), doi:10.1017/S0373463315001058
  [25] Itzik Klein and Roee Diamant (2015), doi:10.3390/s151026818
  [26] Li Kang, Lingyun Ye, Kaichen Song and Yang Zhou (2014), doi:10.3390/s141018075
  [27] Li-Ye Zhao, Xian-Jun Liu, Lei Wang, Yan-Hua Zhu and Xi-Xiang Liu (2016), doi:10.3390/app6030079
  [28] M. Romanovas, L. Lanca and R. Ziebold (2015), doi:10.1109/InertialSensors.2015.7314276
  [29] Michailas Romanovas, Ralf Ziebold and Luis Lanca (2015), doi:10.1109/IAIN.2015.7352241
  [30] Yanshun Zhang, Yajing Guo, Tao Yang, Chunyu Li and Zhanqing Wang (2016), doi:10.1088/0957-0233/27/6/065003
  [31] Rodrigo Telles da Silva Vale, Ettore Apolonio de Barros and Thiago de Castro Martins (2013), doi:10.3182/20130918-4-JP-3022.00068
  [32] Oyvind Hegrenaes, Audun Ramstad, Torstein Pedersen and David Velasco (2016), doi:10.1109/AUV.2016.7778694
  [33] Asaf Tal, Itzik Klein and Reuven Katz (2017), doi:10.3390/s17020415
  [34] Haijian Xue, Xiaosong Guo, Zhaofa Zhou and Kunming Wang (2017), doi:10.1017/S0373463317000340
  [35] Peijia Liu, Bo Wang, Zhihong Deng and Mengyin Fu (2017), doi:10.1109/JSEN.2017.2712282
  [36] Yixian Zhu, Xianghong Cheng, Jie Hu, Ling Zhou and Jinbo Fu (2017), doi:10.3390/app7080759
  [37] P. J. Liu, B. Wang, Z. H. Deng, X. Xiao and S. T. Wang (2017), doi:10.23919/ICINS.2017.7995608
  [38] Peijia Liu, Bo Wang, Zhihong Deng and Mengyin Fu (2018), doi:10.1109/JSEN.2018.2800165
  [39] Juan Francisco Fuentes-Perez, Christian Meurer, Jeffrey Andrew Tuhtan and Maarja Kruusmaa (2018), doi:10.1109/JOE.2017.2767786
  [40] Ruonan Wu, Qiuping Wu, Fengtian Han, Rong Zhang, Peida Hu and Haixia Li (2018), doi:10.3390/s18051538
  [41] Zhe Fan, Shuling Hu, Chunxi Zhang, Yanju Nie and Jun Li (2015), doi:10.1117/1.OE.54.10.104107
  [42] Alper Bereketli, Muharrem Tümçak r and Burcu Yeni (2018), doi:10.1016/j.jnca.2018.10.014
  [43] Wan Li Li and Liang Qing Lu (2012), doi:10.4028/www.scientific.net/AMR.591-593.1178
  [44] Ali Karmozdi, Mojtaba Hashemi and Hassan Salarieh (2018), doi:10.1002/navi.271
  [45] Jianhua Bao, Daoliang Li, Xi Qiao and Thomas Rauschenbach (2019), doi:10.1016/j.inpa.2019.04.003
 
3.Espen Remme, Peter J. Hunter, Otto Smiseth, Carey Stevens, Stein I. Rabben, Helge Skulstad and Bjørn A.J. Angelsen, “Development of an in vivo method for determining material properties of passive myocardium”, pp. 237-252
 
2004, Vol. 25, No. 3:
1.Alexandra Grancharova and Tor A. Johansen, “Explicit Approaches to Constrained Model Predictive Control: A Survey”, pp. 131-157
DOI forward links to this article:
  [1] David Anisi, John Robinson and Petter Ögren (2006), doi:10.2514/6.2006-6107
 
2.Yilmaz Türkyilmaz and Olav Egeland, “Nonlinear Observer Design for a Nonlinear Cable/String FEM Model using Contraction Theory”, pp. 159-172
 
3.Bjørn Jalving, Kenneth Gade, Ove K. Hagen and Karsten Vestgård, “A Toolbox of Aiding Techniques for the HUGIN AUV Integrated Inertial Navigation System”, pp. 173-190
DOI forward links to this article:
  [1] Kenneth Gade (2010), doi:10.1017/S0373463309990415
  [2] James C. Kinsey and Louis L. Whitcomb (2007), doi:10.1109/JOE.2007.893686
  [3] Xixiang Liu, Xiaosu Xu, Yiting Liu and Lihui Wang (2014), doi:10.1155/2014/260209
  [4] Kanghua Tang, Jinling Wang, Wanli Li and Wenqi Wu (2013), doi:10.3390/s131114583
  [5] Ngoc-Huy Tran, Myung-Man Woo, Hyeung-sik Choi and Joon-Young Kim (2012), doi:10.1109/OCEANS-Yeosu.2012.6263382
  [6] T. Hyakudome, H. Yoshida, S. Ishibashi, H. Ochi, T. Sawa, Y. Nakano, Y. Watanabe, T. Nakatani, M. Sugesawa, Y. Ohta, K. Watanabe, S. Oomika, Y. Nanbu and M. M. Komuku (2012), doi:10.1109/OCEANS.2012.6404892
  [7] Giancarlo Troni, Christopher J. McFarland, Kirk A. Nichols and Louis L. Whitcomb (2011), doi:10.1109/ICRA.2011.5980488
  [8] Tadahiro Hyakudome, Hiroshi Yoshida, Takeshi Nakatani, Yutaka Ohta, Toshihiro Tani, Koki Sugihara, Takuya Moriga, Takashi Iwamoto, Yoshinori Kawaharazaki, Tomomasa Oda and Yasuhiro Fujita (2013), doi:10.1109/OCEANS-Bergen.2013.6608025
  [9] Kjell Magne Fauske, Fredrik Gustafsson and Oyvind Hegrenaes (2007), doi:10.1109/ICIF.2007.4408044
  [10] Deborah K. Meduna, Stephen M. Rock and Robert S. McEwen (2010), doi:10.1109/AUV.2010.5779659
  [11] Li-Ye Zhao, Xian-Jun Liu, Lei Wang, Yan-Hua Zhu and Xi-Xiang Liu (2016), doi:10.3390/app6030079
  [12] Xixiang Liu, Jian Sima, Yongjiang Huang, Xianjun Liu and Pan Zhang (2016), doi:10.1155/2016/3528146
  [13] Øyvind Ødegård, Asgeir J. Sørensen, Roy E. Hansen and Martin Ludvigsen (2016), doi:10.1016/j.ifacol.2016.10.453
  [14] Tadahiro Hyakudome, Takeshi Nakatani, Hiroshi Yoshida, Toshihiro Tani, Hideki Ito and Koki Sugihara (2016), doi:10.1109/AUV.2016.7778666
  [15] K. G. Kebkal and A. I. Mashoshin (2017), doi:10.1134/S2075108717010059
  [16] Peijia Liu, Bo Wang, Zhihong Deng and Mengyin Fu (2017), doi:10.1109/JSEN.2017.2712282
  [17] Peijia Liu, Bo Wang, Zhihong Deng and Mengyin Fu (2018), doi:10.1109/JSEN.2018.2800165
  [18] Jianhua Bao, Daoliang Li, Xi Qiao and Thomas Rauschenbach (2019), doi:10.1016/j.inpa.2019.04.003
 
2004, Vol. 25, No. 2:
1.Morten Hovd and Richard D. Braatz, “Handling State and Output Constraints in MPC Using Time-dependent Weights”, pp. 67-84
DOI forward links to this article:
  [1] Fernando V. Lima and Christos Georgakis (2010), doi:10.1016/j.jprocont.2010.04.008
  [2] Fernando V. Lima and Christos Georgakis (2008), doi:10.1016/j.jprocont.2007.09.004
  [3] Fernando V. Lima, Zhenya Jia, Marianthi Ierapetritou and Christos Georgakis (2009), doi:10.1002/aic.12021
  [4] Fernando V. Lima, Christos Georgakis, Julie F. Smith, Phillip D. Schnelle and David R. Vinson (2010), doi:10.1002/aic.11897
 
2.Sigurd SkogestadSimple analytic rules for model reduction and PID controller tuning”, pp. 85-120
DOI forward links to this article:
  [1] Finn Haugen (2010), doi:10.4173/mic.2010.3.1
  [2] Finn Haugen, Bernt Lie, F. Haugen, R. Bakke and B. Lie (2013), doi:10.4173/mic.2013.2.4
  [3] A.R. Neshasteriz, A. Khaki Sedigh and H. Sadjadian (2010), doi:10.1016/j.jprocont.2009.10.003
  [4] Antonio C.B. Araujo, Romildo P. Brito and Helen Shang (2009), doi:10.1016/S1570-7946(09)70626-1
  [5] Víctor M. Alfaro and Ramon Vilanova (2012), doi:10.1016/j.jprocont.2012.01.001
  [6] Finn Haugen, Rune Bakke and Bernt Lie (2013), doi:10.4173/mic.2013.3.1
  [7] David Di Ruscio (2010), doi:10.4173/mic.2010.4.3
  [8] Antonio C.B. Araujo, Jose J.N. Neto and Helen Shang (2009), doi:10.1016/S1570-7946(09)70627-3
  [9] Antonio C.B. de Araujo, Romildo P. Brito and Helen Shang (2009), doi:10.1016/j.jclepro.2009.05.014
  [10] Finn Haugen, Rune Bakke and Bernt Lie (2013), doi:10.4173/mic.2013.3.4
  [11] Flavio Manenti (2012), doi:10.1016/j.isatra.2011.10.008
  [12] R. Vilanova, V.M. Alfaro and O. Arrieta (2012), doi:10.1016/j.isatra.2011.09.001
  [13] S. Skogestad (2009), doi:10.4173/mic.2009.3.5
  [14] Ramon Vilanova and Carles Pedret (2010), doi:10.1080/00986440903574958
  [15] Sadegh Etedali, Mohammad Reza Sohrabi and Saeed Tavakoli (2013), doi:10.1007/s11803-013-0150-8
  [16] Antonio C. B. de Arau jo, Simone Gallani, Michela Mulas and Gustaf Olsson (2011), doi:10.1021/ie101703s
  [17] Yolanda Bolea, Vicenç Puig and Joaquim Blesa (2014), doi:10.1016/j.envsoft.2013.10.028
  [18] B A Hennen, E Westerhof, P W J M Nuij, J W Oosterbeek, M R de Baar, W A Bongers, A Bürger, D J Thoen and M Steinbuch (2010), doi:10.1088/0741-3335/52/10/104006
  [19] F. Haugen (2012), doi:10.4173/mic.2012.4.3
  [20] Finn Haugen, Rune Bakke and Bernt Lie (2014), doi:10.1155/2014/572621
  [21] Lauren M. Huyett, Eyal Dassau, Howard C. Zisser and Francis J. Doyle (2015), doi:10.1021/acs.iecr.5b01237
  [22] Flavio Manenti, Francesco Rossi, Alexey G. Goryunov, Valeriy F. Dyadik, Kirill A. Kozin, Igor S. Nadezhdin and Sergei S. Mikhalevich (2015), doi:10.1016/j.reffit.2015.07.001
  [23] V. M. Alfaro, R. Vilanova and O. Arrieta (2008), doi:10.1109/ETFA.2008.4638407
  [24] Ramon Vilanova and Victor M. Alfaro (2011), doi:10.1109/ICCA.2011.6137880
  [25] Per-Ola Larsson and Tore Hagglund (2011), doi:10.1109/ACC.2011.5991112
  [26] Xiaohan Zhou (2012), doi:10.1109/APPEEC.2012.6307589
  [27] Helem Sabina Sanchez and Ramon Vilanova (2013), doi:10.1109/ETFA.2013.6648008
  [28] Miluse Viteckova and Antonin Vitecek (2013), doi:10.1109/CarpathianCC.2013.6560582
  [29] Joon Bok Lee, Eyal Dassau, Dale E. Seborg and Francis J. Doyle (2013), doi:10.1109/ACC.2013.6580276
  [30] Helem Sabina Sanchez and Ramon Vilanova (2013), doi:10.1109/ICSTCC.2013.6689002
  [31] Miluse Viteckova and Antonin Vitecek (2014), doi:10.1109/CarpathianCC.2014.6843688
  [32] R. Vilanova, V. M. Alfaro, O. Arrieta and C. Pedret (2010), doi:10.1109/MED.2010.5547796
  [33] Lauren M. Huyett, Eyal Dassau, Howard C. Zisser and Francis J. Doyle (2015), doi:10.1109/ACC.2015.7172137
  [34] Seungwoo Hong, Inseok Park, Jaesung Chung and Myoungho Sunwoo (2015), doi:10.1016/j.ifacol.2015.10.016
  [35] Teng Li, Xiangyang Xu and Yaping Dai (2015), doi:10.1109/CAC.2015.7382517
  [36] Kyle M. Bade, Ronald E. Hanson, Brandt A. Belson, Ahmed M. Naguib, Philippe Lavoie and Clarence W. Rowley (2016), doi:10.1017/jfm.2016.200
  [37] R. Vilanova and R. Katebi (2012), doi:10.3182/20120328-3-IT-3014.00040
  [38] Elvira Marie B. Aske, Sigurd Skogestad and Stig Strand (2010), doi:10.3182/20070606-3-MX-2915.00009
  [39] Igor S Nadezhdin, Alexey G Goryunov and Flavio Manenti (2016), doi:10.1088/1757-899X/142/1/012048
  [40] Ramon Vilanova, Orlando Arrieta, N. Mastorakis, V. Mladenov and A. Bulucea (2016), doi:10.1051/matecconf/20167602043
  [41] V. C. Reis, M. F. Santos, M. J. Carmo and F. C. Ferreira (2016), doi:10.1109/ICSTCC.2016.7790674
  [42] Hélio Freire, P. B. Moura Oliveira and E. J. Solteiro Pires (2017), doi:10.1007/s12555-015-0271-0
  [43] G.L. Deshmukh and C.B. Kadu (2016), doi:10.1109/ICACDOT.2016.7877653
  [44] David Di Ruscio and Christer Dalen (2017), doi:10.4173/mic.2017.2.4
  [45] N. Paletta, D. Cristillo, M. Belardo, A. Marino and M. Pecora (2016), doi:10.1590/1679-78252512
  [46] Naregalkar Akshay and D. Subbulekshmi (2017), doi:10.1016/j.egypro.2017.05.235
  [47] Pawel Nowak and Jacek Czeczot (2017), doi:10.1109/MMAR.2017.8046791
  [48] Jose A. Renteria, Yankai Cao, Alexander W. Dowling and Victor M. Zavala (2017), doi:10.1002/aic.16030
  [49] Maedeh Roodpeyma, Selma E. Guigard and Warren H. Stiver (2017), doi:10.1016/j.supflu.2017.12.029
  [50] A. V. Zatonskiy, L. G. Tugashova, N. N. Alaeva and K. L. Gorshkova (2017), doi:10.1134/S0965544117100206
  [51] Vasile Cirtoaje (2017), doi:10.1080/00051144.2017.1383581
  [52] Christer Dalen and David Di Ruscio (2018), doi:10.3390/a11060086
  [53] Lemma Dendena Tufa (2012), doi:10.4028/www.scientific.net/AMR.622-623.1498
  [54] Lemma Dendena Tufa and Marappagounder Ramasamy (2014), doi:10.4028/www.scientific.net/AMM.625.478
  [55] Seungwoo Hong, Inseok Park, Jaewook Shin and Myoungho Sunwoo (2017), doi:10.1115/1.4035236
  [56] Seungwoo Hong, Inseok Park and Myoungho Sunwoo (2016), doi:10.1115/1.4032283
  [57] Victor M. C. Alves, Felipe S. Lima, Sidinei K. Silva and Antonio C. B. Araujo (2018), doi:10.1021/acs.iecr.8b04337
  [58] Christer Dalen and David Di Ruscio (2018), doi:10.4173/mic.2018.4.4
  [59] Bharat Verma and Prabin Kumar Padhy (2018), doi:10.1049/iet-cta.2018.5454
  [60] Aidan O Dwyer (2012), doi:10.1007/978-1-4471-2425-2_1
 
2004, Vol. 25, No. 1:
1.Roger Skjetne, Øyvind N. Smogeli and Thor I. Fossen, “A Nonlinear Ship Manoeuvering Model: Identification and adaptive control with experiments for a model ship”, pp. 3-27
DOI forward links to this article:
  [1] Alan M. Whitman, Hashem Ashrafiuon and Kenneth R. Muske (2011), doi:10.1115/1.4002976
  [2] Morten Breivik, Vegard E. Hovstein and Thor I. Fossen (2008), doi:10.4173/mic.2008.4.2
  [3] So-Ryeok Oh, Jing Sun, Zhen Li, E.A. Celkis and D. Parsons (2010), doi:10.1109/TMECH.2009.2024308
  [4] Young-Hwan Park and Jae-Kyung Lee (2012), doi:10.5302/J.ICROS.2012.18.1.001
  [5] F. J. Velasco, E. Revestido, E. Moyano and E. López (2012), doi:10.1002/cae.20444
  [6] David Moreno-Salinas, Dictino Chaos, Eva Besada-Portas, José Antonio López-Orozco, Jesús M. de la Cruz and Joaquín Aranda (2013), doi:10.1155/2013/890120
  [7] Serge Sutulo and C. Guedes Soares (2014), doi:10.1016/j.oceaneng.2014.01.007
  [8] Weilin Luo, Lúcia Moreira and C. Guedes Soares (2014), doi:10.1016/j.oceaneng.2014.03.008
  [9] Arturo Padilla, Juan I. Yuz and Benjamin Herzer (2014), doi:10.1080/00207179.2014.897036
  [10] Haizhi Liang, Luyu Li and Jinping Ou (2014), doi:10.1007/s11802-014-2066-y
  [11] Erik Kyrkjebø (2015), doi:10.4173/mic.2015.2.3
  [12] Flavia Benetazzo, Gianluca Ippoliti, Sauro Longhi and Paolo Raspa (2015), doi:10.1016/j.oceaneng.2015.07.001
  [13] DongBin Lee, Enver Tatlicioglu, Timothy C. Burg and Darren M. Dawson (2008), doi:10.1109/ACC.2008.4586548
  [14] Kenneth R. Muske, Hashem Ashrafiuon, Geoffrey Haas, Ryan McCloskey and Timothy Flynn (2008), doi:10.1109/ACC.2008.4586551
  [15] A. Pereira, J. Das and G.S. Sukhatme (2008), doi:10.1109/IROS.2008.4650991
  [16] DongBin Lee, Enver Tatlicioglu, Timothy C. Burg and Darren M. Dawson (2008), doi:10.1109/CDC.2008.4739313
  [17] Bao-Li Ma and Wen-Jing Xie (2013), doi:10.1049/iet-cta.2012.0539
  [18] L. Consolini and M. Tosques (2012), doi:10.1109/TAC.2012.2199178
  [19] Francisco Jesus Velasco, Elias Revestido Herrero, Eloy Lopez and Emiliano Moyano (2013), doi:10.1109/JOE.2012.2227175
  [20] John M. Daly, Michael J. Tribou and Steven L. Waslander (2012), doi:10.1109/IROS.2012.6385523
  [21] Kilsoo Kim, Young-Ki Lee, Sehwan Oh, David Moroniti, Dimitri Mavris, George J. Vachtsevanos, Nikos Papamarkos and George Georgoulas (2013), doi:10.1109/MED.2013.6608750
  [22] Arturo Padilla and Juan I. Yuz (2013), doi:10.1109/CDC.2013.6760592
  [23] Guoqing Xia, Ju Liu and Huiyong Wu (2013), doi:10.1109/ICNC.2013.6817972
  [24] Simone Formentin, Daniele Berretta, Nazario Urbano, Ivo Boniolo, Pierpaolo De Filippi and Sergio M. Savaresi (2013), doi:10.1109/TMECH.2013.2263092
  [25] Guoqing Xia, Ju Liu, Xinghua Chen, Dapeng Wang and Rongtao Yang (2015), doi:10.1109/ICMA.2015.7237675
  [26] M. Breivik and T.I. Fossen (2004), doi:10.1109/OCEANS.2004.1406507
  [27] Guoqing Xia, Ju Liu and Ang Zhao (2015), doi:10.1109/CCDC.2015.7162034
  [28] Baris Bidikli, Enver Tatlicioglu and Erkan Zergeroglu (2014), doi:10.1109/CDC.2014.7040073
  [29] Mikkel Eske, Norgaard Sorensen and Morten Breivik (2015), doi:10.1016/j.ifacol.2015.10.295
  [30] Z.X. Liu, C. Yuan and Y.M. Zhang (2015), doi:10.1016/j.ifacol.2015.10.271
  [31] Baris Bidikli, Enver Tatlicioglu and Erkan Zergeroglu (2016), doi:10.1016/j.oceaneng.2015.12.057
  [32] Liu Zhixiang, Zhang Youmin, Yuan Chi and Luo Jun (2015), doi:10.1109/ChiCC.2015.7260611
  [33] Baris Bidikli, Enver Tatlicioglu and Erkan Zergeroglu (2015), doi:10.1109/IROS.2015.7353503
  [34] Hassene Rebhi and Samir Nejim (2015), doi:10.1109/SSD.2015.7348188
  [35] Zhixiang Liu, Youmin Zhang, Xiang Yu and Chi Yuan (2016), doi:10.1016/j.arcontrol.2016.04.018
  [36] F. Benetazzo, G. Ippoliti, S. Longhi and P. Raspa (2012), doi:10.3182/20120531-2-NO-4020.00041
  [37] Andrew Ross, Tristan Perez and Thor I. Fossen (2007), doi:10.3182/20070919-3-HR-3904.00041
  [38] Huarong Zheng, Rudy R. Negenborn and Gabriel Lodewijks (2014), doi:10.3182/20140824-6-ZA-1003.00767
  [39] Morten Breivik, Vegard E. Hovstein and Thor I. Fossen (2008), doi:10.3182/20080706-5-KR-1001.02706
  [40] Sascha Hornauer and Axel Hahn (2013), doi:10.3182/20130918-4-JP-3022.00049
  [41] Guoyuan Li, Houxiang Zhang, Bikram Kawan, Hao Wang, Ottar L. Osen and Arne Styve (2016), doi:10.1109/OCEANSAP.2016.7485648
  [42] Lokukaluge P. Perera, P. Oliveira and C. Guedes Soares (2016), doi:10.1109/JOE.2015.2460871
  [43] Mikkel Eske Norgaard Sorensen, Elias S. Bjorne and Morten Breivik (2016), doi:10.1109/CCA.2016.7587926
  [44] Yang Qu, Haixiang Xu, Wenzhao Yu, Hui Feng and Xin Han (2017), doi:10.1007/s11804-017-1410-1
  [45] Wilhelm B. Klinger, Ivan R. Bertaska, Karl D. von Ellenrieder and M. R. Dhanak (2017), doi:10.1109/JOE.2016.2571158
  [46] Lokukaluge P. Perera (2017), doi:10.1016/j.oceaneng.2017.04.017
  [47] David Di Ruscio and Christer Dalen (2017), doi:10.4173/mic.2017.2.4
  [48] Baris Bidikli, Enver Tatlicioglu and Erkan Zergeroglu (2017), doi:10.1016/j.oceaneng.2017.05.002
  [49] Morten Breivik and Thor I. Fossen (2004), doi:10.1016/S1474-6670(17)31709-3
  [50] Roger Skjetne, Øyvind Smogeli and Thor I. Fossen (2004), doi:10.1016/S1474-6670(17)31732-9
  [51] Chenguang Liu, Huarong Zheng, Rudy R. Negenborn, Xiumin Chu and Le Wang (2015), doi:10.1007/978-3-319-24264-4_12
  [52] Wenjing Xie, Baoli Ma, Tyrone Fernando and Herbert Ho-Ching Iu (2017), doi:10.1002/rnc.3845
  [53] Man Zhu, Axel Hahn, Yuan-Qiao Wen and Andre Bolles (2017), doi:10.1016/j.apor.2017.09.006
  [54] Ali Haseltalab and Rudy R. Negenborn (2017), doi:10.1016/j.ifacol.2017.08.830
  [55] Ali Haseltalab and Rudy R. Negenborn (2017), doi:10.1109/OCEANSE.2017.8084694
  [56] Yanting Huang, Zewei Zheng, Liang Sun and Bing Zhu (2017), doi:10.1109/ICCA.2017.8003097
  [57] Van Trong Nguyen, Yong-Woon Choi, Jung-In Yoon, Kwang-Hwan Choi, Chang-Hyo Son, Young-Bok Kim, B.H. Setiadji, A.L. Han, A. Widodo, J.D. Setiawan, O. Kurdi and J.U.D. Hatmoko (2018), doi:10.1051/matecconf/201815901056
  [58] (2018), doi:10.3390/app8040598
  [59] Dongdong Mu, Guofeng Wang, Yunsheng Fan, Xiaojie Sun and Bingbing Qiu (2018), doi:10.3390/s18061889
  [60] Alexander I. Kozynchenko and Sergey A. Kozynchenko (2018), doi:10.1016/j.oceaneng.2018.07.012
  [61] P. Neri (2018), doi:10.1080/17445302.2018.1496567
  [62] Ngoc-Huy Tran, Hyeung-Sik Choi, Se-Hoon Baek and Hee-Young Shin (2014), doi:10.1007/978-3-642-41968-3_57
  [63] Yamin Huang, Linying Chen and P.H.A.J.M. van Gelder (2019), doi:10.1016/j.oceaneng.2018.12.053
  [64] Ali Haseltalab and Rudy R. Negenborn (2019), doi:10.1016/j.apenergy.2019.113308
  [65] Callum Lennox, Keir Groves, Vlad Hondru, Farshad Arvin, Konrad Gornicki and Barry Lennox (2019), doi:10.1109/ICMECH.2019.8722901
  [66] Fredrik Ljungberg and Martin Enqvist (2019), doi:10.1109/LCSYS.2019.2918098
  [67] Jessica Reichers, Nathan Brannon, Joshua Rubini, Naomi Hillis, Katia Estabridis and Gary Hewer (2020), doi:10.1007/978-3-030-20467-9_1
 
2.Tor A. Johansen, Thor I. Fossen, Svein I. Sagatun and Finn G. Nielsen, “Wave Synchronizing Crane Control during Water Entry in Offshore Moonpool Operations - Experimental Results”, pp. 29-44
DOI forward links to this article:
  [1] Bjrn Skaare and Olav Egeland (2006), doi:10.1109/JOE.2006.880394
  [2] Y.J. Ha, B.W. Nam, S.Y. Hong, D.W. Jung and H.J. Kim (2018), doi:10.1016/j.oceaneng.2018.01.074
  [3] Jinbo Wu, Zeyu Yang and Donglai Wu (2018), doi:10.1016/j.oceaneng.2018.09.025
 
3.Morten Hovd, David L. Ma and Richard D. Braatz, “On the Computation of Disturbance Rejection Measures”, pp. 45-56
 

News

Oct 2018: MIC reaches 3000 DOI Forward Links. The last 1000 took 2 years and 5 months.


May 2016: MIC reaches 2000 DOI Forward Links. The first 1000 took 34 years, the next 1000 took 2.5 years.


July 2015: MIC's new impact factor is now 0.778. The number of papers published in 2014 was 21 compared to 15 in 2013, which partially explains the small decrease in impact factor.


Aug 2014: For the 3rd year in a row MIC's impact factor increases. It is now 0.826.


Dec 2013: New database-driven web-design enabling extended statistics. Article number 500 is published and MIC reaches 1000 DOI Forward Links.


Jan 2012: Follow MIC on your smartphone by using the RSS feed.

Smartphone


July 2011: MIC passes 1000 ISI Web of Science citations.


Mar 2010: MIC is now indexed by DOAJ and has received the Sparc Seal seal for open access journals.


Dec 2009: A MIC group is created at LinkedIn and Twitter.


Oct 2009: MIC is now fully updated in ISI Web of Knowledge.